087.790.7790

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT cho công ty mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý trong 12 tháng đầu mới ra hoạt động kinh doanh, cụ thể phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Vậy Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT cho công ty mới thành lập như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Thuế GTGT chi công ty mới thành lập như thế nào ?

Thuế GTGT chi công ty mới thành lập như thế nào ?
Thuế GTGT chi công ty mới thành lập như thế nào ?

Thuế GTGT chi công ty mới thành lập là loại thuế giá trị gia tăng mà các doanh nghiệp mới thành lập phải nộp cho Nhà nước. Thuế GTGT được tính dựa trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp mới thành lập được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc phương pháp trực tiếp.

2. Quy định khi kê khai thuế GTGT cho công ty mới thành lập

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp mới thành lập được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý trong 12 tháng đầu mới ra hoạt động kinh doanh. Sau khi hoạt động đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng, căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện kê khai theo tháng hoặc theo quý.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế GTGT theo quý

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo quý: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Hồ sơ khai thuế bao gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT theo quý (mẫu 01/GTGT, mẫu 02/GTGT hoặc mẫu 05/GTGT).
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra theo mẫu 01-KH/GTGT (nếu có).
 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra không có hóa đơn, chứng từ theo mẫu 02-KH/GTGT (nếu có).
 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không có hóa đơn, chứng từ theo mẫu 03-KH/GTGT (nếu có).

Đối với doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế GTGT theo tháng

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng: chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Hồ sơ khai thuế bao gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT theo tháng (mẫu 01/GTGT, mẫu 02/GTGT hoặc mẫu 05/GTGT).
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra theo mẫu 01-KH/GTGT (nếu có).
 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra không có hóa đơn, chứng từ theo mẫu 02-KH/GTGT (nếu có).
 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không có hóa đơn, chứng từ theo mẫu 03-KH/GTGT (nếu có).

Các lưu ý khi kê khai thuế GTGT cho doanh nghiệp mới thành lập

 • Doanh nghiệp cần lưu ý kê khai đúng kỳ hạn, đúng mẫu biểu và đầy đủ các nội dung theo quy định.
 • Trường hợp doanh nghiệp chưa có đủ hóa đơn, chứng từ để kê khai thuế GTGT thì có thể kê khai theo số lượng hàng hóa, dịch vụ thực tế bán ra.
 • Doanh nghiệp cần lưu ý khấu trừ thuế GTGT đầu vào đúng quy định để giảm thiểu số tiền thuế phải nộp.

3. Các bước thực hiện khi kê khai thuế GTGT cho công ty mới thành lập

Các bước thực hiện khi kê khai thuế GTGT cho công ty mới thành lập
Các bước thực hiện khi kê khai thuế GTGT cho công ty mới thành lập

Các bước thực hiện khi kê khai thuế GTGT cho công ty mới thành lập như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ kê khai thuế

Hồ sơ kê khai thuế GTGT cho công ty mới thành lập bao gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT hoặc 05/GTGT (tùy theo phương pháp tính thuế GTGT mà doanh nghiệp lựa chọn).
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra (mẫu số 01-KHĐ/GTGT).
 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra theo tháng/quý (mẫu số 02-KHĐ/GTGT).
 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào theo tháng/quý (mẫu số 03-KHĐ/GTGT).
 • Bảng kê vật liệu, hàng hóa, dịch vụ mua vào không chịu thuế GTGT (mẫu số 04-KHĐ/GTGT).
 • Bảng kê vật liệu, hàng hóa, dịch vụ mua vào không được khấu trừ thuế GTGT (mẫu số 05-KHĐ/GTGT).
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ bán ra chưa lập hóa đơn (mẫu số 06-KHĐ/GTGT).
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ mua vào chưa lập hóa đơn (mẫu số 07-KHĐ/GTGT).

Bước 2: Lập tờ khai thuế GTGT

Tờ khai thuế GTGT được lập theo mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT hoặc 05/GTGT tùy theo phương pháp tính thuế GTGT mà doanh nghiệp lựa chọn.

Tờ khai thuế GTGT cần được lập đầy đủ, chính xác các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Kỳ tính thuế.
 • Số thuế GTGT đầu ra.
 • Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.
 • Số thuế GTGT phải nộp/được hoàn.

Bước 3: Nộp hồ sơ kê khai thuế

Hồ sơ kê khai thuế GTGT có thể nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp qua mạng điện tử.

Nếu nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, doanh nghiệp cần mang hồ sơ đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp.

Nếu nộp qua mạng điện tử, doanh nghiệp cần đăng ký sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử với cơ quan thuế. Sau khi đăng ký thành công, doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để kê khai thuế điện tử.

Bước 4: Nộp thuế GTGT

Số thuế GTGT phải nộp/được hoàn được xác định theo tờ khai thuế GTGT. Doanh nghiệp cần nộp số thuế GTGT phải nộp đúng thời hạn quy định.

Thời hạn nộp thuế GTGT theo quý là chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thời hạn nộp thuế GTGT theo tháng là chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Lưu ý

 • Doanh nghiệp mới thành lập được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý trong 12 tháng đầu mới ra hoạt động kinh doanh. Sau 12 tháng, doanh nghiệp sẽ căn cứ vào doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý.
 • Doanh nghiệp mới thành lập phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử để phục vụ cho việc kê khai thuế GTGT.

4. Cách tính thuế GTGT cho công ty mới thành lập 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp mới thành lập được lựa chọn áp dụng một trong hai phương pháp tính thuế GTGT sau:

 • Phương pháp khấu trừ
 • Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

Phương pháp khấu trừ

Theo phương pháp này, doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh, trừ hàng hóa, dịch vụ mua vào không được khấu trừ thuế GTGT.

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như sau:

Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào

Trong đó:

 • Thuế GTGT đầu ra: Là thuế GTGT phát sinh trong kỳ tính thuế được tính trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.
 • Thuế GTGT đầu vào: Là thuế GTGT phát sinh trong kỳ tính thuế được tính trên giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

Theo phương pháp này, doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, mà chỉ tính thuế GTGT phải nộp trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng như sau:

Số thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ % x Doanh thu

Trong đó:

 • Tỷ lệ % được quy định theo từng hoạt động như sau:
 • Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%
 • Hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý: 10%

Lưu ý

Doanh nghiệp mới thành lập được lựa chọn áp dụng phương pháp khấu trừ thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Có đăng ký kinh doanh.

Có thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Có tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ, nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa (không bao gồm hàng hóa mua ngoài để bán lại) tương ứng với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập không đáp ứng đủ các điều kiện trên thì phải áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

Cách đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

 • Đối với phương pháp khấu trừ:

Doanh nghiệp mới thành lập được lựa chọn áp dụng phương pháp khấu trừ thuế khi đăng ký kinh doanh.

 • Đối với phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng:

Doanh nghiệp mới thành lập không đáp ứng đủ các điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì phải gửi Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (Mẫu 06/GTGT) đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

5. Các câu hỏi thường gặp về kê khai thuế GTGT cho công ty mới thành lập

Câu 1: Doanh nghiệp mới thành lập phải kê khai thuế GTGT theo quý hay tháng?

Doanh nghiệp mới thành lập được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý trong 12 tháng đầu mới ra hoạt động kinh doanh, cụ thể phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Sau khi hoạt động đủ 12 tháng, căn cứ vào doanh thu của doanh nghiệp trong năm vừa qua (năm dương lịch đủ 12 tháng đầu tiên) để xác định kỳ kê khai theo tháng hoặc quý. Cụ thể:

Doanh nghiệp có doanh thu năm trước đó dưới 50 tỷ đồng thì được kê khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng.

Doanh nghiệp có doanh thu năm trước đó từ 50 tỷ đồng trở lên thì bắt buộc phải kê khai thuế GTGT theo tháng.

Câu 2: Doanh nghiệp mới thành lập phải sử dụng phương pháp tính thuế GTGT nào?

Doanh nghiệp mới thành lập được áp dụng phương pháp khấu trừ theo mặc định. Nếu doanh nghiệp muốn đổi sang phương pháp trực tiếp thì phải đăng ký thay đổi với cơ quan thuế.

Câu 3: Hồ sơ kê khai thuế GTGT cho doanh nghiệp mới thành lập gồm những gì?

Hồ sơ kê khai thuế GTGT cho doanh nghiệp mới thành lập bao gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT theo mẫu quy định (Mẫu 01/GTGT, Mẫu 02/GTGT, Mẫu 05/GTGT hoặc Mẫu 03/GTGT, Mẫu 04/GTGT).
 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra hoặc mua vào (theo mẫu 01-KHBS hoặc 01-KHĐT).
 • Bảng tính thuế GTGT (theo mẫu 02/GTGT).
 • Chứng từ nộp tiền thuế GTGT.

Câu 4: Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế GTGT cho doanh nghiệp mới thành lập là bao nhiêu?

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho doanh nghiệp mới thành lập như sau:

 • Kê khai thuế GTGT theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Kê khai thuế GTGT theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Câu 5: Nơi nộp hồ sơ kê khai thuế GTGT cho doanh nghiệp mới thành lập là ở đâu?

Doanh nghiệp mới thành lập nộp hồ sơ kê khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Câu 6: Cách thức nộp hồ sơ kê khai thuế GTGT cho doanh nghiệp mới thành lập?

Doanh nghiệp mới thành lập có thể nộp hồ sơ kê khai thuế GTGT theo một trong các cách thức sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế.
 • Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.
 • Nộp hồ sơ điện tử qua hệ thống eTax.

Câu 7: Mẫu tờ khai thuế GTGT cho doanh nghiệp mới thành lập?

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế và kỳ kê khai, doanh nghiệp mới thành lập sẽ sử dụng các mẫu tờ khai thuế GTGT sau:

 • Mẫu 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, kê khai theo tháng.
 • Mẫu 02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, kê khai theo quý.
 • Mẫu 05/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, kê khai theo tháng.
 • Mẫu 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, kê khai theo quý.

Doanh nghiệp có thể tải các mẫu tờ khai thuế GTGT tại trang web của Tổng cục Thuế.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT cho công ty mới thành lập. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng