087.790.7790

Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 Excel

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa được lập theo các nguyên tắc và quy định chung của kế toán. Vậy Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 Excel như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Báo cáo tài chính theo thông tư 133 

Báo cáo tài chính theo thông tư 133 
Báo cáo tài chính theo thông tư 133

Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 là hệ thống báo cáo tài chính do các doanh nghiệp nhỏ và vừa lập và trình bày để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành và hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm:

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục;
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 bao gồm các báo cáo sau:

 • Báo cáo tình hình tài chính;
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Báo cáo tình hình tài chính cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, bao gồm:

 • Vốn chủ sở hữu;
 • Tài sản;
 • Nợ phải trả.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm:

 • Doanh thu;
 • Chi phí;
 • Lợi nhuận.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cung cấp thông tin giải thích, bổ sung cho các thông tin trong Báo cáo tình hình tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 được lập theo nguyên tắc:

 • Cơ sở dồn tích: Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở ghi nhận các giao dịch, sự kiện kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán theo thực tế phát sinh, không phụ thuộc vào thời điểm thu tiền, chi tiền.
 • Chuẩn mực kế toán: Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành.
 • Nguyên tắc giá gốc: Tài sản được ghi nhận theo giá gốc, bao gồm giá mua, giá thành sản xuất, giá trị hợp lý khi phát sinh các sự kiện bất thường.

Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Quản lý của doanh nghiệp;
 • Báo cáo cho cơ quan thuế;
 • Báo cáo cho các bên liên quan khác.

2. Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 trên Excel 

Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 trên Excel 
Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 trên Excel

Dưới đây là mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên Excel:

Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu Mã số
Tiền 111
Đầu tư tài chính ngắn hạn 121
Các khoản phải thu 131
Hàng tồn kho 151
Tài sản cố định 211
Tài sản cố định hữu hình 2111
Tài sản cố định vô hình 2112
Tài sản dở dang dài hạn 241
Bất động sản đầu tư 221
Đầu tư tài chính dài hạn 222
Quỹ đầu tư phát triển 223
Quỹ dự phòng tài chính 224
Quỹ đầu tư phát triển chi trả 225
Tài sản khác 228
Tổng tài sản 200
Nợ phải trả 300
Nợ ngắn hạn 311
Nợ dài hạn 331
Vốn chủ sở hữu 400
Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411
Lợi nhuận chưa phân phối 421
Tổng nguồn vốn 500

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu Mã số
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 511
Doanh thu bán hàng 5111
Doanh thu cung cấp dịch vụ 5112
Giá vốn hàng bán 632
Chi phí bán hàng 641
Chi phí quản lý doanh nghiệp 642
Lợi nhuận gộp 515
Doanh thu hoạt động tài chính 5151
Chi phí tài chính 635
Lợi nhuận trước thuế 519
Thuế thu nhập doanh nghiệp 801
Lợi nhuận sau thuế 519

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chỉ tiêu Mã số
Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh 701
Tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 711
Tiền thu từ hoạt động tài chính 712
Tiền chi cho nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ 721
Tiền chi cho chi phí bán hàng 722
Tiền chi cho chi phí quản lý doanh nghiệp 723
Tiền chi cho thuế thu nhập doanh nghiệp 724
Tiền chi cho các hoạt động khác 729
Lãi tiền gửi, lãi cho vay 731
Chênh lệch tỷ giá hối đoái 732
Luồng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 710
Luồng tiền từ hoạt động đầu tư 720
Luồng tiền từ hoạt động tài chính 730

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một phần bắt buộc của báo cáo tài chính, bao gồm các thông tin giải thích, bổ sung cho các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

Bảng cân đối kế toán

Thông tin về cơ cấu tài sản, nguồn vốn của đơn vị.

Thông tin về tình hình biến động của tài sản, nguồn vốn của đơn vị.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thông tin về các luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của đơn vị.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Thông tin về chính sách kế toán áp dụng của đơn vị.

Thông tin về các khoản mục trên báo cáo tài chính.

Thông tin về các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ.

Trên đây là một số thông tin về Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 Excel. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790