087.790.7790

Mẫu cam kết không khấu trừ thuế tncn

Cam kết khấu trừ thuế TNCN là một loại giấy tờ do cá nhân ký cam kết với tổ chức, cá nhân trả thu nhập về việc không phải khấu trừ thuế TNCN đối với các khoản thu nhập của mình. Vậy mẫu cam kết khấu trừ thuế tncn như thế nào ? Bài viết này của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Quy định về khấu trừ thuế tncn

Mẫu cam kết không khấu trừ thuế tncn
Mẫu cam kết không khấu trừ thuế tncn

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ một khoản tiền thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác của cá nhân khi chi trả cho cá nhân.

Điều kiện khấu trừ thuế TNCN

Để được khấu trừ thuế TNCN, tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn.
 • Có quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao việc, phân công công tác hoặc văn bản giao nhiệm vụ khác của người sử dụng lao động.
 • Thực hiện đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Các khoản thu nhập được khấu trừ thuế TNCN

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 12/8/2013 của Bộ Tài chính, các khoản thu nhập được khấu trừ thuế TNCN bao gồm:

 • Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công.
 • Tiền thù lao, tiền thưởng.
 • Các khoản thu nhập khác từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền thưởng.

Các khoản thu nhập không được khấu trừ thuế TNCN

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 12/8/2013 của Bộ Tài chính, các khoản thu nhập không được khấu trừ thuế TNCN bao gồm:

 • Tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền thưởng dưới mức quy định.
 • Tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền thưởng không đúng quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, tiền công.
 • Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền thưởng do các tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả cho cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định.

Mức khấu trừ thuế TNCN

Mức khấu trừ thuế TNCN được xác định theo biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 12/8/2013 của Bộ Tài chính.

Hồ sơ khấu trừ thuế TNCN

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm lập hồ sơ khấu trừ thuế TNCN đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định. Hồ sơ khấu trừ thuế TNCN bao gồm:

 • Bảng kê khai khấu trừ thuế TNCN theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 12/8/2013 của Bộ Tài chính.
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo mẫu số 26/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 12/8/2013 của Bộ Tài chính.
 • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn.
 • Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao việc, phân công công tác hoặc văn bản giao nhiệm vụ khác của người sử dụng lao động.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác của cá nhân khi chi trả cho cá nhân. Trường hợp không khấu trừ hoặc khấu trừ không đúng quy định thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải chịu trách nhiệm nộp thuế TNCN thay cho cá nhân và truy thu số thuế TNCN chưa khấu trừ hoặc khấu trừ không đúng quy định.

Trách nhiệm của cá nhân

Cá nhân có thu nhập chịu thuế TNCN có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo quy định. Trường hợp cá nhân không cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không được khấu trừ thuế TNCN hoặc khấu trừ không đúng quy định.

2. Mẫu cam kết thuế tncn hiện nay 

Mẫu cam kết thuế TNCN hiện nay là Mẫu 08/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Mẫu cam kết này được áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Mẫu cam kết thuế TNCN gồm 02 tờ, trong đó:

 • Tờ 01: Cá nhân ký và giao cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập;
 • Tờ 02: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ.

Mẫu cam kết thuế TNCN có nội dung như sau:

Tên, địa chỉ, mã số thuế của cá nhân

Cá nhân kê khai đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế của cá nhân.

Thông tin về thu nhập từ tiền lương, tiền công

Cá nhân kê khai đầy đủ các thông tin về thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

 • Tổng số tiền lương, tiền công đã nhận;
 • Số tiền thuế TNCN đã khấu trừ;
 • Số thuế TNCN còn phải nộp (nếu có);
 • Lý do chưa đến hạn nộp thuế TNCN (nếu có).

Cam kết của cá nhân

Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin kê khai trong mẫu cam kết này.

Cách lập mẫu cam kết thuế TNCN

Để lập mẫu cam kết thuế TNCN, cá nhân cần thực hiện các bước sau:

 1. Kê khai đầy đủ các thông tin theo mẫu.
 2. Ký và ghi rõ họ tên của cá nhân.
 3. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chấm dứt việc làm, cá nhân cần nộp lại tờ 02 của mẫu cam kết cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Lưu ý

 

Cá nhân chỉ được ký và nộp mẫu cam kết thuế TNCN một lần cho một tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong một năm dương lịch.

Cá nhân có thể đề nghị tổ chức, cá nhân trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN hoặc khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Có thu nhập từ tiền lương, tiền công chưa đến mức phải nộp thuế.
 • Có thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không có nhu cầu khấu trừ thuế TNCN.
 • Có thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng chưa đến hạn nộp thuế TNCN.

3. Mẫu cam kết không khấu trừ thuế hiện nay 

Mẫu cam kết thuế không khấu trừ thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế [Tên tỉnh/thành phố]

Tên tôi là: [Họ và tên cá nhân]

Địa chỉ: [Địa chỉ nơi cư trú]

Chứng minh nhân dân số: [Số chứng minh nhân dân]

Số điện thoại: [Số điện thoại]

Tôi cam kết với Cục Thuế [Tên tỉnh/thành phố] rằng tôi có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ [Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập] với tổng mức trả thu nhập dự kiến trong năm dương lịch [Năm dương lịch] không đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung cam kết này.

[Ký, ghi rõ họ tên]

[Ghi rõ ngày tháng năm]

Lưu ý:

 • Mẫu cam kết thuế không khấu trừ thuế TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Mẫu cam kết này được sử dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập với tổng mức trả thu nhập dự kiến trong năm dương lịch không đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cách lập mẫu cam kết thuế không khấu trừ thuế TNCN

 • Tên tôi là: Ghi đầy đủ họ và tên của cá nhân cam kết.
 • Địa chỉ: Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú của cá nhân cam kết.
 • Chứng minh nhân dân số: Ghi số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân của cá nhân cam kết.
 • Số điện thoại: Ghi số điện thoại của cá nhân cam kết.
 • Tổng mức trả thu nhập dự kiến trong năm dương lịch [Năm dương lịch]: Ghi tổng mức trả thu nhập dự kiến trong năm dương lịch của cá nhân cam kết từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung cam kết này.

[Ký, ghi rõ họ tên]

[Ghi rõ ngày tháng năm]

Cá nhân cam kết nộp mẫu cam kết này cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chậm nhất là 30 ngày trước khi kết thúc năm dương lịch.

Trên đây là một số thông tin về Mẫu cam kết không thuộc trường hợp khấu trừ thuế tncn. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng