0764704929

Mẫu kế hoạch kiểm toán nội bộ mới nhất hiện nay

Kế hoạch kiểm toán nội bộ là một phần quan trọng của kế hoạch, giúp giới thiệu và nêu rõ mục đích, phạm vi, phạm vi và phương pháp của cuộc kiểm toán. Vậy mẫu kế hoạch kiểm toán nội bộ như thế nào ? Bài viết dưới đây của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Kế hoạch kiểm toán nội bộ là gì ?

Mẫu kế hoạch kiểm toán nội bộ mới nhất hiện nay
Mẫu kế hoạch kiểm toán nội bộ mới nhất hiện nay

Kế hoạch kiểm toán nội bộ là văn bản do bộ phận kiểm toán nội bộ (KIB) lập, xác định nội dung, phạm vi, thời gian, đối tượng, phương pháp kiểm toán nội bộ trong từng năm.

Kế hoạch kiểm toán nội bộ được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật Kiểm toán nội bộ, các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các mục tiêu, nhiệm vụ được giao cho KIB và tình hình thực tế của đơn vị.

Kế hoạch kiểm toán nội bộ được xây dựng theo trình tự sau:

 • Xây dựng dự thảo kế hoạch kiểm toán nội bộ: KIB tổ chức xây dựng dự thảo kế hoạch kiểm toán nội bộ theo các nội dung quy định tại Luật Kiểm toán nội bộ.
 • Thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán nội bộ: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tổ chức thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán nội bộ do KIB trình.
 • Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc ban hành kế hoạch kiểm toán nội bộ.

Kế hoạch kiểm toán nội bộ có các nội dung sau:

 • Nội dung kiểm toán: Xác định nội dung kiểm toán của từng cuộc kiểm toán, bao gồm các khoản mục, chỉ tiêu, lĩnh vực, hoạt động của đơn vị được kiểm toán.
 • Phạm vi kiểm toán: Xác định phạm vi kiểm toán của từng cuộc kiểm toán, bao gồm thời gian, địa điểm, đối tượng kiểm toán.
 • Thời gian kiểm toán: Xác định thời gian thực hiện kiểm toán của từng cuộc kiểm toán.
 • Phương pháp kiểm toán: Xác định phương pháp kiểm toán áp dụng cho từng cuộc kiểm toán.
 • Tổ chức thực hiện kiểm toán: Xác định tổ chức thực hiện kiểm toán của từng cuộc kiểm toán, bao gồm thành viên đoàn kiểm toán, thời gian, địa điểm kiểm toán.
 • Kế hoạch kiểm toán nội bộ là cơ sở để KIB thực hiện kiểm toán nội bộ trong từng năm, đảm bảo kiểm toán có hiệu quả, đạt được mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Các yếu tố cần xem xét khi xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ

Khi xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ, cần xem xét các yếu tố sau:

 • Các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị: Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ phù hợp.
 • Các rủi ro trọng yếu của đơn vị: Xác định các rủi ro trọng yếu của đơn vị để tập trung kiểm toán các khoản mục, hoạt động có rủi ro cao.
 • Các yêu cầu pháp lý, quy định nội bộ: Xác định các yêu cầu pháp lý, quy định nội bộ liên quan đến hoạt động của đơn vị để kiểm toán đảm bảo tuân thủ.
 • Tài nguyên của đơn vị: Xác định các nguồn lực, tài nguyên của đơn vị để xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ khả thi.

Các nguyên tắc xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ

Kế hoạch kiểm toán nội bộ cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

 • Tính toàn diện: Kế hoạch kiểm toán nội bộ phải bao quát toàn bộ các khoản mục, hoạt động của đơn vị.
 • Tính hiệu quả: Kế hoạch kiểm toán nội bộ phải tập trung vào các khoản mục, hoạt động có rủi ro cao.
 • Tính kịp thời: Kế hoạch kiểm toán nội bộ phải được thực hiện kịp thời để phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót, gian lận.
 • Tính độc lập: Kế hoạch kiểm toán nội bộ phải được xây dựng và thực hiện một cách độc lập, không bị tác động bởi các bên liên quan.

Trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ

Trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ thuộc về bộ phận KIB. Bộ phận KIB cần chủ động xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo kiểm toán có hiệu quả.

2. Chức năng của kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ là một hoạt động đảm bảo và tư vấn độc lập, khách quan được thiết kế nhằm gia tăng giá trị và cải thiện hoạt động của một tổ chức. Kiểm toán nội bộ giúp tổ chức đạt được các mục tiêu của mình thông qua việc đánh giá và cải tiến hiệu quả hoạt động của các quy trình quản trị, kiểm soát và quản lý rủi ro.

Chức năng của kiểm toán nội bộ được quy định tại Chuẩn mực kiểm toán nội bộ số 1001:2019 của Ủy ban Chuẩn mực kiểm toán nội bộ quốc tế (IIA) như sau:

 • Chức năng đảm bảo: Kiểm toán nội bộ cung cấp đảm bảo về tính hiệu quả, hiệu lực và tính phù hợp của các quy trình quản trị, kiểm soát và quản lý rủi ro của tổ chức.
 • Chức năng tư vấn: Kiểm toán nội bộ cung cấp tư vấn cho lãnh đạo và các bên liên quan về các vấn đề liên quan đến quản trị, kiểm soát và quản lý rủi ro.

Chức năng đảm bảo của kiểm toán nội bộ

 • Chức năng đảm bảo của kiểm toán nội bộ bao gồm việc đánh giá và báo cáo về hiệu quả, hiệu lực và tính phù hợp của các quy trình quản trị, kiểm soát và quản lý rủi ro của tổ chức. Mục tiêu của chức năng đảm bảo là giúp tổ chức đạt được các mục tiêu của mình một cách hiệu quả và hiệu quả, giảm thiểu rủi ro.

Các hoạt động kiểm toán nội bộ nhằm thực hiện chức năng đảm bảo bao gồm:

 • Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ: Hệ thống kiểm soát nội bộ là hệ thống các quy trình, thủ tục được thiết kế nhằm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, trung thực của thông tin tài chính, bảo vệ tài sản của tổ chức, tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách của tổ chức. Kiểm toán nội bộ đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm xác định các rủi ro sai sót trọng yếu và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Đánh giá tính hiệu lực của các quy trình hoạt động: Các quy trình hoạt động là các quy trình được thiết kế nhằm thực hiện các mục tiêu của tổ chức. Kiểm toán nội bộ đánh giá tính hiệu lực của các quy trình hoạt động nhằm xác định các rủi ro không đạt được các mục tiêu và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện các quy trình hoạt động.
 • Đánh giá tính phù hợp của các quy trình quản lý rủi ro: Các quy trình quản lý rủi ro là các quy trình được thiết kế nhằm xác định, đánh giá, xử lý và theo dõi các rủi ro của tổ chức. Kiểm toán nội bộ đánh giá tính phù hợp của các quy trình quản lý rủi ro nhằm xác định các rủi ro không được kiểm soát và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện các quy trình quản lý rủi ro.

Chức năng tư vấn của kiểm toán nội bộ

Chức năng tư vấn của kiểm toán nội bộ bao gồm việc cung cấp tư vấn cho lãnh đạo và các bên liên quan về các vấn đề liên quan đến quản trị, kiểm soát và quản lý rủi ro. Mục tiêu của chức năng tư vấn là giúp tổ chức cải thiện hiệu quả hoạt động và đạt được các mục tiêu của mình.

Các hoạt động kiểm toán nội bộ nhằm thực hiện chức năng tư vấn bao gồm:

 • Tư vấn về các vấn đề quản trị: Kiểm toán nội bộ tư vấn cho lãnh đạo về các vấn đề quản trị như: chiến lược, tổ chức, nhân sự, thông tin, v.v.
 • Tư vấn về các vấn đề kiểm soát: Kiểm toán nội bộ tư vấn cho lãnh đạo về các vấn đề kiểm soát như: thiết kế, thực hiện, đánh giá và cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Tư vấn về các vấn đề quản lý rủi ro: Kiểm toán nội bộ tư vấn cho lãnh đạo về các vấn đề quản lý rủi ro như: xác định, đánh giá, xử lý và theo dõi các rủi ro.

3. Những quy định về kế hoạch kiểm toán nội bộ

Kế hoạch kiểm toán nội bộ là văn bản pháp lý do bộ phận kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp ban hành, xác định phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian và phương pháp kiểm toán nội bộ. Kế hoạch kiểm toán nội bộ được xây dựng dựa trên các căn cứ sau:

Mục tiêu kiểm toán nội bộ

Mục tiêu kiểm toán nội bộ là các mục tiêu mà kiểm toán nội bộ hướng tới đạt được, bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể.

Rủi ro kiểm toán nội bộ

Rủi ro kiểm toán nội bộ là khả năng xảy ra gian lận hoặc sai sót trong hệ thống kiểm soát nội bộ, dẫn đến báo cáo tài chính không trung thực, hợp lý.

Chương trình kiểm toán nội bộ

Chương trình kiểm toán nội bộ là văn bản pháp lý do bộ phận kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp ban hành, xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian và phương pháp kiểm toán nội bộ trong từng giai đoạn.

Quy định về kế hoạch kiểm toán nội bộ được quy định tại Thông tư 224/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp. Theo đó, kế hoạch kiểm toán nội bộ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Đảm bảo tính hợp pháp, chính xác, khách quan
 • Kế hoạch kiểm toán nội bộ phải được xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý và thực tế, đảm bảo tính khách quan, không thiên vị.
 • Đảm bảo tính toàn diện, trọng tâm
 • Kế hoạch kiểm toán nội bộ phải bao quát toàn bộ các vấn đề cần kiểm toán, đồng thời xác định trọng tâm kiểm toán là những vấn đề có rủi ro cao.

Đảm bảo tính khả thi

Kế hoạch kiểm toán nội bộ phải khả thi về thời gian, kinh phí và nhân lực.

Trình tự lập kế hoạch kiểm toán nội bộ được quy định như sau:

Bước 1: Phân tích rủi ro

Bộ phận kiểm toán nội bộ cần phân tích rủi ro kiểm toán nội bộ để xác định các vấn đề cần kiểm toán.

Bước 2: Xác định phạm vi kiểm toán

Bộ phận kiểm toán nội bộ cần xác định phạm vi kiểm toán, bao gồm các hoạt động, lĩnh vực, bộ phận, đơn vị cần kiểm toán.

Bước 3: Xác định nội dung kiểm toán

Bộ phận kiểm toán nội bộ cần xác định nội dung kiểm toán, bao gồm các thủ tục kiểm toán cần thực hiện.

Bước 4: Xác định thời gian kiểm toán

Bộ phận kiểm toán nội bộ cần xác định thời gian kiểm toán, bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc kiểm toán.

Bước 5: Xác định phương pháp kiểm toán

Bộ phận kiểm toán nội bộ cần xác định phương pháp kiểm toán, bao gồm các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán.

Bước 6: Lập kế hoạch kiểm toán

Bộ phận kiểm toán nội bộ lập kế hoạch kiểm toán trên cơ sở các nội dung đã được xác định ở các bước trên.

Kế hoạch kiểm toán nội bộ được lập theo các loại sau:

 • Kế hoạch kiểm toán hàng năm

Kế hoạch kiểm toán hàng năm được lập cho năm tài chính tiếp theo.

 • Kế hoạch kiểm toán đột xuất

Kế hoạch kiểm toán đột xuất được lập khi có yêu cầu của lãnh đạo doanh nghiệp hoặc khi phát hiện các vấn đề cần kiểm toán khẩn cấp.

 • Kế hoạch kiểm toán theo chuyên đề

Kế hoạch kiểm toán theo chuyên đề được lập để kiểm toán các vấn đề cụ thể, chuyên sâu.

4. Mẫu kế hoạch kiểm toán nội bộ 

Mẫu kế hoạch kiểm toán nội bộ

Tiêu đề

Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm

Nội dung

Lĩnh vực kiểm toán

[Liệt kê các lĩnh vực kiểm toán sẽ được thực hiện trong kế hoạch này]

Mục tiêu kiểm toán

[Liệt kê các mục tiêu kiểm toán cụ thể cho từng lĩnh vực kiểm toán]

Rủi ro kiểm toán

[Liệt kê các rủi ro kiểm toán đã được xác định cho từng lĩnh vực kiểm toán] 

Thủ tục kiểm toán

[Liệt kê các thủ tục kiểm toán cụ thể sẽ được thực hiện để thu thập bằng chứng kiểm toán]

Thời gian kiểm toán

[Liệt kê thời gian dự kiến để thực hiện kế hoạch kiểm toán]

Nhân sự kiểm toán

[Liệt kê các nhân sự kiểm toán sẽ tham gia thực hiện kế hoạch kiểm toán]

Trách nhiệm

[Liệt kê trách nhiệm của các bên liên quan đối với kế hoạch kiểm toán]

Trên đây là một số thông tin về Mẫu kế hoạch kiểm toán nội bộ mới nhất hiện nay. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929