087.790.7790

Mẫu báo cáo tài chính ngân hàng như thế nào ?

Mẫu báo cáo tài chính ngân hàng như thế nào? Báo cáo tài chính ngân hàng là một bộ hồ sơ chứa các thông tin, tình hình hoạt động kinh doanh, kinh tế của ngân hàng, được ghi chép bởi bộ phận kế toán. Bộ báo cáo này được áp dụng cho tất cả các ngân hàng hoạt động tại Việt Nam, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Vậy Mẫu báo cáo tài chính ngân hàng như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

Mẫu báo cáo tài chính ngân hàng như thế nào
Mẫu báo cáo tài chính ngân hàng như thế nào

1. Báo cáo tài chính ngân hàng là gì ? 

Báo cáo tài chính ngân hàng là gì ? 
Báo cáo tài chính ngân hàng là gì ?

Báo cáo tài chính ngân hàng là một tập hợp các thông tin về tình hình tài chính của một ngân hàng. Báo cáo này được lập và trình bày theo các chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật.

Báo cáo tài chính ngân hàng bao gồm các báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán: Bảng này liệt kê tất cả tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của ngân hàng tại một thời điểm nhất định.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Bảng này liệt kê tất cả doanh thu, chi phí và lợi nhuận của ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Bảng này liệt kê tất cả các dòng tiền vào và ra của ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định.

Báo cáo tài chính ngân hàng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

 • Đánh giá tình hình tài chính của ngân hàng: Các nhà đầu tư, chủ nợ, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan khác có thể sử dụng báo cáo tài chính ngân hàng để đánh giá tình hình tài chính của ngân hàng, từ đó đưa ra các quyết định kinh tế hiệu quả.
 • Giải trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng: Báo cáo tài chính ngân hàng là một công cụ quan trọng giúp ngân hàng giải trình hoạt động kinh doanh của mình với các bên liên quan.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật: Báo cáo tài chính ngân hàng phải được lập và trình bày theo các chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật.

2. Mẫu báo cáo tài chính ngân hàng

Mẫu báo cáo tài chính ngân hàng
Mẫu báo cáo tài chính ngân hàng

Mẫu báo cáo tài chính ngân hàng

Báo cáo tài chính ngân hàng bao gồm các báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán ngân hàng là báo cáo tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn của ngân hàng tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán ngân hàng bao gồm hai phần: Tài sản và Nguồn vốn.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngân hàng là báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong một kỳ kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngân hàng bao gồm các chỉ tiêu: Doanh thu thuần, Chi phí hoạt động kinh doanh, Lợi nhuận trước thuế, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Lợi nhuận sau thuế.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ngân hàng là báo cáo tổng hợp tình hình luồng tiền của ngân hàng trong một kỳ kế toán. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ngân hàng bao gồm ba loại lưu chuyển tiền: Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư, Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính ngân hàng là báo cáo giải trình thêm về các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Bản thuyết minh báo cáo tài chính ngân hàng bao gồm các nội dung như:

 • Tóm tắt chính sách kế toán áp dụng
 • Giải thích và thuyết minh các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính

Các thông tin khác không được trình bày trên báo cáo tài chính

Mẫu bảng cân đối kế toán ngân hàng

Tài sản Số lượng (đơn vị) Giá trị (triệu đồng)
Tiền và tương đương tiền 100 100
Đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0
Các khoản phải thu 300 300
Hàng tồn kho 400 400
Tài sản cố định 500 500
Tài sản khác 600 600
Tổng tài sản 2.000

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngân hàng

Chỉ tiêu Giá trị (triệu đồng)
Doanh thu thuần 1.000
Chi phí hoạt động kinh doanh 600
Lợi nhuận trước thuế 400
Thuế thu nhập doanh nghiệp 200
Lợi nhuận sau thuế 200

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ ngân hàng

Chỉ tiêu Giá trị (triệu đồng)
Doanh thu thuần 1.000
Chi phí hoạt động kinh doanh 600
Lợi nhuận trước thuế 400
Thuế thu nhập doanh nghiệp 200
Lợi nhuận sau thuế 200

Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính ngân hàng

Tóm tắt chính sách kế toán áp dụng

 • Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt Nam (VNĐ)
 • Nguyên tắc kế toán áp dụng: Chuẩn mực kế toán Việt Nam
 • Phương pháp kế toán áp dụng: Phương pháp kê khai thường xuyên

Giải thích và thuyết minh các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính

 • Tiền và tương đương tiền: Bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi ký cược, ký quỹ,…
 • Đầu tư tài chính ngắn hạn: Bao gồm các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, các khoản đầu tư vào các chứng khoán có thời hạn đáo hạn dưới một năm,…
 • Các khoản phải thu: Bao gồm các khoản phải thu khách hàng, các khoản phải thu nội bộ, các khoản phải thu khác,…
 • Hàng tồn kho: Bao gồm hàng hóa, vật tư, thành phẩm,…

3. Những lưu ý khi lập mẫu báo cáo tài chính ngân hàng

Lưu ý khi lập mẫu báo cáo tài chính ngân hàng

Các ngân hàng thương mại cần lập báo cáo tài chính theo các quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Báo cáo tài chính ngân hàng bao gồm các báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Khi lập các báo cáo tài chính ngân hàng, cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Cần tuân thủ các nguyên tắc kế toán

Các ngân hàng thương mại cần tuân thủ các nguyên tắc kế toán được quy định trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Các nguyên tắc kế toán giúp đảm bảo tính trung thực, khách quan và đầy đủ của báo cáo tài chính.

 • Cần lập báo cáo tài chính theo đúng mẫu biểu quy định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành các mẫu biểu báo cáo tài chính ngân hàng. Các ngân hàng thương mại cần lập báo cáo tài chính theo đúng mẫu biểu quy định để đảm bảo tính thống nhất và dễ dàng so sánh giữa các ngân hàng.

 • Cần kiểm tra, soát xét kỹ lưỡng trước khi trình ký

Trước khi trình ký báo cáo tài chính, cần kiểm tra, soát xét kỹ lưỡng để đảm bảo báo cáo tài chính được lập đầy đủ, chính xác và không có sai sót.

 • Cần lập báo cáo tài chính đúng hạn

Các ngân hàng thương mại cần lập báo cáo tài chính đúng hạn theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là một số lưu ý cụ thể khi lập các báo cáo tài chính ngân hàng:

Bảng cân đối kế toán

 • Cần phân loại các tài sản và nợ phải trả theo đúng quy định
 • Cần tính toán các chỉ tiêu của bảng cân đối kế toán một cách chính xác
 • Cần đảm bảo tính cân đối giữa tài sản và nợ phải trả

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 • Cần phân loại các khoản thu nhập và chi phí theo đúng quy định
 • Cần tính toán các chỉ tiêu của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh một cách chính xác
 • Cần đảm bảo tính hợp lý giữa thu nhập và chi phí

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Cần phân loại các khoản thu nhập và chi phí theo đúng quy định
 • Cần tính toán các chỉ tiêu của báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách chính xác
 • Cần đảm bảo tính khả thi của các khoản thu nhập và chi phí

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

 • Cần phân loại các khoản tăng, giảm vốn chủ sở hữu theo đúng quy định
 • Cần tính toán các chỉ tiêu của báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu một cách chính xác
 • Cần đảm bảo tính hợp lý của các khoản tăng, giảm vốn chủ sở hữu

Thuyết minh báo cáo tài chính

 • Cần giải trình rõ ràng các thông tin trong báo cáo tài chính
 • Cần cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Trên đây là một số thông tin về Mẫu báo cáo tài chính ngân hàng như thế nào ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng