087.790.7790

Mã chương nộp thuế và mã tiểu mục mới nhất 2024

Bạn đang cần tìm gấp về mã chương nộp thuế và mã tiểu mục mới nhất 2024? Hãy dừng ngay tại bài viết này, công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về Mã chương nộp thuế và mã tiểu mục mới nhất 2024.

Mã chương nộp thuế và mã tiểu mục mới nhất 2024
Mã chương nộp thuế và mã tiểu mục mới nhất 2024

1. Quy định về mã chương nộp thuế

Mã chương là mã của doanh nghiệp được phân loại theo loại hình doanh nghiệp và cấp quản lý.

Để biết được mã chương của doanh nghiệp, cá nhân phải vào website của Tổng cục thuế, tại phần “Tra cứu” thông tin người nộp thuế nhập mã số thuế của doanh nghiệp và mã xác nhận. Kết quả hiển thị thông tin của doanh nghiệp đó sẽ có mã chương.

Cụ thể, Theo Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định mã chương như sau:

– Mã chương 151: Các đơn vị kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam do Trung ương quản lý.

– Mã chương 152: Các đơn vị có vốn nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh do Trung ương quản lý.

– Mã chương 154: Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh do Trung ương quản lý.

– Mã chương 552: Các đơn vị kinh tế liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài thuộc cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương quản lý.

– Mã chương 554: Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh do cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương quản lý.

– Mã chương 558: Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn Nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ do cấp tỉnh quản lý.

– Mã chương 754: Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh do cấp quận/ huyện quản lý.

– Mã chương 755: Kinh tế tư nhân thuộc cấp quận/ huyện quản lý.

– Mã chương 756: Hợp tác xã do cấp quận/ huyện quản lý.

– Mã chương 757: Hộ gia đình, cá nhân do cấp quận/ huyện quản lý.

– Mã chương 758: Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ thuộc cấp quận/ huyện quản lý.

– Mã chương 759: Các đơn vị có vốn nhà nước chiếm từ 50% vốn điều lệ trở xuống do cấp quận/ huyện quản lý.

2. Trường hợp nào được miễn thuế môn bài 2024?

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định các trường hợp được miễn lệ phí môn bài bao gồm:

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

– Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

– Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp

– Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

– Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

+ Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

+ Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

+ Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập

3. Mã chương nộp thuế môn bài 2024

Mã chương nộp thuế môn bài sẽ được ghi vào giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước phần điền nội dung mã chương, mã tiểu mục (mã NDKT):

Cách điền mã chương, mã tiểu mục khi nộp thuế

Mã chương: Mã của Doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp và cấp quản lý.

Ví dụ:

Mã chương 754: Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh thuộc cấp Quận/ Huyện quản lý.

Mã chương 755: Kinh tế tư nhân thuộc cấp Quận/ Huyện quản lý.

Mã chương 552: Các đơn vị kinh tế liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài thuộc cấp Tỉnh/ Thành phố quản lý.

Mã chương của doanh nghiệp tra cứu trên trang của Tổng cục thuế → tại phần Tra cứu thông tin người nộp thuế nhập mã số thuế của doanh nghiệp và mã xác nhận → Thông tin của doanh nghiệp sẽ hiện mã chương.

4. Mã tiểu mục nộp thuế môn bài

Mã tiểu mục nộp thuế là mã các khoản thu – chi vào ngân sách nhà nước phân loại theo nội dung, tính chất kinh tế.

Đối với mã chương và mã tiểu mục mới nhất 2024 sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Để có thể ghi được mã tiểu mục trong giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp cần phải xác định rõ loại tiền phải nộp là gì (tiền thuế, tiền nộp phạt…)

Mã tiểu mục sẽ được quy định tại Thông tư 324/2016/TT-BTC, doanh nghiệp sẽ tiến hành tra cứu mã tiểu mục theo văn bản này.

Mã tiểu mục nộp thuế môn bài cụ thể như sau:

Vốn điều lệ đăng ký

Mức thuế môn bài

Tiểu mục

Mức thuế

(đồng)

Trên 10 tỷ đồng

Thuế môn bài Bậc 1 2862 3.000.000

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

Thuế môn bài Bậc 2 2863 2.000.000

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thuế môn bài Bậc 3 2864 1.000.000

Bên cạnh đó, tại Phụ lục III ban hành hành kèm theo Thông tư số 314/2016/TT-BTC quy định về danh mục mã mục, tiểu mục. Quý vị có thể tham khảo mã chương và mã tiểu mục mới nhất 2024 tại văn bản này.

Ví dụ mã tiểu mục theo Phụ lục III:

 
  Mã số Mục Mã s Tiu mục TÊN GỌI Ghi chú
I. PHN THU
Nhóm 0110:   THU THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ
Tiểu nhóm 0111: Thuế thu nhập và thu nhập sau thuế thu nhập
Mục 1000   Thuế thu nhập cá nhân
Tiểu mục 1001 Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công
1003 Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân
1004 Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân
1005 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn (không gồm chuyển nhượng chứng khoán)
1006 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản
1007 Thuế thu nhập từ trúng thưởng
1008 Thuế thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
1012 Thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ bất động sản
1014 Thuế thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản
1015 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
1049 Thuế thu nhập cá nhân khác
Mục 1050   Thuế thu nhập doanh nghiệp
Tiểu mục 1052 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí)
1053 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản
1055 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn
1056 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí)
1057 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xổ số kiến thiết
1099 Khác
Mục 1150   Thu nhập sau thuế thu nhập
1151 Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ
1153 Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ từ hoạt động xổ số kiến thiết
1154 Thu nhập từ cổ tức được chia từ phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
1155 Thu tự lợi nhuận được chia từ phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
1199 Khác
Mục 1250   Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, vùng trời, vùng biển
1251 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép
1252 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép
1253 Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép
1254 Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan địa phương cấp phép
1255 Thu tiền sử dụng khu vực biển do cơ quan trung ương cấp phép
1256 Thu tiền cấp quyền hàng không
1257 Thu tiền sử dụng rừng, tiền thuê rừng
1258 Thu tiền sử dụng khu vực biển do cơ quan địa phương cấp phép
1299 Thu từ các tài nguyên khác

Trên đây là nội dung bài viết mã chương và mã tiểu mục mới nhất 2024. Nếu còn những thắc mắc quý vị có thể phản hồi lại với chúng tôi để được hỗ trợ. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790