087.790.7790

Kiểm toán nhà nước khu vực 2 chi tiết nhất

Kiểm toán Nhà nước khu vực 2 là một phần quan trọng trong việc bảo đảm tính chính xác, hợp pháp, và kinh tế trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu về vị trí và chức năng của kiểm toán nhà nước, đặc biệt là ở khu vực II.

Kiểm toán nhà nước khu vực 2
Kiểm toán nhà nước khu vực 2

1. Vị trí và chức năng chung của Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước là cơ quan thuộc Chính phủ, có nhiệm vụ quan trọng trong việc kiểm toán và xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước các cấp và báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước. Đây là một quá trình quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và đúng luật trong việc quản lý tài chính công của đất nước.

Cụ thể, kiểm toán nhà nước có các chức năng sau:

  • Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước các cấp.
  • Kiểm toán báo cáo tài chính của các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước.
  • Kiểm toán tính tuân thủ pháp luật và tính kinh tế trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công theo kế hoạch kiểm toán hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
  • Thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao hoặc do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

2. Kiểm toán nhà nước khu vực 2

2.1. Vị trí và chức năng kiểm toán nhà nước khu vực 2

Kiểm toán nhà nước khu vực II là một đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và có chức năng hỗ trợ Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực II.

Cụ thể, Kiểm toán nhà nước khu vực II kiểm toán các đối tượng sau:

a) Các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn khu vực.

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức của địa phương trên địa bàn khu vực sử dụng ngân sách địa phương hoặc ngân sách trung ương ủy quyền.

c) Các công trình, dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn khu vực hoặc các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn khu vực quản lý làm chủ đầu tư.

d) Các doanh nghiệp nhà nước do các cấp có thẩm quyền của chính quyền địa phương thành lập thuộc địa bàn khu vực.

đ) Kiểm toán một số đối tượng khác do trung ương quản lý đóng trên địa bàn khu vực theo sự ủy nhiệm của Tổng Kiểm toán nhà nước.

2.2. Trụ sở của kiếm toán nhà nước khu vực 2

Trụ sở của Kiểm toán nhà nước khu vực 2 đặt tại số 11, đường Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Để đi đến trụ sở của Kiểm toán nhà nước khu vực 2, từ trung tâm thành phố Nha Trang, bạn có thể di chuyển theo hướng đường Trần Phú đến đường Trần Hưng Đạo. Sau đó, rẽ trái vào đường Trần Hưng Đạo và đi khoảng 300 mét là đến trụ sở của Kiểm toán nhà nước khu vực 2.

Trụ sở của Kiểm toán nhà nước khu vực 2 là một tòa nhà hiện đại, có diện tích khoảng 10.000 m2. Tòa nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác kiểm toán.

Tại trụ sở của Kiểm toán nhà nước khu vực 2, các cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị đang ngày đêm nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm toán, góp phần bảo đảm an toàn, hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước trên địa bàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Điện thoại: 0238.3586145

2.3 Nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm toán khu vực 2

Nắm tình hình về tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp nhà nước của các địa phương trên địa bàn khu vực phục vụ cho công tác kiểm toán; xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của đơn vị trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định; đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương sau khi Hội đồng nhân dân phê chuẩn quyết toán ngân sách mà trước đó chưa kiểm toán; tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước giao;

Thực hiện kiểm toán chuơng trình mục tiêu quốc gia thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị theo kế hoạch được duyệt và Tổng Kiểm toán nhà nước giao;

Nghiên cứu sử dụng kết quả kiểm toán nội bộ của cơ quan, tổ chức nơi có hệ thống kiểm toán nội bộ và chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về việc sử dụng kết quả kiểm toán nội bộ đó;

Xét duyệt và chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước và trước pháp luật về biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán do các đoàn kiểm toán của đơn vị thực hiện trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước;

Tổng hợp kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của các đơn vị đ­­­ược kiểm toán hàng năm thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà n­­­­ước;

Tham gia với Vụ Tổng hợp và các đơn vị có liên quan chuẩn bị ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm để Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội;

Trong trường hợp đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương nhưng báo cáo quyết toán ngân sách chưa được Hội đồng nhân dân phê chuẩn thì trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Kiểm toán nhà nước khu vực II phải tiếp tục làm rõ những vấn đề Hội đồng nhân dân đề nghị để Tổng Kiểm toán nhà nước gửi Hội đồng nhân dân quyết định;

Khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, Kiểm toán nhà nước khu vực II có quyền:

a) Yêu cầu đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu phục vụ cho việc kiểm toán; đề nghị cơ quan hữu quan phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao; đề nghị cơ quan nhà nước, đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội và công dân giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ;

b) Yêu cầu đơn vị được kiểm toán thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với các sai phạm trong báo cáo tài chính và các sai phạm trong việc tuân thủ pháp luật; kiến nghị thực hiện các biện pháp khắc phục yếu kém trong hoạt động của đơn vị được kiểm toán do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị;

c) Kiểm tra đơn vị được kiểm toán trong việc thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị;

d) Đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu các đơn vị được kiểm toán thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán đối với các trường hợp sai phạm trong báo cáo tài chính và các sai phạm trong việc tuân thủ pháp luật; đề nghị xử lý theo pháp luật những trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;

đ) Đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý những vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân đã được làm rõ thông qua hoạt động kiểm toán;

e) Đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động kiểm toán hoặc cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật cho đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán, kiểm toán viên;

g) Đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước trư­ng cầu giám định về chuyên môn khi cần thiết;

h) Đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước uỷ thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị;

i) Thông qua hoạt động kiểm toán, đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước kiến nghị với Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và pháp luật cho phù hợp.

Tham gia với Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán xây dựng chuẩn mực, quy trình, phư­ơng pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán nhà nư­ớc và kiểm toán nội bộ đối với lĩnh vực kiểm toán được phân công; đề xuất ý kiến với Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nhà n­ước và kiểm toán nội bộ thuộc các lĩnh vực kiểm toán do đơn vị thực hiện;

Quản lý hồ sơ kiểm toán do đơn vị thực hiện; giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước;

Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và người lao động theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Tổng Kiểm toán nhà nước; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà nước và của Tổng Kiểm toán nhà nước; định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước kết quả công tác của đơn vị;

Tổ chức công tác kế toán, quyết toán kinh phí hàng năm; quản lý, sử dụng tài sản và các trang thiết bị của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Tổng Kiểm toán nhà nước;

Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao hoặc uỷ quyền.

(Trích theo Quyết định số 605/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

3. Cơ cấu tổ chức của kiểm toán nhà nước khu vực 2

Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước khu vực II gồm: Kiểm toán trưởng và các Phó Kiểm toán trưởng.

Tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực II gồm: Văn phòng, Phòng Tổng hợp và tối đa không quá 05 phòng nghiệp vụ. Các phòng cụ thể như sau:

a) Văn phòng;

b) Phòng Tổng hợp;

c) Phòng Nghiệp vụ 1;

d) Phòng Nghiệp vụ 2;

đ) Phòng Nghiệp vụ 3;

e) Phòng Nghiệp vụ 4;

g) Phòng Nghiệp vụ 5.

Văn phòng có Chánh văn phòng và các phó chánh văn phòng giúp việc Chánh văn phòng; các phòng có trưởng phòng và các phó trưởng phòng giúp việc trưởng phòng.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng thuộc đơn vị do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định theo đề nghị của Kiểm toán trưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng do Kiểm toán trưởng quy định sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước.

(Trích theo Quyết định số 605/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

4. Đóng góp của kiểm toán nhà nước khu vực 2

Kiểm toán nhà nước khu vực 2 đóng góp quan trọng vào việc quản lý tài chính công, góp phần bảo đảm an toàn, hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước trên địa bàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đóng góp trong việc nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công

Kiểm toán nhà nước khu vực 2 đã phát hiện và kiến nghị xử lý nhiều sai sót, khuyết điểm trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công trên địa bàn.

Cụ thể, trong năm 2022, Kiểm toán nhà nước khu vực 2 đã thực hiện 10 cuộc kiểm toán, phát hiện và kiến nghị xử lý 1.743.014,5 triệu đồng sai phạm. Trong đó, kiến nghị tăng thu NSNN 41.992,2 triệu đồng; giảm chi NSNN 1.302.665,9 triệu đồng; xử lý khác 398.356,4 triệu đồng.

Đóng góp trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí

Kiểm toán nhà nước khu vực 2 đã phát hiện và kiến nghị xử lý nhiều sai phạm có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí trên địa bàn.

Cụ thể, trong năm 2022, Kiểm toán nhà nước khu vực 2 đã phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, chuyển cơ quan điều tra xử lý 10 vụ việc.

Đóng góp trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức

Kiểm toán nhà nước khu vực 2 đã phát hiện và kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Cụ thể, trong năm 2022, Kiểm toán nhà nước khu vực 2 đã phát hiện và kiến nghị 103 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Đóng góp trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp

Kiểm toán nhà nước khu vực 2 đã phát hiện và kiến nghị xử lý nhiều sai phạm gây thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp, góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, trong năm 2022, Kiểm toán nhà nước khu vực 2 đã phát hiện và kiến nghị xử lý 10 vụ việc gây thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp với tổng số tiền 40.238,4 triệu đồng.

Với những đóng góp quan trọng của mình, Kiểm toán nhà nước khu vực 2 đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

5. Kết luận

Kiểm toán nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, hợp pháp và kinh tế trong việc quản lý tài chính và ngân sách ở cấp quốc gia và địa phương. Kiểm toán nhà nước khu vực II đóng góp đáng kể vào việc thực hiện nhiệm vụ này ở khu vực II và đảm bảo rằng tài chính công ở đây được quản lý một cách hiệu quả và đúng luật. Trên đây là những thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng