087.790.7790

Hướng dẫn điền mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Nhằm giải đáp thắc mắc và phục vụ cho nhu cầu về ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp của người lao động, ACC gửi đến các thông tin cần thiết về quy định của hoạt động trên một cách đầy đủ. Bài viết này cung cấp mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN hiện hành theo quy định của pháp luật kèm hướng dẫn cách điền chi tiết.

1. Đối tượng được sử dụng mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN để ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP về ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp quy định cụ thể những đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp. Theo đó, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập nếu thuộc các trường hợp sau:

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

Như vậy, cá nhân đáp ứng những điều kiện trên được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức, cá nhân khác và sử dụng mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo quy định của pháp luật để thực hiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

 

2. Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo quy định của pháp luật

Căn cứ Phụ lục II ban kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN đang áp dụng theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN sau đây: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Mẫu số: 08/UQ-QTT-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Năm ……….

Tên tôi là: ……………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

Năm …………… tôi thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau :

☐(1) Tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị ……………………………… và thực tế tại thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân tôi đang làm việc tại Công ty/đơn vị đó;

☐(2) Tôi thuộc diện được điều chuyển từ Công ty/đơn vị …………………………… (Công ty/đơn vị cũ) đến Công ty/đơn vị ……………………………… (Công ty/đơn vị mới) do sáp nhập/ hợp nhất/chia/tách/chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và 2 Công ty/đơn vị này trong cùng một hệ thống;

 ☐(3) Tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị…………………  và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai.

 Đề nghị Công ty/đơn vị ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..(Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi không thuộc được ủy quyền quyết toán thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

……, ngày ……. tháng ……. năm …….

                                        NGƯỜI UỶ QUYỀN

                           (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: Trường hợp nhiều người lao động tại cùng tổ chức trả thu nhập có ủy quyền quyết toán cho tổ chức đó thì lập mẫu này kèm theo Danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN bao gồm các thông tin: Họ và tên, Mã số thuế, trường hợp được ủy quyền (1) (2) (3) nêu trên, Ký tên.

Tải Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN TNCN (Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN) tại đây

3. Hướng dẫn điền mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Với mục đích hỗ trợ người lao động dễ dàng hơn trong việc điền mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN. Sau đây là mẫu giấy được bổ sung các thông tin cần thiết, tùy vào trường hợp người lao động có thể tham khảo từ hướng dẫn có sẵn.

Trường hợp một cá nhân (người lao động) ủy quyền quyết toán thuế TNCN:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Mẫu số: 08/UQ-QTT-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Năm 2024

Tên tôi là: Trần Văn A

Mã số thuế: 1234567890

Năm 2023, tôi thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau :

⛝(1) Tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị Công ty TNHH X và thực tế tại thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân tôi đang làm việc tại Công ty/đơn vị đó;

☐(2) Tôi thuộc diện được điều chuyển từ Công ty/đơn vị …………………………… (Công ty/đơn vị cũ) đến Công ty/đơn vị ……………………………… (Công ty/đơn vị mới) do sáp nhập/ hợp nhất/chia/tách/chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và 2 Công ty/đơn vị này trong cùng một hệ thống;

☐(3) Tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị…………………  và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai.

 Đề nghị Công ty/đơn vị Công ty TNHH X (Mã số thuế: 9999999999) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi không thuộc được ủy quyền quyết toán thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

TP. HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2023

                                        NGƯỜI UỶ QUYỀN

                           (Ký, ghi rõ họ tên)

 Trần Văn A

Ghi chú: Trường hợp nhiều người lao động tại cùng tổ chức trả thu nhập có ủy quyền quyết toán cho tổ chức đó thì lập mẫu này kèm theo Danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN bao gồm các thông tin: Họ và tên, Mã số thuế, trường hợp được ủy quyền (1) (2) (3) nêu trên, Ký tên.

 

Trường hợp một cá nhân (người lao động) ủy quyền quyết toán thuế TNCN: Lập mẫu như trên kèm theo Danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

 

CÔNG TY TNHH X

MST: 9999999999

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

STT Họ và tên Mã số thuế Trường hợp (1) Trường hợp (2) Trường hợp (3) Ký, ghi rõ 

họ và tên

1 Trần Văn A 12345

X

Trần Văn A
2 Nguyễn Thị B 67891

X

Nguyễn Thị B
3 Hồ Văn C 98765

X

Hồ Văn C
4
5
6
7
8
9
10

Trường hợp (1) Tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị Công ty TNHH X và thực tế tại thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân tôi đang làm việc tại Công ty/đơn vị đó;

Trường hợp (2) Tôi thuộc diện được điều chuyển từ Công ty/đơn vị …………………………… (Công ty/đơn vị cũ) đến Công ty/đơn vị ……………………………… (Công ty/đơn vị mới) do sáp nhập/ hợp nhất/chia/tách/chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và 2 Công ty/đơn vị này trong cùng một hệ thống;

Trường hợp (3) Tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị…………………  và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai.

Đề nghị Công ty/đơn vị Công ty TNHH X (Mã số thuế: 9999999999) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi không thuộc được ủy quyền quyết toán thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

TP. HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2023

Xác nhận của Công ty TNHH X                                                                                  Người lập danh sách

 

4. Câu hỏi thường gặp 

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN có bắt buộc không?

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN không bắt buộc. Thực tế, hoạt động này mang lại nhiều lợi ích cho người lao động nên thường được thực hiện. Về phía người ủy quyền, ủy quyền quyết toán thuế TNCN sẽ tiết kiệm thời gian, công sức của người lao động, tránh sai sót vì tính chính xác của doanh nghiệp, công ty sẽ cao hơn người lao động. 

Vì vậy, ủy quyền quyết toán thuế TNCN thường được sử dụng thông qua mẫu 08/UQ-QTT-TNCN mà không mang tính bắt buộc.

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN có mất phí không?

Việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN có thể mất phí hoặc không mất phí tùy thuộc vào quy định của từng đơn vị công tác.

Nếu ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ thuế, người ủy quyền sẽ phải trả phí dịch vụ cho đơn vị đó.

Người ủy quyền có thể hủy ủy quyền quyết toán thuế TNCN hay không?

Người ủy quyền có thể hủy ủy quyền quyết toán thuế TNCN bằng văn bản gửi cho người được ủy quyền.

Việc hủy ủy quyền có hiệu lực từ ngày người được ủy quyền nhận được văn bản hủy ủy quyền.

Cá nhân đồng thời có thu nhập ở nhiều tổ chức, công ty khác nhau thì có ủy quyền quyết toán thuế TNCN được không?

Cá nhân đồng thời có thu nhập ở nhiều tổ chức, công ty khác nhau có quyền ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi có thể ủy quyền cho một trong các tổ chức, công ty nơi mình làm việc để quyết toán thuế TNCN cho toàn bộ thu nhập của mình. 

Công ty có cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN sau khi người lao động đã ủy quyền quyết toán thuế không?

Căn cứ tại điểm a khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định về chứng từ khấu trừ thuế thì cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế TNCN không được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

 

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất theo mẫu 08/UQ-QTT-TNCN và những thông tin liên quan hướng dẫn cách soạn thảo mẫu giấy này. Trong quá trình tham khảo nếu có những thắc mắc về vấn đề này hoặc những lĩnh vực pháp lý khác, thân mời quý độc giả liên hệ ACC để được hỗ trợ và tư vấn nhanh chóng với đội ngũ chuyên nghiệp cùng bề dày kinh nghiệm đáng tin cậy. KẾ TOÁN KIỂM TOÁN THUẾ ACC.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790