087.790.7790

Mẫu sơ đồ tổ chức công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên là một loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Vậy Sơ đồ tổ chức công ty TNHH 2 thành viên như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Mẫu sơ đồ tổ chức công ty TNHH 2 thành viên hiện nay 

Mẫu sơ đồ tổ chức công ty TNHH 2 thành viên hiện nay 
Mẫu sơ đồ tổ chức công ty TNHH 2 thành viên hiện nay

Sơ đồ tổ chức công ty TNHH 2 thành viên là một biểu đồ trực quan thể hiện các mối quan hệ giữa các chức năng, bộ phận và nhân viên trong công ty. Sơ đồ tổ chức giúp cho các thành viên trong công ty hiểu rõ về vai trò, chức năng và mối quan hệ của mình với các thành viên khác trong công ty.

Mẫu sơ đồ tổ chức công ty TNHH 2 thành viên hiện nay thường có cấu trúc như sau:

Chủ sở hữu: Chủ sở hữu là người góp vốn thành lập công ty và chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty. 

Ban Giám đốc: Ban Giám đốc là cơ quan quản lý, điều hành hoạt động hàng ngày của công ty. Ban Giám đốc gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Các phòng, ban chức năng: Các phòng, ban chức năng có nhiệm vụ thực hiện các chức năng chuyên môn của công ty, bao gồm:

 • Phòng kế toán – tài chính: Thực hiện các công tác kế toán, tài chính của công ty.
 • Phòng kinh doanh – marketing: Thực hiện các công tác kinh doanh, marketing của công ty.
 • Phòng sản xuất: Thực hiện các công tác sản xuất của công ty.
 • Phòng nhân sự: Thực hiện các công tác nhân sự của công ty.
 • Phòng hành chính – tổng hợp: Thực hiện các công tác hành chính, tổng hợp của công ty.

Các đơn vị trực thuộc: Các đơn vị trực thuộc là các đơn vị phụ thuộc của công ty, có thể là chi nhánh, văn phòng đại diện, nhà máy, phân xưởng,…

Vai trò của sơ đồ tổ chức công ty TNHH 2 thành viên

Sơ đồ tổ chức công ty TNHH 2 thành viên có vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

 • Giúp cho các thành viên trong công ty hiểu rõ về vai trò, chức năng và mối quan hệ của mình với các thành viên khác trong công ty.
 • Tạo điều kiện cho các thành viên trong công ty phối hợp, hợp tác với nhau một cách hiệu quả.
 • Giúp cho công ty vận hành một cách trơn tru, hiệu quả.

Cách xây dựng sơ đồ tổ chức công ty TNHH 2 thành viên

Để xây dựng sơ đồ tổ chức công ty TNHH 2 thành viên, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu của công ty: Mục tiêu của công ty là gì? Công ty muốn đạt được những gì trong tương lai?

Bước 2: Xác định quy mô của công ty: Công ty có quy mô nhỏ, vừa hay lớn?

Bước 3: Xác định các chức năng, nhiệm vụ của công ty: Công ty cần thực hiện những chức năng, nhiệm vụ gì?

Bước 4: Xác định các mối quan hệ giữa các chức năng, bộ phận và nhân viên: Các chức năng, bộ phận và nhân viên trong công ty có mối quan hệ như thế nào với nhau?

Bước 5: Thiết kế sơ đồ tổ chức: Dựa trên các thông tin đã xác định ở trên, tiến hành thiết kế sơ đồ tổ chức cho công ty.

2. Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 2 thành viên gồm những gì ?

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 2 thành viên gồm những gì ?
Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 2 thành viên gồm những gì ?

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Mẫu 03-ĐK-TH): Giấy tờ này do người đại diện theo pháp luật của công ty ký tên và nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Điều lệ công ty: Điều lệ công ty là văn bản pháp lý quan trọng nhất của công ty, quy định về tổ chức, quản lý, hoạt động của công ty. Điều lệ công ty phải được lập thành văn bản và có chữ ký của tất cả các thành viên.
 • Danh sách thành viên công ty: Danh sách thành viên công ty là văn bản ghi rõ tên, địa chỉ thường trú, số CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, số vốn góp của từng thành viên.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên công ty: Giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên công ty bao gồm: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của thành viên là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của thành viên là tổ chức.
 • Giấy tờ chứng minh về địa chỉ trụ sở chính của công ty: Giấy tờ chứng minh về địa chỉ trụ sở chính của công ty bao gồm: Hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mua bán nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhà ở, đất ở.

Ngoài ra, nếu công ty có nhu cầu đăng ký ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định thì cần phải nộp giấy tờ chứng minh về vốn pháp định.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên có thể nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc nộp trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên là 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Mở tài khoản ngân hàng: Công ty cần mở tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch tài chính.
 • Lập sổ sách kế toán: Công ty cần lập sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật.
 • In hóa đơn: Công ty có thể tự in hóa đơn hoặc ủy quyền cho các tổ chức kinh doanh dịch vụ in hóa đơn thực hiện.

3. Đặc điểm và vốn góp của công ty TNHH 2 thành viên quy định như thế nào ?

Đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có số lượng thành viên không quá 50 người. Thành viên công ty TNHH 2 thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty TNHH 2 thành viên có các đặc điểm sau:

 • Về số lượng thành viên: Công ty TNHH 2 thành viên có số lượng thành viên từ 2 đến 50 người.
 • Về tư cách pháp nhân: Công ty TNHH 2 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Về trách nhiệm của thành viên: Thành viên công ty TNHH 2 thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Vốn góp của công ty TNHH 2 thành viên

Vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn mà mỗi thành viên cam kết góp vào công ty. Vốn điều lệ có thể được chia thành nhiều loại, mệnh giá khác nhau.

Mỗi thành viên chỉ được góp vốn một lần và chỉ được góp vốn bằng tài sản. Tài sản góp vốn có thể là tiền, tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai.

Giá trị phần vốn góp của thành viên không được vượt quá 30% tổng giá trị tài sản của công ty trừ trường hợp được quy định khác trong Điều lệ công ty.

Vốn góp của thành viên được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Mỗi thành viên sở hữu một hoặc nhiều cổ phần.

Công ty TNHH 2 thành viên có thể phát hành cổ phần phổ thông hoặc cổ phần ưu đãi.

Cổ phần phổ thông là loại cổ phần có quyền biểu quyết, được chia lợi nhuận và ưu tiên thanh toán khi công ty giải thể hoặc phá sản.

Cổ phần ưu đãi là loại cổ phần có quyền ưu đãi hơn cổ phần phổ thông về một hoặc một số quyền, lợi ích như: quyền biểu quyết, quyền được chia lợi nhuận, quyền được ưu tiên thanh toán khi công ty giải thể hoặc phá sản.

Công ty TNHH 2 thành viên có thể phát hành cổ phần phổ thông để huy động vốn từ công chúng.

Thủ tục phát hành cổ phần phổ thông để huy động vốn từ công chúng được thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán.

Trên đây là một số thông tin về Sơ đồ tổ chức công ty TNHH 2 thành viên. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng