Luật kiểm toán nhà nước mới nhất 2023

Ngày 29/5/2023, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN quy định về quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Như một SEO và người viết bài chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ trình bày một bài viết chi tiết về quy trình kiểm toán mới nhất của Kiểm toán Nhà nước năm 2023 để cung cấp thông tin hữu ích và chi tiết cho bạn.

1. Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2023

Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN bao gồm 28 Điều và được áp dụng đối với các đối tượng sau:

 • Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước: Được giao nhiệm vụ chỉ trì thực hiện các cuộc kiểm toán, kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát chất lượng kiểm toán.
 • Các đoàn của Kiểm toán Nhà nước: Đây là một phần quan trọng trong hệ thống kiểm toán của Nhà nước.
 • Các tổ chức, cá nhân được ủy thác hoặc thuê thực hiện kiểm toán: Bao gồm cộng tác viên Kiểm toán Nhà nước, đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm toán.

Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN có hiệu lực thi hành từ ngày 13/7/2023 và thay thế Quyết định 02/2020/QĐ-KTNN.

2. Mục đích ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Mục đích ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước là đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả và đạo đức trong việc thực hiện kiểm toán. Cụ thể, mục đích bao gồm:

 • Tạo cơ sở pháp lý và khuôn khổ nghề nghiệp: Điều này giúp tổ chức các công việc trong một cuộc kiểm toán, các hoạt động của Đoàn kiểm toán và Kiểm toán viên Nhà nước (KTVNN) được thực hiện theo quy định và đảm bảo tính thống nhất.
 • Bảo đảm tính thống nhất trong việc tổ chức, thực hiện, quản lý hoạt động kiểm toán: Điều này giúp đảm bảo rằng kiểm toán được thực hiện một cách hiệu quả và đúng quy định.
 • Làm căn cứ để thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát chất lượng kiểm toán: Quy trình kiểm toán cung cấp cơ sở để đánh giá chất lượng các cuộc kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp của KTVNN.
 • Tạo cơ sở cho việc xây dựng hướng dẫn kiểm toán đối với từng loại hình, từng lĩnh vực kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước: Điều này giúp đảm bảo rằng kiểm toán được thực hiện chính xác và hiệu quả trong từng lĩnh vực cụ thể.
 • Tạo cơ sở cho việc xây dựng hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng các ngạch KTVNN: Quy trình kiểm toán cung cấp cơ sở để phát triển tài liệu và đào tạo chất lượng cho các kiểm toán viên Nhà nước.

3. Yêu cầu đối với Đoàn kiểm toán Nhà nước và thành viên Đoàn kiểm toán

Theo Điều 4 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, có một số yêu cầu quan trọng đối với Đoàn kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm toán, bao gồm:

 • Tuân thủ Luật Kiểm toán Nhà nước và các quy chế, quy định liên quan.
 • Tuân thủ luật phòng, chống tham nhũng và nâng cao đạo đức công vụ để phòng, chống tham nhũng và tiêu cực.
 • Áp dụng hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước và quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán Nhà nước.
 • Thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định trong quy trình kiểm toán.
 • Sử dụng phần mềm và công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán.
 • Tổ chức kiểm toán theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 • Lập báo cáo và lưu trữ tài liệu kiểm toán đầy đủ.
 • Tuân thủ đúng quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước nếu kiểm toán liên quan đến bí mật Nhà nước.

4. Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước

Năm 2023, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành 129 nhiệm vụ kiểm toán, giảm 49 nhiệm vụ so với năm 2022. Các nhiệm vụ này tập trung vào việc kiểm toán quản lý ngân sách Nhà nước, với ưu tiên cho những vấn đề có tiềm năng tiêu cực, tham nhũng, và lãng phí. Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước sẽ hỗ trợ hoạt động của Quốc hội liên quan đến lập pháp, giám sát, và quyết định quan trọng của đất nước.

Năm 2023, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước và Báo cáo nợ công năm 2022, cùng với việc kiểm toán quyết toán ngân sách năm 2022 tại 16 bộ và cơ quan trung ương, bao gồm các tổ chức quan trọng như Tòa án Nhân dân tối cao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, và nhiều bộ khác.

Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán cả ngân sách địa phương năm 2022 tại nhiều tỉnh và thành phố, cùng với kiểm toán các hoạt động và dự án đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung vào việc kiểm toán các vấn đề quan trọng, đặc biệt là những lĩnh vực có nguy cơ tiêu cực và tham nhũng. Các hoạt động kiểm toán sẽ tuân theo các quy định và đảm bảo tính độc lập của Kiểm toán Nhà nước.

Kết luận

Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2023 đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả và đạo đức trong việc thực hiện kiểm toán tại Việt Nam. Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước tập trung vào các lĩnh vực quan trọng và có tính chất cấp bách để đảm bảo tính minh bạch và tránh tiêu cực trong quản lý tài chính công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000