087.790.7790

Hướng dẫn tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ

Kế toán là một khía cạnh quan trọng của quản lý tài chính trong mọi doanh nghiệp và tổ chức. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên tắc kế toán Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định, theo quy định tại khoản 1 Điều 77 Thông tư 200/2014/TT-BTC và các sửa đổi liên quan.

1. Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định

Tài khoản 466 được sử dụng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định. Điểm đặc biệt của tài khoản này là chỉ ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định trong những trường hợp cụ thể. Cụ thể hơn:

 • Ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định khi đơn vị mua sắm tài sản cố định mới, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, hoặc mở rộng tài sản cố định bằng nguồn kinh phí dự án được cấp từ ngân sách nhà nước hoặc nhận viện trợ, tài trợ. Đây là những trường hợp tài khoản 466 được sử dụng cho hoạt động dự án. Tài khoản này chỉ sử dụng tại Trụ sở chính.
 • Ghi giảm nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định khi tính hao mòn tài sản cố định hoặc khi có các giao dịch như nhượng bán, thanh lý, hoặc phát hiện thiếu tài sản cố định trong quá trình kiểm kê. Ngoài ra, còn có trường hợp điều chuyển tài sản cố định cho đơn vị khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Tài khoản 466 thường được sử dụng để ghi chép các khoản kinh phí được sử dụng để hình thành tài sản cố định trong doanh nghiệp. Nguồn kinh phí này có thể bao gồm các khoản vốn chủ sở hữu, lợi nhuận tích lũy, hoặc các nguồn tài trợ khác mà doanh nghiệp sử dụng để mua sắm, xây dựng, hay nâng cấp các tài sản cố định như máy móc, thiết bị, đất đai, và những nguyên liệu khác có thể được sử dụng trong quá trình kinh doanh.

Tài khoản này giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát nguồn lực được sử dụng để tạo ra và duy trì các tài sản cố định, đồng thời cung cấp cái nhìn về mức độ đầu tư và phát triển của doanh nghiệp trong việc mở rộng quy mô và cải thiện năng suất sản xuất.

Nếu bạn cần thông tin chi tiết hơn hoặc có câu hỏi cụ thể về tài khoản 466 và nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định, hãy cung cấp thêm thông tin để tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn.

Tài khoản 466 là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, giúp ghi nhận chính xác các nguồn kinh phí đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển tài sản cố định. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý về tài khoản này:

 1. Theo dõi Nguồn Kinh Phí: Tài khoản 466 giúp theo dõi nguồn kinh phí chủ yếu được sử dụng để tạo ra các tài sản cố định. Điều này bao gồm cả vốn chủ sở hữu của cổ đông, lợi nhuận lũy kế, và bất kỳ nguồn tài trợ nào có thể được sử dụng cho mục đích này.
 2. Quản lý Đầu Tư: Việc theo dõi tài khoản 466 cũng giúp doanh nghiệp quản lý đầu tư của mình vào các tài sản cố định. Thông qua việc phân loại nguồn kinh phí, doanh nghiệp có thể đánh giá được mức độ đầu tư và tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn lực.
 3. Tạo Báo Cáo Tài Chính: Thông tin từ tài khoản 466 cũng được sử dụng để tạo báo cáo tài chính, cung cấp cái nhìn tổng quan về cơ cấu tài chính và khả năng tài chính của doanh nghiệp. Điều này quan trọng khi doanh nghiệp cần tìm kiếm hỗ trợ tài chính hoặc khi cần thuyết phục cổ đông về kế hoạch đầu tư.
 4. Đối Chiếu và Kiểm Tra: Tài khoản 466 cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đối chiếu và kiểm tra. Bằng cách so sánh nguồn kinh phí đã được sử dụng với mức đầu tư thực tế vào tài sản cố định, doanh nghiệp có thể xác định được sự chênh lệch và đưa ra các biện pháp điều chỉnh nếu cần thiết.

Tổng cộng, tài khoản 466 không chỉ là một công cụ quản lý quan trọng mà còn là một phần quan trọng của quá trình báo cáo và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 466

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định theo quy định tại khoản 2 Điều 77 Thông tư 200/2014/TT-BTC và các sửa đổi liên quan.

2.1 Bên Nợ

Bên Nợ trong tài khoản 466 phản ánh việc giảm nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định. Cụ thể, các trường hợp sau đây:

 • Nộp trả Nhà nước hoặc điều chuyển tài sản cố định dùng cho hoạt động dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
 • Tính hao mòn tài sản cố định dùng cho hoạt động dự án.
 • Nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, hoặc phát hiện thiếu tài sản cố định dùng cho hoạt động dự án.
 • Giá trị còn lại của tài sản cố định giảm do đánh giá lại.

2.2 Bên Có

Bên Có trong tài khoản 466 phản ánh việc tăng nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định. Cụ thể, các trường hợp sau đây:

 • Đầu tư, mua sắm tài sản cố định hoàn thành đưa vào sử dụng cho hoạt động dự án.
 • Được cấp kinh phí dự án, được viện trợ không hoàn lại bằng tài sản cố định.
 • Giá trị còn lại của tài sản cố định tăng do đánh giá lại.

2.3 Số dư bên Có

Số dư bên Có trong tài khoản 466 thể hiện nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định hiện có ở đơn vị.

2.4 Kết cấu của tài khoản 466:

Tài khoản 466 là một phần quan trọng của hệ thống tài khoản tài chính của doanh nghiệp, và nó thường được chia thành các mục chính để giúp quản lý và theo dõi nợ phải trả một cách hiệu quả. Dưới đây là một mô tả chi tiết về các phần chính trong kết cấu của tài khoản 466:

 • 466.1: Nợ ngắn hạn: Đây là phần của tài khoản 466 dành cho việc ghi nhận các khoản nợ mà doanh nghiệp dự kiến sẽ thanh toán trong vòng một năm tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán. Các ví dụ có thể bao gồm nợ với nhà cung cấp, nợ thuế, hoặc các khoản vay ngắn hạn.
 • 466.2: Nợ dài hạn: Phần này ghi chép các khoản nợ mà doanh nghiệp dự kiến sẽ thanh toán sau một năm tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán. Điều này thường bao gồm các khoản vay dài hạn, nợ với người cho vay, hoặc các khoản nợ khác có thời hạn lâu dài.
 • 466.3: Các khoản nợ khác: Đây là phần dành cho các khoản nợ đặc biệt mà doanh nghiệp muốn theo dõi một cách riêng biệt. Các khoản này có thể bao gồm các nghĩa vụ tài chính đặc biệt, như các khoản nợ liên quan đến dự án đầu tư hay các thỏa thuận đặc biệt khác.
 • 466.4: Tổng cộng nợ: Phần này phản ánh tổng giá trị của tất cả các khoản nợ được ghi nhận trong tài khoản 466, giúp xác định tổng nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với bên ngoài.

Kết cấu của tài khoản 466 này không chỉ giúp tổ chức thông tin một cách rõ ràng mà còn mang lại cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với các đối tác và người quản lý.

2.4 Nội dung phản ánh của tài khoản 466:

Nội dung phản ánh của tài khoản 466 là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ về bản chất và chi tiết của các khoản nợ phải trả trong tương lai. Dưới đây là mô tả chi tiết về nội dung phản ánh của tài khoản 466:

 • Thông tin chi tiết về nợ:
  • Mã số hóa đơn và mã nhà cung cấp: Mỗi khoản nợ thường được định danh bằng mã số hóa đơn và mã nhà cung cấp tương ứng, giúp dễ dàng xác định và theo dõi nguồn gốc của nợ.
  • Ngày phát sinh nợ: Ghi chép ngày mà nghĩa vụ tài chính này bắt đầu phát sinh, giúp xác định thời điểm mà doanh nghiệp bắt đầu nợ.
 • Chi tiết về số tiền nợ:
  • Số tiền chính xác của nghĩa vụ tài chính: Ghi rõ số tiền cụ thể mà doanh nghiệp đang nợ đối tác, đảm bảo sự chính xác trong việc theo dõi và dự báo tài chính.
 • Ngày đáo hạn và điều kiện thanh toán:
  • Ngày đáo hạn: Đặt ra ngày chính xác mà doanh nghiệp cần thanh toán nghĩa vụ tài chính này.
  • Điều kiện thanh toán: Thông tin về các điều kiện thanh toán, chẳng hạn như việc thanh toán theo kỳ hoặc theo điều kiện đặc biệt khác.
 • Ghi chú và ý kiến bổ sung:
  • Giải thích chi tiết: Nếu cần, tài khoản 466 có thể đi kèm với các ghi chú hoặc ý kiến bổ sung để giải thích chi tiết hơn về nguồn gốc của nợ hoặc bất kỳ điều kiện nào đặc biệt liên quan đến việc thanh toán. Điều này giúp rõ ràng hóa thông tin và giảm rủi ro hiểu lầm.

Nội dung phản ánh của tài khoản 466 không chỉ cung cấp thông tin đầy đủ về các nghĩa vụ tài chính mà còn giúp doanh nghiệp quản lý và dự báo tài chính của mình một cách hiệu quả.

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định. Theo quy định tại khoản 3 Điều 77 Thông tư 200/2014/TT-BTC và các sửa đổi liên quan:

3.1 Trường hợp được ngân sách nhà nước, đơn vị cấp trên cấp kinh phí bằng tài sản cố định hoặc dùng kinh phí dự án

Trong trường hợp này, khi việc mua tài sản cố định mới, đầu tư xây dựng mới hoàn thành và tài sản được đưa vào sử dụng cho hoạt động dự án, ghi chúng như sau:

Nợ Tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình.

Nợ Tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình.

Có các Tài khoản 111, 112, 241, 331, 461,…

Đồng thời ghi:

Nợ Tài khoản 161 – Chi dự án.

Có Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định.

3.2 Cuối kỳ kế toán năm tính hao mòn tài sản cố định

Khi tính hao mòn tài sản cố định đầu tư hoặc mua sắm bằng nguồn kinh phí dự án dùng cho hoạt động dự án, ghi chúng như sau:

Nợ Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định.

Có Tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định.

3.3 Nhượng bán, thanh lý tài sản cố định dùng cho hoạt động dự án

Khi có các giao dịch như nhượng bán hoặc thanh lý tài sản cố định dùng cho hoạt động dự án, ghi chúng như sau:

 • Ghi giảm tài sản cố định nhượng bán, thanh lý:

Nợ Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định (giá trị còn lại).

Nợ Tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định (giá trị hao mòn lũy kế).

Có Tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình (nguyên giá).

Có Tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình (nguyên giá).

 • Số thu, các khoản chi và chênh lệch thu, chi về nhượng bán, thanh lý tài sản cố định đầu tư bằng nguồn kinh phí dự án, được xử lý và hạch toán theo quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản cố định của cấp có thẩm quyền.

4. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về nguyên tắc kế toán Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định. Điều này rất quan trọng để đảm bảo quản lý tài chính hiệu quả và tuân thủ quy định kế toán. Việc áp dụng đúng các quy định về kế toán Tài khoản 466 sẽ giúp doanh nghiệp và tổ chức duy trì sự minh bạch và hiệu quả trong hoạt động tài chính của họ. Hi vọng những thông tin trên đây Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp sẽ hữu ích đối với bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng