087.790.7790

Kiểm toán nhà nước khu vực 3 chi tiết nhất

Kiểm toán nhà nước khu vực III là một cơ quan quan trọng thuộc sự quản lý của Kiểm toán nhà nước, và nó đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm toán các hoạt động tài chính và tuân thủ pháp luật của các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực III, theo sự chỉ đạo và phân công từ Tổng Kiểm toán nhà nước.

1. Vị trí Kiểm toán nhà nước khu vực III

Kiểm toán nhà nước khu vực III có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng, và là một đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Kinh phí hoạt động của nó được cấp từ ngân sách nhà nước, trong ngân sách chung của Kiểm toán nhà nước.

1.1 Vị trí chức năng:

Kiểm toán nhà nước khu vực III có nhiệm vụ giúp Tổng Kiểm toán nhà nước thực hiện nhiệm vụ kiểm toán các khía cạnh quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của nhà nước đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên lãnh thổ khu vực III. Nhiệm vụ này được giao thông qua sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước.

1.2 Phạm vi kiểm toán:

Kiểm toán nhà nước khu vực III kiểm toán các đối tượng sau đây: a) Các cấp chính quyền địa phương trên lãnh thổ khu vực III. b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức của địa phương trên lãnh thổ khu vực III mà sử dụng ngân sách địa phương hoặc ngân sách trung ương ủy quyền. c) Các công trình, dự án đầu tư được Ủy ban nhân dân các cấp trên lãnh thổ khu vực hoặc các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trên lãnh thổ khu vực quản lý làm chủ đầu tư. d) Các doanh nghiệp nhà nước được thành lập trên lãnh thổ khu vực bởi các cấp có thẩm quyền của chính quyền địa phương.

 1. Trụ sở và tài chính: Kiểm toán nhà nước khu vực III có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng. Đơn vị này có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Kinh phí hoạt động của Kiểm toán nhà nước khu vực III được cấp từ ngân sách nhà nước thông qua ngân sách chung của Kiểm toán nhà nước.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Kiểm toán nhà nước khu vực III có nhiệm vụ chính sau:

 • Nắm thông tin tài chính và ngân sách: Điều này đảm bảo rằng cơ quan này có kiến thức sâu rộng về tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản và hoạt động doanh nghiệp nhà nước của các địa phương thuộc khu vực III, để chuẩn bị kế hoạch kiểm toán hàng năm và đề xuất cho Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.
 • Kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia: Kiểm toán nhà nước khu vực III tham gia vào việc kiểm toán các chương trình mục tiêu quốc gia trong phạm vi kiểm toán của đơn vị theo kế hoạch được duyệt và giao bởi Tổng Kiểm toán nhà nước.
 • Nghiên cứu sử dụng kết quả kiểm toán nội bộ: Cơ quan này nghiên cứu việc sử dụng kết quả kiểm toán nội bộ của các cơ quan, tổ chức có hệ thống kiểm toán nội bộ và chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về việc sử dụng kết quả kiểm toán nội bộ này.
 • Xem xét và chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước: Kiểm toán nhà nước khu vực III xem xét và chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước và trước pháp luật về bản kết toán kiểm toán và báo cáo kiểm toán do các đoàn kiểm toán của đơn vị thực hiện trước khi nộp Tổng Kiểm toán nhà nước.
 • Tổng hợp kết quả kiểm toán: Cơ quan này tổng hợp kết quả kiểm toán và thực hiện kiến nghị kiểm toán đối với các tổ chức và đơn vị trong phạm vi kiểm toán của đơn vị, đồng thời báo cáo kết quả công tác kiểm toán cho Tổng Kiểm toán nhà nước.
 • Tham gia vào việc sửa đổi chính sách: Kiểm toán nhà nước khu vực III tham gia vào việc sửa đổi, bổ sung, và hoàn thiện các chính sách, chuẩn mực, quy trình, phương pháp kiểm toán và kiểm toán nội bộ cho các lĩnh vực kiểm toán được giao.
 • Các quyền hạn khác: Kiểm toán nhà nước khu vực III có quyền yêu cầu các tổ chức và đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu, và hợp tác để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Họ có quyền kiểm tra và đề xuất các biện pháp khắc phục khi phát hiện vi phạm về tài chính, ngân sách và tuân thủ pháp luật.

3. Bộ máy Kiểm toán nhà nước khu vực III:

 • Văn phòng: Đây là một bộ phận hỗ trợ quản lý và vận hành nội bộ của Kiểm toán nhà nước khu vực III.
 • Phòng Tổng hợp: Phòng này thường chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin, dữ liệu, và thực hiện công tác tổng hợp trong quá trình kiểm toán.
 • Phòng Kiểm toán ngân sách 1: Đây có thể là một phòng chịu trách nhiệm kiểm toán các vấn đề liên quan đến ngân sách mức tỉnh hoặc thành phố trong khu vực III.
 • Phòng Kiểm toán ngân sách 2: Phòng này có nhiệm vụ kiểm toán các vấn đề liên quan đến ngân sách cấp huyện hoặc quận thuộc khu vực III.
 • Phòng Kiểm toán ngân sách 3: Đây có thể là phòng chịu trách nhiệm kiểm toán các vấn đề liên quan đến ngân sách cấp xã, phường, hoặc thị trấn.
 • Phòng Kiểm toán đầu tư – dự án: Phòng này chịu trách nhiệm kiểm toán các vấn đề liên quan đến đầu tư và dự án tại khu vực III.

4. Thành phần của Kiểm toán nhà nước khu vực III:

 • Kiểm toán trưởng và các Phó Kiểm toán trưởng: Họ đảm nhiệm vai trò quản lý và lãnh đạo toàn bộ công việc kiểm toán trong khu vực III.
 • Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Các Phó Chánh Văn phòng, các Phó trưởng phòng: Đây là những chức danh quản lý và hỗ trợ trong bộ máy của Kiểm toán nhà nước khu vực III.
 • Các công chức và người lao động: Đây là những người tham gia trực tiếp vào công việc kiểm toán, bao gồm những người tham gia vào các phòng kiểm toán và các công việc khác tại cơ quan này.
 • Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức lãnh đạo: Thực hiện theo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo của Kiểm toán nhà nước.
 • Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng: Sẽ được quy định chi tiết bởi Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực III sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước.
 • Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị cấp phòng: Thực hiện theo quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước dựa trên đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực III.

Các quy định này giúp đảm bảo tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước khu vực III được điều hành một cách hiệu quả và tuân thủ quy trình, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và độc lập trong công tác kiểm toán.

Như vậy, Kiểm toán nhà nước khu vực III đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả, và công bằng trong quản lý tài chính và tuân thủ pháp luật của các địa phương thuộc khu vực III.

Trên đây là những thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng