0764704929

Kế toán bán hàng tiếng anh là gì? Đặc điểm như thế nào?

Kế toán bán hàng là một vị trí kế toán chịu trách nhiệm quản lý và ghi chép các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng và tiền – hàng trong khâu bán hàng. Vậy kế toán bán hàng tiếng anh là gì? Đặc điểm như thế nào? Hãy để bài viết này của ACC giải đáp mọi thắc mắc của bạn 

1. Kế toán bán hàng trong tiếng anh là gì ?

Kế toán bán hàng tiếng anh là gì? Đặc điểm như thế nào?
Kế toán bán hàng tiếng anh là gì? Đặc điểm như thế nào?

Kế toán bán hàng trong tiếng Anh là Sales Accounting. Đây là một bộ phận trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm quản lý và ghi chép các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng và tiền – hàng trong khâu bán hàng.

Công việc của kế toán bán hàng bao gồm các nội dung chính sau:

 • Xuất hóa đơn bán hàng: Kiểm tra, đối chiếu các chứng từ liên quan đến bán hàng như bảng báo giá, đơn đặt hàng của khách hàng, hợp đồng bán hàng, phiếu xuất kho hàng hóa… Lập hóa đơn bán hàng theo đúng quy định của pháp luật.
 • Ghi nhận doanh thu bán hàng: Ghi nhận doanh thu bán hàng theo từng loại hàng hóa, dịch vụ. Tính thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý công nợ phải thu: Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng. Kiểm tra, đối chiếu công nợ phải thu với các chứng từ liên quan. Thực hiện các nghiệp vụ thu hồi công nợ phải thu.
 • Lập báo cáo bán hàng: Lập báo cáo doanh thu bán hàng theo từng loại hàng hóa, dịch vụ. Lập báo cáo công nợ phải thu. Lập các báo cáo bán hàng khác theo yêu cầu của cấp trên.

Các thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến kế toán bán hàng:

 • Sales: Bán hàng
 • Invoice: Hóa đơn bán hàng
 • Revenue: Doanh thu
 • Accounts receivable: Công nợ phải thu
 • Reports: Báo cáo

Ví dụ về cách sử dụng từ “Sales Accounting” trong tiếng Anh:

 • The sales accounting department is responsible for tracking sales data and preparing reports for management. (Phòng kế toán bán hàng chịu trách nhiệm theo dõi dữ liệu bán hàng và lập báo cáo cho ban lãnh đạo.)
 • The sales accounting team is working hard to ensure that all sales transactions are accurately recorded. (Nhóm kế toán bán hàng đang làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng tất cả các giao dịch bán hàng được ghi chép chính xác.)
 • The sales accounting system needs to be updated to reflect the latest changes in tax regulations. (Hệ thống kế toán bán hàng cần được cập nhật để phản ánh những thay đổi mới nhất trong quy định thuế.)

2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng là vị trí kế toán đảm nhận các tác nghiệp liên quan đến quản lý hóa đơn, chứng từ bán hàng, bao gồm: ghi nhận hóa đơn bán hàng, ghi chép sổ chi tiết doanh thu, thuế giá trị gia tăng, lập các báo cáo bán hàng và những báo cáo liên quan khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của kế toán bán hàng bao gồm các công việc sau:

Quản lý hóa đơn bán hàng:

 • Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn bán hàng.
 • Ghi nhận thông tin của hóa đơn bán hàng vào sổ sách kế toán.
 • Lưu trữ hóa đơn bán hàng theo quy định.

Ghi nhận doanh thu bán hàng:

 • Tính toán doanh thu bán hàng theo từng loại hàng hóa, dịch vụ.
 • Ghi nhận doanh thu bán hàng vào sổ sách kế toán.

Ghi nhận giá vốn hàng bán:

 • Tính toán giá vốn hàng bán theo từng loại hàng hóa, dịch vụ.
 • Ghi nhận giá vốn hàng bán vào sổ sách kế toán.

Ghi nhận các khoản chiết khấu, giảm giá bán hàng:

 • Tính toán các khoản chiết khấu, giảm giá bán hàng.
 • Ghi nhận các khoản chiết khấu, giảm giá bán hàng vào sổ sách kế toán.

Ghi nhận các khoản thuế liên quan đến bán hàng:

 • Tính toán các khoản thuế liên quan đến bán hàng.
 • Ghi nhận các khoản thuế liên quan đến bán hàng vào sổ sách kế toán.

Lập các báo cáo bán hàng:

 • Lập báo cáo doanh thu bán hàng theo từng loại hàng hóa, dịch vụ.
 • Lập báo cáo doanh thu bán hàng theo từng khách hàng, nhóm khách hàng.
 • Lập báo cáo doanh thu bán hàng theo từng nhân viên, cửa hàng,…

Kiểm soát hoạt động bán hàng:

 • Kiểm tra tính hợp lệ của các nghiệp vụ bán hàng.
 • Kiểm tra doanh số bán hàng theo từng loại hàng hóa, dịch vụ.
 • Kiểm tra doanh số bán hàng theo từng khách hàng, nhóm khách hàng.

Ngoài ra, kế toán bán hàng còn có thể thực hiện một số nhiệm vụ khác như:

 • Hỗ trợ công tác thanh toán cho khách hàng.
 • Hỗ trợ công tác thu hồi công nợ.
 • Hỗ trợ công tác quản lý hàng tồn kho.

Kế toán bán hàng đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 • Quản lý, ghi chép, tổng hợp các nghiệp vụ bán hàng: Kế toán bán hàng có trách nhiệm ghi nhận, tổng hợp các nghiệp vụ bán hàng phát sinh trong doanh nghiệp, bao gồm: hóa đơn bán hàng, doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán, các khoản chiết khấu, giảm giá bán hàng, các khoản thuế liên quan đến bán hàng.
 • Lập các báo cáo bán hàng: Kế toán bán hàng có trách nhiệm lập các báo cáo bán hàng theo yêu cầu của doanh nghiệp, bao gồm: báo cáo doanh thu bán hàng theo từng loại hàng hóa, dịch vụ, báo cáo doanh thu bán hàng theo từng khách hàng, nhóm khách hàng, báo cáo doanh thu bán hàng theo từng nhân viên, cửa hàng,…
 • Kiểm soát hoạt động bán hàng: Kế toán bán hàng có trách nhiệm kiểm soát hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, bao gồm: kiểm tra tính hợp lệ của các nghiệp vụ bán hàng, kiểm tra doanh số bán hàng theo từng loại hàng hóa, dịch vụ, kiểm tra doanh số bán hàng theo từng khách hàng, nhóm khách hàng.

Để trở thành kế toán bán hàng, bạn cần có các kiến thức và kỹ năng sau:

 • Kiến thức chuyên môn về kế toán: Bạn cần có kiến thức nền tảng về kế toán, bao gồm các nguyên lý kế toán, phương pháp kế toán,…
 • Kiến thức về luật thuế: Bạn cần có kiến thức về các loại thuế liên quan đến hoạt động bán hàng, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt,…
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán: Bạn cần có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán để hỗ trợ công việc.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán: Bạn cần có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

3. Vai trò của kế toán bán hàng đối với doanh nghiệp

Kế toán bán hàng là một bộ phận quan trọng trong bộ máy kế toán của doanh nghiệp, có vai trò quan trọng trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng.

Vai trò của kế toán bán hàng đối với doanh nghiệp bao gồm:

Tính toán doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán bán hàng có vai trò quan trọng trong việc tính toán doanh thu bán hàng chính xác và kịp thời, giúp doanh nghiệp có căn cứ để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý.

Tính thuế bán hàng

Thuế bán hàng là một loại thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước khi bán hàng hóa, dịch vụ. Kế toán bán hàng có vai trò quan trọng trong việc tính thuế bán hàng chính xác và kịp thời, giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế.

Kiểm soát công nợ bán hàng

Công nợ bán hàng là khoản tiền mà khách hàng chưa thanh toán cho doanh nghiệp sau khi mua hàng hóa, dịch vụ. Kế toán bán hàng có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát công nợ bán hàng, giúp doanh nghiệp đảm bảo thu hồi được công nợ đúng hạn, tránh thất thoát doanh thu.

Lập báo cáo bán hàng

Báo cáo bán hàng là báo cáo tài chính phản ánh tình hình hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Kế toán bán hàng có vai trò quan trọng trong việc lập báo cáo bán hàng chính xác và kịp thời, giúp doanh nghiệp cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng, bao gồm:

 • Ban lãnh đạo doanh nghiệp: Báo cáo bán hàng là căn cứ để ban lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý.
 • Các cơ quan quản lý nhà nước: Báo cáo bán hàng là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Các đối tác kinh doanh: Báo cáo bán hàng là căn cứ để các đối tác kinh doanh đánh giá khả năng tài chính của doanh nghiệp.

Để đảm bảo thực hiện tốt vai trò của mình, kế toán bán hàng cần nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán, thuế, nghiệp vụ bán hàng và kỹ năng tin học văn phòng.

4. Điều kiện để trở thành kế toán bán hàng

Kiến thức:

 • Kiến thức về kế toán, tài chính: Kế toán bán hàng cần có kiến thức vững vàng về các nguyên tắc, phương pháp kế toán, tài chính để thực hiện các nghiệp vụ kế toán bán hàng một cách chính xác và hiệu quả.
 • Kiến thức về luật thuế: Kế toán bán hàng cần nắm được các quy định về thuế liên quan đến hoạt động bán hàng để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật.

Kỹ năng:

 • Kỹ năng tin học văn phòng: Kế toán bán hàng cần sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Microsoft Excel, Word, PowerPoint để thực hiện các công việc như lập báo cáo, nhập liệu,…
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán: Kế toán bán hàng cần có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt để phối hợp với các bộ phận khác trong doanh nghiệp, giải quyết các vấn đề liên quan đến kế toán bán hàng.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp: Kế toán bán hàng cần có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt để đưa ra các đánh giá, nhận định về tình hình bán hàng của doanh nghiệp.

Thái độ:

 • Cẩn thận, tỉ mỉ: Kế toán bán hàng cần có tính cẩn thận, tỉ mỉ để tránh mắc sai sót trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ kế toán.
 • Trách nhiệm: Kế toán bán hàng cần có trách nhiệm cao trong công việc, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.
 • Tinh thần học hỏi: Kế toán bán hàng cần có tinh thần học hỏi, cập nhật kiến thức mới để đáp ứng nhu cầu công việc.

Ngoài ra, kế toán bán hàng cũng cần có các kỹ năng mềm khác như:

 • Kỹ năng làm việc nhóm: Kế toán bán hàng cần có khả năng làm việc nhóm tốt để phối hợp với các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
 • Kỹ năng quản lý thời gian: Kế toán bán hàng cần có khả năng quản lý thời gian tốt để hoàn thành các công việc đúng tiến độ.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Kế toán bán hàng cần có khả năng giải quyết vấn đề tốt để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc.
 • Kế toán bán hàng là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, có vai trò quan trọng trong việc quản lý và theo dõi hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Để trở thành một kế toán bán hàng giỏi, bạn cần đáp ứng được các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ như đã nêu trên.

Trên đây là một số thông tin về Kế toán bán hàng tiếng anh là gì? Đặc điểm như thế nào?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929