087.790.7790

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel

Bạn cần tìm Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel? Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính được lập trên cơ sở hợp nhất các báo cáo tài chính riêng lẻ của công ty mẹ và các công ty con. Báo cáo tài chính hợp nhất được lập nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động, và thay đổi về tình hình tài chính của tập đoàn như một đơn vị kinh tế độc lập. Vậy Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel
Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel

1. Ưu và nhược điểm khi lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel

Ưu và nhược điểm khi lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel
Ưu và nhược điểm khi lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel

Ưu điểm:

 • Khả năng tiếp cận: Excel là một phần mềm phổ biến và dễ sử dụng, do đó, nhiều doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng để lập báo cáo tài chính hợp nhất.
 • Tính linh hoạt: Excel cho phép người dùng linh hoạt trong việc thiết kế và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.
 • Tiết kiệm chi phí: Lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng Excel có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí so với việc sử dụng các phần mềm chuyên dụng.

Nhược điểm:

 • Tính chính xác: Lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng Excel đòi hỏi người dùng phải có kiến thức và kinh nghiệm về kế toán, tài chính. Nếu không cẩn thận, người dùng có thể mắc lỗi dẫn đến báo cáo tài chính hợp nhất không chính xác.
 • Khả năng mở rộng: Excel có thể không đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp lớn, có quy mô phức tạp.
 • Tính bảo mật: Excel không cung cấp các tính năng bảo mật cao như các phần mềm chuyên dụng.

Để hạn chế các nhược điểm khi lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng Excel, doanh nghiệp có thể thực hiện các biện pháp sau:

 • Xây dựng quy trình lập báo cáo tài chính hợp nhất rõ ràng và chặt chẽ.
 • Đào tạo nhân viên có kiến thức và kinh nghiệm về kế toán, tài chính.
 • Sử dụng các công cụ hỗ trợ lập báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel
Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel

Lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel là một cách đơn giản và nhanh chóng để các doanh nghiệp thực hiện việc hợp nhất báo cáo tài chính. Tuy nhiên, để lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel một cách chính xác và đầy đủ, cần phải nắm được các nguyên tắc và nội dung

Các bước lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel

Để lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

Dữ liệu cần chuẩn bị để lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel bao gồm:

 • Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con
 • Bảng cân đối kế toán hợp nhất mẫu
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất mẫu
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất mẫu
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất mẫu

Bước 2: Hợp nhất bảng cân đối kế toán

Để hợp nhất bảng cân đối kế toán, cần thực hiện các bước sau:

 • Nhập dữ liệu báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con vào bảng cân đối kế toán hợp nhất mẫu.
 • Hợp nhất các tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty mẹ và các công ty con theo tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ tại các công ty con.
 • Kiểm tra lại bảng cân đối kế toán hợp nhất để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

Bước 3: Hợp nhất báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Để hợp nhất báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, cần thực hiện các bước sau:

 • Nhập dữ liệu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng của công ty mẹ và các công ty con vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất mẫu.
 • Hợp nhất doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty mẹ và các công ty con theo tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ tại các công ty con.
 • Kiểm tra lại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

Bước 4: Hợp nhất báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Để hợp nhất báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cần thực hiện các bước sau:

 • Nhập dữ liệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng của công ty mẹ và các công ty con vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất mẫu.
 • Hợp nhất các luồng tiền vào và ra của công ty mẹ và các công ty con theo tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ tại các công ty con.
 • Kiểm tra lại báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

Bước 5: Hợp nhất thuyết minh báo cáo tài chính

Để hợp nhất thuyết minh báo cáo tài chính, cần thực hiện các bước sau:

 • Nhập dữ liệu thuyết minh báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con vào thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất mẫu.
 • Hợp nhất các thông tin trong thuyết minh báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con theo tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ tại các công ty con.
 • Kiểm tra lại thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

Một số lưu ý khi lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel

Khi lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel, cần lưu ý một số điểm sau:

 • Chuẩn bị đầy đủ dữ liệu cần thiết trước khi bắt đầu lập báo cáo tài chính hợp nhất.
 • Xác định đúng tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ tại các công ty con để hợp nhất các tài khoản một cách chính xác.
 • Kiểm tra lại báo cáo tài chính hợp nhất sau khi lập xong để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

3. Thời hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất

Theo Điều 6, Thông tư 202/2014/TT-BTC, thời hạn nộp và công khai Báo cáo tài chính hợp nhất được quy định cụ thể như sau:

“Báo cáo tài chính hợp nhất năm phải nộp cho chủ sở hữu và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm và được công khai trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Công ty mẹ là đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính hợp nhất năm và công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ phải nộp cho các chủ sở hữu và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán. Công ty mẹ là đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán phải nộp và công khai Báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật về chứng khoán.”Căn cứ vào quy định trên, có thể thấy thời hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất là vào cuối kỳ kế toán. Theo đó, chậm nhất trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, báo cáo này phải được nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

4. Mục đích của lập báo cáo tài chính hợp nhất

Mục đích của việc lập báo cáo tài chính hợp nhất là trình bày tổng quát toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, nợ phải trả tại thời điểm kết thúc một năm tài chính. Báo cáo này phản ánh kết quả của các hoạt động kinh doanh và dòng tiền lưu chuyển trong năm của tập đoàn, doanh nghiệp.

Ngoài ra, BCTC này còn cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho việc đánh giá tình hình kinh doanh, khae năng tạo tiền của tập đoàn trong năm vừa qua. Đồng thời dự đoán tình hình tài chính trong tương lai.

Đây còn là báo cáo giúp đưa ra các quyết định về quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng với đó là kế hoạch kinh doanh, đầu tư trong tương lai.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng excel. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790