087.790.7790

Khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính là gì ?

Khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính là một bộ các nguyên tắc và quy định hướng dẫn cách lập và trình bày báo cáo tài chính. Các khuôn khổ này được thiết kế để cung cấp thông tin hữu ích cho người sử dụng báo cáo tài chính, bao gồm các nhà đầu tư, chủ nợ, và các bên liên quan khác. Vậy Khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính là gì ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính là gì ?

Khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính là gì ?
Khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính là gì ?

Khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính là một tập hợp các nguyên tắc, phương pháp và quy định được sử dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính. Khuôn khổ này cung cấp một nền tảng thống nhất cho việc lập báo cáo tài chính, giúp đảm bảo rằng báo cáo tài chính được lập và trình bày một cách nhất quán và đáng tin cậy.

Có hai loại khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính chính:

 • Khuôn khổ về trình bày hợp lý: Khuôn khổ này tập trung vào việc đảm bảo rằng báo cáo tài chính trình bày một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của một đơn vị. Khuôn khổ này được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới, bao gồm các chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).
 • Khuôn khổ về tuân thủ: Khuôn khổ này tập trung vào việc đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định khác. Khuôn khổ này thường được sử dụng cho các đơn vị phải tuân theo các quy định cụ thể, chẳng hạn như các doanh nghiệp nhà nước hoặc các tổ chức phi lợi nhuận.

Tại Việt Nam, khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính được sử dụng phổ biến nhất là chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). VAS được ban hành bởi Bộ Tài chính và được áp dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có hoạt động kinh tế, tài chính.

Việc tuân thủ khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính là cần thiết để đảm bảo báo cáo tài chính được lập và trình bày một cách chính xác, trung thực và đáng tin cậy. Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng khuôn khổ sẽ giúp các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính, bao gồm nhà đầu tư, chủ nợ, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan khác, đưa ra các quyết định kinh tế hiệu quả.

2. Trình bày báo cáo tài chính theo khuôn khổ 

Trình bày báo cáo tài chính theo khuôn khổ 
Trình bày báo cáo tài chính theo khuôn khổ

Trình bày báo cáo tài chính là việc trình bày các thông tin trên báo cáo tài chính theo một cách nhất quán, dễ hiểu và có thể so sánh được. Trình bày báo cáo tài chính phải tuân theo các quy định của khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các nguyên tắc cơ bản về trình bày báo cáo tài chính

Các nguyên tắc cơ bản về trình bày báo cáo tài chính bao gồm:

 • Nguyên tắc trọng yếu: Chỉ trình bày những thông tin có trọng yếu đối với người sử dụng báo cáo tài chính.
 • Nguyên tắc toàn diện: Trình bày toàn bộ các thông tin có liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Nguyên tắc nhất quán: Trình bày các thông tin trên báo cáo tài chính một cách nhất quán trong suốt kỳ kế toán và các kỳ kế toán tiếp theo, trừ khi có sự thay đổi trong chính sách kế toán hoặc do các nguyên tắc kế toán thay đổi.
 • Nguyên tắc so sánh: Trình bày các thông tin trên báo cáo tài chính theo một cách có thể so sánh được giữa các kỳ kế toán.

Các quy định cụ thể về trình bày báo cáo tài chính

Các quy định cụ thể về trình bày báo cáo tài chính được quy định tại các chuẩn mực kế toán và thông tư hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán. Các quy định này bao gồm:

 • Trình bày các thông tin trên báo cáo tài chính theo thứ tự và nội dung quy định.
 • Sử dụng các ký hiệu, thuật ngữ, đơn vị đo lường thống nhất.
 • Sử dụng các bảng biểu, sơ đồ, biểu đồ để trình bày các thông tin một cách dễ hiểu và hiệu quả.

Một số lưu ý khi trình bày báo cáo tài chính

 • Trình bày báo cáo tài chính một cách rõ ràng, dễ hiểu và có thể so sánh được.
 • Trình bày đầy đủ các thông tin cần thiết để người sử dụng báo cáo tài chính có thể hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Tuân thủ các quy định của khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính.

3. Những lưu ý về khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính 

Khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính là một tập hợp các nguyên tắc và quy định được sử dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính. Khuôn khổ này giúp đảm bảo rằng báo cáo tài chính được lập một cách nhất quán và có thể so sánh được giữa các doanh nghiệp.

Có hai loại khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính chính:

 • Khuôn khổ về trình bày hợp lý (fair presentation framework): Khuôn khổ này yêu cầu báo cáo tài chính được lập sao cho trình bày một cách hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Khuôn khổ về tuân thủ (compliance framework): Khuôn khổ này yêu cầu báo cáo tài chính được lập tuân thủ các quy định của pháp luật hoặc của một cơ quan quản lý.

Khi lập và trình bày báo cáo tài chính, cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Chọn đúng khuôn khổ: Doanh nghiệp cần chọn đúng khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu doanh nghiệp muốn báo cáo tài chính của mình được công bố rộng rãi, doanh nghiệp cần áp dụng khuôn khổ về trình bày hợp lý. Nếu doanh nghiệp chỉ cần báo cáo tài chính để đáp ứng các yêu cầu pháp luật, doanh nghiệp có thể áp dụng khuôn khổ về tuân thủ.
 • Áp dụng thống nhất: Doanh nghiệp cần áp dụng thống nhất khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính trong suốt kỳ kế toán. Việc thay đổi khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính cần được giải trình rõ ràng trong thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Tuân thủ các nguyên tắc kế toán: Doanh nghiệp cần tuân thủ các nguyên tắc kế toán khi lập và trình bày báo cáo tài chính. Các nguyên tắc kế toán giúp đảm bảo tính trung thực và khách quan của báo cáo tài chính.
 • Thông tin đầy đủ và hữu ích: Báo cáo tài chính cần cung cấp đầy đủ và hữu ích thông tin về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các thông tin này cần được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Dưới đây là một số lưu ý cụ thể về khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính theo từng loại:

Khuôn khổ về trình bày hợp lý

Trình bày hợp lý: Báo cáo tài chính được coi là được trình bày hợp lý khi:

 • Nó phản ánh trung thực và khách quan tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Nó được lập trên cơ sở các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi.
 • Nó được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Tính trung thực và khách quan: Tính trung thực và khách quan là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của khuôn khổ về trình bày hợp lý. Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng báo cáo tài chính phản ánh trung thực và khách quan tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của mình.

Tính nhất quán: Doanh nghiệp cần đảm bảo tính nhất quán trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Tính nhất quán giúp người sử dụng báo cáo tài chính so sánh được các báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong các kỳ kế toán khác nhau.

Tính đầy đủ: Báo cáo tài chính cần cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các thông tin cần được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Khuôn khổ về tuân thủ

 • Tuân thủ các quy định: Báo cáo tài chính cần được lập tuân thủ các quy định của pháp luật hoặc của một cơ quan quản lý. Các quy định này có thể bao gồm các quy định về kế toán, thuế, hoặc các quy định khác.
 • Tính nhất quán: Doanh nghiệp cần đảm bảo tính nhất quán trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Tính nhất quán giúp người sử dụng báo cáo tài chính so sánh được các báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong các kỳ kế toán khác nhau.
 • Tính đầy đủ: Báo cáo tài chính cần cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các thông tin cần được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Trên đây là một số thông tin về Khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính là gì ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790