Kiểm toán nhà nước khu vực 13 chi tiết nhất

Kiểm toán nhà nước khu vực 13 là đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có chức năng giúp Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn khu vực theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước. Cụ thể, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước khu vực 13 bao gồm:

1. Lý do cần kiểm toán Nhà nước khu vực 13

Có một số lý do quan trọng cho việc cần kiểm toán Nhà nước khu vực 13, bao gồm:

1. Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý tài chính: Kiểm toán Nhà nước khu vực 13 đảm bảo rằng quản lý tài chính tại các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương trong khu vực diễn ra một cách minh bạch và công bằng. Điều này giúp ngăn ngừa sự lạm dụng quyền lực và tài sản Nhà nước, đảm bảo rằng ngân sách được quản lý một cách hiệu quả và tránh tình trạng thất thoát nguồn lực.

2. Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật: Kiểm toán Nhà nước khu vực 13 kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến quản lý tài chính và ngân sách tại các cơ quan và tổ chức địa phương. Điều này đảm bảo rằng các hoạt động của địa phương tuân thủ đúng quy định và đảm bảo tính hợp pháp.

3. Xác định sai phạm và kỹ thuật xử lý: Kiểm toán Nhà nước khu vực 13 giúp xác định các sai phạm và yếu kém trong quản lý tài chính và ngân sách. Nó cung cấp cơ hội để đưa ra kiến nghị và biện pháp khắc phục để cải thiện quá trình quản lý và giảm thiểu sai phạm.

4. Đảm bảo hiệu suất và hiệu quả trong sử dụng nguồn lực: Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII giúp đánh giá hiệu suất và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực tài chính và ngân sách. Nó cung cấp thông tin để cải thiện quy trình và dự án, giúp tiết kiệm và tối ưu hóa sử dụng nguồn lực.

5. Tạo sự tin tưởng của công chúng: Bằng việc thực hiện kiểm toán Nhà nước khu vực XIII, công chúng có thể tin tưởng vào tính minh bạch và trung thực trong quản lý tài chính và ngân sách của địa phương. Điều này giúp tạo sự hỗ trợ và tham gia của người dân trong quá trình quản lý và sử dụng ngân sách.

2. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước khu vực XIII gồm: Kiểm toán trưởng và các Phó Kiểm toán trưởng do Tổng Kiểm toán nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

2. Tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII gồm: Văn phòng, Phòng Tổng hợp và không quá 05 phòng nghiệp vụ. Các phòng cụ thể như sau:

a) Văn phòng;

b) Phòng Tổng hợp;

c) Phòng Nghiệp vụ 1;

d) Phòng Nghiệp vụ 2;

đ) Phòng Nghiệp vụ 3;

e) Phòng Nghiệp vụ 4;

g) Phòng Nghiệp vụ 5.

Văn phòng có Chánh Văn phòng và các Phó chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng; các phòng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của Tổng Kiểm toán nhà nước.     Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng thuộc đơn vị do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định theo đề nghị của Kiểm toán trưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

3. Vị trí – Chức năng

Kiểm toán nhà nước khu vực XIII là một phần quan trọng của hệ thống kiểm toán nhà nước tại Việt Nam. Vị trí của họ đặc biệt được xác định để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn khu vực. Điều này bao gồm:

 • Các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn khu vực: Kiểm toán nhà nước khu vực XIII đảm bảo rằng quản lý tài chính tại cấp chính quyền địa phương được thực hiện theo quy định và đúng quy trình.
 • Các cơ quan, đơn vị, tổ chức của địa phương trên địa bàn khu vực có sử dụng ngân sách địa phương hoặc ngân sách trung ương uỷ quyền: Kiểm toán nhà nước đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn ngân sách.
 • Các công trình, dự án đầu tư do Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn khu vực hoặc do các đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn khu vực quản lý làm chủ đầu tư: Kiểm toán nhà nước đảm bảo rằng các dự án đầu tư được thực hiện theo quy định và không có sự lãng phí tài nguyên.
 • Các doanh nghiệp nhà nước do các cấp có thẩm quyền của chính quyền địa phương thành lập thuộc địa bàn khu vực: Kiểm toán nhà nước đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp nhà nước.
 • Kiểm toán một số đối tượng khác do trung ương quản lý đóng trên địa bàn khu vực theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước.

3. Nhiệm vụ – Quyền hạn

Kiểm toán nhà nước khu vực XIII có nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính của địa phương. Dưới đây là một số trong những nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng của họ:

 • Nắm tình hình về tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp nhà nước của các địa phương trên địa bàn khu vực: Kiểm toán nhà nước khu vực XIII thu thập thông tin quan trọng về tình hình tài chính và đầu tư xây dựng, từ đó xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm.
 • Thực hiện kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị: Điều này đảm bảo rằng các chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện hiệu quả và không có sai phạm.
 • Nghiên cứu sử dụng kết quả kiểm toán nội bộ của cơ quan, tổ chức có hệ thống kiểm toán nội bộ: Kiểm toán nhà nước khu vực XIII theo dõi việc sử dụng kết quả kiểm toán nội bộ để đảm bảo rằng các cơ quan, tổ chức đang tuân thủ quy định và chính sách.
 • Xét duyệt và chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước và trước pháp luật về biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán: Kiểm toán nhà nước khu vực XIII đảm bảo rằng các biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán đáng tin cậy và không bị sai lệch.
 • Tổng hợp kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của các đơn vị được kiểm toán hàng năm: Điều này giúp đánh giá hiệu suất của các đơn vị và đảm bảo sự minh bạch trong quản lý tài chính.
 • Tham gia với Vụ Tổng hợp và các đơn vị có liên quan chuẩn bị ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước: Kiểm toán nhà nước khu vực XIII đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý ngân sách.
 • Trong trường hợp đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, nhưng báo cáo quyết toán ngân sách chưa được Hội đồng nhân dân phê chuẩn: Kiểm toán nhà nước khu vực XIII tiếp tục làm rõ những vấn đề để Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét và quyết định.
 • Khi tổ chức và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán: Kiểm toán nhà nước khu vực XIII có quyền yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, yêu cầu thực hiện các kết luận, kiến nghị, kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị, và đề nghị xử lý các trường hợp sai phạm.
 • Tham gia với Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán: Kiểm toán nhà nước khu vực XIII đóng góp vào việc xây dựng chuẩn mực, quy trình, và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán.
 • Quản lý hồ sơ kiểm toán: Kiểm toán nhà nước khu vực XIII bảo mật thông tin và số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý tổ chức bộ máy, công chức và người lao động: Kiểm toán nhà nước khu vực XIII tổ chức công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, và nghiên cứu khoa học.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao hoặc uỷ quyền.

Kết luận

Kiểm toán nhà nước khu vực XIII đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính của các địa phương trên địa bàn khu vực XIII. Họ có nhiệm vụ quan trọng trong việc kiểm toán, giám sát, và đảm bảo rằng nguồn ngân sách và tài sản nhà nước được quản lý một cách hiệu quả. Trên đây là những thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000