087.790.7790

Những điều cần biết khi lập báo cáo tài chính theo thông tư 107

Theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính. Báo cáo tình hình tài chính là báo cáo tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn của đơn vị tại một thời điểm nhất định. Vậy Những điều cần biết khi lập báo cáo tài chính theo thông tư 107 là gì ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

Những điều cần biết khi lập báo cáo tài chính theo thông tư 107
Những điều cần biết khi lập báo cáo tài chính theo thông tư 107

1. Đối tượng, kỳ lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107

Đối tượng, kỳ lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107
Đối tượng, kỳ lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107

Đối tượng lập báo cáo tài chính

Theo quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC, đối tượng lập báo cáo tài chính bao gồm:

Các đơn vị kế toán nhà nước, bao gồm:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước trên 50%, tổ chức tín dụng nhà nước, tổ chức tín dụng có vốn nhà nước trên 50%, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại có vốn nhà nước trên 50%, tổ chức bảo hiểm nhà nước, tổ chức bảo hiểm có vốn nhà nước trên 50%, tổ chức hành chính, sự nghiệp khác.

Các đơn vị kế toán ngoài nhà nước, bao gồm:

 • Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức phi lợi nhuận, hộ kinh doanh, cá nhân có hoạt động kinh doanh.

Kỳ lập báo cáo tài chính

Kỳ lập báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán được quy định như sau:

 • Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của các đơn vị kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch.

 • Kỳ kế toán quý

Kỳ kế toán quý của các đơn vị kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01, ngày 01 tháng 4, ngày 01 tháng 7 và ngày 01 tháng 10 và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng thứ ba, tháng thứ sáu, tháng thứ chín và tháng thứ mười hai của năm dương lịch.

 • Kỳ kế toán khác

Các đơn vị kế toán có thể lựa chọn kỳ kế toán khác phù hợp với đặc thù hoạt động của mình, nhưng phải đảm bảo tính liên tục, thống nhất và có đầy đủ thông tin cần thiết cho việc lập báo cáo tài chính.

 • Thời hạn lập báo cáo tài chính

Thời hạn lập báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán được quy định như sau:

 • Đối với kỳ kế toán năm

Các đơn vị kế toán phải lập báo cáo tài chính năm trước ngày 30 tháng 6 năm sau.

 • Đối với kỳ kế toán quý

Các đơn vị kế toán phải lập báo cáo tài chính quý trước ngày 20 tháng sau quý lập báo cáo.

 • Đối với kỳ kế toán khác

Các đơn vị kế toán phải lập bá

2. Mục đích báo cáo tài chính theo Thông tư 107

Theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, mục đích của báo cáo tài chính như sau:

 • Cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chính và các luồng tiền từ hoạt động của đơn vị kế toán, cung cấp cho những người có liên quan để xem xét và đưa ra các quyết định về các hoạt động tài chính, ngân sách của đơn vị.
 • Tăng cường trách nhiệm giải trình của đơn vị kế toán về việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.
 • Là thông tin cơ sở để hợp nhất báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên.

Cụ thể, báo cáo tài chính cung cấp các thông tin sau:

Tình hình tài chính của đơn vị kế toán, bao gồm: tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Kết quả hoạt động tài chính của đơn vị kế toán, bao gồm: doanh thu, chi phí, lãi lỗ.

Các luồng tiền từ hoạt động của đơn vị kế toán, bao gồm: luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, luồng tiền từ hoạt động đầu tư và luồng tiền từ hoạt động tài chính.

Thông tin báo cáo tài chính giúp các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính có thể:

 • Đánh giá khả năng thanh toán của đơn vị kế toán.
 • Đánh giá khả năng sinh lời của đơn vị kế toán.
 • Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của đơn vị kế toán.
 • Đánh giá tình hình tài chính của đơn vị kế toán.
 • Đưa ra các quyết định về các hoạt động tài chính, ngân sách của đơn vị kế toán.

3. Nguyên tắc, yêu cầu lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107

Theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, nguyên tắc, yêu cầu lập báo cáo tài chính bao gồm:

Nguyên tắc

 • Tính trung thực, khách quan

Báo cáo tài chính phải phản ánh trung thực, khách quan tình hình tài chính, kết quả hoạt động và các luồng tiền của đơn vị kế toán.

 • Tính toàn diện

Báo cáo tài chính phải phản ánh toàn bộ tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của đơn vị kế toán, toàn bộ doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị kế toán.

 • Tính hợp lệ

Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở các chứng từ, sổ kế toán và các tài liệu, thông tin khác có liên quan.

 • Tính kịp thời

Báo cáo tài chính phải được lập và công bố kịp thời theo quy định của pháp luật.

 • Tính so sánh

Báo cáo tài chính phải được lập và trình bày theo một hệ thống nhất quán, ổn định trong các kỳ kế toán.

Yêu cầu

Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán.

Báo cáo tài chính phải được phản ánh một cách trung thực, khách quan về nội dung và giá trị các chỉ tiêu báo cáo.

Báo cáo tài chính phải được trình bày theo một cấu trúc chặt chẽ, có hệ thống về tình hình tài chính, kết quả hoạt động và các luồng tiền của đơn vị kế toán.

Báo cáo tài chính phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định đối với từng loại hình đơn vị.

Báo cáo tài chính phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán.

Thông tin, số liệu báo cáo phải được phản ánh liên tục, số liệu của kỳ này phải kế tiếp số liệu của kỳ trước.

Báo cáo tài chính phải được lập theo đúng nội dung, phương pháp theo quy định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ báo cáo.

4. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107

Theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, các đơn vị có trách nhiệm lập báo cáo tài chính bao gồm:

 • Thủ trưởng đơn vị: Có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc lập, trình bày và gửi báo cáo tài chính theo quy định.
 • Kế toán trưởng: Có trách nhiệm lập, trình bày báo cáo tài chính theo đúng quy định.
 • Người lập báo cáo tài chính: Có trách nhiệm lập báo cáo tài chính theo đúng quy định và chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.

Cụ thể, trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập báo cáo tài chính bao gồm các nội dung sau:

Thủ trưởng đơn vị:

 • Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc lập, trình bày và gửi báo cáo tài chính theo quy định.
 • Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của báo cáo tài chính.
 • Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính.
 • Kế toán trưởng:
 • Lập, trình bày báo cáo tài chính theo đúng quy định.
 • Kiểm tra, giám sát việc lập báo cáo tài chính của các bộ phận, cá nhân có liên quan.
 • Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của báo cáo tài chính.

Người lập báo cáo tài chính:

 • Lập báo cáo tài chính theo đúng quy định.
 • Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của báo cáo tài chính.

Để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính được thực hiện một cách đầy đủ, trung thực, chính xác, các đơn vị cần thực hiện các công việc sau:

 • Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với quy mô, đặc thù hoạt động của đơn vị.
 • Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế toán có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc.
 • Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc lập báo cáo tài chính.

5. Nội dung và thời hạn nộp báo cáo tài chính theo Thông tư 107

Theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, nội dung và thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định như sau:

Nội dung báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp gồm 4 báo cáo tài chính sau:

 • Báo cáo tình hình tài chính.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tình hình tài chính

Báo cáo tình hình tài chính phản ánh tổng quát tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, bao gồm:

 • Vốn chủ sở hữu.
 • Nợ phải trả.
 • Tài sản ngắn hạn.
 • Tài sản dài hạn.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm:

 • Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 • Chi phí sản xuất, kinh doanh.
 • Lợi nhuận (hoặc lỗ) từ hoạt động kinh doanh.
 • Lợi nhuận (hoặc lỗ) khác.
 • Lợi nhuận (hoặc lỗ) trước thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh tình hình biến động của tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm:

 

 • Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh.
 • Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư.
 • Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính.

Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là phần giải thích, bổ sung thông tin cho các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Thuyết minh báo cáo tài chính phải trình bày đầy đủ và trung thực các nội dung sau:

 • Chính sách kế toán áp dụng.
 • Giả định cơ bản.

Các thông tin quan trọng khác không thể trình bày trên báo cáo tài chính.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp phải được nộp cho cơ quan thuế chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Cách nộp báo cáo tài chính

Hồ sơ báo cáo tài chính có thể được nộp cho cơ quan thuế theo một trong hai hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế.
 • Nộp qua mạng điện tử.

Đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ báo cáo tài chính qua mạng điện tử, cần thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ thuế qua mạng điện tử theo quy định của Tổng cục Thuế.

Ngoài ra, Thông tư 107/2017/TT-BTC cũng quy định một số nội dung khác liên quan đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Hình thức, nội dung, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính.
 • Nguyên tắc kế toán áp dụng cho các loại báo cáo tài chính.
 • Các quy định về sửa chữa sai sót và điều chỉnh báo cáo tài chính.

Trên đây là một số thông tin về Những điều cần biết khi lập báo cáo tài chính theo thông tư 107 . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790