0764704929

Lập báo cáo hủy chứng từ khấu trừ thuế tncn mới nhất 2024

Báo cáo hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN là một loại báo cáo được lập bởi các tổ chức, cá nhân trả thu nhập để báo cáo cho cơ quan thuế về việc hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Báo cáo này được lập định kỳ hàng quý, hàng năm hoặc khi có phát sinh hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Vậy cách báo cáo hủy chứng từ khấu trừ thuế tncn như thế nào ? Bài viết này của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 

Lập báo cáo hủy chứng từ khấu trừ thuế tncn
Lập báo cáo hủy chứng từ khấu trừ thuế tncn

1. Hủy chứng từ khấu trừ thuế tncn

Hủy chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện các thủ tục để làm cho chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân không còn giá trị sử dụng.

Các trường hợp hủy chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân bị hủy trong các trường hợp sau:

 • Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân bị sai sót: Khi phát hiện chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân bị sai sót, tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải thực hiện hủy chứng từ đó và lập lại chứng từ mới.
 • Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân bị mất, rách, nát: Khi chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân bị mất, rách, nát, tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải thực hiện hủy chứng từ đó và lập lại chứng từ mới.
 • Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đã hết hạn sử dụng: Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có thời hạn sử dụng là 3 tháng kể từ ngày ký. Khi chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hết hạn sử dụng, tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải thực hiện hủy chứng từ đó.

Thủ tục hủy chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục hủy chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Theo đó, để hủy chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cần thực hiện các bước sau:

1.Lập biên bản hủy chứng từ: Biên bản hủy chứng từ phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và người lập biên bản.

2.Gửi biên bản hủy chứng từ cho cơ quan thuế: Biên bản hủy chứng từ được gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ký biên bản.

Mẫu biên bản hủy chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Biên bản hủy chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được lập theo mẫu số 07/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

2. Ý nghĩa của hủy chứng từ khấu trừ thuế tncn 

Hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN là việc chấm dứt giá trị sử dụng của chứng từ khấu trừ thuế TNCN, được thực hiện trong các trường hợp sau:

 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã hết giá trị sử dụng.
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN bị sai sót, không đúng quy định.
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN bị mất, bị tiêu hủy.

Việc hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, trung thực của hồ sơ khai thuế TNCN. Cụ thể, việc hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN giúp:

 • Tránh việc cá nhân sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN không đúng quy định để giảm số thuế phải nộp.
 • Giúp cơ quan thuế kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế TNCN của cá nhân.

Thủ tục hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Thủ tục hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN được quy định tại Điều 10 Thông tư 123/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế TNCN lập văn bản đề nghị hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Văn bản đề nghị hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN bao gồm các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế TNCN.
 • Số lượng, loại chứng từ khấu trừ thuế TNCN cần hủy.
 • Lý do hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế TNCN gửi văn bản đề nghị hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm xem xét, xác nhận việc hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Cơ quan thuế xác nhận việc hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN bằng cách:

 • Ghi “Hủy” vào góc trên bên trái của chứng từ khấu trừ thuế TNCN cần hủy.
 • Ký, ghi rõ họ tên của người có thẩm quyền và đóng dấu của cơ quan thuế.

Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế TNCN có trách nhiệm lưu trữ văn bản đề nghị hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN và chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Lưu ý:

 • Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế TNCN không được hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN trước khi được cơ quan thuế xác nhận.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế TNCN hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN không đúng quy định thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Hướng dẫn việc hủy chứng từ khấu trừ thuế tncn 

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 156/2020/TT-BTC, doanh nghiệp, cơ sở chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN có thể hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong các trường hợp sau:

Hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN do sai sót về nội dung:

Doanh nghiệp, cơ sở chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN có thể hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN do sai sót về nội dung sau khi đã phát hành chứng từ nhưng chưa nộp cho cơ quan thuế.

Để hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN do sai sót về nội dung, doanh nghiệp, cơ sở chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN cần thực hiện các bước sau:

 • Lập biên bản hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
 • Ghi chép việc hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN vào sổ kế toán.
 • Gửi biên bản hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN do hết hiệu lực:

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp chứng từ khấu trừ thuế TNCN hết hiệu lực, doanh nghiệp, cơ sở chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN có thể hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN này.

Để hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN do hết hiệu lực, doanh nghiệp, cơ sở chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN cần thực hiện các bước sau:

 • Lập biên bản hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
 • Ghi chép việc hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN vào sổ kế toán.

Hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN do không có nhu cầu sử dụng:

Trường hợp doanh nghiệp, cơ sở chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN không có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN, doanh nghiệp, cơ sở chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN có thể hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN này.

Để hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN do không có nhu cầu sử dụng, doanh nghiệp, cơ sở chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN cần thực hiện các bước sau:

 • Lập biên bản hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
 • Ghi chép việc hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN vào sổ kế toán.

Biên bản hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN phải có đầy đủ các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, cơ sở chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN
 • Lý do hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN
 • Danh sách chứng từ khấu trừ thuế TNCN bị hủy
 • Tên, chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cơ sở chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN

Biên bản hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN phải được lưu giữ tại doanh nghiệp, cơ sở chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN.

Ngoài ra, doanh nghiệp, cơ sở chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN cũng cần lưu ý các quy định sau khi thực hiện hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã hủy phải được gạch chéo toàn bộ, không tẩy xóa.
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã hủy phải được lưu giữ tại doanh nghiệp, cơ sở chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày lập chứng từ.

4. Cách kê khai chứng từ khấu trừ thuế tncn 

Kê khai chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là việc doanh nghiệp thực hiện kê khai các khoản khấu trừ thuế TNCN của người lao động cho cơ quan thuế. Việc kê khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN đúng quy định là rất quan trọng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cách kê khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Để kê khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Lập bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN là mẫu biểu được sử dụng để kê khai các khoản khấu trừ thuế TNCN của người lao động. Bảng kê này được lập và gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Doanh nghiệp có thể nộp bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo một trong các cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế
 • Nộp qua đường bưu điện
 • Nộp qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin kê khai

Doanh nghiệp cần kiểm tra lại thông tin kê khai trên bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN trước khi nộp cho cơ quan thuế. Các thông tin cần kiểm tra bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp
 • Mã số thuế
 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Điện thoại, fax
 • Email
 • Họ và tên, mã số thuế, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số thẻ căn cước công dân, ngày sinh, giới tính, chức vụ, cấp bậc, ngày bắt đầu làm việc, ngày kết thúc hợp đồng lao động của người lao động
 • Khoản tiền lương, tiền công thực tế trả cho người lao động
 • Các khoản phụ cấp, trợ cấp được trả cho người lao động theo quy định của pháp luật
 • Các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động

Lưu ý khi kê khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN

 • Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN phải được lập thành 02 bản, một bản lưu tại doanh nghiệp, một bản gửi cơ quan thuế.
 • Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN phải được lập chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng sau tháng phát sinh các khoản khấu trừ thuế TNCN.
 • Các khoản khấu trừ thuế TNCN phải được kê khai đúng quy định của pháp luật.
 • Cách kê khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Để kê khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện kê khai thuế điện tử.

Bước 2: Đăng nhập vào cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Doanh nghiệp sử dụng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 3: Kê khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Doanh nghiệp chọn mục “Kê khai thuế” -> “Kê khai thuế TNCN” -> “Kê khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN”.

Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin trên bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn. Sau khi điền đầy đủ thông tin, doanh nghiệp nhấn “Ký và nộp tờ khai”.

Bước 4: Nhận thông báo nộp thuế

Sau khi nộp tờ khai, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo nộp thuế qua email hoặc tin nhắn điện thoại. Doanh nghiệp thực hiện nộp thuế theo thông báo.

Trên đây là hướng dẫn cách kê khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Doanh nghiệp cần thực hiện kê khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Trên đây là một số thông tin về Lập báo cáo hủy chứng từ khấu trừ thuế tncn. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929