087.790.7790

Vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại

Kế toán quản trị (KTQT) là hệ thống thông tin kế toán cung cấp thông tin cho các nhà quản trị nhằm giúp họ đưa ra các quyết định tối ưu trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Vậy vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại là gì ?

Vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại
Vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại là một lĩnh vực chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, tập trung vào việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kế toán cho các nhà quản trị doanh nghiệp thương mại để phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh.

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại khác với kế toán tài chính ở chỗ, kế toán tài chính tập trung vào việc ghi chép, tổng hợp và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan khác. Trong khi đó, kế toán quản trị tập trung vào việc cung cấp các thông tin kế toán theo nhu cầu của các nhà quản trị doanh nghiệp, nhằm phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh.

Các thông tin kế toán quản trị thường được sử dụng trong doanh nghiệp thương mại bao gồm:

 • Thông tin về chi phí: Các thông tin về chi phí giúp nhà quản trị doanh nghiệp thương mại xác định giá thành sản phẩm, dịch vụ, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 • Thông tin về doanh thu: Các thông tin về doanh thu giúp nhà quản trị doanh nghiệp thương mại xác định kết quả kinh doanh, phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh.
 • Thông tin về hàng tồn kho: Các thông tin về hàng tồn kho giúp nhà quản trị doanh nghiệp thương mại kiểm soát hàng tồn kho, lập kế hoạch mua hàng, bán hàng.
 • Thông tin về vốn lưu động: Các thông tin về vốn lưu động giúp nhà quản trị doanh nghiệp thương mại kiểm soát vốn lưu động, đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
 • Thông tin về nhân sự: Các thông tin về nhân sự giúp nhà quản trị doanh nghiệp thương mại quản lý nhân sự, lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân sự.
 • Kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nhà quản trị doanh nghiệp thương mại ra quyết định kinh doanh hiệu quả. Việc tổ chức thực hiện kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại cần được thực hiện một cách khoa học, hiệu quả để cung cấp các thông tin kế toán cần thiết cho các nhà quản trị doanh nghiệp thương mại.

Để tổ chức thực hiện kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại một cách hiệu quả, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Xác định nhu cầu thông tin kế toán quản trị: Doanh nghiệp cần xác định rõ nhu cầu thông tin kế toán quản trị của các nhà quản trị doanh nghiệp để xây dựng hệ thống kế toán quản trị phù hợp.

Xây dựng hệ thống kế toán quản trị: Hệ thống kế toán quản trị cần được xây dựng phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp và nhu cầu thông tin kế toán quản trị của các nhà quản trị doanh nghiệp.

Tập hợp và xử lý thông tin kế toán quản trị: Thông tin kế toán quản trị được tập hợp từ các nguồn khác nhau, bao gồm:

 • Hệ thống kế toán tài chính
 • Hệ thống kế toán quản trị
 • Các nguồn thông tin bên ngoài

Cung cấp thông tin kế toán quản trị cho các nhà quản trị: Thông tin kế toán quản trị cần được cung cấp cho các nhà quản trị doanh nghiệp một cách kịp thời, đầy đủ và chính xác để phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh.

Việc ứng dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động: Kế toán quản trị cung cấp các thông tin cần thiết cho các nhà quản trị doanh nghiệp để đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động.
 • Giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro: Kế toán quản trị giúp doanh nghiệp kiểm soát các rủi ro trong hoạt động kinh doanh, từ đó giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.
 • Giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh: Kế toán quản trị giúp doanh nghiệp đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp, giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

2. Nguyên tắc kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại

Nguyên tắc kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại là những quy định chung, mang tính chất chỉ dẫn, hướng dẫn cho việc tổ chức và thực hiện kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại. Nguyên tắc kế toán quản trị nhằm đảm bảo tính thống nhất, liên tục, chính xác và kịp thời của thông tin kế toán quản trị, phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản lý.

Các nguyên tắc kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại bao gồm:

 • Nguyên tắc tập trung vào mục tiêu quản trị: Kế toán quản trị phải tập trung vào việc cung cấp thông tin phục vụ cho các mục tiêu quản trị của doanh nghiệp. Các thông tin kế toán quản trị phải được thu thập, xử lý và phân tích theo cách thức phù hợp với từng mục tiêu quản trị cụ thể.
 • Nguyên tắc cung cấp thông tin kịp thời: Thông tin kế toán quản trị phải được cung cấp kịp thời cho nhà quản lý để họ có thể sử dụng thông tin đó để ra quyết định. Thông tin kế toán quản trị phải được cập nhật thường xuyên để phản ánh kịp thời những thay đổi trong tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Nguyên tắc cung cấp thông tin chính xác: Thông tin kế toán quản trị phải được thu thập, xử lý và phân tích một cách chính xác để đảm bảo tính tin cậy của thông tin. Thông tin kế toán quản trị phải được kiểm tra, đánh giá thường xuyên để đảm bảo tính chính xác của thông tin.
 • Nguyên tắc cung cấp thông tin đầy đủ: Thông tin kế toán quản trị phải được cung cấp đầy đủ, toàn diện để phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản lý. Thông tin kế toán quản trị phải phản ánh đầy đủ các yếu tố có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Nguyên tắc cung cấp thông tin hữu ích: Thông tin kế toán quản trị phải được cung cấp một cách hữu ích cho nhà quản lý trong việc ra quyết định. Thông tin kế toán quản trị phải được trình bày một cách dễ hiểu, dễ sử dụng cho nhà quản lý.

Ngoài ra, kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại cần tuân thủ một số nguyên tắc khác như:

 • Nguyên tắc tính linh hoạt: Thông tin kế toán quản trị phải linh hoạt để đáp ứng nhu cầu quản trị của nhà quản lý trong từng thời kỳ.
 • Nguyên tắc tính phân tích: Thông tin kế toán quản trị phải được phân tích để giúp nhà quản lý hiểu rõ hơn về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Nguyên tắc tính kinh tế: Việc thu thập, xử lý và phân tích thông tin kế toán quản trị phải được thực hiện một cách kinh tế, hiệu quả.

3. Vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại

Kế toán quản trị là một bộ phận của kế toán, cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để họ ra quyết định kinh doanh. Kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nhà quản lý trong các lĩnh vực sau:

 • Lập kế hoạch và kiểm soát

Kế toán quản trị cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để họ lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ, thông tin về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận,… sẽ giúp các nhà quản lý lập kế hoạch sản xuất, giá bán,… và kiểm soát các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Ra quyết định

Kế toán quản trị cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để họ ra quyết định kinh doanh. Ví dụ, thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh, cơ hội đầu tư,… sẽ giúp các nhà quản lý ra quyết định về sản phẩm, thị trường, đầu tư,…

 • Đánh giá hiệu quả hoạt động

Kế toán quản trị cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để họ đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ, thông tin về doanh thu, lợi nhuận, chi phí,… sẽ giúp các nhà quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cụ thể, kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại có thể thực hiện các công việc sau:

 • Thống kê và phân tích dữ liệu

Kế toán quản trị thu thập, thống kê và phân tích dữ liệu từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các dữ liệu này có thể bao gồm dữ liệu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, thị trường, đối thủ cạnh tranh,…

 • Lập báo cáo kế toán quản trị

Kế toán quản trị lập các báo cáo kế toán quản trị để cung cấp thông tin cho các nhà quản lý. Các báo cáo này có thể bao gồm báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận, báo cáo phân tích thị trường, báo cáo phân tích đối thủ cạnh tranh,…

 • Tư vấn cho các nhà quản lý

Kế toán quản trị tư vấn cho các nhà quản lý trong việc lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định kinh doanh.

Kế toán quản trị là một bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp thương mại. Kế toán quản trị cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản lý để họ ra quyết định kinh doanh hiệu quả.

Trên đây là một số thông tin về Vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng