087.790.7790

Kiểm toán nhà nước khu vực 7 chi tiết nhất

Kiểm toán nhà nước khu vực VII, đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, có nhiệm vụ quan trọng trong việc kiểm toán báo cáo tài chính, tuân thủ, và hoạt động quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn khu vực theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vị trí, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước khu vực VII.

1. Kiểm toán nhà nước khu vực 7 là gì?

Kiểm toán nhà nước khu vực VII là một đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và có chức năng giúp Tổng Kiểm toán nhà nước thực hiện nhiệm vụ kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn khu vực theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước.

2. Cơ cấu tổ chức Kiểm toán nhà nước khu vực 7

Cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VII bao gồm:

2.1 Lãnh đạo

Kiểm toán nhà nước khu vực VII có sự lãnh đạo của Kiểm toán trưởng và các Phó Kiểm toán trưởng. Kiểm toán trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quản lý tổ chức, nhân sự và hoạt động của đơn vị.

2.2 Các phòng chức năng

Kiểm toán nhà nước khu vực VII có các phòng chức năng thực hiện các công việc kiểm toán, tài chính, hành chính, và công tác hỗ trợ khác theo nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước khu vực 7

Nắm tình hình về tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản

Kiểm toán nhà nước khu vực VII phải thường xuyên cập nhật thông tin về tài chính, ngân sách, và đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn vị trực thuộc địa phương. Điều này bao gồm việc đánh giá hiệu quả trong việc quản lý tài chính và đầu tư, đảm bảo tính minh bạch và tránh thất thoát nguồn lực quốc gia.

Thực hiện kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia

Kiểm toán nhà nước khu vực VII phải thực hiện kiểm toán các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị theo kế hoạch được duyệt và Tổng Kiểm toán nhà nước giao. Điều này đảm bảo rằng các chương trình này được thực hiện một cách hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực quốc gia.

Nghiên cứu sử dụng kết quả kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nhà nước khu vực VII phải nghiên cứu và sử dụng kết quả kiểm toán nội bộ của các cơ quan và tổ chức có hệ thống kiểm toán nội bộ. Họ chịu trách nhiệm đối với Tổng Kiểm toán nhà nước về việc sử dụng kết quả kiểm toán nội bộ này để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính và đầu tư.

Xem xét và chịu trách nhiệm về biên bản kiểm toán

Kiểm toán nhà nước khu vực VII phải xem xét và chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước và trước pháp luật về biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán do các đoàn kiểm toán thuộc đơn vị thực hiện. Điều này đảm bảo tính minh bạch và minh bạch trong quá trình kiểm toán.

Tổng hợp kết quả kiểm toán

Kiểm toán nhà nước khu vực VII có nhiệm vụ tổng hợp kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của các đơn vị được kiểm toán hàng năm trong phạm vi kiểm toán của đơn vị. Báo cáo kết quả này được gửi tới Tổng Kiểm toán nhà nước để đảm bảo sự minh bạch và tính chính xác.

Tham gia với đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch ngân sách

Kiểm toán nhà nước khu vực VII tham gia với đơn vị đầu mối và các đơn vị có liên quan để tham gia xây dựng kế hoạch ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý tài chính quốc gia.

Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương

Trong trường hợp đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương nhưng báo cáo này chưa được Hội đồng nhân dân phê chuẩn, Kiểm toán nhà nước khu vực VII phải tiếp tục làm rõ những vấn đề Hội đồng nhân dân đề nghị để Tổng Kiểm toán nhà nước gửi Hội đồng nhân dân quyết định.

Quyền và trách nhiệm trong quá trình kiểm toán

Trong quá trình kiểm toán, Kiểm toán nhà nước khu vực VII có quyền:

a) Yêu cầu đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin, tài liệu phục vụ cho việc kiểm toán. Họ cũng đề xuất cơ quan hữu quan hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ.

b) Yêu cầu đơn vị được kiểm toán thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với các sai phạm trong báo cáo tài chính và sai phạm trong việc tuân thủ pháp luật. Họ cũng đề xuất biện pháp khắc phục yếu kém trong hoạt động của đơn vị được kiểm toán.

c) Kiểm tra đơn vị được kiểm toán trong việc thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong phạm vi kiểm toán của đơn vị.

d) Đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu các đơn vị được kiểm toán thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đối với các trường hợp sai phạm trong báo cáo tài chính và sai phạm trong việc tuân thủ pháp luật.

e) Đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo pháp luật những vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân đã được làm rõ thông qua hoạt động kiểm toán.

g) Đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước trư­ng cầu giám định về chuyên môn khi cần thiết.

h) Đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước uỷ thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị.

i) Thông qua hoạt động kiểm toán, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước kiến nghị với Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan khác của nhà nước sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và pháp luật cho phù hợp.

Tham gia vào việc xây dựng chuẩn mực kiểm toán

Kiểm toán nhà nước khu vực VII tham gia với đơn vị đầu mối xây dựng chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán nhà nước và kiểm toán nội bộ đối với lĩnh vực kiểm toán được phân công. Điều này đảm bảo rằng kiểm toán được thực hiện một cách đồng nhất và chất lượng.

Quản lý hồ sơ và thông tin kiểm toán

Kiểm toán nhà nước khu vực VII có trách nhiệm quản lý hồ sơ kiểm toán do đơn vị thực hiện. Họ phải giữ bí mật thông tin tài liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quản lý tổ chức bộ máy và nhân sự

Kiểm toán nhà nước khu vực VII quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và người lao động theo quy định của nhà nước và phân cấp của Tổng Kiểm toán nhà nước. Họ cũng tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học theo quy định của nhà nước và của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Kế toán và quyết toán kinh phí

Kiểm toán nhà nước khu vực VII thực hiện công tác kế toán và quyết toán kinh phí hàng năm. Họ quản lý, sử dụng tài sản và các trang thiết bị của đơn vị theo quy định của nhà nước và của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn khác

Ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn đã nêu ở trên, Kiểm toán nhà nước khu vực VII có thể thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao hoặc ủy quyền.

4. Ai có quyền quyết định thành lập Văn phòng Kiểm toán nhà nước khu vực 7?

Theo Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VII ban hành kèm theo Quyết định 1356/QĐ-KTNN năm 2020, việc quyết định thành lập Văn phòng Kiểm toán nhà nước khu vực 7 do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực VII.

Quyết định này đảm bảo sự phân cấp và quyền hạn của các cơ quan trong hệ thống Kiểm toán nhà nước, đồng thời đảm bảo tính đồng nhất và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước khu vực VII.

Vì vậy, quyền quyết định này thuộc về Tổng Kiểm toán nhà nước và không thể được quyết định bởi các đơn vị khác. Điều này đảm bảo tính đảm bảo tính liên thông và hiệu quả của toàn hệ thống Kiểm toán nhà nước.

Kết luận

Kiểm toán nhà nước khu vực VII đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, minh bạch và công bằng của thông tin tài chính, tuân thủ pháp luật, và hiệu quả trong việc quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực VII. Việc hiểu đúng về vị trí và nhiệm vụ của đơn vị này giúp xây dựng một hệ thống tài chính công bằng và đáng tin cậy, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Trên đây là những thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng