087.790.7790

Bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại

Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại là một tập hợp các tài khoản kế toán được sử dụng để phân loại phản ánh tình hình hiện có và sự biến động của toàn bộ tài sản, nguồn hình thành tài sản của ngân hàng thương mại trong kỳ kế toán. Vậy bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại là gì?

Bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại
Bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại

Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại là một tập hợp các tài khoản kế toán được sử dụng để phản ánh toàn bộ tài sản, nguồn vốn, các khoản thu, chi và kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trong một kỳ kế toán.

Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại bao gồm các tài khoản thuộc 5 nhóm sau:

 • Nhóm 1 – Tài sản
 • Nhóm 2 – Nguồn vốn
 • Nhóm 3 – Phải thu và phải trả
 • Nhóm 4 – Chi phí
 • Nhóm 5 – Doanh thu và thu nhập khác

Mỗi tài khoản kế toán trong hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại đều có tên, mã số, nội dung phản ánh và phương pháp hạch toán.

Tên tài khoản kế toán là tên gọi thể hiện nội dung kinh tế của tài khoản. Mã số tài khoản kế toán là một dãy số được sử dụng để phân loại và quản lý tài khoản kế toán. Nội dung phản ánh của tài khoản kế toán là những nghiệp vụ kinh tế, tài chính mà tài khoản kế toán phản ánh. Phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán là cách thức ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính vào tài khoản kế toán.

Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại có vai trò quan trọng trong việc phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Các thông tin do hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại cung cấp được sử dụng bởi các nhà đầu tư, khách hàng, cơ quan quản lý và các bên liên quan khác để đánh giá tình hình hoạt động của ngân hàng thương mại và đưa ra các quyết định phù hợp.

2. 9 loại tài khoản kế toán ngân hàng thương mại cần biết

Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại được quy định tại Thông tư 212/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hệ thống này bao gồm 9 loại tài khoản sau:

 1. Tài khoản Bảng cân đối kế toán

Là các tài khoản phản ánh tổng quát tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng tại một thời điểm nhất định. Tài khoản Bảng cân đối kế toán được chia thành hai nhóm:

 • Tài sản: Phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có của ngân hàng tại một thời điểm nhất định.
 • Nguồn vốn: Phản ánh tổng quát toàn bộ nguồn vốn hình thành tài sản của ngân hàng tại một thời điểm nhất định.
 1. Tài khoản Thu

Là các tài khoản phản ánh các khoản thu nhập của ngân hàng từ các hoạt động kinh doanh.

 1. Tài khoản Chi

Là các tài khoản phản ánh các khoản chi phí của ngân hàng từ các hoạt động kinh doanh.

 1. Tài khoản Thuế và các khoản phải nộp khác

Là các tài khoản phản ánh các khoản thuế và các khoản phải nộp khác của ngân hàng.

 1. Tài khoản Chênh lệch tỷ giá

Là các tài khoản phản ánh chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

 1. Tài khoản Lợi nhuận và lỗ

Là các tài khoản phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong một kỳ kế toán.

 1. Tài khoản Quỹ

Là các tài khoản phản ánh các khoản quỹ của ngân hàng.

 1. Tài khoản Dự phòng

Là các tài khoản phản ánh các khoản dự phòng của ngân hàng.

 1. Tài khoản Chi phí chờ kết chuyển

Là các tài khoản phản ánh các khoản chi phí chưa được phân bổ cho các đối tượng chi tiêu trong kỳ kế toán.

Trong đó, 6 loại tài khoản đầu tiên là các tài khoản cơ bản, được sử dụng phổ biến trong kế toán ngân hàng thương mại. Các loại tài khoản còn lại được sử dụng trong các trường hợp cụ thể, như:

 • Tài khoản Quỹ: được sử dụng để phản ánh các khoản quỹ của ngân hàng, bao gồm: quỹ dự trữ tài chính, quỹ dự phòng rủi ro, quỹ dự phòng chung,…
 • Tài khoản Dự phòng: được sử dụng để phản ánh các khoản dự phòng của ngân hàng, bao gồm: dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính, dự phòng tổn thất tín dụng, dự phòng rủi ro hoạt động,…
 • Tài khoản Chi phí chờ kết chuyển: được sử dụng để phản ánh các khoản chi phí chưa được phân bổ cho các đối tượng chi tiêu trong kỳ kế toán, bao gồm: chi phí trả trước, chi phí dở dang,…

Tài khoản kế toán ngân hàng thương mại được sử dụng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh tại ngân hàng. Tài khoản kế toán phải được mở theo đúng quy định của hệ thống tài khoản kế toán để đảm bảo tính chính xác, trung thực và kịp thời của thông tin kế toán.

3. Chi tiết bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại 

Bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại

Loại tài khoản Khoản mục Số hiệu tài khoản Nội dung
Tài sản Tài sản ngắn hạn 1 Tiền mặt
Tài sản dài hạn 6 Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dài hạn Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dài hạn của khách hàng tại ngân hàng.
Nguồn vốn Nguồn vốn chủ sở hữu 20 Vốn điều lệ
Nguồn vốn nợ Nợ ngắn hạn 30 Tiền gửi khách hàng
Nguồn vốn nợ Nợ dài hạn 40 Nợ vay dài hạn

Bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại được quy định tại Thông tư 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại được phân thành hai loại chính là tài sản và nguồn vốn. Tài sản được phân thành tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Nguồn vốn được phân thành nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn nợ. Mỗi loại tài sản, nguồn vốn được chia thành nhiều khoản mục nhỏ hơn để phản ánh chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại ngân hàng thương mại.

Để đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin kế toán, kế toán ngân hàng thương mại cần tuân thủ đúng các quy định về hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại.

4. Nguyên tắc áp dụng bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại

Bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại là một công cụ quan trọng trong việc ghi chép, tổng hợp và phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng thương mại. Để đảm bảo việc áp dụng bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại được chính xác và hiệu quả, cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc thống nhất

Tất cả các ngân hàng thương mại đều phải áp dụng chung một bảng hệ thống tài khoản kế toán. Việc áp dụng chung một bảng hệ thống tài khoản kế toán sẽ giúp cho việc so sánh, đối chiếu tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại được dễ dàng và thuận tiện hơn.

Nguyên tắc phân loại

Bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại được phân loại theo các tiêu chí sau

 • Tiêu chí bản chất kinh tế: Các tài khoản được phân loại theo bản chất kinh tế của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng thương mại.
 • Tiêu chí nội dung kinh tế: Các tài khoản được phân loại theo nội dung kinh tế của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng thương mại.
 • Tiêu chí thời gian: Các tài khoản được phân loại theo thời gian phát sinh của các nghiệp vụ kinh tế.

Nguyên tắc liên hệ

Các tài khoản trong bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Các mối liên hệ này được thể hiện thông qua các bút toán kế toán.

Nguyên tắc kế toán kép

Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng thương mại đều phải được ghi chép theo nguyên tắc kế toán kép. Nguyên tắc kế toán kép yêu cầu mỗi nghiệp vụ kinh tế phải được ghi nhận hai lần, một lần ghi bên Nợ và một lần ghi bên Có, sao cho tổng số Nợ bằng tổng số Có.

Nguyên tắc niên độ kế toán

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng thương mại được ghi nhận theo niên độ kế toán. Niên độ kế toán là một khoảng thời gian nhất định, thường là 12 tháng. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong niên độ kế toán được tập hợp, hệ thống hóa và tổng hợp để lập báo cáo tài chính hàng năm.

Nguyên tắc dự phòng

Ngân hàng thương mại phải lập dự phòng cho các khoản nợ khó đòi, các khoản tổn thất tiềm ẩn,… Việc lập dự phòng giúp đảm bảo tính an toàn và đầy đủ của báo cáo tài chính.

Nguyên tắc kết chuyển

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng thương mại được kết chuyển vào các tài khoản kế toán cuối kỳ. Việc kết chuyển giúp đảm bảo tính chính xác và trung thực của báo cáo tài chính.

Ngoài ra, khi áp dụng bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại, cần lưu ý một số vấn đề sau:

Cần nắm vững các nguyên tắc kế toán

Để áp dụng bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại một cách chính xác và hiệu quả, cần nắm vững các nguyên tắc kế toán. Các nguyên tắc kế toán là cơ sở cho việc ghi chép, tổng hợp và phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng thương mại.

Cần cập nhật kịp thời các thay đổi của pháp luật

Pháp luật về kế toán luôn có những thay đổi, bổ sung. Do đó, cần cập nhật kịp thời các thay đổi của pháp luật để đảm bảo việc áp dụng bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại được phù hợp với quy định của pháp luật.

Cần sử dụng phần mềm kế toán

Sử dụng phần mềm kế toán sẽ giúp việc ghi chép, tổng hợp và phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng thương mại được dễ dàng và thuận tiện hơn.

Việc áp dụng bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại một cách chính xác và hiệu quả sẽ giúp ngân hàng thương mại đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế và thống kê. Đồng thời, việc áp dụng bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại cũng giúp ngân hàng thương mại có được cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của ngân hàng, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

Trên đây là một số thông tin về Bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng