0764704929

Tiêu chuẩn chức danh kế toán viên trung cấp là gì?

Kế toán viên trung cấp là công chức có trình độ trung cấp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng. Vậỵ tiêu chuẩn chức danh kế toán viên trung cấp như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Kế toán viên trung cấp là gì ?

Tiêu chuẩn chức danh kế toán viên trung cấp là gì?
Tiêu chuẩn chức danh kế toán viên trung cấp là gì?

Kế toán viên trung cấp là công chức chuyên môn nghiệp vụ làm việc tại các đơn vị kế toán cấp cơ sở trong bộ máy hành chính nhà nước, thực hiện các công việc kế toán ở đơn vị có khối lượng kế toán không lớn hoặc một phần hành kế toán ở đơn vị kế toán.

Kế toán viên trung cấp có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại các đơn vị kế toán cấp cơ sở. Họ là những người trực tiếp ghi chép, tính toán, tổng hợp và phân tích các số liệu kế toán, cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của các đơn vị.

Để trở thành kế toán viên trung cấp, cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có trình độ trung cấp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính – ngân hàng, kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan đến kế toán.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên trung cấp.
 • Kế toán viên trung cấp có thể làm việc tại các đơn vị kế toán cấp cơ sở trong bộ máy hành chính nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức,… với các vị trí khác nhau, như kế toán viên, kế toán viên trợ lý,…

Công việc của kế toán viên trung cấp bao gồm các nhiệm vụ chính sau:

 • Ghi chép, tính toán, tổng hợp và phân tích các số liệu kế toán.
 • Lập các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo kế toán theo quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán.
 • Tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về kế toán.

Kế toán viên trung cấp cần có các kỹ năng sau:

 • Kỹ năng chuyên môn về kế toán, tài chính.
 • Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình.
 • Khả năng chịu áp lực công việc.

2. Những tiêu chuẩn của một kế toán viên trung cấp 

Theo quy định tại Thông tư 29/2022/TT-BTC ngày 18/7/2022 của Bộ Tài chính quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế toán viên và kiểm toán viên, tiêu chuẩn của một kế toán viên trung cấp được quy định như sau:

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

 • Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

 • Nắm vững kiến thức cơ bản về kế toán, tài chính, quản trị doanh nghiệp, kinh tế – xã hội.
 • Có khả năng thực hiện các công việc kế toán cơ bản, bao gồm:
 • Thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ, phân loại chứng từ và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán.
 • Lập báo cáo tài chính.

Tiêu chuẩn về kỹ năng thực hành

 • Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán cơ bản.
 • Có khả năng soạn thảo văn bản, báo cáo.
 • Có khả năng giao tiếp, thuyết trình.

Tiêu chuẩn về năng lực tự học, tự bồi dưỡng

 • Có khả năng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Ngoài các tiêu chuẩn trên, kế toán viên trung cấp còn phải đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi, thời gian công tác và thời gian giữ ngạch kế toán viên.

 • Độ tuổi: Không quá 45 tuổi đối với nam và không quá 40 tuổi đối với nữ.
 • Thời gian công tác: Có thời gian công tác trong ngành kế toán, kiểm toán từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc).
 • Thời gian giữ ngạch kế toán viên: Có thời gian giữ ngạch kế toán viên từ đủ 01 năm trở lên.

3. Công việc của một kế toán viên trung cấp là gì ?

Công việc của một kế toán viên trung cấp bao gồm các công việc sau:

 • Thu thập, ghi chép, tổng hợp thông tin kế toán: Kế toán viên trung cấp có trách nhiệm thu thập, ghi chép, tổng hợp các thông tin kế toán phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm: thu nhập, chi phí, tài sản, nguồn vốn,…
 • Lập báo cáo tài chính: Kế toán viên trung cấp có trách nhiệm lập các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, bao gồm: báo cáo tổng hợp tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu,…
 • Lập báo cáo thuế: Kế toán viên trung cấp có trách nhiệm lập các báo cáo thuế theo quy định của pháp luật, bao gồm: báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thuế thu nhập cá nhân,…
 • Cung cấp thông tin, tư vấn về kế toán: Kế toán viên trung cấp có trách nhiệm cung cấp thông tin, tư vấn về kế toán cho các đối tượng có liên quan, bao gồm: lãnh đạo doanh nghiệp, các bộ phận trong doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước,…

Ngoài ra, kế toán viên trung cấp còn có thể thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của doanh nghiệp, chẳng hạn như:

 • Thống kê, phân tích thông tin kế toán: Kế toán viên trung cấp có thể sử dụng các công cụ thống kê, phân tích để phân tích các thông tin kế toán, nhằm giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.
 • Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh khác: Kế toán viên trung cấp có thể hỗ trợ các hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp, chẳng hạn như: lập kế hoạch tài chính, kiểm soát chi phí,…

Để thực hiện tốt các công việc trên, kế toán viên trung cấp cần có các kiến thức và kỹ năng sau:

 • Kiến thức chuyên môn về kế toán: Kế toán viên trung cấp cần nắm vững các kiến thức cơ bản về kế toán, bao gồm: các nguyên tắc kế toán, các chuẩn mực kế toán, các nghiệp vụ kế toán,…
 • Kỹ năng thực hành kế toán: Kế toán viên trung cấp cần có kỹ năng thực hành kế toán, bao gồm: kỹ năng ghi chép, kỹ năng tổng hợp, kỹ năng lập báo cáo,…
 • Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin: Kế toán viên trung cấp cần có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình: Kế toán viên trung cấp cần có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, nhằm cung cấp thông tin, tư vấn về kế toán cho các đối tượng có liên quan.

4. Trách nhiệm và nhiệm vụ của kế toán viên trung cấp

Trách nhiệm và nhiệm vụ của kế toán viên trung cấp được quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 18/7/2022 của Bộ Tài chính. Theo đó, kế toán viên trung cấp có các trách nhiệm và nhiệm vụ sau:

Trách nhiệm

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán, tài chính.
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc kế toán do mình thực hiện.
 • Tham gia kiểm tra, giám sát công tác kế toán trong phạm vi được phân công.
 • Cung cấp thông tin kế toán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 • Tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán.

Nhiệm vụ

 • Thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ, phân loại chứng từ và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc phần hành kế toán được phân công phụ trách.
 • Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán thuộc phần hành kế toán được phân công phụ trách.
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị và báo cáo khác hàng ngày hoặc định kỳ theo sự phân công từng phần việc kế toán.
 • Chuẩn bị các số liệu phục vụ kiểm kê, tham gia kiểm kê tài sản.
 • Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí thuộc phần hành kế toán được phân công phụ trách.

Cụ thể, kế toán viên trung cấp có các nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ về chuyên môn nghiệp vụ kế toán:

 • Thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ, phân loại chứng từ và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc phần hành kế toán được phân công phụ trách.
 • Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán thuộc phần hành kế toán được phân công phụ trách.
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị và báo cáo khác hàng ngày hoặc định kỳ theo sự phân công từng phần việc kế toán.
 • Chuẩn bị các số liệu phục vụ kiểm kê, tham gia kiểm kê tài sản.
 • Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí thuộc phần hành kế toán được phân công phụ trách.

Nhiệm vụ về quản lý:

 • Tham gia xây dựng, ban hành các quy chế, quy định về công tác kế toán, kiểm toán, tài chính trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Tham gia tổ chức, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án về kế toán, kiểm toán, tài chính.
 • Tham gia kiểm tra, giám sát công tác kế toán, kiểm toán, tài chính trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nhiệm vụ khác:

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

5. Công việc của kế toán viên trung cấp là gì ?

Kế toán viên trung cấp là những người làm công tác kế toán tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Họ có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên về kế toán, tài chính, kiểm toán.

Công việc của kế toán viên trung cấp bao gồm các nội dung chính sau:

Thực hiện công tác kế toán:

 • Ghi chép, tổng hợp, xử lý số liệu kế toán theo quy định của pháp luật;
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị;
 • Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.

Tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động kế toán:

 • Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy trình, phương pháp, nghiệp vụ kế toán;
 • Tham gia kiểm tra, giám sát việc hạch toán kế toán;
 • Tham gia kiểm tra, giám sát việc lập báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị.

Cung cấp thông tin kế toán:

 • Cung cấp thông tin kế toán theo yêu cầu của lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
 • Cung cấp thông tin kế toán cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, kế toán viên trung cấp còn có thể tham gia các công việc khác như:

Lập dự toán, kế hoạch tài chính:

 • Lập dự toán, kế hoạch tài chính theo yêu cầu của lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
 • Tham gia phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dự toán, kế hoạch tài chính.

Tư vấn, giải quyết các vấn đề nghiệp vụ kế toán:

 • Tư vấn, giải quyết các vấn đề nghiệp vụ kế toán cho các bộ phận, cá nhân trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
 • Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác kế toán.

Trên đây là một số thông tin về Tiêu chuẩn chức danh kế toán viên trung cấp là gì?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929