087.790.7790

Quy định hội đồng thành viên công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 56 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Vậy Quy định hội đồng thành viên công ty cổ phần như thế nào ? hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Quy định về hội đồng thành viên công ty cổ phần

Quy định về hội đồng thành viên công ty cổ phần
Quy định về hội đồng thành viên công ty cổ phần

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, bao gồm tất cả các thành viên là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng thành viên

 • Thành viên Hội đồng thành viên phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Thành viên Hội đồng thành viên không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của công ty.

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
 • Quyết định về cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
 • Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển của công ty.
 • Quyết định về đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản của công ty.
 • Quyết định về vay vốn, bán tài sản có giá trị lớn của công ty.
 • Quyết định về giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty.
 • Quyết định thành lập, tổ chức và hoạt động của các công ty con, công ty liên kết của công ty.
 • Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp khác.
 • Quyết định việc vay, cho vay, mua bán, thuê, cho thuê tài sản khác của công ty.
 • Quyết định việc phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của công ty.
 • Xem xét, quyết định thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc khi Điều lệ công ty quy định.
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Cách thức tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên

 • Hội đồng thành viên có thể họp định kỳ hoặc bất thường.
 • Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng thành viên.
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên có trách nhiệm triệu tập họp Hội đồng thành viên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu triệu tập họp.
 • Hội đồng thành viên chỉ được biểu quyết khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng thành viên dự họp.
 • Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có đa số thành viên dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu biểu quyết bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên

 • Thành viên Hội đồng thành viên phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng, có lợi cho công ty.
 • Thành viên Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trước công ty đối với những quyết định do mình tham gia biểu quyết.
 • Thành viên Hội đồng thành viên không được sử dụng thông tin, tài liệu của công ty để thực hiện các giao dịch riêng cho mình hoặc cho tổ chức, cá nhân khác.
 • Thành viên Hội đồng thành viên không được nhân danh công ty phát hành các giấy tờ, tài liệu có giá.
 • Thành viên Hội đồng thành viên không được ký kết hợp đồng, giao dịch giữa công ty với chính mình hoặc với người có liên quan của mình.
 • Thành viên Hội đồng thành viên không được để vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của mình tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty.
 • Thành viên Hội đồng thành viên vi phạm quy định về trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, miễn nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Triệu tập hội đồng thành viên công ty cổ phần

Hội đồng thành viên là cơ quan quản lý cao nhất của công ty cổ phần. Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định.

Thẩm quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên: Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên bất cứ lúc nào khi xét thấy cần thiết.
 • Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định: Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên thì thành viên hoặc nhóm thành viên đó có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên.

Thời hạn triệu tập họp Hội đồng thành viên

 • Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên triệu tập họp: Chủ tịch Hội đồng thành viên phải triệu tập họp Hội đồng thành viên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên.
 • Trường hợp thành viên hoặc nhóm thành viên triệu tập họp: Thành viên hoặc nhóm thành viên phải triệu tập họp Hội đồng thành viên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu triệu tập họp đến Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Nội dung thông báo mời họp Hội đồng thành viên

Thông báo mời họp Hội đồng thành viên phải có các nội dung sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Thời gian, địa điểm họp;
 • Tên, số lượng thành viên được triệu tập;
 • Tên, số lượng thành viên dự kiến tham dự họp;
 • Nội dung, chương trình họp;
 • Các tài liệu cần chuẩn bị.

Thông báo mời họp Hội đồng thành viên phải được gửi đến từng thành viên ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày họp. Trường hợp họp bất thường, thông báo mời họp phải được gửi đến từng thành viên ít nhất 02 ngày làm việc trước ngày họp.

Quy trình tiến hành họp Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên được triệu tập họp và tiến hành theo quy định sau đây:

 • Chủ tọa cuộc họp là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt thì thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất trong Hội đồng thành viên làm chủ tọa cuộc họp.
 • Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên dự họp.
 • Thành viên Hội đồng thành viên có thể tham dự họp trực tiếp hoặc tham dự họp thông qua hình thức điện tử.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua khi có đa số thành viên dự họp tán thành. Trường hợp có số phiếu bầu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về Chủ tọa cuộc họp.

3. Điều kiện và hình thức tiến hành họp hội đồng thành viên công ty cổ phần

Điều kiện và hình thức tiến hành họp hội đồng thành viên công ty cổ phần
Điều kiện và hình thức tiến hành họp hội đồng thành viên công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2020, điều kiện và hình thức tiến hành họp Hội đồng thành viên công ty cổ phần như sau:

Điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên

Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Hình thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên có thể họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến.

Trường hợp họp trực tuyến

Hội đồng thành viên họp trực tuyến phải được tổ chức bảo đảm các điều kiện sau:

 • Có sự tham gia của tất cả thành viên Hội đồng thành viên;
 • Thành viên Hội đồng thành viên phải có thể nhìn thấy, nghe được nhau và tham gia các phát biểu, biểu quyết trong suốt quá trình họp.
 • Thể thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên

Thể thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên được quy định như sau:

 • Mỗi thành viên Hội đồng thành viên có một phiếu biểu quyết.
 • Các quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua nếu có đa số thành viên dự họp biểu quyết tán thành.
 • Trường hợp số phiếu biểu quyết tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Biên bản họp Hội đồng thành viên

Biên bản họp Hội đồng thành viên phải được lập thành văn bản và có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung sau:

 • Thời gian, địa điểm họp;
 • Danh sách thành viên dự họp;
 • Chủ tọa và thư ký cuộc họp;
 • Nội dung, diễn biến của cuộc họp;
 • Các quyết định được thông qua tại cuộc họp;
 • Ý kiến của thành viên Hội đồng thành viên về các quyết định được thông qua.

Trên đây là một số thông tin về Quy định hội đồng thành viên công ty cổ phần. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng