087.790.7790

Nghiệp vụ kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng

Thanh toán vốn giữa các ngân hàng là một nghiệp vụ kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế. Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng là việc ghi chép, tổng hợp, phân loại và giải thích những nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến việc thanh toán vốn giữa các ngân hàng. Vậy Nghiệp vụ kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây của ACC 

1. Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng là gì ?

Nghiệp vụ kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng
Nghiệp vụ kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng

Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng là công việc ghi chép, theo dõi, kiểm soát các khoản thu, chi tiền giữa các ngân hàng. Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng là một bộ phận quan trọng của công tác kế toán ngân hàng, có vai trò quan trọng trong việc quản lý dòng tiền của các ngân hàng.

Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng bao gồm các công việc sau:

 • Lập chứng từ kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng: Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng cần lập đầy đủ, chính xác, kịp thời các chứng từ kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng, bao gồm:
 • Ủy nhiệm chi: Chứng từ này được lập khi ngân hàng A ủy nhiệm cho ngân hàng B chi tiền cho một bên thứ ba.
 • Ủy nhiệm thu: Chứng từ này được lập khi ngân hàng A ủy nhiệm cho ngân hàng B thu tiền từ một bên thứ ba.
 • Ghi sổ kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng: Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng cần ghi sổ kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng: Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng cần kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng để đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin.
 • Lập báo cáo kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng: Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng cần lập báo cáo kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Kiến thức chuyên môn: Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng cần có kiến thức chuyên môn vững vàng về kế toán, tài chính, đặc biệt là về kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng. Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng cần nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính, kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng.

Kỹ năng nghiệp vụ: Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng cần có kỹ năng nghiệp vụ thành thạo, bao gồm:

 • Kỹ năng lập chứng từ kế toán: Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng cần có kỹ năng lập các loại chứng từ kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời.
 • Kỹ năng ghi sổ kế toán: Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng cần có kỹ năng ghi sổ kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng một cách chính xác, khoa học, ngăn nắp.
 • Kỹ năng kiểm tra, đối chiếu số liệu: Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng cần có kỹ năng kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng một cách cẩn thận, chính xác.
 • Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống: Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng cần có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.
 • Thái độ làm việc: Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng cần có thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận, trung thực, trách nhiệm.

Ngoài ra, kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng cũng cần có một số kỹ năng mềm khác như:

 • Kỹ năng tin học: Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng cần có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
 • Kỹ năng ngoại ngữ: Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng cần có kỹ năng ngoại ngữ tốt để giao tiếp, trao đổi thông tin với các ngân hàng khác.

Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc quản lý dòng tiền của các ngân hàng, cụ thể như sau:

 • Kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, chi tiền: Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng giúp các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, chi tiền giữa các ngân hàng, đảm bảo sử dụng tiền một cách hợp lý, hiệu quả.
 • Phát hiện kịp thời các sai sót, gian lận: Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng giúp các ngân hàng phát hiện kịp thời các sai sót, gian lận trong các giao dịch giữa các ngân hàng, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.
 • Cung cấp thông tin cho việc ra quyết định kinh doanh:

2. Phương pháp kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng

Phương pháp kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng là phương pháp kế toán áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng. Phương pháp này được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo phương pháp này, các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng được ghi nhận như sau:

 • Thanh toán bằng tiền mặt: Khi ngân hàng nhận tiền mặt từ ngân hàng khác, ngân hàng nhận tiền ghi tăng tài khoản Tiền gửi tại ngân hàng khác. Khi ngân hàng trả tiền mặt cho ngân hàng khác, ngân hàng trả tiền ghi giảm tài khoản Tiền gửi tại ngân hàng khác.
 • Thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng: Khi ngân hàng nhận tiền gửi ngân hàng từ ngân hàng khác, ngân hàng nhận tiền ghi tăng tài khoản Tiền gửi tại ngân hàng khác. Khi ngân hàng trả tiền gửi ngân hàng cho ngân hàng khác, ngân hàng trả tiền ghi giảm tài khoản Tiền gửi tại ngân hàng khác.
 • Thanh toán bằng chuyển khoản: Khi ngân hàng nhận tiền chuyển khoản từ ngân hàng khác, ngân hàng nhận tiền ghi tăng tài khoản Tiền gửi tại ngân hàng khác. Khi ngân hàng trả tiền chuyển khoản cho ngân hàng khác, ngân hàng trả tiền ghi giảm tài khoản Tiền gửi tại ngân hàng khác.

Ngoài ra, phương pháp kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng còn quy định các nội dung sau:

 

 • Chứng từ kế toán: Các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng phải được lập chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật.
 • Kế toán bù trừ: Các ngân hàng có thể thực hiện kế toán bù trừ các khoản nợ, khoản phải thu phát sinh trong quá trình thanh toán vốn.
 • Lập báo cáo kế toán: Các ngân hàng phải lập báo cáo kế toán về tình hình thanh toán vốn giữa các ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Ví dụ:

Ngày 1/1/2024, Ngân hàng A nhận tiền gửi ngân hàng từ Ngân hàng B với số tiền 100 triệu đồng.

Theo phương pháp kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng, Ngân hàng A sẽ ghi nhận nghiệp vụ này như sau:

 • Nợ: 112 – Tiền gửi tại ngân hàng khác
 • Có: 141 – Tiền gửi của khách hàng

Như vậy, phương pháp kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng là phương pháp kế toán được áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng. Phương pháp này đảm bảo tính chính xác, trung thực và khả thi của thông tin kế toán về tình hình thanh toán vốn giữa các ngân hàng.

3. Nghiệp vụ kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng

 Nghiệp vụ kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng là nghiệp vụ kế toán phản ánh các giao dịch thanh toán vốn giữa các ngân hàng với nhau. Các giao dịch thanh toán vốn giữa các ngân hàng bao gồm:

 • Thanh toán bù trừ
 • Thanh toán liên ngân hàng
 • Thanh toán vốn liên quốc gia

Thanh toán bù trừ là nghiệp vụ kế toán phản ánh việc các ngân hàng thanh toán cho nhau các khoản nợ phải trả, phải thu phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng.

Thanh toán liên ngân hàng là nghiệp vụ kế toán phản ánh việc các ngân hàng thanh toán cho nhau các khoản nợ phải trả, phải thu phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Thanh toán vốn liên quốc gia là nghiệp vụ kế toán phản ánh việc các ngân hàng thanh toán cho nhau các khoản nợ phải trả, phải thu phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế cho khách hàng.

Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin kế toán và phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành của các ngân hàng.

Cụ thể, kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng có những vai trò sau:

 • Hỗ trợ cho việc thực hiện các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng là cơ sở để các ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa nhau một cách chính xác, kịp thời, hiệu quả.

 • Giúp các ngân hàng kiểm soát các khoản nợ phải trả, phải thu

Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng giúp các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ phải trả, phải thu với nhau, từ đó đảm bảo tính an toàn, lành mạnh của hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

 • Cung cấp thông tin cho việc quản lý, điều hành của các ngân hàng

Thông tin kế toán về các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng là nguồn thông tin quan trọng giúp các ngân hàng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của mình một cách hiệu quả.

Để thực hiện kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng, kế toán cần nắm vững các quy định pháp luật về kế toán, ngân hàng và các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng.

Cụ thể, kế toán cần nắm vững các nội dung sau:

 • Các quy định pháp luật về kế toán, ngân hàng

Các quy định pháp luật về kế toán, ngân hàng là cơ sở pháp lý để kế toán thực hiện kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng.

 • Các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

Kế toán cần nắm vững các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng để thực hiện kế toán một cách chính xác, kịp thời.

 • Các phương pháp kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng

Kế toán cần nắm vững các phương pháp kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng để thực hiện kế toán một cách khoa học, hiệu quả.

Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng:

 • Sử dụng chứng từ kế toán đầy đủ, chính xác

Chứng từ kế toán là cơ sở để kế toán ghi chép các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng. Do đó, kế toán cần sử dụng chứng từ kế toán đầy đủ, chính xác để đảm bảo tính chính xác của thông tin kế toán.

 • Lập sổ kế toán theo đúng quy định

Kế toán cần lập sổ kế toán theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo tính đầy đủ, toàn diện của thông tin kế toán.

 • Kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán

Kế toán cần thường xuyên kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán để phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót, nhầm lẫn.

Việc thực hiện kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng một cách chính xác, kịp thời, hiệu quả sẽ giúp các ngân hàng đảm bảo an toàn, lành mạnh trong hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Trên đây là một số thông tin về Nghiệp vụ kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790