087.790.7790

Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất

Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất là một hệ thống được thiết kế để thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp

1. Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất là gì?

hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất
  hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất

Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất là một hệ thống được thiết kế để thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Chu trình sản xuất bao gồm các hoạt động sau:

 • Lập kế hoạch sản xuất: Hoạt động này bao gồm việc lập kế hoạch về số lượng sản phẩm cần sản xuất, nguyên vật liệu cần sử dụng, thời gian và chi phí sản xuất.
 • Tổ chức sản xuất: Hoạt động này bao gồm việc phân công công việc, bố trí máy móc thiết bị, giám sát quá trình sản xuất.
 • Theo dõi sản xuất: Hoạt động này bao gồm việc theo dõi quá trình sản xuất, ghi nhận các chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm.

2. Thành phần của hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất

Thành phần của hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất bao gồm:

 • Phần cứng: Các thiết bị vật lý được sử dụng trong hệ thống, chẳng hạn như máy tính, máy in, máy quét, v.v.
 • Phần mềm: Các chương trình máy tính được sử dụng để xử lý thông tin sản xuất, chẳng hạn như hệ thống ERP, hệ thống MES, v.v.
 • Quy trình: Các bước được thực hiện để xử lý thông tin sản xuất, chẳng hạn như quy trình lập kế hoạch sản xuất, quy trình theo dõi sản xuất, v.v.
 • Con người: Các cá nhân tham gia vào việc vận hành hệ thống, chẳng hạn như kế toán sản xuất, kỹ sư sản xuất, v.v.

Các chức năng của hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất

Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất thực hiện các chức năng sau:

 • Thu thập dữ liệu: Dữ liệu sản xuất được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, thẻ sản xuất, v.v.
 • Xử lý dữ liệu: Dữ liệu sản xuất được xử lý để tạo ra các bản ghi kế toán, chẳng hạn như nhật ký sản xuất, sổ cái sản xuất, v.v.
 • Lưu trữ dữ liệu: Dữ liệu sản xuất được lưu trữ trong hệ thống để phục vụ cho việc truy xuất và báo cáo.
 • Báo cáo thông tin: Thông tin sản xuất được báo cáo dưới dạng các báo cáo tài chính, chẳng hạn như báo cáo sản xuất, báo cáo giá thành sản xuất, v.v.

Luồng dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất

Dữ liệu sản xuất được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, thẻ sản xuất, v.v. Dữ liệu này được xử lý để tạo ra các bản ghi kế toán, chẳng hạn như nhật ký sản xuất, sổ cái sản xuất, v.v. Các bản ghi kế toán này được lưu trữ trong hệ thống để phục vụ cho việc truy xuất và báo cáo. Thông tin sản xuất được báo cáo dưới dạng các báo cáo tài chính, chẳng hạn như báo cáo sản xuất, báo cáo giá thành sản xuất, v.v.

Liên kết với các chu trình kế toán khác

Chu trình sản xuất có liên kết với các chu trình kế toán khác, chẳng hạn như chu trình mua hàng, chu trình kho và chu trình doanh thu. Liên kết này giúp đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin kế toán.

Các vấn đề cần lưu ý khi xây dựng và triển khai hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuấ

Khi xây dựng và triển khai hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất, cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Các yêu cầu của doanh nghiệp: Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp về quy mô, ngành nghề, chiến lược kinh doanh, v.v.
 • Các quy định của pháp luật: Hệ thống cần tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán và thuế.
 • Sự thay đổi của môi trường kinh doanh: Hệ thống cần được thiết kế linh hoạt để có thể thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

3. Các yêu cầu đối với hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất

Các yêu cầu đối với hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất bao gồm:

 • Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ: Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất cần cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ về các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, bao gồm:

Chi phí sản xuất: Hệ thống cần cung cấp thông tin chi tiết về các chi phí sản xuất, chẳng hạn như nguyên vật liệu, nhân công, khấu hao,…

Giá thành sản phẩm: Hệ thống cần cung cấp thông tin về giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp xác định giá bán sản phẩm phù hợp.

Lượng sản phẩm sản xuất: Hệ thống cần cung cấp thông tin về lượng sản phẩm sản xuất, giúp doanh nghiệp kiểm soát sản xuất và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

 • Hỗ trợ ra quyết định của nhà quản trị: Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất cần hỗ trợ nhà quản trị ra quyết định kinh doanh, chẳng hạn như:

Quyết định về sản xuất: Hệ thống giúp nhà quản trị quyết định về loại sản phẩm sản xuất, số lượng sản phẩm sản xuất,…

Quyết định về giá bán: Hệ thống giúp nhà quản trị quyết định giá bán sản phẩm phù hợp.

Quyết định về chiến lược kinh doanh: Hệ thống giúp nhà quản trị xác định chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình sản xuất của doanh nghiệp.

 • Tuân thủ các quy định pháp luật: Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất cần tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán và thuế, chẳng hạn như:

Quy định về kế toán giá thành sản phẩm: Hệ thống cần tuân thủ các quy định về kế toán giá thành sản phẩm, chẳng hạn như phương pháp tính giá thành sản phẩm,…

Quy định về thuế giá trị gia tăng: Hệ thống cần tuân thủ các quy định về thuế giá trị gia tăng, chẳng hạn như cách tính thuế giá trị gia tăng,…

 • Khả năng thích ứng với sự thay đổi: Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất cần có khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh, chẳng hạn như:

Thay đổi công nghệ sản xuất: Hệ thống cần có khả năng đáp ứng các yêu cầu của các công nghệ sản xuất mới.

Thay đổi nhu cầu của khách hàng: Hệ thống cần có khả năng đáp ứng các nhu cầu thay đổi của khách hàng.

Để đáp ứng các yêu cầu trên, hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất cần có các tính năng sau:

 • Tự động hóa: Hệ thống cần được tự động hóa các quy trình kế toán, chẳng hạn như nhập liệu, xử lý dữ liệu,… để giảm thiểu sai sót và tăng cường hiệu quả.
 • Tích hợp: Hệ thống cần được tích hợp với các hệ thống thông tin khác của doanh nghiệp, chẳng hạn như hệ thống ERP, hệ thống CRM,… để cung cấp thông tin một cách toàn diện và kịp thời.
 • Giao diện thân thiện: Hệ thống cần có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp nhân viên kế toán dễ dàng thao tác.
 • Bảo mật: Hệ thống cần được bảo mật, đảm bảo thông tin kế toán được an toàn.

4. Xu hướng phát triển của hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất

Xu hướng phát triển của hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất bao gồm:

 • Tự động hóa: Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất ngày càng được tự động hóa, giúp giảm thiểu sai sót và tăng hiệu quả của công việc kế toán. Các công nghệ tự động hóa được sử dụng trong hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất bao gồm:

Trí tuệ nhân tạo (AI): AI được sử dụng để tự động hóa các tác vụ phức tạp, chẳng hạn như phân tích dữ liệu và lập báo cáo.

Machine learning: Machine learning được sử dụng để học hỏi từ dữ liệu lịch sử và cải thiện hiệu quả của hệ thống.

Robotics process automation (RPA): RPA được sử dụng để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, chẳng hạn như nhập liệu và kiểm tra dữ liệu.

 • Tích hợp: Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất ngày càng được tích hợp với các hệ thống thông tin khác trong doanh nghiệp, giúp cung cấp thông tin một cách toàn diện và kịp thời. Các hệ thống thông tin có thể được tích hợp với hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất bao gồm:

Hệ thống quản lý sản xuất: Hệ thống này cung cấp thông tin về các hoạt động sản xuất, chẳng hạn như lịch trình sản xuất và số lượng sản phẩm sản xuất.

Hệ thống quản lý kho: Hệ thống này cung cấp thông tin về tình trạng tồn kho của nguyên vật liệu và sản phẩm.

Hệ thống quản lý chất lượng: Hệ thống này cung cấp thông tin về chất lượng sản phẩm.

 • Di động: Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất ngày càng được sử dụng trên các thiết bị di động, giúp kế toán viên có thể truy cập thông tin mọi lúc, mọi nơi.

5. Chức năng của hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất

Chức năng của hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất là thu thập, xử lý và báo cáo thông tin về các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Thông tin này được sử dụng để:

 • Đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
 • Ra quyết định kinh doanh
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật

Cụ thể, hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất thực hiện các chức năng sau:

 • Thu thập dữ liệu: Dữ liệu sản xuất được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, thẻ sản xuất, v.v.
 • Xử lý dữ liệu: Dữ liệu sản xuất được xử lý để tạo ra các bản ghi kế toán, chẳng hạn như nhật ký sản xuất, sổ cái sản xuất, v.v.
 • Lưu trữ dữ liệu: Dữ liệu sản xuất được lưu trữ trong hệ thống để phục vụ cho việc truy xuất và báo cáo.
 • Báo cáo thông tin: Thông tin sản xuất được báo cáo dưới dạng các báo cáo tài chính, chẳng hạn như báo cáo sản xuất, báo cáo giá thành sản xuất, v.v.

Dưới đây là một số báo cáo tài chính thường được sử dụng trong hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất:

 • Báo cáo sản xuất: Báo cáo này cung cấp thông tin tổng quan về hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, chẳng hạn như sản lượng sản xuất, giá thành sản xuất, v.v.
 • Báo cáo giá thành sản xuất: Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về chi phí sản xuất, chẳng hạn như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao, v.v.
 • Báo cáo chi phí sản xuất theo đơn vị sản phẩm: Báo cáo này cung cấp thông tin về chi phí sản xuất cho mỗi đơn vị sản phẩm.

Trên đây là một số thông tin về bảng hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng