0764704929

Hệ thống mẫu sổ sách kế toán kho tại doanh nghiệp – Cập nhật 2024

Doanh nghiệp đang cần tìm hệ thống mẫu sổ sách kế toán kho mới nhất 2024?Sổ sách kế toán kho là một loại sổ sách kế toán được dùng để ghi chép, hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động nhập, xuất, tồn kho của một đơn vị kinh tế. Vậy số sách kế toán kho là gì ? Bài viết này cửa ACC sẽ giúp bạn dễ hiểu hơn

Hệ thống mẫu sổ sách kế toán kho tại doanh nghiệp
Hệ thống mẫu sổ sách kế toán kho tại doanh nghiệp

1. Số sách kế toán kho là gì ?

Sổ sách kế toán kho là một bộ phận quan trọng trong hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Sổ sách kế toán kho có vai trò quan trọng trong việc theo dõi, quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu trong kho của doanh nghiệp.

Các loại sổ sách kế toán kho

Theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC, hệ thống sổ sách kế toán kho của doanh nghiệp bao gồm:

Sổ nhật ký chung

 • Sổ chi tiết hàng hóa, vật tư, thành phẩm
 • Sổ kiểm kê vật tư, hàng hóa, thành phẩm

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tự xây dựng thêm các sổ sách kế toán kho khác phù hợp với đặc thù hoạt động của mình.

Sổ nhật ký chung

Sổ nhật ký chung là sổ kế toán dùng để ghi chép tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, theo trình tự thời gian phát sinh.

Sổ chi tiết hàng hóa, vật tư, thành phẩm

Sổ chi tiết hàng hóa, vật tư, thành phẩm là sổ kế toán dùng để ghi chép chi tiết từng loại hàng hóa, vật tư, thành phẩm theo các tiêu thức như: mã số, tên hàng, đơn vị tính, số lượng, giá trị,…

Sổ kiểm kê vật tư, hàng hóa, thành phẩm

Sổ kiểm kê vật tư, hàng hóa, thành phẩm là sổ kế toán dùng để ghi chép kết quả kiểm kê hàng hóa, vật tư, thành phẩm của doanh nghiệp.

Cách ghi sổ sách kế toán kho

Việc ghi sổ sách kế toán kho phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của doanh nghiệp.

Sổ nhật ký chung

Sổ nhật ký chung được ghi theo trình tự thời gian phát sinh của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Khi ghi sổ nhật ký chung, kế toán cần ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin sau:

 • Ngày, tháng, năm phát sinh nghiệp vụ
 • Góc trái ghi số thứ tự
 • Số chứng từ
 • Tên nghiệp vụ kinh tế, tài chính
 • Tài khoản đối ứng
 • Số tiền
 • Ghi chú (nếu có)

Sổ chi tiết hàng hóa, vật tư, thành phẩm

Sổ chi tiết hàng hóa, vật tư, thành phẩm được ghi theo từng loại hàng hóa, vật tư, thành phẩm. Khi ghi sổ chi tiết, kế toán cần ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin sau:

 • Mã số hàng hóa, vật tư, thành phẩm
 • Tên hàng hóa, vật tư, thành phẩm
 • Đơn vị tính
 • Số lượng đầu kỳ
 • Số lượng nhập
 • Số lượng xuất
 • Số lượng tồn cuối kỳ
 • Giá trị đầu kỳ
 • Giá trị nhập
 • Giá trị xuất
 • Giá trị tồn cuối kỳ

Sổ kiểm kê vật tư, hàng hóa, thành phẩm

Sổ kiểm kê vật tư, hàng hóa, thành phẩm được ghi theo kết quả kiểm kê của doanh nghiệp. Khi ghi sổ kiểm kê, kế toán cần ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin sau:

 • Ngày, tháng, năm kiểm kê
 • Mã số hàng hóa, vật tư, thành phẩm
 • Tên hàng hóa, vật tư, thành phẩm
 • Đơn vị tính
 • Số lượng kiểm kê
 • Giá trị kiểm kê

Lưu ý khi ghi sổ sách kế toán kho

 • Sổ sách kế toán kho phải được ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực.
 • Sổ sách kế toán kho phải được ký và đóng dấu của doanh nghiệp.

Sổ sách kế toán kho phải được bảo quản cẩn thận, tránh thất lạc.

Ý nghĩa của sổ sách kế toán kho

Sổ sách kế toán kho có ý nghĩa quan trọng trong việc:

 • Theo dõi, quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu trong kho của doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo kế toán, báo cáo thuế.
 • Là căn cứ để kiểm tra, giám sát hoạt động của kho.

2. Mục đích và thông tin của sổ sách kế toán kho

Mục đích của sổ sách kế toán kho là để theo dõi, kiểm soát hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản cố định,… trong kho. Sổ sách kế toán kho giúp doanh nghiệp nắm bắt được tình hình tồn kho, tình hình xuất nhập kho, giá trị hàng hóa, nguyên vật liệu,… từ đó có thể đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý.

Thông tin của sổ sách kế toán kho bao gồm các nội dung sau:

 • Tên hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản cố định,…
 • Số lượng
 • Đơn giá
 • Thành tiền
 • Ngày, tháng, năm nhập kho
 • Ngày, tháng, năm xuất kho
 • Người nhập kho
 • Người xuất kho

Ngoài ra, sổ sách kế toán kho có thể phản ánh thêm các thông tin khác như:

 • Kho lưu trữ
 • Hạn sử dụng
 • Tình trạng hàng hóa
 • Số lô, số seri

Sổ sách kế toán kho được chia thành các loại sau:

 • Sổ nhật ký nhập xuất kho
 • Sổ chi tiết nhập xuất kho
 • Sổ tổng hợp nhập xuất kho

Sổ nhật ký nhập xuất kho

Sổ nhật ký nhập xuất kho là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép tất cả các nghiệp vụ nhập, xuất kho theo trình tự thời gian.

Sổ chi tiết nhập xuất kho

Sổ chi tiết nhập xuất kho là sổ kế toán dùng để ghi chép chi tiết tình hình biến động của từng loại hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản cố định,… theo từng kho lưu trữ.

Sổ tổng hợp nhập xuất kho

Sổ tổng hợp nhập xuất kho là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép tổng hợp tình hình biến động của từng loại hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản cố định,… theo từng kho lưu trữ.

Việc ghi sổ sách kế toán kho phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời, hệ thống và dễ hiểu.

3. Các biểu mẫu số sách kế toán kho 

Kho là một bộ phận quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản hàng hóa, vật tư. Để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin về hàng hóa, vật tư trong kho, doanh nghiệp cần lập các biểu mẫu số sách kế toán kho.

Các biểu mẫu số sách kế toán kho thường bao gồm:

Thẻ kho

Thẻ kho là một loại sổ sách kế toán chi tiết, dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất, tồn kho của từng loại hàng hóa, vật tư. Thẻ kho được lập theo từng loại hàng hóa, vật tư, theo đơn vị tính.

Mẫu thẻ kho thường bao gồm các thông tin sau:

 • Số thẻ
 • Tên hàng hóa, vật tư
 • Đơn vị tính
 • Số lượng tồn đầu kỳ
 • Số lượng nhập trong kỳ
 • Số lượng xuất trong kỳ
 • Số lượng tồn cuối kỳ

Biên bản kiểm kê kho

Biên bản kiểm kê kho là một loại chứng từ kế toán, dùng để xác định số lượng, giá trị hàng hóa, vật tư thực tế tồn kho tại một thời điểm nhất định. Biên bản kiểm kê kho được lập bởi hai bên: bên kiểm kê và bên được kiểm kê.

Mẫu biên bản kiểm kê kho thường bao gồm các thông tin sau:

 • Ngày, tháng, năm kiểm kê
 • Tên hàng hóa, vật tư
 • Đơn vị tính
 • Số lượng thực tế
 • Giá trị thực tế

Biên bản giao nhận vật tư, hàng hóa

Biên bản giao nhận vật tư, hàng hóa là một loại chứng từ kế toán, dùng để ghi nhận việc giao nhận vật tư, hàng hóa giữa các đơn vị trong doanh nghiệp hoặc giữa doanh nghiệp và bên ngoài. Biên bản giao nhận vật tư, hàng hóa được lập bởi hai bên: bên giao và bên nhận.

Mẫu biên bản giao nhận vật tư, hàng hóa thường bao gồm các thông tin sau:

 • Ngày, tháng, năm giao nhận
 • Tên hàng hóa, vật tư
 • Đơn vị tính
 • Số lượng giao
 • Số lượng nhận
 • Giá trị giao
 • Giá trị nhận

Phiếu xuất kho

Phiếu xuất kho là một loại chứng từ kế toán, dùng để ghi nhận việc xuất kho vật tư, hàng hóa. Phiếu xuất kho được lập bởi kế toán kho.

Mẫu phiếu xuất kho thường bao gồm các thông tin sau:

 • Ngày, tháng, năm xuất kho
 • Số phiếu xuất kho
 • Tên đơn vị nhận hàng
 • Tên hàng hóa, vật tư
 • Đơn vị tính
 • Số lượng xuất
 • Giá trị xuất

Phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho là một loại chứng từ kế toán, dùng để ghi nhận việc nhập kho vật tư, hàng hóa. Phiếu nhập kho được lập bởi kế toán kho.

Mẫu phiếu nhập kho thường bao gồm các thông tin sau:

 • Ngày, tháng, năm nhập kho
 • Số phiếu nhập kho
 • Tên nhà cung cấp
 • Tên hàng hóa, vật tư
 • Đơn vị tính
 • Số lượng nhập
 • Giá trị nhập

Trên đây là một số thông tin về Hệ thống mẫu sổ sách kế toán kho tại doanh nghiệp . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn. 

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929