087.790.7790

Mẫu số 27 cvđnhnt txnk ( công văn đề nghị nộp thừa )

Hoàn nộp thừa thuế là việc cơ quan thuế hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật. Vậy Mẫu số 27 cvđnhnt txnk ( công văn đề nghị nộp thừa ) là gì ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Hoàn nộp thừa thuế là gì ? 

Hoàn nộp thừa thuế là gì ? 
Hoàn nộp thừa thuế là gì ?

Hoàn nộp thừa thuế là một hình thức hoàn thuế, theo đó Nhà nước (thông qua các cơ quan quản lý thuế) ra quyết định trả lại cho người nộp thuế số tiền thuế mà họ đã nộp thừa.

Hoàn nộp thừa thuế xảy ra khi số tiền thuế mà người nộp thuế đã nộp vượt quá số tiền thuế mà họ thực sự phải nộp. Điều này có thể xảy ra do một số nguyên nhân sau:

 • Người nộp thuế tính sai số tiền thuế phải nộp.
 • Người nộp thuế nộp thuế vượt mức.
 • Người nộp thuế được hưởng ưu đãi thuế.
 • Người nộp thuế thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế.

Theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế 2019, các trường hợp nộp thừa thuế được xử lý như sau:

 • Bù trừ với khoản nợ hoặc khoản thu phát sinh có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) và cùng địa bàn thu ngân sách của người nộp thuế khác.
 • Hoàn trả.

2. Mẫu công căn đề nghị hoàn nộp thừa thuế xuất nhập khẩu 

Mẫu công căn đề nghị hoàn nộp thừa thuế xuất nhập khẩu 
Mẫu công căn đề nghị hoàn nộp thừa thuế xuất nhập khẩu

Mẫu công văn đề nghị hoàn nộp thừa thuế xuất nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2024/CV-HT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Tên: Công ty TNHH A

Địa chỉ: 123 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mã số thuế: 0312345678

Căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế xuất nhập khẩu,

Công ty TNHH A, với tư cách là người nộp thuế, đề nghị Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng hoàn trả số tiền thuế xuất nhập khẩu nộp thừa như sau:

 1. Số tiền thuế xuất nhập khẩu nộp thừa: 10.000.000 đồng
 2. Lý do nộp thừa thuế: Do Công ty TNHH A đã khai sai số lượng hàng hóa xuất khẩu trong tờ khai hải quan số 123456/HQDN-ĐN ngày 15 tháng 01 năm 2024.
 3. Thời hạn hoàn thuế: Trong vòng 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thuế hợp lệ.

Đính kèm công văn này là các tài liệu sau:

 • Tờ khai hải quan số 123456/HQDN-ĐN ngày 15 tháng 01 năm 2024.
 • Quyết định chỉnh sửa tờ khai hải quan số 123456/HQDN-ĐN ngày 16 tháng 01 năm 2024.

Chúng tôi cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã cam kết.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT.

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Công ty TNHH A

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

 • Công văn đề nghị hoàn nộp thừa thuế xuất nhập khẩu cần được gửi đến cơ quan hải quan quản lý trực tiếp của người nộp thuế.
 • Hồ sơ đề nghị hoàn nộp thừa thuế xuất nhập khẩu cần được nộp đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp người nộp thuế nộp thừa thuế do tính sai số, nhầm lẫn, thì hồ sơ đề nghị hoàn nộp thừa thuế xuất nhập khẩu cần có các tài liệu sau:

 • Tờ khai hải quan đã được cơ quan hải quan chấp nhận.
 • Quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế hoặc Thông báo kết luận kiểm tra thuế hoặc Quyết định ấn định thuế hoặc Quyết định truy thu thuế hoặc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
 • Biên bản kiểm tra thuế hoặc biên bản thanh tra thuế.
 • Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Trong trường hợp người nộp thuế nộp thừa thuế do nhận được khoản thu nhập thuộc diện không phải chịu thuế hoặc được miễn thuế, thì hồ sơ đề nghị hoàn nộp thừa thuế xuất nhập khẩu cần có các tài liệu sau:

 • Tờ khai hải quan đã được cơ quan hải quan chấp nhận.
 • Quyết định miễn thuế hoặc quyết định không thu thuế.
 • Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Trong trường hợp người nộp thuế nộp thừa thuế do được hoàn thuế nhưng không đủ điều kiện để được hoàn, thì hồ sơ đề nghị hoàn nộp thừa thuế xuất nhập khẩu cần có các tài liệu sau:

 • Tờ khai hải quan đã được cơ quan hải quan chấp nhận.
 • Quyết định không hoàn thuế.
 • Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

3. Cách điền công căn đề nghị hoàn nộp thừa thuế xuất nhập khẩu 

Công văn đề nghị hoàn nộp thừa thuế xuất nhập khẩu là văn bản do người nộp thuế gửi đến cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để đề nghị hoàn số thuế xuất nhập khẩu đã nộp thừa.

Mẫu công văn đề nghị hoàn nộp thừa thuế xuất nhập khẩu được ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Mẫu công văn này có thể được sử dụng cho các trường hợp sau:

 • Hoàn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu.
 • Hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu.
 • Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cách điền công văn đề nghị hoàn nộp thừa thuế xuất nhập khẩu như sau:

 • Kính gửi: Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan.
 • Tên người nộp thuế: Ghi đầy đủ tên, mã số thuế của người nộp thuế.
 • Địa chỉ: Ghi địa chỉ trụ sở chính hoặc địa chỉ nơi đăng ký kinh doanh của người nộp thuế.
 • Số điện thoại: Ghi số điện thoại liên hệ của người nộp thuế.

Nội dung đề nghị: Ghi nội dung đề nghị hoàn nộp thừa thuế xuất nhập khẩu, cụ thể như sau:

 • Loại thuế: Ghi loại thuế đề nghị hoàn (thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng).
 • Số tờ khai hải quan: Ghi số tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Số tiền thuế đề nghị hoàn: Ghi số tiền thuế đề nghị hoàn.
 • Lý do đề nghị hoàn: Ghi lý do đề nghị hoàn thuế.
 • Kính đề nghị: Ghi tên cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan.
 • Ký và ghi rõ họ tên: Người nộp thuế ký và ghi rõ họ tên.

Ngày: Ghi ngày lập công văn.

Ví dụ:

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tên người nộp thuế: Công ty TNHH ABC

Mã số thuế: 0123456789

Địa chỉ: Số 10, đường ABC, phường XYZ, quận/huyện DEF, thành phố/tỉnh GHIJ

Số điện thoại: 02839900000

Nội dung đề nghị:

 • Loại thuế: Thuế xuất khẩu
 • Số tờ khai hải quan: A123456789
 • Số tiền thuế đề nghị hoàn: 10.000.000 đồng
 • Lý do đề nghị hoàn: Hàng hóa xuất khẩu đã được miễn thuế theo quy định tại Điều 15 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Kính đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết hoàn thuế cho Công ty TNHH ABC.

Kính mong nhận được sự hợp tác của Quý Cục.

Trân trọng!

Ký và ghi rõ họ tên

Nguyễn Văn A

Giám đốc

Ngày 20 tháng 01 năm 2024

Chú ý:

 • Công văn đề nghị hoàn nộp thừa thuế xuất nhập khẩu phải được lập thành 02 bản, một bản người nộp thuế giữ, một bản nộp cho cơ quan hải quan.
 • Trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn nộp thừa thuế xuất nhập khẩu thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, cơ quan hải quan sẽ thông báo cho người nộp thuế về thời hạn nộp hồ sơ bổ sung.
 • Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn nộp thừa thuế xuất nhập khẩu là không quá 40 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Trên đây là một số thông tin về Mẫu số 27 cvđnhnt txnk ( công văn đề nghị nộp thừa ) . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng