0764704929

Kế hoạch kiểm toán tổng thể là gì?

Kế hoạch tự kiểm tra tổng thể là một văn bản quan trọng, được xây dựng nhằm đánh giá toàn diện về hoạt động của một cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Vậy kế hoạch kiểm toán tổng thể là gì ? Bài viết dưới đây của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Kế hoạch kiểm toán tổng thể được quy định như thế nào ?

Kế hoạch kiểm toán tổng thể là gì?
Kế hoạch kiểm toán tổng thể là gì?

Theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015, kế hoạch kiểm toán tổng thể là văn bản thể hiện mục tiêu, phạm vi, nội dung, phương pháp, thời gian và nguồn lực của cuộc kiểm toán tổng thể. Kế hoạch kiểm toán tổng thể được lập theo mẫu do Kiểm toán nhà nước ban hành.

Kế hoạch kiểm toán tổng thể được lập trên cơ sở các quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước, các yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan, tổ chức được kiểm toán và các thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình khảo sát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.

Kế hoạch kiểm toán tổng thể phải được Trưởng đoàn kiểm toán tổng thể phê duyệt trước khi tiến hành cuộc kiểm toán.

Kế hoạch kiểm toán tổng thể phải bao gồm các nội dung sau:

 • Mục tiêu kiểm toán: Mục tiêu kiểm toán là gì?
 • Phạm vi kiểm toán: Phạm vi kiểm toán bao gồm những gì?
 • Nội dung kiểm toán: Nội dung kiểm toán bao gồm những gì?
 • Phương pháp kiểm toán: Phương pháp kiểm toán nào sẽ được sử dụng?
 • Thời gian kiểm toán: Cuộc kiểm toán sẽ được thực hiện trong bao lâu?
 • Nguồn lực kiểm toán: Cuộc kiểm toán sẽ cần bao nhiêu nguồn lực?
 • Kế hoạch kiểm toán tổng thể là một tài liệu quan trọng, giúp Kiểm toán nhà nước đảm bảo rằng cuộc kiểm toán tổng thể được thực hiện hiệu quả và hiệu quả.

Dưới đây là một số nội dung cụ thể cần được bao gồm trong kế hoạch kiểm toán tổng thể:

 • Mục tiêu kiểm toán: Mục tiêu kiểm toán phải được xác định rõ ràng, cụ thể và có thể đo lường được. Mục tiêu kiểm toán cần phản ánh các yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan, tổ chức được kiểm toán và các thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình khảo sát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Phạm vi kiểm toán: Phạm vi kiểm toán cần được xác định rõ ràng, bao gồm các đơn vị, các lĩnh vực, các giai đoạn, các hoạt động cần được kiểm toán. Phạm vi kiểm toán cần được đảm bảo phù hợp với mục tiêu kiểm toán và khả năng thực hiện của Kiểm toán nhà nước.
 • Nội dung kiểm toán: Nội dung kiểm toán cần được xác định cụ thể, bao gồm các nội dung cần được kiểm toán đối với từng đơn vị, từng lĩnh vực, từng giai đoạn, từng hoạt động. Nội dung kiểm toán cần đảm bảo phù hợp với mục tiêu kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
 • Phương pháp kiểm toán: Phương pháp kiểm toán cần được lựa chọn phù hợp với mục tiêu kiểm toán, phạm vi kiểm toán và nội dung kiểm toán.
 • Thời gian kiểm toán: Thời gian kiểm toán cần được xác định cụ thể, đảm bảo phù hợp với mục tiêu kiểm toán, phạm vi kiểm toán, nội dung kiểm toán và nguồn lực kiểm toán.
 • Nguồn lực kiểm toán: Nguồn lực kiểm toán cần được xác định cụ thể, bao gồm nhân lực, vật lực, tài lực. Nguồn lực kiểm toán cần đảm bảo phù hợp với mục tiêu kiểm toán, phạm vi kiểm toán, nội dung kiểm toán và thời gian kiểm toán.

2. Nội dung của kế hoạch kiểm toán tổng thể như thế nào ?

Nội dung của kế hoạch kiểm toán tổng thể bao gồm các nội dung sau:

 • Mục tiêu kiểm toán: Xác định mục tiêu của cuộc kiểm toán, bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể.
 • Đối tượng kiểm toán: Xác định đối tượng kiểm toán, bao gồm đơn vị được kiểm toán, phạm vi kiểm toán, thời gian kiểm toán.
 • Nội dung kiểm toán: Xác định nội dung kiểm toán, bao gồm các lĩnh vực, hoạt động cần kiểm toán.
 • Phương pháp kiểm toán: Xác định phương pháp kiểm toán, bao gồm các thủ tục kiểm toán sẽ được sử dụng trong cuộc kiểm toán.
 • Nguồn lực kiểm toán: Xác định nguồn lực kiểm toán, bao gồm nhân lực, tài chính, vật lực cần thiết cho cuộc kiểm toán.
 • Trách nhiệm thực hiện kiểm toán: Xác định trách nhiệm thực hiện kiểm toán, bao gồm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia cuộc kiểm toán.

Kế hoạch kiểm toán tổng thể là một tài liệu quan trọng, giúp kiểm toán viên xác định được phạm vi, nội dung, thời gian, phương pháp và nguồn lực cần thiết cho cuộc kiểm toán. Việc lập kế hoạch kiểm toán tổng thể cần được thực hiện một cách cẩn trọng, đảm bảo đầy đủ, chính xác và phù hợp với các yêu cầu của pháp luật, quy định hiện hành.

Một số lưu ý khi lập kế hoạch kiểm toán tổng thể bao gồm:

 • Kế hoạch kiểm toán tổng thể cần được lập dựa trên kết quả đánh giá rủi ro, nhằm xác định các lĩnh vực, hoạt động có rủi ro cao cần được kiểm toán.
 • Kế hoạch kiểm toán tổng thể cần được lập phù hợp với nguồn lực hiện có, nhằm đảm bảo cuộc kiểm toán được thực hiện hiệu quả, tiết kiệm.
 • Kế hoạch kiểm toán tổng thể cần được cập nhật, bổ sung kịp thời khi có sự thay đổi về mục tiêu, phạm vi, đối tượng kiểm toán hoặc kết quả đánh giá rủi ro.

3. Hướng dẫn lập kế hoạch kiểm toán tổng thể 

Kế hoạch kiểm toán tổng thể là một tài liệu quan trọng giúp kiểm toán viên xác định mục tiêu, phạm vi, phương pháp kiểm toán và thời gian thực hiện cuộc kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán tổng thể được lập dựa trên kết quả đánh giá rủi ro.

Các bước lập kế hoạch kiểm toán tổng thể

Bước 1: Thu thập thông tin

Trước khi lập kế hoạch kiểm toán tổng thể, kiểm toán viên cần thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán, bao gồm:

 • Thông tin chung về đơn vị, như tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, quy mô,…
 • Thông tin về báo cáo tài chính, như nội dung, cấu trúc,…
 • Thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ, như quy trình, thủ tục,…

Bước 2: Đánh giá rủi ro

Đánh giá rủi ro là bước quan trọng trong lập kế hoạch kiểm toán tổng thể. Kiểm toán viên cần đánh giá rủi ro gian lận và sai sót trọng yếu có thể xảy ra đối với từng khoản mục trên báo cáo tài chính.

Bước 3: Xác định mục tiêu kiểm toán

Mục tiêu kiểm toán là những điều mà kiểm toán viên muốn đạt được trong cuộc kiểm toán. Mục tiêu kiểm toán thường được chia thành hai loại:

 

 • Mục tiêu chung: Lập báo cáo kiểm toán thể hiện ý kiến của kiểm toán viên về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính.
 • Mục tiêu cụ thể: Xác định rủi ro gian lận và sai sót trọng yếu, thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán thích hợp để giảm thiểu rủi ro kiểm toán xuống mức thấp chấp nhận được, thu thập bằng chứng kiểm toán thích hợp và đủ tin cậy để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán.

Bước 4: Xác định phạm vi kiểm toán

Phạm vi kiểm toán là phạm vi các khoản mục trên báo cáo tài chính mà kiểm toán viên sẽ thực hiện kiểm toán. Phạm vi kiểm toán thường được xác định dựa trên mục tiêu kiểm toán.

Bước 5: Lựa chọn phương pháp kiểm toán

Phương pháp kiểm toán là cách thức mà kiểm toán viên sẽ sử dụng để thu thập bằng chứng kiểm toán. Các phương pháp kiểm toán thường được sử dụng bao gồm:

 • Kiểm toán cơ bản: Kiểm toán các khoản mục trên báo cáo tài chính thông qua việc thu thập bằng chứng kiểm toán trực tiếp từ các sổ sách, chứng từ gốc, tài liệu liên quan.
 • Kiểm toán hệ thống: Kiểm toán các hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán để xác định rủi ro gian lận và sai sót trọng yếu.

Bước 6: Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết

Kế hoạch kiểm toán chi tiết là kế hoạch cụ thể về các thủ tục kiểm toán sẽ được thực hiện cho từng khoản mục trên báo cáo tài chính. Kế hoạch kiểm toán chi tiết sẽ được lập sau khi hoàn thành các bước 1, 2, 3, 4, 5.

Một số lưu ý khi lập kế hoạch kiểm toán tổng thể

 • Kế hoạch kiểm toán tổng thể cần được lập dựa trên kết quả đánh giá rủi ro.
 • Kế hoạch kiểm toán tổng thể cần được thiết kế để đáp ứng các mục tiêu kiểm toán.
 • Kế hoạch kiểm toán tổng thể cần được thực hiện linh hoạt, có thể điều chỉnh phù hợp với các thay đổi trong quá trình kiểm toán.

Mẫu kế hoạch kiểm toán tổng thể

Thông tin chung

 • Đơn vị được kiểm toán:
 • Mục tiêu kiểm toán:
 • Loại hình kiểm toán:
 • Thời gian kiểm toán:

Đánh giá rủi ro

 • Rủi ro hệ thống:
 • Rủi ro cụ thể:

Chiến lược kiểm toán

 • Mục tiêu kiểm toán:
 • Phạm vi kiểm toán:
 • Phương pháp kiểm toán:

Kế hoạch kiểm toán chi tiết

 • Bảng cân đối kế toán:
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu:

Trên đây là một số thông tin về Kế hoạch kiểm toán tổng thể là gì?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929