087.790.7790

Hệ thống thông tin kế toán là gì? Nhiệm vụ, vai trò như thế nào?

Hệ thống thông tin kế toán (AIS) là một hệ thống được thiết kế để thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kế toán cho các bên liên quan. Hệ thống này bao gồm các phần cứng, phần mềm, quy trình và nhân sự được sử dụng để tạo ra thông tin kế toán.

1. Hệ thống thông tin kế toán là gì?

hệ thống thông tin kế toán
            hệ thống thông tin kế toán

Hệ thống thông tin kế toán (AIS) là một tập hợp các nguồn lực được tổ chức lại để thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin kế toán. Hệ thống này được thiết kế để cung cấp thông tin kế toán cho các bên liên quan của doanh nghiệp, bao gồm chủ sở hữu, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế,…

2. Vai trò của hệ thống thông tin kế toán

Hệ thống thông tin kế toán đóng một vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, cụ thể là:

 • Cung cấp thông tin cho các bên liên quan: Hệ thống thông tin kế toán cung cấp thông tin cần thiết cho các bên liên quan của doanh nghiệp để đưa ra các quyết định kinh doanh.
 • Hỗ trợ việc ra quyết định của nhà quản trị: Hệ thống thông tin kế toán cung cấp thông tin cho nhà quản trị để họ có thể ra quyết định kinh doanh một cách hiệu quả.
 • Kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp: Hệ thống thông tin kế toán giúp doanh nghiệp kiểm soát các hoạt động kinh doanh, ngăn ngừa gian lận và thất thoát tài sản.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật: Hệ thống thông tin kế toán giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán và thuế.

3. Các yêu cầu đối với hệ thống thông tin kế toán

Các yêu cầu đối với hệ thống thông tin kế toán là các tiêu chí mà hệ thống thông tin kế toán cần đáp ứng để có thể cung cấp thông tin kế toán hữu ích cho các đối tượng sử dụng. Các yêu cầu này được quy định bởi các chuẩn mực kế toán, các quy định pháp luật và các yêu cầu của các đối tượng sử dụng.

Cụ thể, các yêu cầu đối với hệ thống thông tin kế toán bao gồm:

 • Yêu cầu về độ chính xác: Thông tin kế toán phải được ghi nhận và xử lý một cách chính xác, phản ánh đúng tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.
 • Yêu cầu về tính trung thực: Thông tin kế toán phải được ghi nhận và xử lý một cách khách quan, không thiên vị, phản ánh đúng bản chất của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Yêu cầu về tính đầy đủ: Thông tin kế toán phải phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán, không bỏ sót hoặc ghi nhận thiếu.
 • Yêu cầu về tính kịp thời: Thông tin kế toán phải được cung cấp kịp thời cho các đối tượng sử dụng, đáp ứng nhu cầu quản trị và ra quyết định.
 • Yêu cầu về tính dễ hiểu: Thông tin kế toán phải được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu, giúp cho các đối tượng sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

Ngoài ra, hệ thống thông tin kế toán còn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Yêu cầu về tính hiệu quả: Hệ thống thông tin kế toán cần được thiết kế và vận hành một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí.
 • Yêu cầu về tính linh hoạt: Hệ thống thông tin kế toán cần có khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh và các yêu cầu của các đối tượng sử dụng.

4. Các xu hướng của hệ thống thông tin kế toán

Các xu hướng của hệ thống thông tin kế toán bao gồm:

 • Tự động hóa: Hệ thống thông tin kế toán ngày càng được tự động hóa, giúp giảm thiểu sai sót và tăng hiệu quả xử lý dữ liệu.
 • Tích hợp: Các hệ thống thông tin kế toán ngày càng được tích hợp với các hệ thống thông tin khác trong doanh nghiệp, giúp cung cấp thông tin một cách toàn diện và chính xác hơn.
 • Dựa trên đám mây: Hệ thống thông tin kế toán ngày càng được triển khai trên đám mây, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và dễ dàng truy cập thông tin từ mọi nơi.

5. Thành phần của hệ thống thông tin kế toán

Hệ thống thông tin kế toán bao gồm các thành phần sau:

 • Nguồn lực: Là các yếu tố vật chất và phi vật chất cần thiết để vận hành hệ thống thông tin kế toán, bao gồm:

Nhân lực: Là các cá nhân tham gia vào việc thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin kế toán.

Tài sản: Là các tài sản vật chất được sử dụng để lưu trữ thông tin kế toán, chẳng hạn như máy tính, phần mềm kế toán,…

Tài liệu: Là các tài liệu lưu trữ thông tin kế toán, chẳng hạn như hóa đơn, chứng từ kế toán,…

 • Quá trình: Là các hoạt động được thực hiện để thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin kế toán, bao gồm:

Thu thập dữ liệu: Là quá trình thu thập thông tin kế toán từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như các nghiệp vụ kinh tế, các giao dịch tài chính,…

Xử lý dữ liệu: Là quá trình phân tích, tổng hợp và chuẩn hóa thông tin kế toán.

Lưu trữ dữ liệu: Là quá trình lưu trữ thông tin kế toán một cách an toàn và bảo mật.

Truyền thông dữ liệu: Là quá trình cung cấp thông tin kế toán cho các bên liên quan.

 • Kết quả: Là thông tin kế toán được cung cấp cho các bên liên quan. Thông tin kế toán bao gồm các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,…

6. Chức năng của hệ thống thông tin kế toán

Hệ thống thông tin kế toán (AIS) là một hệ thống được thiết kế để thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kế toán cho các bên liên quan. Hệ thống này bao gồm các phần cứng, phần mềm, quy trình và nhân sự được sử dụng để tạo ra thông tin kế toán.

Chức năng chính của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp là:

 • Thu thập thông tin

Hệ thống thông tin kế toán thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau, bao gồm:

* Các giao dịch kinh doanh, chẳng hạn như mua hàng, bán hàng, thanh toán tiền lương, v.v.

* Các tài liệu kế toán, chẳng hạn như hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, v.v.

* Các hệ thống thông tin khác trong doanh nghiệp, chẳng hạn như hệ thống quản lý kho, hệ thống quản lý khách hàng, v.v.

 • Xử lý thông tin

Hệ thống thông tin kế toán xử lý thông tin thu thập được theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Quá trình xử lý thông tin bao gồm các bước sau:

* Ghi nhận các giao dịch kinh doanh

* Phân loại các giao dịch kinh doanh

* Tính toán giá trị của các giao dịch kinh doanh

* Tổng hợp các giao dịch kinh doanh

 • Cung cấp thông tin

Hệ thống thông tin kế toán cung cấp thông tin cho các bên liên quan, bao gồm:

* Các nhà quản lý: Thông tin kế toán giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định kinh doanh.

* Các bên liên quan bên ngoài: Thông tin kế toán giúp các bên liên quan bên ngoài, chẳng hạn như nhà đầu tư, chủ nợ, v.v. đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Các chức năng cụ thể của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp bao gồm:

 • Kiểm soát tài chính: Hệ thống thông tin kế toán giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát các hoạt động tài chính của doanh nghiệp, bao gồm thu nhập, chi phí, tài sản và nợ phải trả.
 • Tuân thủ quy định: Hệ thống thông tin kế toán giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định về kế toán của pháp luật.
 • Ra quyết định: Hệ thống thông tin kế toán cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà quản lý để đưa ra quyết định kinh doanh.
 • Thông tin cho các bên liên quan: Hệ thống thông tin kế toán cung cấp thông tin cho các bên liên quan bên ngoài, chẳng hạn như nhà đầu tư, chủ nợ, v.v. để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Để hệ thống thông tin kế toán hoạt động hiệu quả, cần đảm bảo các yếu tố sau:

 • Tính chính xác: Thông tin kế toán phải chính xác và đáng tin cậy.
 • Tính kịp thời: Thông tin kế toán phải được cung cấp kịp thời để các bên liên quan có thể sử dụng để đưa ra quyết định.
 • Tính đầy đủ: Thông tin kế toán phải đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.
 • Tính minh bạch: Thông tin kế toán phải được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Các doanh nghiệp cần chú ý cập nhật các xu hướng mới của hệ thống thông tin kế toán để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Các xu hướng mới của hệ thống thông tin kế toán bao gồm:

 • Tự động hóa: Hệ thống thông tin kế toán ngày càng được tự động hóa, giúp giảm thiểu sai sót và tăng hiệu quả xử lý dữ liệu.
 • Tích hợp: Các hệ thống thông tin kế toán ngày càng được tích hợp với các hệ thống thông tin khác trong doanh nghiệp, giúp cung cấp thông tin một cách toàn diện và chính xác hơn.
 • Dựa trên đám mây: Hệ thống thông tin kế toán ngày càng được triển khai trên đám mây, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và dễ dàng truy cập thông tin từ mọi nơi.

 

7. Yêu cầu với hệ thống thông tin kế toán 

Hệ thống thông tin kế toán (AIS) là một hệ thống được thiết kế để thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kế toán cho các bên liên quan. Hệ thống này bao gồm các phần cứng, phần mềm, quy trình và nhân sự được sử dụng để tạo ra thông tin kế toán.

Để hệ thống thông tin kế toán hoạt động hiệu quả, cần đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Tính chính xác: Thông tin kế toán phải chính xác và đáng tin cậy.
 • Tính kịp thời: Thông tin kế toán phải được cung cấp kịp thời để các bên liên quan có thể sử dụng để đưa ra quyết định.
 • Tính đầy đủ: Thông tin kế toán phải đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.
 • Tính minh bạch: Thông tin kế toán phải được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Tính chính xác

Tính chính xác là yêu cầu quan trọng nhất đối với hệ thống thông tin kế toán. Thông tin kế toán phải được ghi nhận, xử lý và trình bày một cách chính xác để đảm bảo các bên liên quan có thể sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định kinh doanh.

Để đảm bảo tính chính xác của hệ thống thông tin kế toán, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Áp dụng các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP)
 • Sử dụng các thủ tục kiểm soát nội bộ hiệu quả
 • Đào tạo nhân viên kế toán về các nguyên tắc kế toán và các thủ tục kiểm soát nội bộ

Tính kịp thời

Tính kịp thời của thông tin kế toán cũng rất quan trọng. Thông tin kế toán phải được cung cấp kịp thời để các bên liên quan có thể sử dụng để đưa ra quyết định kinh doanh.

Để đảm bảo tính kịp thời của hệ thống thông tin kế toán, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Tự động hóa các quy trình kế toán
 • Sử dụng các hệ thống kế toán tích hợp
 • Tập trung hóa các hoạt động kế toán

Tính đầy đủ

Thông tin kế toán phải đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. Các bên liên quan khác nhau có nhu cầu thông tin kế toán khác nhau. Do đó, hệ thống thông tin kế toán cần được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan khác nhau.

Để đảm bảo tính đầy đủ của hệ thống thông tin kế toán, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Xác định nhu cầu thông tin của các bên liên quan
 • Thiết kế hệ thống thông tin kế toán để đáp ứng nhu cầu thông tin của các bên liên quan

Tính minh bạch

Thông tin kế toán phải được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu để các bên liên quan có thể dễ dàng hiểu và sử dụng thông tin này.

Để đảm bảo tính minh bạch của hệ thống thông tin kế toán, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Sử dụng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu
 • Sử dụng các biểu đồ và bảng biểu để trình bày thông tin
 • Cung cấp các chú thích và giải thích cho thông tin kế toán

Ngoài các yêu cầu trên, hệ thống thông tin kế toán cũng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Sự linh hoạt: Hệ thống thông tin kế toán cần linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp.
 • Khả năng mở rộng: Hệ thống thông tin kế toán cần có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của doanh nghiệp.
 • Tính kinh tế: Hệ thống thông tin kế toán cần có tính kinh tế để phù hợp với ngân sách của doanh nghiệp.

8. Phát triển hệ thống thông tin kế toán 

Hệ thống thông tin kế toán (AIS) là một hệ thống tập hợp các phần cứng, phần mềm, quy trình và con người được sử dụng để thu thập, xử lý, lưu trữ và báo cáo thông tin tài chính. AIS đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin tài chính cho các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan khác.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên liên quan, bao gồm lãnh đạo doanh nghiệp, kế toán trưởng, nhân viên kế toán và nhà cung cấp dịch vụ AIS. Quá trình phát triển AIS thường bao gồm các bước sau:

 • Xác định nhu cầu

Bước đầu tiên là xác định nhu cầu của doanh nghiệp về hệ thống thông tin kế toán. Điều này bao gồm xác định các mục tiêu của hệ thống, các chức năng cần thiết, các yêu cầu về dữ liệu và báo cáo, và các hạn chế về chi phí và thời gian.

 • Lựa chọn giải pháp

Sau khi xác định nhu cầu, doanh nghiệp cần lựa chọn giải pháp AIS phù hợp. Giải pháp AIS có thể là giải pháp tự phát triển hoặc giải pháp mua sẵn.

 • Thiết kế và triển khai

Sau khi lựa chọn giải pháp, doanh nghiệp cần thiết kế và triển khai hệ thống AIS. Quá trình thiết kế và triển khai cần đảm bảo đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp và các yêu cầu của chuẩn mực kế toán.

 • Sử dụng và quản lý

Sau khi triển khai, doanh nghiệp cần sử dụng và quản lý hệ thống AIS. Điều này bao gồm đào tạo người dùng, quản lý dữ liệu và bảo trì hệ thống.

Một số yếu tố cần lưu ý khi phát triển hệ thống thông tin kế toán

Khi phát triển hệ thống thông tin kế toán, doanh nghiệp cần lưu ý một số yếu tố sau:

 • Nhu cầu của doanh nghiệp

Yếu tố quan trọng nhất khi phát triển hệ thống thông tin kế toán là xác định nhu cầu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xác định rõ các mục tiêu của hệ thống, các chức năng cần thiết, các yêu cầu về dữ liệu và báo cáo, và các hạn chế về chi phí và thời gian.

 • Chuẩn mực kế toán

Hệ thống thông tin kế toán cần đáp ứng các yêu cầu của chuẩn mực kế toán. Doanh nghiệp cần lựa chọn giải pháp AIS và thiết kế hệ thống AIS đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của chuẩn mực kế toán.

 • Khả năng của doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần đánh giá khả năng của mình về nguồn lực, kinh nghiệm và kỹ năng khi phát triển hệ thống thông tin kế toán. Nếu doanh nghiệp không có đủ khả năng, doanh nghiệp có thể lựa chọn thuê ngoài dịch vụ phát triển AIS.

 • Tương lai của doanh nghiệp

Hệ thống thông tin kế toán cần đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần lựa chọn giải pháp AIS có khả năng mở rộng và đáp ứng các nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp trong tương lai.

Trên đây là một số thông tin vềhệ thống thông tin kế toán. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng