087.790.7790

Hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán như thế nào ?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán như thế nào? Việc hoàn thuế TNCN chứng khoán là một quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, giúp người nộp thuế giảm bớt gánh nặng về thuế. Vậy Hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

Hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán như thế nào ?
Hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán như thế nào ?

1. Thu nhập từ chứng khoán có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là một trong những loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, thu nhập từ chứng khoán bao gồm:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán 2019;
 • Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán được tính theo thuế suất lũy tiến từng phần, cụ thể như sau:

Phần thu nhập Thuế suất
Từ 0 đến 5 triệu đồng 5%
Từ trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng 10%
Từ trên 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng 15%
Từ trên 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng 20%
Từ trên 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng 25%
Từ trên 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng 30%
Từ trên 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng 35%
Từ trên 50 triệu đồng 40%

Ví dụ: Ông A có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu là 20 triệu đồng. Thuế thu nhập cá nhân mà ông A phải nộp là:

20 triệu đồng x 20% = 4 triệu đồng

Thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công mà cá nhân đã tạm nộp trong năm.

Ngoài ra, cá nhân có thu nhập từ chứng khoán có nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

2. Hoàn thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán như thế nào ?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán như thế nào ?
Hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán như thế nào ?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán là việc cá nhân được cơ quan thuế hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp trong năm tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán

Cá nhân được hoàn thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong năm tính thuế.
 • Số thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.
 • Chưa được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế.
 • Hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán
 • Hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán bao gồm các giấy tờ sau:
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN.
 • Bản sao hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán.
 • Bản sao chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có).
 • Bản sao chứng từ nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Trình tự, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán

Trình tự, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán được thực hiện theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán cho cơ quan thuế nơi quản lý hồ sơ của cá nhân.

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến qua hệ thống Thuế điện tử.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Cơ quan thuế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ hoặc không hợp lệ thì cơ quan thuế thông báo cho cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 3: Quyết định hoàn thuế

Cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Bước 4: Giải quyết hoàn thuế

Cơ quan thuế thực hiện giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định hoàn thuế.

Số tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán

Số tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán được xác định như sau:

Số tiền hoàn thuế = (Số thuế đã nộp – Số thuế phải nộp)

Thời hạn hoàn thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán

Thời hạn hoàn thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán được quy định tại Điều 34 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

 • Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước: chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.
 • Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế: chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN.

Lưu ý:

 • Người nộp thuế cần đảm bảo rằng đã đăng ký tài khoản cá nhân trên hệ thống Thuế điện tử trước khi thực hiện nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán.
 • Trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế không đầy đủ, không đúng quy định hoặc không hợp lệ thì cơ quan thuế sẽ thông báo cho người nộp thuế để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
 • Nếu người nộp thuế không nhận được quyết định hoàn thuế trong thời hạn quy định thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

3. Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân từ mua bán giao dịch chứng khoán 

Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân từ mua bán giao dịch chứng khoán

Theo quy định tại Điều 30 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được hoàn thuế thu nhập cá nhân nếu số thuế đã nộp của năm tính thuế lớn hơn số thuế phải nộp.

Số thuế phải nộp đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:

Số thuế phải nộp = Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán * Thuế suất

Trong đó:

 • Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ đi giá mua và các chi phí hợp lý liên quan đến việc chuyển nhượng.
 • Thuế suất là 0,1% đối với phần giá trị chuyển nhượng chứng khoán phát sinh từ nguồn thu nhập khác.

Cụ thể, cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân từ mua bán giao dịch chứng khoán như sau:

Bước 1: Xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ đi giá mua và các chi phí hợp lý liên quan đến việc chuyển nhượng.

Giá chuyển nhượng là giá mà bên bán nhận được từ việc chuyển nhượng chứng khoán. Giá chuyển nhượng được xác định theo giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng trên thị trường chứng khoán.

Giá mua là giá mà bên bán đã trả cho việc mua chứng khoán. Giá mua được xác định theo giá thực tế ghi trên hợp đồng mua hoặc giá thực tế mua trên thị trường chứng khoán.

Các chi phí hợp lý liên quan đến việc chuyển nhượng bao gồm các chi phí phát sinh trực tiếp liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán, như: chi phí môi giới, chi phí lưu ký, chi phí bảo quản,…

Bước 2: Xác định số thuế đã nộp

Số thuế đã nộp là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ hoặc người nộp thuế đã tự khai và nộp cho cơ quan thuế.

Bước 3: Xác định số thuế phải nộp

Số thuế phải nộp được xác định bằng thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán nhân với thuế suất 0,1%.

Bước 4: Xác định số thuế được hoàn

Số thuế được hoàn được xác định bằng số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.

Ví dụ:

Ông A có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong năm 2023 là 100 triệu đồng. Giá mua chứng khoán là 50 triệu đồng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc chuyển nhượng là 10 triệu đồng. Như vậy, thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán của ông A là 100 triệu đồng – 50 triệu đồng – 10 triệu đồng = 40 triệu đồng.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ cho ông A số thuế thu nhập cá nhân là 40 triệu đồng * 0,1% = 400.000 đồng.

Số thuế phải nộp của ông A là 40 triệu đồng * 0,1% = 400.000 đồng.

Do số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp nên ông A được hoàn thuế thu nhập cá nhân với số tiền là 400.000 đồng – 400.000 đồng = 0 đồng.

Lưu ý:

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán có thể được hoàn thuế thu nhập cá nhân nếu có yêu cầu hoàn thuế và đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Cá nhân đã khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.
 • Cá nhân đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.
 • Cá nhân có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.

Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán là 5 năm kể từ ngày ký tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

4. Thu nhập từ mua bán giao dịch chứng khoán thì khai báo nộp thuế như thế nào ?

Thu nhập từ mua bán giao dịch chứng khoán là thu nhập của cá nhân có phát sinh từ việc mua bán, chuyển nhượng chứng khoán. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, thu nhập từ mua bán giao dịch chứng khoán phải chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Cách tính thuế TNCN từ mua bán giao dịch chứng khoán

Thuế TNCN từ mua bán giao dịch chứng khoán được tính theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Theo đó, thuế TNCN từ mua bán giao dịch chứng khoán được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ mua bán giao dịch chứng khoán nhân (x) với thuế suất 0,1%.

Thu nhập chịu thuế từ mua bán giao dịch chứng khoán được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế từ mua bán giao dịch chứng khoán là thu nhập từ hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán bao gồm:

Thu nhập từ mua bán chứng khoán, bao gồm:

 • Thu nhập từ bán chứng khoán (bao gồm cả thu nhập từ bán chứng khoán mua theo hình thức khớp lệnh, thỏa thuận, quyền mua, quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phần, quyền mua trái phiếu chuyển đổi);
 • Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán mua theo hình thức khớp lệnh, thỏa thuận, quyền mua, quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phần, quyền mua trái phiếu chuyển đổi).
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, cổ phần (phần vốn góp, cổ phần) của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán khác.

Thu nhập chịu thuế từ mua bán giao dịch chứng khoán không bao gồm:

 • Thu nhập từ nhận cổ tức, lợi nhuận được chia từ hoạt động đầu tư chứng khoán.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do thừa kế, tặng cho.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do trúng thưởng.

Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ mua bán giao dịch chứng khoán được quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC:

 • Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ mua bán, chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân cư trú là 0,1%.
 • Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ mua bán, chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân không cư trú là 20%.

Hồ sơ khai thuế TNCN từ mua bán giao dịch chứng khoán

Hồ sơ khai thuế TNCN từ mua bán giao dịch chứng khoán bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN.
 • Bảng kê 02-1BK-QTT-TNCN.
 • Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN từ mua bán giao dịch chứng khoán

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN từ mua bán giao dịch chứng khoán là trước ngày 31 tháng 3 năm sau năm tính thuế.

Cách nộp hồ sơ khai thuế TNCN từ mua bán giao dịch chứng khoán

Cá nhân có thể nộp hồ sơ khai thuế TNCN từ mua bán giao dịch chứng khoán theo một trong hai cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế
 • Nộp trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế
Công thông tin đăng ký thuế
Công thông tin đăng ký thuế

Trên đây là một số thông tin về Hoàn thuế thu nhập cá nhân chứng khoán như thế nào ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790