087.790.7790

Tổng hợp các mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200

Bạn đang cần các mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 cho doanh nghiệp? Báo cáo tình hình tài chính là báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Vậy Tổng hợp cấc mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 hiện nay ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

Tổng hợp các mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200
Tổng hợp các mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200

1. Thời hạn nộp báo cáo tài chính là khi nào ? 

Thời hạn nộp báo cáo tài chính là khi nào ? 
Thời hạn nộp báo cáo tài chính là khi nào ?

Thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định tại Điều 29 Luật Kế toán 2015 và Điều 36 Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Theo đó, thời hạn nộp báo cáo tài chính như sau:

 • Báo cáo tài chính năm: Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Báo cáo tài chính quý: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.

Đối với các doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên, thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định như sau:

 • Báo cáo tài chính năm: Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Báo cáo tài chính quý: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.

Báo cáo tài chính phải được nộp cho các cơ quan sau:

 • Cơ quan thuế: Đối với các doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh: Đối với các doanh nghiệp thuộc diện đăng ký kinh doanh.

Báo cáo tài chính phải được nộp bằng bản giấy hoặc bản điện tử, tùy theo yêu cầu của cơ quan nhận báo cáo.

Trong trường hợp chậm nộp báo cáo tài chính, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc khi lập của báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, báo cáo tài chính phải được lập theo các nguyên tắc sau:

 • Tuân thủ các chuẩn mực kế toán: Báo cáo tài chính phải được lập theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan.
 • Tôn trọng bản chất hơn hình thức: Báo cáo tài chính phải phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện hơn là hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện đó.
 • Cơ sở dồn tích: Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở dồn tích, phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, không phân biệt thời điểm thu hoặc chi tiền.
 • Cân đối kế toán: Tổng tài sản phải bằng tổng nguồn vốn.
 • Tính trung thực và khách quan: Báo cáo tài chính phải phản ánh trung thực, khách quan tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.
 • Tính thận trọng: Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở thận trọng, không được khuếch đại hoặc che giấu các thông tin.
 • Tính khả năng so sánh: Báo cáo tài chính của các kỳ kế toán phải có tính so sánh, nhằm giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính có thể đánh giá được tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp trong các kỳ kế toán.
 • Tính trọng yếu: Khi lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải xem xét tính trọng yếu của các thông tin, nhằm đảm bảo rằng báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

Ngoài ra, báo cáo tài chính phải được lập một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác.

Dưới đây là một số nội dung cụ thể của các nguyên tắc lập báo cáo tài chính:

 • Tuân thủ các chuẩn mực kế toán: Các chuẩn mực kế toán là những quy định, nguyên tắc, phương pháp và thủ tục chung, được áp dụng thống nhất trong việc ghi nhận, đo lường, trình bày và lập báo cáo tài chính. Việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán giúp cho báo cáo tài chính được lập một cách nhất quán, có thể so sánh được giữa các doanh nghiệp và các kỳ kế toán.
 • Tôn trọng bản chất hơn hình thức: Nguyên tắc này nhằm đảm bảo rằng báo cáo tài chính phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện, không chỉ dựa trên hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện đó. Ví dụ, một khoản vay được ghi nhận là tài sản, ngay cả khi khoản vay đó được ghi nhận trên hợp đồng là khoản nợ phải trả.
 • Cơ sở dồn tích: Nguyên tắc này nhằm đảm bảo rằng báo cáo tài chính phản ánh đúng tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, không phân biệt thời điểm thu hoặc chi tiền. Ví dụ, doanh nghiệp nhận một khoản tiền đặt cọc cho hàng hóa chưa giao, doanh nghiệp phải ghi nhận khoản tiền đặt cọc đó là khoản phải thu, ngay cả khi doanh nghiệp chưa nhận được hàng hóa.
 • Cân đối kế toán: Nguyên tắc này nhằm đảm bảo rằng báo cáo tài chính được lập một cách cân đối, tổng tài sản phải bằng tổng nguồn vốn.
 • Tính trung thực và khách quan: Nguyên tắc này nhằm đảm bảo rằng báo cáo tài chính phản ánh trung thực, khách quan tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.
 • Tính thận trọng: Nguyên tắc này nhằm đảm bảo rằng báo cáo tài chính được lập trên cơ sở thận trọng, không được khuếch đại hoặc che giấu các thông tin. Ví dụ, doanh nghiệp phải dự phòng các khoản phải thu khó đòi, các khoản nợ phải trả chưa xác định, v.v.
 • Tính khả năng so sánh: Nguyên tắc này nhằm đảm bảo rằng báo cáo tài chính của các kỳ kế toán có tính so sánh, nhằm giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính có thể đánh giá được tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp trong các kỳ kế toán. Ví dụ, doanh nghiệp phải sử dụng các nguyên tắc kế toán, phương pháp kế toán và chính sách kế toán thống nhất trong việc lập báo cáo tài chính.

3. Tổng hợp các mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Tổng hợp các mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200
Tổng hợp các mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200

 Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm các báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu bảng cân đối kế toán

Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này. Bảng cân đối kế toán được chia thành hai phần: tài sản và nguồn vốn.

Tài sản được phân loại theo tính chất kinh tế, thời gian sử dụng và khả năng thanh khoản. Nguồn vốn được phân loại theo nguồn hình thành.

>>>>>>>>>> Tải về: tại đây

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200 được quy định tại Phụ lục II của Thông tư này. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được chia thành hai phần: doanh thu và chi phí.

Doanh thu được phân loại theo nội dung kinh tế. Chi phí được phân loại theo nội dung kinh tế và theo nguyên nhân phát sinh.

>>>>>>>>>> Tải về: tại đây

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 được quy định tại Phụ lục III của Thông tư này. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được chia thành ba phần: lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư và lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh được trình bày theo phương pháp trực tiếp hoặc phương pháp gián tiếp. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư và lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính được trình bày theo phương pháp trực tiếp.

>>>>>>>> Tải về: tại đây

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200 được quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này. Thuyết minh báo cáo tài chính phải bao gồm các nội dung sau:

 • Các chính sách kế toán được áp dụng trong kỳ
 • Các khoản mục của báo cáo tài chính
 • Các thông tin khác có liên quan đến báo cáo tài chính

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể lập các báo cáo tài chính bổ sung như:

 • Báo cáo quản trị
 • Báo cáo kiểm toán

Báo cáo tài chính bổ sung được lập theo nhu cầu của doanh nghiệp và các bên liên quan.

Việc lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của Thông tư 200 sẽ giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường khả năng cạnh tranh.

>>>>>> Tải về: tại đây

Trên đây là một số thông tin về Tổng hợp cấc mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng