087.790.7790

Hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT

Khấu trừ thuế GTGT là việc doanh nghiệp được tính trừ số thuế GTGT đầu vào vào số thuế GTGT đầu ra phải nộp. Phương pháp khấu trừ thuế GTGT là phương pháp được áp dụng phổ biến nhất đối với các doanh nghiệp. Vậy hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ thuế gtgt là những điều kiện gì ? Bài viết này của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Khấu trừ thuế gtgt là gì ?

Hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT
Hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT

Khấu trừ thuế GTGT là việc người nộp thuế được phép trừ số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ tính thuế, từ số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế đó.

Thuế GTGT đầu vào là thuế GTGT mà người nộp thuế đã tính, đã nộp theo quy định của pháp luật khi mua hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Thuế GTGT phải nộp là thuế GTGT phát sinh trong kỳ tính thuế, chưa trừ đi số thuế GTGT được khấu trừ.

Việc khấu trừ thuế GTGT được quy định tại Điều 151 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008 và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Khấu trừ thuế GTGT được thực hiện theo nguyên tắc sau:

 • Chỉ được khấu trừ đối với thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ tính thuế, từ hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
 • Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phải có hóa đơn GTGT hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật.
 • Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ bao gồm:
 • Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ không dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
 • Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua ngoài để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nhưng không được dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
 • Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua ngoài dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nhưng không được khấu trừ theo quy định của pháp luật.

Khấu trừ thuế GTGT là một trong những quy định quan trọng của Luật Thuế giá trị gia tăng. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho người nộp thuế được hoàn lại một phần số thuế GTGT đã nộp, góp phần giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện để khấu trừ thuế 

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Như vậy, hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện để khấu trừ thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ không phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Cụ thể, hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện để khấu trừ thuế GTGT bao gồm:

Hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, bao gồm:

 • Hàng hóa phi mậu dịch;
 • Hàng hóa, dịch vụ được mua theo hình thức viện trợ không hoàn lại;
 • Hàng hóa, dịch vụ được mua theo hình thức biếu, tặng, cho;
 • Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu theo diện miễn thuế, giảm thuế;
 • Hàng hóa, dịch vụ được mua theo hình thức thu mua của người nộp thuế nhưng không lập hóa đơn;
 • Hàng hóa, dịch vụ mua theo hình thức thanh toán bù trừ;
 • Hàng hóa, dịch vụ mua theo hình thức trao đổi, tiêu dùng nội bộ;
 • Hàng hóa nhập khẩu theo hình thức tạm nhập, tái xuất;
 • Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nhưng sau đó được dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT.

Hàng hóa, dịch vụ mua vào không phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, bao gồm:

 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ bản;
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cá nhân;
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào để tiếp thị, quảng cáo, khuyến mại, bán hàng, cho thuê;
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào để cho, biếu, tặng, cho thuê không đúng quy định của pháp luật;
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào để góp vốn, liên doanh, liên kết;
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào để chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, cho thuê;
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào để tiêu dùng nội bộ không phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh;
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

Hàng hóa, dịch vụ mua vào thuộc đối tượng được khấu trừ thuế GTGT nhưng không đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT, bao gồm:

 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp;
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào không đúng quy cách, chất lượng, chủng loại theo hợp đồng mua bán;
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào đã hết thời hạn sử dụng hoặc không còn giá trị sử dụng;
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

3. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng 

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào (kể cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào bị tổn thất, không sử dụng được, bị tiêu hủy.

Như vậy, để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì hàng hóa, dịch vụ mua vào phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào phải thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào phải được sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào phải có hóa đơn GTGT hợp pháp.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Cụ thể, từng điều kiện được quy định như sau:

Điều kiện 1: Hàng hóa, dịch vụ mua vào phải thuộc đối tượng chịu thuế GTGT

Hàng hóa, dịch vụ mua vào phải thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế GTGT 2008.

Theo quy định này, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT bao gồm:

 • Hoạt động sản xuất, vận tải, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
 • Hoạt động nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT.
 • Hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
 • Hoạt động cung ứng dịch vụ, kể cả dịch vụ miễn, giảm thuế.
 • Hoạt động xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng.
 • Hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh.

Điều kiện 2: Hàng hóa, dịch vụ mua vào phải được sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT

Hàng hóa, dịch vụ mua vào phải được sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Việc xác định hàng hóa, dịch vụ mua vào được sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT cần căn cứ vào mục đích sử dụng của hàng hóa, dịch vụ đó.

Điều kiện 3: Hàng hóa, dịch vụ mua vào phải có hóa đơn GTGT hợp pháp

Hàng hóa, dịch vụ mua vào phải có hóa đơn GTGT hợp pháp thì mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Hóa đơn GTGT hợp pháp là hóa đơn được lập theo đúng quy định của pháp luật về hóa đơn.

Điều kiện 4: Hàng hóa, dịch vụ mua vào phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Hàng hóa, dịch vụ mua vào phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm:

 • Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán qua ngân hàng, kho bạc nhà nước.
 • Chứng từ chi tiền từ tài khoản của bên mua qua ngân hàng, kho bạc nhà nước cho bên bán.
 • Chứng từ thu tiền của khách hàng qua ngân hàng, kho bạc nhà nước.
 • Chứng từ thanh toán qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ.
 • Chứng từ thanh toán bằng séc.
 • Chứng từ thanh toán bằng ủy nhiệm chi.
 • Chứng từ thanh toán bằng uỷ nhiệm thu.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán theo hình thức bù trừ công nợ thì phải có biên bản bù trừ công nợ có xác nhận của hai bên mua bán.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán theo hình thức trả góp thì phải có chứng từ thanh toán của từng lần thanh toán có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào là tài sản cố định thì phải có biên bản giao nhận tài sản, hóa đơn GTGT và chứng từ thanh toán.

Ngoài các điều kiện nêu trên, hàng hóa, dịch vụ mua vào còn phải đáp ứng các quy định cụ thể khác của pháp luật về thuế GTGT.

Căn cứ vào các điều kiện nêu trên, doanh nghiệp cần lưu ý để đảm bảo được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trên đây là một số thông tin về Hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng