087.790.7790

Hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính công ty mẹ con

Báo cáo tài chính hợp nhất (Consolidated financial statements) là báo cáo được lập dựa trên cơ sở hợp nhất các báo cáo tài chính riêng lẻ của công ty mẹ và các công ty con nhằm cung cấp những thông tin về vấn đề kinh tế tài chính cho việc đánh giá tình hình kinh doanh của tập đoàn trong kỳ kế toán. Vậy Hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính công ty mẹ con như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Những yêu cầu của báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ và công ty con 

Theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ và công ty con phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Yêu cầu về nội dung: Báo cáo tài chính hợp nhất phải phản ánh toàn bộ tình hình tài chính của tập đoàn, bao gồm tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí và các nghiệp vụ kinh tế, tài chính khác của công ty mẹ và các công ty con.
 • Yêu cầu về hình thức: Báo cáo tài chính hợp nhất phải được lập theo đúng quy định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
 • Yêu cầu về trình bày: Báo cáo tài chính hợp nhất phải được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu, có thể so sánh với các kỳ kế toán trước và các doanh nghiệp khác trong cùng ngành nghề.

Yêu cầu về nội dung

Báo cáo tài chính hợp nhất phải phản ánh toàn bộ tình hình tài chính của tập đoàn, bao gồm các nội dung sau:

 • Bảng cân đối kế toán hợp nhất: Bảng cân đối kế toán hợp nhất phản ánh tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của tập đoàn tại một thời điểm nhất định.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của tập đoàn trong một kỳ kế toán.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất phản ánh dòng tiền vào và ra của tập đoàn trong một kỳ kế toán.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cung cấp thêm thông tin về các khoản mục trong báo cáo tài chính hợp nhất.

Yêu cầu về hình thức

Báo cáo tài chính hợp nhất phải được lập theo đúng quy định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất phải có đầy đủ các nội dung sau:

 • Tên báo cáo tài chính: Tên báo cáo tài chính phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với từng loại báo cáo tài chính.
 • Tên đơn vị lập báo cáo tài chính: Tên đơn vị lập báo cáo tài chính phải được trình bày đầy đủ, chính xác, theo đúng tên được đăng ký trên giấy phép kinh doanh.
 • Kỳ kế toán: Kỳ kế toán của báo cáo tài chính hợp nhất phải được trình bày rõ ràng, bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc kỳ kế toán.
 • Đơn vị tính: Đơn vị tính của các khoản mục trong báo cáo tài chính hợp nhất phải được trình bày thống nhất trong cả báo cáo.

Ký hiệu và số hiệu của báo cáo tài chính: Ký hiệu và số hiệu của báo cáo tài chính hợp nhất phải được trình bày theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung của từng khoản mục: Nội dung của từng khoản mục trong báo cáo tài chính hợp nhất phải được trình bày đầy đủ, chính xác, theo đúng quy định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán.

Yêu cầu về trình bày

Báo cáo tài chính hợp nhất phải được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu, có thể so sánh với các kỳ kế toán trước và các doanh nghiệp khác trong cùng ngành nghề. Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất phải được trình bày theo đúng các nguyên tắc sau:

 • Nguyên tắc nhất quán: Báo cáo tài chính hợp nhất phải được lập theo cùng một phương pháp kế toán, cùng một hệ thống kế toán, trong suốt kỳ kế toán.
 • Nguyên tắc trọng yếu: Báo cáo tài chính hợp nhất phải phản ánh đầy đủ, chính xác các thông tin có ý nghĩa trọng yếu đối với người sử dụng báo cáo tài chính.
 • Nguyên tắc so sánh: Báo cáo tài chính hợp nhất phải được lập theo thứ tự thời gian, có thể so sánh với các kỳ kế toán trước và các doanh nghiệp khác trong cùng ngành nghề.
 • Nguyên tắc minh bạch: Báo cáo tài chính hợp nhất phải được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu, có thể tiếp cận được với người sử dụng báo cáo tài chính.

2. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất 

2.1. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ

Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ là báo cáo tài chính của một tập đoàn bao gồm báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty con. Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ cung cấp thông tin về toàn bộ hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của tập đoàn.

Các bước lập báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ

Để lập báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ, cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định các công ty con

Công ty mẹ phải xác định các công ty con của mình theo các quy định của pháp luật về kế toán.

Bước 2: Chuẩn bị báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con

Công ty mẹ phải yêu cầu các công ty con chuẩn bị báo cáo tài chính riêng của mình theo đúng quy định của pháp luật về kế toán.

Bước 3: Hợp nhất báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con

Công ty mẹ tiến hành hợp nhất báo cáo tài chính riêng của mình và các công ty con theo nguyên tắc hợp nhất toàn bộ.

Bước 4: Trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Công ty mẹ trình bày báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán.

Hợp nhất báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con

Hợp nhất báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con là quá trình kết hợp các báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con thành một báo cáo tài chính hợp nhất. Quá trình này được thực hiện theo nguyên tắc hợp nhất toàn bộ.

Theo nguyên tắc hợp nhất toàn bộ, tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập và chi phí của công ty mẹ và các công ty con được hợp nhất theo tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ tại các công ty con.

2.2. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất công ty con

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất công ty con
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất công ty con

Theo quy định tại Thông tư 202/2014/TT-BTC, công ty mẹ có các công ty con phải lập và nộp báo cáo tài chính hợp nhất. Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

Dữ liệu cần chuẩn bị để lập báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm:

 • Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con.
 • Báo cáo kiểm toán (nếu có) của công ty mẹ và các công ty con.
 • Các tài liệu khác có liên quan.

Bước 2: Hợp nhất báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con

Hợp nhất báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con bao gồm các bước sau:

 • Hợp nhất bảng cân đối kế toán.
 • Hợp nhất báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Hợp nhất báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Bước 3: Lập báo cáo tài chính hợp nhất

Sau khi hợp nhất báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con, cần lập báo cáo tài chính hợp nhất theo mẫu quy định.

Hợp nhất bảng cân đối kế toán

Để hợp nhất bảng cân đối kế toán, cần thực hiện các bước sau:

 • Đối với các tài sản và nợ phải trả có thể phân bổ rõ ràng cho từng công ty con, cần hợp nhất trực tiếp các khoản mục tương ứng.
 • Đối với các tài sản và nợ phải trả không thể phân bổ rõ ràng cho từng công ty con, cần hợp nhất theo tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ tại các công ty con.

Hợp nhất báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Để hợp nhất báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, cần thực hiện các bước sau:

 • Đối với doanh thu, chi phí phát sinh từ hoạt động kinh doanh của các công ty con, cần hợp nhất trực tiếp các khoản mục tương ứng.
 • Đối với các khoản mục khác trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, cần hợp nhất theo tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ tại các công ty con.
 • Hợp nhất báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Để hợp nhất báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cần thực hiện các bước sau:

 • Đối với luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, cần hợp nhất trực tiếp các khoản mục tương ứng.
 • Đối với luồng tiền từ hoạt động đầu tư và luồng tiền từ hoạt động tài chính, cần hợp nhất theo tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ tại các công ty con.

Bước 4: Lập thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất phải bao gồm các nội dung sau:

 • Chính sách kế toán áp dụng cho báo cáo tài chính hợp nhất.
 • Giải thích chi tiết về các khoản mục trong báo cáo tài chính hợp nhất.
 • Các ước tính kế toán và các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.
 • Các công cụ tài chính.
 • Các khoản nợ.
 • Các khoản đầu tư.
 • Các khoản thuế.
 • Các thông tin khác.

Một số lưu ý khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

 • Khi lập báo cáo tài chính hợp nhất, cần tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.
 • Cần sử dụng cùng một hệ thống kế toán và chính sách kế toán cho tất cả các công ty con.
 • Cần hợp nhất đầy đủ và chính xác các khoản mục trong báo cáo tài chính của các công ty con.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất phải cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để người sử dụng báo cáo tài chính có thể hiểu rõ tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các rủi ro của tập đoàn.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính công ty mẹ con . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng