Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước cập nhật 2023

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2023 là một tài liệu quan trọng trong lĩnh vực kiểm toán, hướng dẫn kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán về việc thực hiện kiểm toán tài chính. Được ban hành kèm theo Thông tư 214/2012/TT-BTC, hệ thống chuẩn mực này đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 và đóng vai trò quyết định đối với nhiều khía cạnh trong kiểm toán. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu toàn bộ 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2023 cùng với phạm vi và đối tượng áp dụng.

1. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước là gì?

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước là tập hợp các quy định và tiêu chuẩn mà các nhà kiểm toán phải tuân thủ khi thực hiện các dự án kiểm toán và kiểm toán tài chính. Ở Việt Nam, hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước dựa trên chuẩn mực quốc tế với tên gọi là Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA – Vietnam Standards on Auditing). Đây là một hệ thống chuẩn mực được thiết lập bởi Bộ Tài chính và được áp dụng bắt buộc cho tất cả các công ty kiểm toán và nhà kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán ở Việt Nam.

2. Tại sao cần phải tuân thủ hệ thống chuẩn mực kiểm toán?

Việc tuân thủ hệ thống chuẩn mực kiểm toán là cực kỳ quan trọng vì nó giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính mà các công ty và tổ chức phải báo cáo. Các lý do quan trọng bao gồm:

 • Đảm bảo tính công bằng và trung thực: Tuân thủ chuẩn mực giúp đảm bảo rằng kiểm toán được tiến hành một cách công bằng và không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố không liên quan.
 • Đảm bảo tính kỷ luật và chất lượng: Chuẩn mực giúp tạo ra một khung làm việc cụ thể cho các nhà kiểm toán, đảm bảo rằng công việc được thực hiện với chất lượng cao và theo đúng quy trình.
 • Tăng sự tin tưởng của công chúng: Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán giúp tạo ra sự tin tưởng của công chúng và các bên liên quan rằng thông tin tài chính được báo cáo là đáng tin cậy.

3. Nếu vi phạm hệ thống chuẩn mực kiểm toán sẽ bị xử lý như thế nào?

Nếu một công ty hoặc cá nhân thực hiện kiểm toán vi phạm hệ thống chuẩn mực kiểm toán, có thể có một loạt hậu quả và biện pháp xử lý như sau:

 • Kiểm toán không chấp nhận được: Kết quả kiểm toán có thể bị tăng cường kiểm tra hoặc đánh giá lại. Khi phát hiện vi phạm, các yếu tố liên quan có thể phải được kiểm tra lại để đảm bảo tính xác thực và trung thực của dữ liệu tài chính.
 • Báo cáo kiểm toán có hạn chế: Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến vi phạm chuẩn mực, kiểm toán viên có thể phải đưa ra một báo cáo có hạn chế. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự tin tưởng của các bên sử dụng báo cáo kiểm toán.
 • Phản ứng của các cơ quan quản lý: Các cơ quan quản lý, như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, có thể thực hiện các biện pháp kiểm tra hoặc điều tra đối với công ty hoặc cá nhân vi phạm chuẩn mực kiểm toán.
 • Phản ứng pháp lý: Nếu vi phạm liên quan đến việc làm gian lận, lừa dối, hoặc vi phạm pháp luật tài chính, có thể có hậu quả pháp lý, bao gồm việc kiện cáo và truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Hình phạt tài chính: Ngoài việc phải đối mặt với việc phát triển lại báo cáo kiểm toán hoặc bị kiện cáo, vi phạm chuẩn mực kiểm toán còn có thể dẫn đến các khoản phạt tài chính.
 • Sự giám sát tăng cường: Các cơ quan quản lý kiểm toán và kiểm soát tài chính có thể tăng cường sự giám sát đối với công ty hoặc cá nhân vi phạm để đảm bảo tuân thủ với chuẩn mực kiểm toán trong tương lai.

4. 37 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2023

 1. VSQC1 – Kiểm soát chất lượng số 1
  Đây là chuẩn mực kiểm toán quan trọng, định hướng kiểm toán viên trong việc kiểm soát chất lượng trong quá trình kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan.
 2. Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
  Chuẩn mực này hướng dẫn về mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
 3. Hợp đồng kiểm toán
  Chuẩn mực số 210 quy định về việc lập hợp đồng kiểm toán, một phần quan trọng của quá trình kiểm toán.
 4. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính
  Chuẩn mực số 220 tập trung vào việc kiểm soát chất lượng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.
 5. Tài liệu, hồ sơ kiểm toán
  Chuẩn mực số 230 hướng dẫn về việc xử lý và bảo quản tài liệu và hồ sơ kiểm toán.
 6. Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính
  Chuẩn mực số 240 định rõ trách nhiệm của kiểm toán viên đối với việc phát hiện và báo cáo gian lận.
 7. Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính
  Chuẩn mực số 250 giúp kiểm toán viên đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.
 8. Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán
  Chuẩn mực số 260 quy định về việc kiểm toán viên trao đổi thông tin với Ban quản trị.
 9. Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán
  Chuẩn mực số 265 hướng dẫn về việc trao đổi thông tin về khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ.
 10. Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính
  Chuẩn mực số 300 quy định về việc lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính.
 11. Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị
  Chuẩn mực số 315 tập trung vào việc đánh giá rủi ro trong quá trình kiểm toán.
 12. Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán
  Chuẩn mực số 320 hướng dẫn về việc xác định mức trọng yếu trong kiểm toán.
 13. Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá
  Chuẩn mực số 330 giúp kiểm toán viên xác định cách xử lý rủi ro.
 14. Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài
  Chuẩn mực số 402 tập trung vào việc kiểm toán đơn vị sử dụng dịch vụ bên ngoài.
 15. Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán
  Chuẩn mực số 450 hướng dẫn về việc đánh giá sai sót trong quá trình kiểm toán.
 16. Bằng chứng kiểm toán
  Chuẩn mực số 500 quy định về việc thu thập và sử dụng bằng chứng trong quá trình kiểm toán.
 17. Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt
  Chuẩn mực số 501 tập trung vào việc thu thập bằng chứng đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt.
 18. Thông tin xác nhận từ bên ngoài
  Chuẩn mực số 505 hướng dẫn về việc xác minh thông tin từ bên ngoài.
 19. Kiểm toán năm đầu tiên – Số dư đầu kỳ
  Chuẩn mực số 510 quy định về việc kiểm toán năm đầu tiên và số dư đầu kỳ.
 20. Thủ tục phân tích
  Chuẩn mực số 520 hướng dẫn về thủ tục phân tích trong kiểm toán.
 21. Lấy mẫu kiểm toán
  Chuẩn mực số 530 quy định về việc lấy mẫu trong quá trình kiểm toán.
 22. Kiểm toán các ước tính kế toán
  Chuẩn mực số 540 tập trung vào việc kiểm toán các ước tính kế toán, bao gồm ước tính về giá trị hợp lý và các thuyết minh liên quan.
 23. Các bên liên quan
  Chuẩn mực số 550 quy định về việc kiểm toán các bên liên quan đối với đơn vị được kiểm toán.
 24. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
  Chuẩn mực số 560 tập trung vào việc kiểm toán các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán.
 25. Hoạt động liên tục
  Chuẩn mực số 570 hướng dẫn về việc kiểm toán hoạt động liên tục của doanh nghiệp.
 26. Giải trình bằng văn bản
  Chuẩn mực số 580 quy định về việc giải trình bằng văn bản trong báo cáo tài chính.
 27. Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn
  Chuẩn mực số 600 tập trung vào kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn.
 28. Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ
  Chuẩn mực số 610 hướng dẫn về việc sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ.
 29. Sử dụng công việc của chuyên gia
  Chuẩn mực số 620 tập trung vào việc sử dụng công việc của chuyên gia trong quá trình kiểm toán.
 30. Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
  Chuẩn mực số 700 quy định về quá trình hình thành ý kiến kiểm toán và việc báo cáo kiểm toán.
 31. Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần
  Chuẩn mực số 705 giúp kiểm toán viên đưa ra ý kiến kiểm toán khi có các vấn đề cần lưu ý.
 32. Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
  Chuẩn mực số 706 quy định về việc báo cáo các vấn đề cần nhấn mạnh trong báo cáo kiểm toán.
 33. Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh
  Chuẩn mực số 710 tập trung vào việc so sánh dữ liệu và báo cáo tài chính.
 34. Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán
  Chuẩn mực số 720 quy định về việc kiểm toán các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 35. Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt
  Chuẩn mực số 800 hướng dẫn về kiểm toán báo cáo tài chính lập theo khuôn khổ đặc biệt.
 36. Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính
  Chuẩn mực số 805 quy định về việc kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và các yếu tố cụ thể.
 37. Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt
  Cuối cùng, chuẩn mực số 810 định rõ các yêu cầu khi cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính tóm tắt.

Phạm vi và đối tượng áp dụng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2023 áp dụng cho một loạt đối tượng trong lĩnh vực kiểm toán. Đây bao gồm:

 • Doanh nghiệp kiểm toán: Các doanh nghiệp đã chọn kiểm toán tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam: Các chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
 • Kiểm toán viên hành nghề: Các kiểm toán viên đang thực hiện kiểm toán tài chính.
 • Tổ chức và cá nhân có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập: Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào liên quan đến quá trình kiểm toán.

Căn cứ pháp lý chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2023 được ban hành kèm theo Thông tư 214/2012/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Thông tư này là căn cứ pháp lý quan trọng đối với hoạt động kiểm toán tại Việt Nam và quy định nhiều khía cạnh trong lĩnh vực này.

Kết luận

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2023 là tài liệu quan trọng định hình hoạt động kiểm toán tại Việt Nam. Với 37 chuẩn mực chi tiết và rõ ràng, nó đảm bảo tính chất lượng và đáng tin cậy của quá trình kiểm toán tài chính. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và xã hội, đồng thời cung cấp một bộ khung pháp lý cho hoạt động kiểm toán tại Việt Nam. Trên đây là những thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000