0764704929

Các công việc của kế toán viên kho bạc nhà nước

Kế toán viên Kho bạc Nhà nước thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Vậy công việc của một kế toán kho bạc nhà nước là gì ? Bài viết đây của ACC sẽ giúp bạn dễ hiểu hơn 

1. Nhiệm vụ của một kế toán viên kho bạc nhà nước là gì ?

Các công việc của kế toán viên kho bạc nhà nước
Các công việc của kế toán viên kho bạc nhà nước

Kế toán viên kho bạc nhà nước là người thực hiện công tác kế toán tại Kho bạc Nhà nước, chịu trách nhiệm thu, chi, quản lý các khoản thu, chi ngân sách nhà nước.

Nhiệm vụ của kế toán viên kho bạc nhà nước bao gồm các nội dung chính sau:

 • Tiếp nhận và xử lý các chứng từ thu, chi ngân sách nhà nước: Kế toán viên kho bạc nhà nước có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý các chứng từ thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Các chứng từ thu, chi ngân sách nhà nước bao gồm: chứng từ thu ngân sách nhà nước, chứng từ chi ngân sách nhà nước, chứng từ thu, chi tạm ứng ngân sách nhà nước, chứng từ thu, chi tạm ứng dự toán,…
 • Lập các báo cáo kế toán: Kế toán viên kho bạc nhà nước có nhiệm vụ lập các báo cáo kế toán theo quy định của pháp luật. Các báo cáo kế toán bao gồm: báo cáo tài chính, báo cáo ngân sách nhà nước, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước,…
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước: Kế toán viên kho bạc nhà nước có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho các đơn vị, tổ chức: Kế toán viên kho bạc nhà nước có nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho các đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, kế toán viên kho bạc nhà nước còn có thể thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kế toán viên kho bạc nhà nước cần có các kỹ năng sau:

 • Kỹ năng chuyên môn về kế toán, tài chính.
 • Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Khả năng chịu áp lực công việc.

2. Mô tả công việc của một kế toán viên kho bạc nhà nước 

Kế toán viên kho bạc nhà nước là người chịu trách nhiệm thực hiện các công việc kế toán, tài chính tại kho bạc nhà nước. Họ có vai trò quan trọng trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin kế toán.

Mô tả công việc cụ thể của kế toán viên kho bạc nhà nước bao gồm:

Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán:

 • Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán.
 • Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán theo đúng quy định.
 • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Lập báo cáo tài chính:

Lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Phân tích, đánh giá tình hình tài chính của kho bạc nhà nước.

Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính:

 • Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính của kho bạc nhà nước.
 • Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính.

Tiếp nhận, quản lý quỹ:

 • Tiếp nhận, quản lý quỹ theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, chi trả theo đúng quy định.

Tham gia kiểm tra, giám sát:

 • Tham gia kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Phát hiện, xử lý các sai sót trong công tác kế toán, tài chính.

Ngoài ra, kế toán viên kho bạc nhà nước còn có thể thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Yêu cầu đối với kế toán viên kho bạc nhà nước:

Trình độ chuyên môn:

 • Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán kho bạc nhà nước.

Kỹ năng:

 • Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Phẩm chất đạo đức:

 • Trung thực, liêm khiết, có ý thức tổ chức kỷ luật.
 • Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao.

3. Đối tượng của kế toán viên kho bạc nhà nước

Đối tượng của kế toán viên kho bạc nhà nước là các khoản thu, chi ngân sách nhà nước theo các cấp ngân sách, các khoản thu, chi các quỹ tài chính khác của Nhà nước; các khoản vay và tình hình trả nợ vay của ngân sách nhà nước; các khoản thanh toán trong và ngoài hệ thống kho bạc nhà nước; tiền gửi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tại kho bạc nhà nước; các loại tài sản của Nhà nước được quản lý tại kho bạc nhà nước.

Cụ thể, đối tượng của kế toán viên kho bạc nhà nước bao gồm:

Các khoản thu ngân sách nhà nước bao gồm:

 • Các khoản thu ngân sách nhà nước theo các cấp ngân sách, bao gồm: Thu ngân sách trung ương, thu ngân sách địa phương, thu ngân sách cấp huyện, cấp xã.
 • Các khoản thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ của kho bạc nhà nước.

Các khoản chi ngân sách nhà nước bao gồm:

 • Các khoản chi ngân sách nhà nước theo các cấp ngân sách, bao gồm: Chi ngân sách trung ương, chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp huyện, cấp xã.
 • Các khoản chi từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ của kho bạc nhà nước.

Các khoản vay và tình hình trả nợ vay của ngân sách nhà nước bao gồm:

 • Các khoản vay của ngân sách nhà nước từ các tổ chức trong nước và ngoài nước.
 • Tình hình trả nợ vay của ngân sách nhà nước.

Các khoản thanh toán trong và ngoài hệ thống kho bạc nhà nước bao gồm:

 • Các khoản thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử của kho bạc nhà nước.
 • Các khoản thanh toán bằng tiền mặt.

Tiền gửi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tại kho bạc nhà nước bao gồm:

 • Tiền gửi của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ngân sách nhà nước.
 • Tiền gửi của các tổ chức, cá nhân khác.

Các loại tài sản của Nhà nước được quản lý tại kho bạc nhà nước bao gồm:

 • Tiền mặt, vàng bạc, kim loại quý, đá quý.
 • Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính quyền địa phương.
 • Các loại giấy tờ có giá khác.
 • Các loại tài sản khác được Nhà nước giao cho kho bạc nhà nước quản lý.

4. Cách tổ chức kế toán viên kho bạc nhà nước

Kế toán viên kho bạc nhà nước là những người làm công tác kế toán trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN). Họ chịu trách nhiệm thực hiện công tác kế toán, thống kê, kiểm tra, giám sát tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định của pháp luật.

Cách tổ chức kế toán viên kho bạc nhà nước được quy định tại Thông tư số 129/2022/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2022 quy định về nghiệp vụ kế toán kho bạc nhà nước. Theo đó, kế toán viên kho bạc nhà nước được tổ chức theo các cấp như sau:

Kế toán viên kho bạc nhà nước cấp trung ương: Là những người làm công tác kế toán tại các đơn vị thuộc KBNN cấp trung ương, bao gồm:

 • Vụ Kế toán – Tài chính;
 • Các cục kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Các đơn vị thuộc KBNN cấp trung ương khác.

Kế toán viên kho bạc nhà nước cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Là những người làm công tác kế toán tại các đơn vị thuộc KBNN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm:

 • Phòng kế toán – tài chính;
 • Các chi cục kho bạc nhà nước;

Các đơn vị thuộc KBNN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Kế toán viên kho bạc nhà nước cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Là những người làm công tác kế toán tại các đơn vị thuộc KBNN cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, bao gồm:

 • Phòng kế toán – tài chính;
 • Các kho bạc nhà nước cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Công tác kế toán kho bạc nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật kế toán, Luật NSNN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Kế toán viên kho bạc nhà nước có nhiệm vụ thực hiện công tác kế toán, thống kê, kiểm tra, giám sát tài chính – NSNN theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ cụ thể của kế toán viên kho bạc nhà nước bao gồm:

Thực hiện kế toán nghiệp vụ thu, chi NSNN:

 • Thu NSNN:

Ghi chép, tổng hợp, xử lý số liệu về thu NSNN theo quy định của pháp luật;

Lập báo cáo thu NSNN theo quy định;

Kiểm tra, giám sát việc thu NSNN của các đơn vị thụ hưởng, các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp NSNN.

 • Chi NSNN:

Ghi chép, tổng hợp, xử lý số liệu về chi NSNN theo quy định của pháp luật;

Lập báo cáo chi NSNN theo quy định;

Kiểm tra, giám sát việc chi NSNN của các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN.

Thực hiện kế toán nghiệp vụ kho bạc:

 • Ghi chép, tổng hợp, xử lý số liệu về nghiệp vụ kho bạc theo quy định của pháp luật;
 • Lập báo cáo nghiệp vụ kho bạc theo quy định;
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiệp vụ kho bạc của các đơn vị thuộc KBNN.

Thực hiện kế toán nghiệp vụ khác:

 • Ghi chép, tổng hợp, xử lý số liệu về các nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật;
 • Lập báo cáo về các nghiệp vụ khác theo quy định;
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ khác của các đơn vị thuộc KBNN.

Trên đây là một số thông tin về Các công việc của kế toán viên kho bạc nhà nước. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929