0764704929

Thực hiện các bước kế toán Việt Nam đúng cách 2024

Kế toán Việt Nam  là một hệ thống thông tin kinh tế, tài chính, phục vụ việc ghi chép, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn, quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho các đối tượng sử dụng trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

1. Quy trình kế toán việt nam là gì?

Thực hiện các bước kế toán Việt Nam đúng cách
Thực hiện các bước kế toán Việt Nam đúng cách

Quy trình kế toán Việt Nam là quy trình ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Quy trình này được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở sổ sách kế toán

Sổ sách kế toán là phương tiện ghi chép, tổng hợp, hệ thống hóa toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp. Sổ sách kế toán bao gồm các loại sổ sau:

 • Sổ chi tiết: Sổ này dùng để ghi chép chi tiết các khoản phát sinh, biến động của từng tài khoản kế toán.
 • Sổ tổng hợp: Sổ này dùng để tổng hợp các khoản phát sinh, biến động của tất cả các tài khoản kế toán.

Doanh nghiệp cần mở sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Ghi nhận nghiệp vụ phát sinh

Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế, kế toán cần thực hiện các bước sau:

Lập chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán. Các chứng từ kế toán thường được sử dụng trong kế toán Việt Nam bao gồm:

 • Phiếu thu
 • Phiếu chi
 • Hóa đơn GTGT
 • Biên bản giao nhận hàng hóa
 • Bảng kê chi phí *…

Ghi sổ kế toán: Căn cứ vào chứng từ kế toán, kế toán ghi sổ kế toán theo đúng quy định.

Bước 3: Theo dõi, kiểm soát

Kế toán cần thường xuyên theo dõi, kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin. Việc theo dõi, kiểm soát bao gồm các nội dung sau:

Kiểm tra, đối chiếu số dư các tài khoản kế toán trên sổ sách kế toán với thực tế.

Xác định các khoản công nợ phải thu, phải trả.

Kiểm soát các khoản chi phí phát sinh.

Bước 4: Lập báo cáo tài chính

Cuối kỳ kế toán, kế toán cần lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính bao gồm các báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Quy trình kế toán Việt Nam có một số đặc điểm sau:

 • Quy trình kế toán Việt Nam được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể là Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Quy trình kế toán Việt Nam được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt quy mô, ngành nghề.
 • Việc thực hiện đúng quy trình kế toán Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin về tài chính, từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật.

Dưới đây là một số nghiệp vụ kế toán thường gặp trong kế toán Việt Nam:

 • Nhập hàng hóa, vật tư: Khi nhập hàng hóa, vật tư, kế toán cần lập phiếu nhập kho. Căn cứ vào phiếu nhập kho, kế toán ghi sổ kế toán theo đúng quy định.
 • Xuất hàng hóa, vật tư:** Khi xuất hàng hóa, vật tư, kế toán cần lập phiếu xuất kho. Căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán ghi sổ kế toán theo đúng quy định.
 • Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:** Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, kế toán cần lập hóa đơn GTGT. Căn cứ vào hóa đơn GTGT, kế toán ghi sổ kế toán theo đúng quy định.
 • Mua sắm tài sản cố định:** Khi mua sắm tài sản cố định, kế toán cần lập phiếu nhập kho, hóa đơn GTGT và biên bản bàn giao tài sản cố định. Căn cứ vào các chứng từ này, kế toán ghi sổ kế toán theo đúng quy định.
 • Chi phí hoạt động:** Kế toán cần theo dõi, tính toán các khoản chi phí hoạt động theo đúng quy định.

2. Vì sao cần quy trình kế toán việt nam

Quy trình kế toán Việt Nam là một hệ thống các quy định, hướng dẫn, thủ tục, biểu mẫu,… được áp dụng để ghi nhận, theo dõi, kiểm soát và báo cáo về tình hình tài chính của doanh nghiệp Việt Nam. Quy trình này có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam, cụ thể như sau:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật

Quy trình kế toán Việt Nam được xây dựng dựa trên các quy định của pháp luật, bao gồm Luật Kế toán, Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC,… Doanh nghiệp Việt Nam có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, trong đó có quy trình kế toán Việt Nam.

Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ cho các bên liên quan

Quy trình kế toán Việt Nam giúp doanh nghiệp ghi nhận, theo dõi và kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính, bao gồm:

* Tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu

* Doanh thu, chi phí, lãi lỗ

Thông tin về tình hình tài chính được cung cấp một cách chính xác, đầy đủ sẽ giúp các bên liên quan có cơ sở để:

* Ra quyết định kinh doanh

* Kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp

* Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

 • Giảm thiểu rủi ro về tài chính của doanh nghiệp

Quy trình kế toán Việt Nam giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính, từ đó giảm thiểu các rủi ro như:

* Thất thoát tài sản, dẫn đến tình trạng thua lỗ, phá sản của doanh nghiệp

* Gian lận, lừa đảo về tài chính, dẫn đến thiệt hại tài chính cho doanh nghiệp

* Các rủi ro khác về tài chính như rủi ro biến động giá cả, rủi ro thanh khoản,…

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Quy trình kế toán Việt Nam giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các hoạt động liên quan đến tài chính, chẳng hạn như:

* Quản lý tốt dòng tiền

* Giảm thiểu chi phí

* Tăng cường khả năng kiểm soát tài chính

Tóm lại, quy trình kế toán Việt Nam là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam quản lý tài chính hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng và áp dụng quy trình kế toán Việt Nam phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động của mình.

Để xây dựng quy trình kế toán Việt Nam hiệu quả, doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý các yếu tố sau:

 • Phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
 • Đảm bảo tính khoa học, logic
 • Hiệu quả và tiết kiệm chi phí
 • Được cập nhật thường xuyên theo quy định của pháp luật

Dưới đây là một số nội dung cơ bản của quy trình kế toán Việt Nam:

 • Kế toán tiền mặt: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các khoản tiền mặt của doanh nghiệp
 • Kế toán tiền gửi ngân hàng: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các khoản tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp
 • Kế toán hàng tồn kho: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các khoản hàng tồn kho của doanh nghiệp
 • Kế toán doanh thu: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các khoản doanh thu của doanh nghiệp
 • Kế toán chi phí: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các khoản chi phí của doanh nghiệp
 • Kế toán kết chuyển: Là quá trình kết chuyển các khoản doanh thu, chi phí, lãi lỗ của doanh nghiệp

3. Các bước trong quy trình kế toán việt nam

Quy trình kế toán là một chuỗi các bước được thực hiện nhằm ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp. Quy trình này giúp doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính, kinh doanh.

Tại Việt Nam, quy trình kế toán được quy định tại Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quy trình kế toán tại Việt Nam bao gồm các bước chính sau:

Tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Bước đầu tiên trong quy trình kế toán là tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có thể bao gồm:

 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Chi phí sản xuất, kinh doanh
 • Thu nhập

Lập chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán là căn cứ ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Chứng từ kế toán phải được lập đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Xử lý kiểm tra chứng từ kế toán: Kế toán cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán trước khi ghi sổ kế toán.

Ghi sổ kế toán: Ghi sổ kế toán là quá trình phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp vào các sổ kế toán. Sổ kế toán là công cụ giúp kế toán theo dõi, kiểm soát và quản lý tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện bút toán kế toán: Bút toán kế toán là việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán. Bút toán kế toán được thực hiện trên cơ sở các thông tin đã ghi chép trong sổ sách kế toán.

Lập báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của quá trình kế toán. Báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán: Chứng từ, sổ sách kế toán cần được lưu trữ đầy đủ, đúng quy định để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Ngoài ra, quy trình kế toán tại Việt Nam còn có thể được chia thành các giai đoạn cụ thể như sau:

 • Giai đoạn chuẩn bị

Giai đoạn chuẩn bị là giai đoạn chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện quy trình kế toán, bao gồm:

* Lập kế hoạch kế toán

* Tổ chức bộ máy kế toán

* Chuẩn bị chứng từ kế toán

* Chuẩn bị sổ sách kế toán

 • Giai đoạn ghi chép : Giai đoạn ghi chép là giai đoạn ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các chứng từ kế toán và sổ sách kế toán.
 • Giai đoạn tổng hợp: Giai đoạn tổng hợp là giai đoạn tập hợp, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để lập báo cáo tài chính.
 • Giai đoạn kiểm tra: Giai đoạn kiểm tra là giai đoạn kiểm tra, đối chiếu, xác nhận tính chính xác, trung thực của thông tin kế toán.
 • Giai đoạn lưu trữ: Giai đoạn lưu trữ là giai đoạn lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Trên đây là một số thông tin về quy trình kế toán việt nam. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929