Kiểm toán nhà nước có được kiểm tra doanh nghiệp không?

Kiểm toán là một hoạt động quan trọng đối với các tổ chức và đơn vị, nhằm đảm bảo tính minh bạch, trung thực và hiệu quả trong quản lý tài chính và nguồn lực. Tuy nhiên, không phải tất cả các đơn vị đều được kiểm toán. Điều này đặt ra câu hỏi quan trọng: Kiểm toán nhà nước có được kiểm tra doanh nghiệp không?

1. Chức năng của Kiểm toán nhà nước

Chức năng của Kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 9 của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015. Theo đó, Kiểm toán nhà nước có các chức năng cơ bản sau:

 • Đánh giá: Kiểm toán nhà nước đánh giá tài chính công và tài sản công để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý ngân sách và tài sản của Nhà nước.
 • Xác nhận: Kiểm toán nhà nước xác nhận thông tin liên quan đến tài chính công và tài sản công để đảm bảo tính đáng tin cậy của dữ liệu.
 • Kết luận: Dựa trên quá trình kiểm toán, Kiểm toán nhà nước kết luận về việc quản lý, sử dụng tài chính công và tài sản công.
 • Kiến nghị: Cuối cùng, Kiểm toán nhà nước có nhiệm vụ đưa ra kiến nghị để cải thiện quá trình quản lý tài chính công và tài sản công, nếu cần.

2. Nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước

Nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 10 của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015. Nhiệm vụ này bao gồm:

 • Quyết định kế hoạch kiểm toán hàng năm: Kiểm toán nhà nước phải quyết định kế hoạch kiểm toán hàng năm và báo cáo cho Quốc hội trước khi thực hiện.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán: Kiểm toán nhà nước tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu của các cơ quan như Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, và Thủ tướng Chính phủ.
 • Xem xét và quyết định việc kiểm toán: Kiểm toán nhà nước xem xét và quyết định việc kiểm toán trong các trường hợp cụ thể, bao gồm khi có đề nghị từ các cơ quan và tổ chức không có trong kế hoạch kiểm toán, và theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.
 • Tham gia vào quyết định về ngân sách và đầu tư: Kiểm toán nhà nước tham gia vào việc quyết định dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách trung ương, và chủ trương đầu tư vào các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án quan trọng quốc gia.
 • Tham gia vào giám sát quốc hội: Kiểm toán nhà nước tham gia với các cơ quan của Quốc hội trong việc giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội và pháp lệnh về lĩnh vực tài chính – ngân sách.
 • Tham gia vào việc xây dựng và thẩm tra luật và pháp lệnh: Kiểm toán nhà nước tham gia với các cơ quan của Quốc hội trong việc xây dựng và thẩm tra các dự án luật và pháp lệnh.
 • Công bố kết quả kiểm toán: Kiểm toán nhà nước tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.
 • Giải trình với Quốc hội: Kiểm toán nhà nước có nhiệm vụ giải trình về kết quả kiểm toán với Quốc hội theo quy định của pháp luật.
 • Chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra: Nếu phát hiện có dấu hiệu của tội phạm hoặc vi phạm pháp luật, Kiểm toán nhà nước phải chuyển hồ sơ cho các cơ quan điều tra để xem xét và xử lý.
 • Quản lý hồ sơ kiểm toán: Kiểm toán nhà nước phải quản lý hồ sơ kiểm toán và giữ bí mật các tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện hợp tác quốc tế: Kiểm toán nhà nước tham gia vào các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.
 • Nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng: Kiểm toán nhà nước tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, và phát triển nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước.
 • Cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước: Kiểm toán nhà nước cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.
 • Tuyên truyền và giáo dục pháp luật: Kiểm toán nhà nước thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, và giáo dục pháp luật về kiểm toán nhà nước.
 • Xây dựng Chiến lược phát triển: Kiểm toán nhà nước tham gia vào việc xây dựng Chiến lược phát triển của Kiểm toán nhà nước.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật: Cuối cùng, Kiểm toán nhà nước phải thực hiện các nhiệm vụ khác mà pháp luật quy định.

3.Kiểm toán nhà nước có được kiểm tra doanh nghiệp không?

Theo Điều 55 của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015, có nhiều đơn vị được kiểm toán bởi Kiểm toán nhà nước. Cụ thể, những đơn vị sau đây nằm trong phạm vi kiểm toán:

 • Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác của Nhà nước ở trung ương.
 • Cơ quan được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.
 • Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan khác của Nhà nước ở địa phương.
 • Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Đơn vị quản lý, sử dụng dự trữ quốc gia; quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.
 • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có sử dụng kinh phí, ngân quỹ nhà nước.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Tổ chức quản lý tài sản quốc gia.
 • Ban quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
 • Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
 • Đơn vị nhận trợ giá, trợ cấp của Nhà nước, đơn vị có công nợ được Nhà nước bảo lãnh mà không phải là doanh nghiệp có quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước.

4. Quyền và nghĩa vụ của các đơn vị được kiểm toán

4.1 Quyền của đơn vị được kiểm toán

 • Yêu cầu Đoàn kiểm toán xuất trình quyết định kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước xuất trình thẻ Kiểm toán viên nhà nước.
 • Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm toán; đề nghị thay thế thành viên Đoàn kiểm toán khi có bằng chứng cho rằng thành viên đó không trung thực, khách quan trong khi làm nhiệm vụ hoặc thuộc trường hợp không được bố trí làm thành viên Đoàn kiểm toán theo quy định tại Điều 28 của Luật này.
 • Giải trình bằng văn bản về những vấn đề được nêu trong dự thảo báo cáo kiểm toán nếu xét thấy chưa phù hợp.
 • Khiếu nại về hành vi của thành viên Đoàn kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Khiếu nại về đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán trong báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán khi có căn cứ cho rằng đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.
 • Yêu cầu Kiểm toán nhà nước bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây thiệt hại cho đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

4.2 Nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán

 • Chấp hành quyết định kiểm toán.
 • Lập và gửi đầy đủ, kịp thời báo cáo tài chính, báo cáo tình hình thực hiện, quyết toán vốn, quản lý dự án đầu tư; kế hoạch thu, chi; báo cáo tình hình chấp hành và quyết toán ngân sách cho Kiểm toán nhà nước theo yêu cầu.
 • Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện việc kiểm toán theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán viên nhà nước và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của thông tin, tài liệu đã cung cấp.
 • Trả lời và giải trình đầy đủ, kịp thời các vấn đề do Đoàn kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước yêu cầu liên quan đến nội dung kiểm toán.
 • Ký biên bản kiểm toán.
 • Thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; thực hiện biện pháp để khắc phục yếu kém trong hoạt động của mình theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện kết luận, kiến nghị đó cho Kiểm toán nhà nước.

Như vậy, việc kiểm toán là một quá trình quan trọng giúp đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính và nguồn lực của các đơn vị và tổ chức. Trên đây là những thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000