Hướng dẫn thực hiện kế toán theo dõi công nợ hiệu quả

Kế toán theo dõi công nợ là một công việc quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. 

1. Kế toán theo dõi công nợ

Hướng dẫn thực hiện kế toán theo dõi công nợ hiệu quả
Hướng dẫn thực hiện kế toán theo dõi công nợ hiệu quả

1.1 Kế toán theo dõi công nợ là gì?

Kế toán theo dõi công nợ là một bộ phận của kế toán, chịu trách nhiệm ghi nhận, theo dõi, quản lý các khoản công nợ của doanh nghiệp. Công nợ là các khoản tiền mà doanh nghiệp còn phải thu hoặc phải trả cho các đối tượng khác.

Công nợ của doanh nghiệp bao gồm hai loại chính:

 • Công nợ phải thu: Là các khoản tiền mà khách hàng còn phải thanh toán cho doanh nghiệp, bao gồm cả khoản tiền bán hàng, tiền cung cấp dịch vụ, tiền ứng trước của khách hàng,…
 • Công nợ phải trả: Là các khoản tiền mà doanh nghiệp còn phải trả cho người bán, bao gồm cả khoản tiền mua hàng, tiền thuê nhà, tiền lương, bảo hiểm,…

Công việc của kế toán theo dõi công nợ bao gồm các nội dung chính sau:

Thu thập thông tin về các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ: Thông tin về các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ bao gồm:

 • Hóa đơn, chứng từ
 • Biên bản, hợp đồng
 • Sổ sách kế toán

Kiểm tra, phân tích thông tin: Kế toán viên kiểm tra, phân tích thông tin về các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ để xác định tính hợp lý của thông tin, bao gồm các nội dung sau:

 • Tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ
 • Tính hợp lý của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Tính hợp lý của giá trị các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ: Kế toán viên ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ vào sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

Theo dõi, quản lý các khoản công nợ: Kế toán viên theo dõi, quản lý các khoản công nợ để đảm bảo các khoản công nợ được thu hồi hoặc thanh toán đúng hạn.

Lập báo cáo về tình hình công nợ: Kế toán viên lập báo cáo về tình hình công nợ để cung cấp thông tin về các khoản công nợ cho các đối tượng có liên quan.

Để thực hiện tốt công việc kế toán theo dõi công nợ, kế toán viên cần có kiến thức và kỹ năng chuyên môn về kế toán, cũng như kinh nghiệm thực tế. Kế toán viên cần nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán, thuế,… để thực hiện công việc một cách chính xác và đầy đủ.

Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện công việc kế toán theo dõi công nợ:

 • Thường xuyên cập nhật thông tin: Kế toán viên cần thường xuyên cập nhật thông tin về các quy định của pháp luật về kế toán, thuế,… để đảm bảo thực hiện công việc một cách chính xác và đầy đủ.
 • Kiểm tra, phân tích thông tin chặt chẽ: Kế toán viên cần kiểm tra, phân tích thông tin chặt chẽ để phát hiện các sai sót hoặc gian lận.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật: Kế toán viên cần tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế,… để đảm bảo tính hợp pháp của các nghiệp vụ kế toán.
 • Sử dụng công nghệ thông tin: Kế toán viên có thể sử dụng các phần mềm kế toán để hỗ trợ công việc, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

1.2. Các loại của kế toán theo dõi công nợ

Kế toán theo dõi công nợ là một bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm ghi chép, theo dõi và quản lý các khoản công nợ của doanh nghiệp. Có hai loại kế toán theo dõi công nợ chính, đó là kế toán công nợ phải thu và kế toán công nợ phải trả.

Kế toán công nợ phải thu là bộ phận chịu trách nhiệm ghi chép, theo dõi và quản lý các khoản tiền mà doanh nghiệp sẽ thu được từ khách hàng, đối tác. Các khoản tiền này có thể phát sinh từ các hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, cho vay,…

Kế toán công nợ phải trả là bộ phận chịu trách nhiệm ghi chép, theo dõi và quản lý các khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả cho các nhà cung cấp, người lao động, cơ quan thuế,… Các khoản tiền này có thể phát sinh từ các hoạt động mua hàng, sử dụng dịch vụ, trả lương, nộp thuế,…

Ngoài ra, kế toán theo dõi công nợ còn có thể được phân loại theo các tiêu chí khác như:

Theo thời hạn thanh toán: Kế toán công nợ có thể được phân loại thành:

 • Kế toán công nợ ngắn hạn: Là các khoản công nợ có thời hạn thanh toán dưới 1 năm.
 • Kế toán công nợ dài hạn: Là các khoản công nợ có thời hạn thanh toán trên 1 năm.

Theo đối tượng thu: Kế toán công nợ có thể được phân loại thành:

 • Kế toán công nợ phải thu khách hàng: Là các khoản công nợ phát sinh từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
 • Kế toán công nợ phải thu đối tác: Là các khoản công nợ phát sinh từ các hoạt động kinh tế khác như cho vay, nhận ký cược, ký quỹ,…

Theo mức độ rủi ro: Kế toán công nợ có thể được phân loại thành:

 • Kế toán công nợ phải thu có khả năng thu hồi cao: Là các khoản công nợ có khả năng thu hồi cao, ít rủi ro.
 • Kế toán công nợ phải thu có khả năng thu hồi thấp: Là các khoản công nợ có khả năng thu hồi thấp, rủi ro cao.

1.3. Vai trò của kế toán theo dõi công nợ

Kế toán theo dõi công nợ là một bộ phận quan trọng trong bộ máy kế toán của doanh nghiệp, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các thông tin về công nợ, từ đó giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt các khoản công nợ và tránh các rủi ro phát sinh.

Cụ thể, vai trò của kế toán theo dõi công nợ bao gồm:

 • Quản lý các khoản công nợ: Kế toán theo dõi công nợ chịu trách nhiệm theo dõi, ghi chép các khoản công nợ phải thu, phải trả của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Việc quản lý tốt các khoản công nợ giúp doanh nghiệp đảm bảo thanh toán đúng hạn các khoản công nợ phải trả, thu hồi được các khoản công nợ phải thu, từ đó hạn chế các rủi ro phát sinh.
 • Lập báo cáo tài chính: Kế toán theo dõi công nợ chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính liên quan đến công nợ, chẳng hạn như bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính này cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp, trong đó có các khoản công nợ.
 • Cung cấp thông tin cho các nhà quản lý: Kế toán theo dõi công nợ cung cấp thông tin về các khoản công nợ cho các nhà quản lý để phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh. Thông tin về công nợ giúp các nhà quản lý đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp, xác định các khoản công nợ cần thu hồi, từ đó có kế hoạch kinh doanh phù hợp.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật: Kế toán theo dõi công nợ cần tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế,… liên quan đến công nợ. Việc tuân thủ các quy định của pháp luật giúp doanh nghiệp tránh các rủi ro pháp lý, đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra thuận lợi.

1.4. Nhiệm vụ của kế toán theo dõi công nợ

Nhiệm vụ của kế toán theo dõi công nợ là thu thập, kiểm tra, nhập liệu, theo dõi và quản lý các khoản công nợ của doanh nghiệp. Công nợ của doanh nghiệp bao gồm cả nợ phải thu và nợ phải trả.

Nhiệm vụ cụ thể của kế toán theo dõi công nợ bao gồm:

 • Thu thập, kiểm tra và nhập liệu chứng từ: Kế toán theo dõi công nợ có nhiệm vụ thu thập, kiểm tra và nhập liệu các chứng từ liên quan đến công nợ, chẳng hạn như hóa đơn bán hàng, phiếu thu tiền, hóa đơn mua hàng, phiếu chi tiền,…
 • Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, nhà cung cấp: Kế toán theo dõi công nợ có nhiệm vụ theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, nhà cung cấp, bao gồm cả thời gian thanh toán, số tiền thanh toán,…
 • Đôc đốc thu hồi nợ, thanh toán nợ: Kế toán theo dõi công nợ có nhiệm vụ đôn đốc khách hàng thanh toán nợ đúng hạn, tránh tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu. Đồng thời, kế toán theo dõi công nợ cũng cần theo dõi tình hình thanh toán của doanh nghiệp cho nhà cung cấp, đối tác.
 • Cập nhật số dư công nợ trên sổ sách kế toán: Kế toán theo dõi công nợ có nhiệm vụ cập nhật số dư công nợ trên sổ sách kế toán, bao gồm cả sổ cái, sổ chi tiết,…
 • Lập báo cáo về tình hình công nợ: Kế toán theo dõi công nợ có nhiệm vụ lập báo cáo về tình hình công nợ, bao gồm cả báo cáo tình hình công nợ phải thu theo kỳ, báo cáo công nợ phải thu theo khách hàng, báo cáo tình hình công nợ phải trả theo kỳ, báo cáo công nợ phải trả theo nhà cung cấp,…

Ngoài ra, kế toán theo dõi công nợ cũng có thể thực hiện một số nhiệm vụ khác như:

 • Tham gia kiểm kê hàng tồn kho.
 • Lập báo cáo tài chính.
 • Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, kế toán theo dõi công nợ cần có những kỹ năng và kiến thức sau:

 • Kỹ năng kế toán: Kế toán theo dõi công nợ cần có kiến thức và kỹ năng về kế toán, đặc biệt là kế toán tài chính và kế toán quản trị.
 • Kỹ năng tin học văn phòng: Kế toán theo dõi công nợ cần thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word.
 • Kỹ năng giao tiếp: Kế toán theo dõi công nợ cần có kỹ năng giao tiếp tốt để có thể trao đổi thông tin với khách hàng, nhà cung cấp và các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
 • Kỹ năng xử lý tình huống: Kế toán theo dõi công nợ cần có khả năng xử lý tình huống linh hoạt để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

Kế toán theo dõi công nợ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Do đó, việc đảm bảo chất lượng công việc của kế toán theo dõi công nợ là rất cần thiết.

Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện công việc của kế toán theo dõi công nợ:

 • Kế toán theo dõi công nợ cần nắm rõ các quy định của pháp luật về thuế, kế toán, hóa đơn,… để thực hiện công việc một cách chính xác và đúng quy định.
 • Kế toán theo dõi công nợ cần thường xuyên cập nhật các thông tin về thị trường, giá cả,… để có thể đưa ra các quyết định phù hợp trong việc quản lý công nợ.
 • Kế toán theo dõi công nợ cần có kỹ năng phân tích, đánh giá để có thể phát hiện sớm các rủi ro về công nợ và có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Công việc cần thiết của kế toán theo dõi công nợ

Kế toán theo dõi công nợ là người chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến công nợ của doanh nghiệp, bao gồm cả công nợ phải thu và công nợ phải trả. Để thực hiện tốt công việc của mình, kế toán theo dõi công nợ cần nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán, tài chính, đặc biệt là về nghiệp vụ công nợ. Ngoài ra, kế toán theo dõi công nợ cũng cần có các kỹ năng mềm như giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, quản lý thời gian, cẩn thận, tỉ mỉ, và có tinh thần trách nhiệm cao.

Công việc cần thiết của kế toán theo dõi công nợ bao gồm các nội dung sau:

Tiếp nhận chứng từ

Kế toán theo dõi công nợ có trách nhiệm tiếp nhận tất cả các chứng từ liên quan đến công nợ, bao gồm:

 • Hóa đơn bán hàng
 • Phiếu xuất kho
 • Phiếu giao hàng
 • Biên bản giao nhận hàng hóa
 • Biên bản đối chiếu công nợ
 • Bảng kê công nợ,…

Sau khi tiếp nhận chứng từ, kế toán theo dõi công nợ cần kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của chứng từ. Nếu chứng từ hợp lệ, kế toán theo dõi công nợ sẽ tiến hành hạch toán.

Hạch toán công nợ

Kế toán theo dõi công nợ có trách nhiệm hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ. Việc hạch toán công nợ cần được thực hiện chính xác, kịp thời để đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ bao gồm:

 • Phát sinh công nợ
 • Thanh toán công nợ
 • Xử lý các khoản nợ khó đòi,…
 • Lập báo cáo công nợ

Kế toán theo dõi công nợ có trách nhiệm lập báo cáo công nợ định kỳ, bao gồm:

 • Báo cáo công nợ theo từng đối tượng
 • Báo cáo công nợ theo từng nhóm đối tượng
 • Báo cáo công nợ theo từng thời kỳ

Báo cáo công nợ là căn cứ để doanh nghiệp theo dõi, kiểm soát tình hình công nợ của mình.

 • Theo dõi, kiểm soát công nợ

Kế toán theo dõi công nợ có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát tình hình công nợ của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Theo dõi tình hình thanh toán của các đối tượng có công nợ với doanh nghiệp
 • Theo dõi tình hình phát sinh công nợ của doanh nghiệp
 • Theo dõi tình hình các khoản nợ khó đòi

Việc theo dõi, kiểm soát công nợ giúp doanh nghiệp đảm bảo thanh toán đúng hạn, tránh phát sinh các khoản phí phạt, đồng thời có thể tận dụng nguồn vốn từ các đối tượng có công nợ với doanh nghiệp.

 • Đôn đốc thu hồi công nợ

Kế toán theo dõi công nợ có trách nhiệm đôn đốc các đối tượng có công nợ với doanh nghiệp thanh toán đúng hạn. Việc đôn đốc thu hồi công nợ cần được thực hiện thường xuyên, kịp thời để tránh tình trạng công nợ quá hạn.

 • Xử lý các khoản nợ khó đòi

Kế toán theo dõi công nợ có trách nhiệm xử lý các khoản nợ khó đòi theo quy định của pháp luật. Việc xử lý các khoản nợ khó đòi cần được thực hiện đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.

Ngoài các công việc trên, kế toán theo dõi công nợ còn có thể thực hiện các công việc khác như:

 • Phân tích tình hình công nợ
 • Đề xuất các biện pháp cải thiện tình hình công nợ
 • Tham gia xây dựng quy trình quản lý công nợ

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn thực hiện kế toán theo dõi công nợ hiệu quả  .Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000