0764704929

Kế toán công nợ trong tiếng Anh là gì ?

Kế toán công nợ là một bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm ghi chép, theo dõi các khoản phải thu, phải trả của doanh nghiệp.

1. Kế toán công nợ

Kế toán công nợ trong tiếng Anh là gì ?
Kế toán công nợ trong tiếng Anh là gì ?Kế toán công nợ trong tiếng Anh là gì ?

1.1 Kế toán công nợ trong tiếng anh là gì?

Kế toán công nợ trong tiếng Anh là Accounting Liabilities. Đây là một vị trí kế toán đảm nhận các công việc về các khoản phải thu, phải trả của doanh nghiệp.

Cụ thể, kế toán công nợ sẽ thực hiện các công việc sau:

Kế toán công nợ phải thu:

 • Hạch toán chi tiết cho từng khoản nợ phải thu cũng như những lần thanh toán.
 • Thực hiện đôn đốc và thu hồi nợ nhanh chóng để tránh tình trạng doanh nghiệp bị chiếm vốn hoặc nợ xấu.
 • Lập báo cáo công nợ phải thu, phân tích tình hình công nợ phải thu, đề xuất các giải pháp thu hồi nợ hiệu quả.

Kế toán công nợ phải trả:

 • Theo dõi, cập nhật các khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp, đối tác, người lao động,…
 • Thực hiện thanh toán các khoản nợ phải trả đúng hạn, đúng quy định.
 • Lập báo cáo công nợ phải trả, phân tích tình hình công nợ phải trả, đề xuất các giải pháp thanh toán nợ hiệu quả.

Ngoài ra, kế toán công nợ còn có thể thực hiện các công việc khác như:

 • Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ cho các nghiệp vụ công nợ.
 • Tham gia phối hợp với các bộ phận khác trong doanh nghiệp để xử lý các vấn đề liên quan đến công nợ.
 • Tư vấn, hỗ trợ cho ban lãnh đạo doanh nghiệp trong việc ra quyết định về các vấn đề liên quan đến công nợ.

Để thực hiện tốt công việc của mình, kế toán công nợ cần có những kỹ năng sau:

 • Kỹ năng chuyên môn về kế toán, tài chính.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.
 • Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc.
 • Kỹ năng xử lý tình huống.

1.2. Các loại kế toán công nợ

Kế toán công nợ là một lĩnh vực của kế toán liên quan đến việc ghi chép, theo dõi và quản lý các khoản nợ của doanh nghiệp. Có hai loại kế toán công nợ chính, đó là kế toán công nợ phải thu và kế toán công nợ phải trả.

Kế toán công nợ phải thu là việc ghi chép, theo dõi và quản lý các khoản tiền mà doanh nghiệp sẽ thu được từ khách hàng, đối tác. Các khoản tiền này có thể phát sinh từ các hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, cho vay,…

Kế toán công nợ phải trả là việc ghi chép, theo dõi và quản lý các khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả cho các nhà cung cấp, người lao động, cơ quan thuế,… Các khoản tiền này có thể phát sinh từ các hoạt động mua hàng, sử dụng dịch vụ, trả lương, nộp thuế,…

Các công việc của kế toán công nợ

Nhìn chung, kế toán công nợ có các công việc chính sau:

Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ có thể bao gồm:

 • Bán hàng, cung cấp dịch vụ
 • Mua hàng, sử dụng dịch vụ
 • Cho vay, nhận vay
 • Trả lương, thưởng, phúc lợi
 • Nộp thuế, phí, lệ phí

Kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Kế toán công nợ cần kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để đảm bảo rằng các khoản công nợ được ghi chép đầy đủ, chính xác và trung thực.

Tổng hợp và báo cáo tình hình công nợ: Kế toán công nợ cần tổng hợp và báo cáo tình hình công nợ của doanh nghiệp theo định kỳ, bao gồm:

 • Số dư đầu kỳ
 • Các khoản công nợ phát sinh trong kỳ
 • Các khoản công nợ đã thanh toán trong kỳ
 • Số dư cuối kỳ

Các lưu ý khi thực hiện kế toán công nợ

Để thực hiện kế toán công nợ hiệu quả, kế toán viên cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Thực hiện đúng quy trình kế toán: Kế toán viên cần thực hiện đúng quy trình kế toán công nợ đã được quy định tại doanh nghiệp.
 • Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu: Kế toán viên cần thường xuyên kiểm tra, đối chiếu các khoản công nợ với các chứng từ gốc để đảm bảo tính chính xác.
 • Sử dụng các phần mềm kế toán: Sử dụng các phần mềm kế toán có thể giúp kế toán viên tiết kiệm thời gian và công sức trong việc ghi chép, theo dõi và quản lý các khoản công nợ.

1.3. Vai trò của kế toán công nợ

Kế toán công nợ là một bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, có vai trò quản lý các khoản công nợ phải thu, phải trả của doanh nghiệp. Kế toán công nợ có vai trò quan trọng trong việc:

 • Quản lý các khoản công nợ: Kế toán công nợ chịu trách nhiệm theo dõi, ghi chép các khoản công nợ phải thu, phải trả của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Kế toán công nợ cần đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các khoản công nợ, từ đó giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt các khoản công nợ và tránh các rủi ro phát sinh.
 • Lập báo cáo tài chính: Kế toán công nợ chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính liên quan đến công nợ, chẳng hạn như bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính này cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp, trong đó có các khoản công nợ.
 • Cung cấp thông tin cho các nhà quản lý: Kế toán công nợ cung cấp thông tin về các khoản công nợ cho các nhà quản lý để phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh. Thông tin về công nợ giúp các nhà quản lý đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp, xác định các khoản công nợ cần thu hồi hoặc thanh toán, từ đó có kế hoạch kinh doanh phù hợp.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật: Kế toán công nợ cần tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế,… liên quan đến công nợ. Việc tuân thủ các quy định của pháp luật giúp doanh nghiệp tránh các rủi ro pháp lý, đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra thuận lợi.

1.4. Nhiệm vụ của kế toán công nợ

Kế toán công nợ là người chịu trách nhiệm ghi chép, theo dõi và quản lý các khoản công nợ của doanh nghiệp, bao gồm cả nợ phải thu và nợ phải trả. Nhiệm vụ của kế toán công nợ có thể được chia thành hai nhóm chính:

Nhiệm vụ liên quan đến nợ phải thu:

 • Thu thập, kiểm tra và nhập liệu các chứng từ liên quan đến nợ phải thu, chẳng hạn như hóa đơn bán hàng, phiếu thu tiền,…
 • Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, đôn đốc thu hồi nợ.
 • Cập nhật số dư nợ phải thu trên sổ sách kế toán.
 • Lập báo cáo về tình hình nợ phải thu.

Nhiệm vụ liên quan đến nợ phải trả:

 • Thu thập, kiểm tra và nhập liệu các chứng từ liên quan đến nợ phải trả, chẳng hạn như hóa đơn mua hàng, phiếu chi tiền,…
 • Theo dõi tình hình thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác.
 • Cập nhật số dư nợ phải trả trên sổ sách kế toán.
 • Lập báo cáo về tình hình nợ phải trả.

Ngoài ra, kế toán công nợ cũng có thể thực hiện một số nhiệm vụ khác như:

 • Tham gia kiểm kê hàng tồn kho.
 • Lập báo cáo tài chính.
 • Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, kế toán công nợ cần có những kỹ năng và kiến thức sau:

 • Kỹ năng kế toán: Kế toán công nợ cần có kiến thức và kỹ năng về kế toán, đặc biệt là kế toán tài chính và kế toán quản trị.
 • Kỹ năng tin học văn phòng: Kế toán công nợ cần thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word.
 • Kỹ năng giao tiếp: Kế toán công nợ cần có kỹ năng giao tiếp tốt để có thể trao đổi thông tin với khách hàng, nhà cung cấp và các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
 • Kỹ năng xử lý tình huống: Kế toán công nợ cần có khả năng xử lý tình huống linh hoạt để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

2. Công việc cần làm của kế toán công nợ

Kế toán công nợ là người đảm nhận các công việc kế toán về quản lý các khoản nợ mà doanh nghiệp phải thu về hoặc chi trả. Việc kiểm soát tốt hoạt động công nợ sẽ góp phần giúp doanh nghiệp hoạt động một cách trơn tru.

Công việc của kế toán công nợ có thể được chia thành hai nhóm chính:

Kế toán công nợ phải thu:

 • Hạch toán chi tiết cho từng khoản nợ phải thu cũng như những lần thanh toán.
 • Thực hiện đôn đốc và thu hồi nợ nhanh chóng để tránh tình trạng doanh nghiệp bị chiếm vốn hoặc nợ xấu.
 • Lập báo cáo công nợ phải thu, phân tích tình hình công nợ phải thu, đề xuất các giải pháp thu hồi nợ hiệu quả.

Kế toán công nợ phải trả:

 • Theo dõi, cập nhật các khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp, đối tác, người lao động,…
 • Thực hiện thanh toán các khoản nợ phải trả đúng hạn, đúng quy định.
 • Lập báo cáo công nợ phải trả, phân tích tình hình công nợ phải trả, đề xuất các giải pháp thanh toán nợ hiệu quả.

Ngoài ra, kế toán công nợ còn có thể thực hiện các công việc khác như:

 • Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ cho các nghiệp vụ công nợ.
 • Tham gia phối hợp với các bộ phận khác trong doanh nghiệp để xử lý các vấn đề liên quan đến công nợ.
 • Tư vấn, hỗ trợ cho ban lãnh đạo doanh nghiệp trong việc ra quyết định về các vấn đề liên quan đến công nợ.

Để thực hiện tốt công việc của mình, kế toán công nợ cần có những kỹ năng sau:

 • Kỹ năng chuyên môn về kế toán, tài chính.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.
 • Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc.
 • Kỹ năng xử lý tình huống.

Trên đây là một số thông tin về Kế toán công nợ trong tiếng Anh là gì ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929