087.790.7790

Mẫu 3.14 theo thông tư 39 – Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in

Mẫu 3.14 theo Thông tư 39 là mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in. Mẫu này được sử dụng khi doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn đặt in để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết dưới đây, Công ty Kế kiểm toán ACC sẽ gửi bạn mẫu 3.14 theo thông tư 39 cũng như hướng dẫn điền mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in.

Mẫu 3.14 theo thông tư 39 - Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in
Mẫu 3.14 theo thông tư 39 – Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in

1. Khái niệm về hóa đơn

*Hóa đơn là gì

Theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP, hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, còn có các khái niệm sau:

– Hóa đơn hợp pháp là hóa đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định pháp luật.

– Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

*Các loại hóa đơn

Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi quy định, hóa đơn gồm 3 loại sau:

– Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động: Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa; Hoạt động vận tải quốc tế; Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu; Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

– Hóa đơn bán hàng là loại hóa đơn dùng cho các đối tượng sau:

+ Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài

+ Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”

– Hóa đơn khác: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

– Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

*Hình thức của hóa đơn

Hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức sau đây:

– Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

– Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành

– Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.

2. Mẫu 3.14 theo thông tư 39 – Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bình Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2020

 

                ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

                             (tự in, đặt in, điện tử)

 

 

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THUẬN AN

 

Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THIÊN SƠN

Mã số thuế: 3702935069

Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế): Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế): Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Số điện thoại liên hệ:

+ Cố định:   0123 444 333

+ Di động:   0946 097 887

Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế): NGUYỄN MINH

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động khác chưa được phân vào đâu…

Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hóa đơn, chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để được sử dụng hóa đơn điện tử.

Chúng tôi đề nghị Chi Cục Thuế Thành phố Thuận An chấp thuận cho chúng tôi sử dụng hóa đơn điện tử.

Chúng tôi cam kết sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định.

Nếu vi phạm, tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

                             
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

>>>Tải về: Mẫu 3.14 theo thông tư 39 – Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in

3. Hướng dẫn ghi mẫu 3.14 – Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Mẫu 3.14 được sử dụng khi doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn đặt in để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách ghi mẫu 3.14:

Phần đầu trang:

Ghi rõ tên cơ quan thuế: Ghi tên đầy đủ của Chi cục Thuế nơi doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân đăng ký nộp thuế.

Ghi tên tổ chức, cá nhân: Ghi tên đầy đủ của doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân đề nghị sử dụng hóa đơn.

Phần nội dung:

Mã số thuế: Ghi mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân.

Địa chỉ: Ghi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân.

Điện thoại: Ghi số điện thoại liên hệ của doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân.

Số lượng hóa đơn đề nghị sử dụng: Ghi số lượng hóa đơn mà doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân muốn đặt in.

Ký hiệu, mẫu số hóa đơn: Ghi ký hiệu và mẫu số của hóa đơn mà doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân muốn sử dụng.

Loại hóa đơn: Ghi rõ loại hóa đơn muốn sử dụng, ví dụ: hóa đơn GTGT, hóa đơn bán lẻ.

Nội dung sử dụng hóa đơn: Ghi rõ mục đích sử dụng hóa đơn, ví dụ: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Cam kết:

Sử dụng hóa đơn đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Kê khai, nộp thuế đầy đủ, đúng hạn theo quy định.

Phần cuối trang:

Ký tên, đóng dấu: Doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân cần ký tên, đóng dấu vào mẫu đề nghị.

Ghi rõ họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật: Ghi rõ họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân.

Ghi rõ nơi làm đơn và ngày tháng năm làm đơn: Ghi rõ nơi làm đơn và ngày tháng năm làm đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790