087.790.7790

Kế toán đại cương Lý thuyết và bài tập

Chào mọi người! Trong thế giới kinh doanh phức tạp ngày nay, kế toán đóng một vai trò quan trọng trong việc theo dõi, đánh giá và quản lý tài chính. Bài viết này sẽ giới thiệu về lĩnh vực kế toán đại cương, bao gồm lý thuyết cơ bản và các bài tập thực hành. Chúng ta sẽ cùng khám phá và học cách áp dụng kiến thức này trong thực tế kinh doanh!

Lý thuyết Kế toán đại cương

Kế toán là một hệ thống thông tin kinh tế, tài chính, được sử dụng để thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cho các đối tượng sử dụng.

Mục tiêu của kế toán:

 • Cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cho các đối tượng sử dụng.
 • Giúp cho việc lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Giúp cho việc kiểm soát, quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Các đối tượng sử dụng thông tin kế toán:

 • Chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý doanh nghiệp.
 • Các nhà đầu tư, cổ đông.
 • Ngân hàng, các tổ chức tín dụng.
 • Cơ quan thuế, các cơ quan nhà nước khác.
 • Các đối tượng khác có liên quan.

Chức năng của kế toán:

 • Chức năng ghi chép: Làm nhiệm vụ ghi chép, lưu trữ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Chức năng tổng hợp: Làm nhiệm vụ tổng hợp, phân tích các thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chức năng kiểm tra, kiểm soát: Làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.
 • Chức năng cung cấp thông tin: Làm nhiệm vụ cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cho các đối tượng sử dụng.

Các nguyên tắc kế toán:

 • Nguyên tắc giá gốc: Tài sản được ghi nhận theo giá gốc, bao gồm giá mua, chi phí mua, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí lắp đặt, chạy thử,…
 • Nguyên tắc thận trọng: Khi lập và trình bày báo cáo tài chính, kế toán phải thận trọng, không được ghi nhận doanh thu, thu nhập, tài sản, vốn chủ sở hữu cao hơn thực tế.
 • Nguyên tắc nhất quán: Sử dụng các nguyên tắc, phương pháp kế toán nhất quán trong các kỳ kế toán.
 • Nguyên tắc trọng yếu: Chỉ ghi nhận những khoản có ý nghĩa quan trọng trong báo cáo tài chính.
 • Nguyên tắc nguyên tắc dồn tích: Các khoản thu, chi được ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không phân biệt thời điểm nhận tiền, chi tiền.
 • Nguyên tắc phù hợp: Các khoản thu, chi được ghi nhận vào cùng một thời kỳ kế toán.

Các loại hình kế toán:

 • Kế toán tài chính: Là hệ thống kế toán được sử dụng để lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Kế toán quản trị: Là hệ thống kế toán được sử dụng để cung cấp thông tin cho các nhà quản lý doanh nghiệp phục vụ cho việc ra quyết định.
 • Kế toán thuế: Là hệ thống kế toán được sử dụng để lập báo cáo thuế của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các nghiệp vụ kế toán:

 • Nghiệp vụ kinh tế: Là sự biến đổi tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp.
 • Nghiệp vụ kế toán: Là quá trình ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Chứng từ kế toán:

 • Là căn cứ ghi sổ kế toán, là nguồn gốc của các nghiệp vụ kế toán.

Sổ kế toán:

 • Là phương tiện ghi chép, lưu trữ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Bài tập Kế toán đại cương

Bài tập 1:

Công ty ABC là một công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử. Công ty có hệ thống kế toán truyền thống sử dụng các sổ sách, chứng từ kế toán trên giấy. Hiện nay, công ty đang có nhu cầu triển khai hệ thống thông tin kế toán (HTTK) mới.

Yêu cầu:

 1. Đánh giá hệ thống kế toán truyền thống của công ty ABC.
 2. Đề xuất giải pháp triển khai HTTK mới cho công ty ABC.

Giải đáp:

1. Đánh giá hệ thống kế toán truyền thống của công ty ABC

Hệ thống kế toán truyền thống của công ty ABC có những ưu điểm và nhược điểm sau:

Ưu điểm:

 • Chi phí đầu tư ban đầu thấp.
 • Dễ dàng triển khai và sử dụng.
 • Có thể đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của kế toán.

Nhược điểm:

 • Tính chính xác và hiệu quả thấp.
 • Khó khăn trong việc truy xuất và phân tích dữ liệu.
 • Khó khăn trong việc mở rộng và tích hợp với các hệ thống khác.

2. Đề xuất giải pháp triển khai HTTK mới cho công ty ABC

Trên cơ sở đánh giá hệ thống kế toán truyền thống, có thể đề xuất giải pháp triển khai HTTK mới cho công ty ABC như sau:

 • Sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp: Phần mềm kế toán chuyên nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp khắc phục được những nhược điểm của hệ thống kế toán truyền thống.
 • Tích hợp hệ thống kế toán với các hệ thống khác: Việc tích hợp hệ thống kế toán với các hệ thống khác như hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP), hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM),… sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý.
 • Tuyển dụng và đào tạo nhân viên kế toán: Để khai thác hiệu quả HTTK mới, doanh nghiệp cần tuyển dụng và đào tạo nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn và kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán.

Dưới đây là một số giải pháp cụ thể cho từng yếu tố:

 • Về phần mềm kế toán: Doanh nghiệp có thể lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với quy mô và nhu cầu của mình. Một số phần mềm kế toán phổ biến hiện nay bao gồm: MISA, Fast, Bravo,…
 • Về tích hợp hệ thống kế toán: Doanh nghiệp có thể sử dụng các phần mềm tích hợp hệ thống kế toán với các hệ thống khác như ERP, CRM,…
 • Về nhân viên kế toán: Doanh nghiệp có thể tuyển dụng nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn và kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán cho nhân viên kế toán hiện tại.

Lời giải:

Giải pháp triển khai HTTK mới cho công ty ABC:

 • Phần mềm kế toán: Công ty ABC có thể lựa chọn phần mềm kế toán chuyên nghiệp như MISA, Fast, Bravo,… Phần mềm kế toán cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Có đầy đủ các chức năng kế toán cơ bản.
  • Có tính bảo mật cao.
  • Dễ sử dụng và quản lý.
  • Có thể tích hợp với các hệ thống khác.
 • Tích hợp hệ thống kế toán: Công ty ABC có thể sử dụng các phần mềm tích hợp hệ thống kế toán với các hệ thống khác như ERP, CRM,… để nâng cao hiệu quả quản lý.

 • Nhân viên kế toán: Công ty ABC cần tuyển dụng và đào tạo nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn và kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán cho nhân viên kế toán hiện tại.

Việc triển khai HTTK mới sẽ giúp công ty ABC nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kết luận:

Công ty ABC cần nghiên cứu kỹ lưỡng các yếu tố trên để xây dựng giải pháp triển khai HTTK mới phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh của mình.

Bài tập 2 

Công ty ABC là một công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử. Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 7 năm 2023 như sau:

 • Ngày 01/07/2023: Công ty nhận tiền bán hàng cho khách hàng số tiền 1.000.000.000 đồng, đã thu bằng tiền mặt.
 • Ngày 05/07/2023: Công ty mua nguyên vật liệu nhập kho số tiền 500.000.000 đồng, đã thanh toán bằng tiền mặt.
 • Ngày 10/07/2023: Công ty trả lương cho nhân viên số tiền 200.000.000 đồng, đã thanh toán bằng tiền mặt.
 • Ngày 15/07/2023: Công ty trả tiền thuê nhà số tiền 100.000.000 đồng, đã thanh toán bằng tiền mặt.

Yêu cầu:

 • Ghi sổ kế toán theo phương pháp chứng từ ghi sổ.
 • Lập báo cáo kết quả kinh doanh tháng 7 năm 2023.

Giải đáp:

1. Ghi sổ kế toán theo phương pháp chứng từ ghi sổ

Ngày Số chứng từ Loại chứng từ Nội dung Số tiền TK ghi nợ TK ghi có
01/07/2023 01/2023/TT Thu tiền bán hàng Bán hàng cho khách hàng 1.000.000.000 111 131
05/07/2023 02/2023/NH Mua nguyên vật liệu Mua nguyên vật liệu nhập kho 500.000.000 152 111
10/07/2023 03/2023/CT Chi lương Trả lương cho nhân viên 200.000.000 642 111
15/07/2023 04/2023/CT Chi phí thuê nhà Trả tiền thuê nhà 100.000.000 642 111

2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh tháng 7 năm 2023

Chỉ tiêu Số tiền
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.000.000.000
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 500.000.000
Chi phí nhân công trực tiếp 200.000.000
Chi phí bán hàng 100.000.000
Chi phí quản lý doanh nghiệp 100.000.000
Lợi nhuận trước thuế 100.000.000
Thuế thu nhập doanh nghiệp 20.000.000
Lợi nhuận sau thuế 80.000.000

Kết luận:

Trên đây là cách ghi sổ kế toán và lập báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp chứng từ ghi sổ cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 7 năm 2023 của công ty ABC.

Kế toán đại cương không chỉ là một khía cạnh quan trọng của kinh doanh mà còn là một khía cạnh thú vị. Việc nắm vững kiến thức lý thuyết và thực hành bằng các bài tập có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách quản lý tài chính và đưa ra các quyết định thông minh. Hãy tận dụng kiến thức này để trở thành một người quản lý tài chính xuất sắc hoặc thậm chí là một chuyên gia kế toán. Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC chúc bạn may mắn trong hành trình học tập và sử dụng kiến thức này trong thực tế!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng