087.790.7790

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp tt200

Bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp đầy đủ thông tin Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp tt200 và hướng dẫn chi tiết về cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo tt200. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn lập báo cáo một cách chính xác và hiệu quả.

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp tt200
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp tt200

1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp là một trong hai phương pháp được sử dụng để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCTC). Phương pháp này theo dõi trực tiếp các khoản thu chi tiền mặt của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm hoặc một quý.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp bao gồm các phần sau:

Hoạt động kinh doanh: Phần này thể hiện các khoản thu chi tiền mặt liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp, như doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.
Hoạt động đầu tư: Phần này thể hiện các khoản thu chi tiền mặt liên quan đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, như mua bán tài sản cố định, đầu tư vào các công ty khác, cho vay và vay tiền.
Hoạt động tài chính: Phần này thể hiện các khoản thu chi tiền mặt liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp, như huy động vốn, trả nợ, trả cổ tức.

2. Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp tt200

Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương thức trực tiếp là Mẫu số B03-DN ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp tt200
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp tt200

>>>>>>Tải về: tại đây

3. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Căn cứ tại khoản 1 Điều 114 Thông tư 200/2014/TT-BTC, lập và trình bày phải tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán, đúng bản chất từng giao dịch.

Các khoản đầu tư ngắn hạn được coi là tương đương tiền trình bày trên báo cáo chỉ bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo ba loại hoạt động: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính theo cách thức phù hợp nhất với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo trên cơ sở thuần đối với các khoản thu chi hộ khách hàng, thu chi tiền đối với các khoản có vòng quay nhanh, thời gian đáo hạn ngắn.

Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng tiền chính thức sử dụng trong ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, phải tiến hành đánh giá lại tỷ giá các khoản mục ngoại tệ.

Các giao dịch về đầu tư và tài chính không trực tiếp sử dụng tiền hay các khoản tương đương tiền không được trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Các khoản mục tiền và tương đương tiền đầu kỳ và cuối kỳ, ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi tiền và các khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ hiện có cuối kỳ phải được trình bày thành các chỉ tiêu riêng biệt trên báo cáo để đối chiếu số liệu với các khoản mục tương ứng trên Bảng Cân đối kế toán.

Doanh nghiệp phải trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền có số dư cuối kỳ lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

Trường hợp doanh nghiệp đi vay để thanh toán thẳng cho nhà thầu, người cung cấp hàng hoá, dịch vụ (tiền vay được chuyển thẳng từ bên cho vay sang nhà thầu, người cung cấp mà không chuyển qua tài khoản của doanh nghiệp) thì doanh nghiệp vẫn phải trình bày.

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh khoản thanh toán bù trừ được trình bày trên cơ sở thuần hoặc trình bày riêng rẽ của từng giao dịch.

Đối với luồng tiền từ giao dịch mua, bán lại trái phiếu chính phủ và các giao dịch REPO chứng khoán: Bên bán trình bày là luồng tiền từ hoạt động tài chính; Bên mua trình bày là luồng tiền từ hoạt động đầu tư.

4. Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp tt200:

Bước 1: Xác định số dư đầu kỳ và cuối kỳ của các khoản tiền mặt và tương đương tiền mặt.

Tiền mặt: Bao gồm tiền mặt trong quỹ, tiền gửi ngân hàng ngắn hạn.
Tương đương tiền mặt: Bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn có thể chuyển đổi thành tiền mặt dễ dàng và nhanh chóng trong thời gian ngắn, như trái phiếu chính phủ, chứng chỉ tiền gửi.

Bước 2: Xác định các khoản thu chi tiền mặt từ hoạt động kinh doanh.

Doanh thu bán hàng: Bao gồm doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, các khoản thu khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Giá vốn hàng bán: Bao gồm các chi phí trực tiếp để sản xuất ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp: Bao gồm các chi phí liên quan đến việc bán hàng và quản lý doanh nghiệp, như chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính.

Bước 3: Xác định các khoản thu chi tiền mặt từ hoạt động đầu tư.

Mua bán tài sản cố định: Bao gồm các khoản thu chi tiền mặt từ việc mua bán tài sản cố định như nhà đất, máy móc, thiết bị.
Đầu tư vào các công ty khác: Bao gồm các khoản thu chi tiền mặt từ việc đầu tư vào các công ty khác như mua cổ phiếu, cho vay.
Cho vay và vay tiền: Bao gồm các khoản thu chi tiền mặt từ việc cho vay và vay tiền.

Bước 4: Xác định các khoản thu chi tiền mặt từ hoạt động tài chính.

Huy động vốn: Bao gồm các khoản thu chi tiền mặt từ việc huy động vốn như phát hành cổ phiếu, vay ngân hàng dài hạn.
Trả nợ: Bao gồm các khoản thu chi tiền mặt từ việc trả nợ vay ngân hàng, trái phiếu.
Trả cổ tức: Bao gồm các khoản thu chi tiền mặt từ việc trả cổ tức cho cổ đông.

Bước 5: Cộng dồn các khoản thu chi tiền mặt từ ba hoạt động để xác định dòng tiền ròng trong kỳ.

Dòng tiền ròng = Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh + Dòng tiền từ hoạt động đầu tư + Dòng tiền từ hoạt động tài chính

Ví dụ minh họa:

Công ty ABC có các số liệu sau:

Số dư đầu kỳ tiền mặt và tương đương tiền mặt: 100 triệu đồng
Doanh thu bán hàng: 1.000 triệu đồng
Giá vốn hàng bán: 600 triệu đồng
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp: 200 triệu đồng
Mua bán tài sản cố định: 200 triệu đồng
Đầu tư vào các công ty khác: 100 triệu đồng
Cho vay và vay tiền: 50 triệu đồng
Huy động vốn: 300 triệu đồng
Trả nợ: 200 triệu đồng
Trả cổ tức: 50 triệu đồng

Lập bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mục Số dư đầu kỳ Thu Chi Số dư cuối kỳ
Tiền mặt và tương đương tiền mặt 100 1 850 250
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 1 (600 + 20

5. Lưu ý khi lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp:

 • Cập nhật thông tin:

Sử dụng phiên bản mới nhất của Thông tư 200/2014/TT-BTC (TT200) và các hướng dẫn liên quan.

Tham khảo các văn bản hướng dẫn mới nhất của Bộ Tài chính về lập BCTC.

 • Đảm bảo tính chính xác:

Kiểm tra kỹ lưỡng dữ liệu trước khi lập BCTC.

Sử dụng các nguồn dữ liệu tin cậy như sổ sách kế toán, chứng từ gốc.

Cân đối số liệu giữa các bảng báo cáo.

 • Trình bày rõ ràng:

Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp với người đọc.

Bố cục báo cáo khoa học, logic.

Ghi chú đầy đủ các thông tin cần thiết.

 • Phân loại chính xác các khoản thu chi tiền mặt: Xác định rõ các khoản thu chi thuộc về hoạt động kinh doanh, đầu tư hay tài chính.
 • Tính toán dòng tiền ròng: Cộng dồn các khoản thu chi tiền mặt từ ba hoạt động để xác định dòng tiền ròng trong kỳ.
 • Ghi chú các khoản mục đặc biệt: Giải thích rõ ràng các khoản mục bất thường hoặc có thể gây hiểu lầm.
 • Công bố BCTC đúng hạn: Nộp BCTC cho cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước theo quy định.

Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý:

 • Tìm hiểu các quy định về kế toán và thuế: Việc tuân thủ các quy định này giúp đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của BCTC.
 • Sử dụng phần mềm kế toán: Phần mềm kế toán giúp tự động hóa một số công việc và giảm thiểu sai sót trong quá trình lập BCTC.
 • Tham khảo ý kiến chuyên gia: Nếu bạn gặp khó khăn trong việc lập BCTC, hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia kế toán hoặc kiểm toán.

BCTC trực tiếp cung cấp thông tin chi tiết về dòng tiền của doanh nghiệp, giúp nhà đầu tư, chủ nợ và ban lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá khả năng thanh toán và hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp. Hy vọng hướng dẫn này giúp bạn lập BCTC trực tiếp một cách dễ dàng và chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng