087.790.7790

Hướng dẫn tính và hạch toán thuế tncn từ đầu tư vốn

Hạch toán thuế TNCN từ đầu tư vốn là một nghiệp vụ kế toán quan trọng, đòi hỏi kế toán phải nắm vững các quy định của pháp luật về thuế TNCN. Vậy  hạch toán thuế tncn từ đầu tư vốn như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này 

1. Cách xác định thu nhập thuế tncn từ đầu tư vốn ?

Hướng dẫn tính và hạch toán thuế tncn từ đầu tư vốn
Hướng dẫn tính và hạch toán thuế tncn từ đầu tư vốn

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập mà cá nhân nhận được từ việc đầu tư vào các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty phần vốn nhà nước, công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Thu nhập từ đầu tư vốn bao gồm các khoản thu nhập sau:

 • Thu nhập từ cổ tức, lợi nhuận được chia từ hoạt động đầu tư vốn cổ phần;
 • Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi trái phiếu, lãi cho vay;
 • Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế;
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp;
 • Thu nhập từ thừa kế, quà tặng là phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế.

Cách xác định thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn

Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn là tổng số tiền mà cá nhân nhận được từ các khoản thu nhập nêu trên, trừ các khoản giảm trừ, miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Các khoản giảm trừ, miễn thuế

Cá nhân nhận thu nhập từ đầu tư vốn được giảm trừ các khoản sau khi tính thuế thu nhập cá nhân:

 • Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 9 triệu đồng/tháng.
 • Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng/tháng/người phụ thuộc.

Cá nhân nhận thu nhập từ đầu tư vốn không được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Ví dụ

Cá nhân A nhận được 100 triệu đồng tiền cổ tức từ công ty cổ phần XYZ. Cá nhân A có 2 người phụ thuộc.

Thu nhập chịu thuế của cá nhân A là:

100 triệu đồng – 9 triệu đồng/tháng/9 tháng = 91,11 triệu đồng

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của cá nhân A là:

91,11 triệu đồng * 20% = 18,22 triệu đồng

Hạch toán thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

Cá nhân nhận thu nhập từ đầu tư vốn có nghĩa vụ khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế.

Tài khoản sử dụng để hạch toán thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn là tài khoản 3335 – Thuế thu nhập cá nhân.

Hạch toán thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

 • Kê khai thuế thu nhập cá nhân
 • Khi phát sinh các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn, cá nhân nhận thu nhập từ đầu tư vốn căn cứ vào hóa đơn, chứng từ có liên quan để kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế.

Nộp thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân nhận thu nhập từ đầu tư vốn có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân nhận thu nhập từ đầu tư vốn có quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

 

Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, cá nhân nhận thu nhập từ đầu tư vốn căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân để xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp hoặc số thuế thu nhập cá nhân được hoàn.

Nếu số thuế thu nhập cá nhân phải nộp lớn hơn số thuế thu nhập cá nhân đã nộp, cá nhân nhận thu nhập từ đầu tư vốn ghi:

 • Nợ TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân
 • Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Nếu số thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, cá nhân nhận thu nhập từ đầu tư vốn ghi:

 • Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân
 • Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Lưu ý

 • Cá nhân nhận thu nhập từ đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được tiền.
 • Cá nhân nhận thu nhập từ đầu tư vốn có quyền

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế tncn từ đầu tư vốn

Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn được quy định tại Điều 57 Luật Quản lý thuế 2019 và Điều 15 Thông tư 156/2020/TT-BTC. Cụ thể như sau:

Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn:

Đối với thu nhập từ đầu tư vốn phát sinh tại Việt Nam:

 • Trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế: Chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế: Chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày cuối cùng của tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Đối với thu nhập từ đầu tư vốn phát sinh ngoài Việt Nam: Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn phát sinh tại Việt Nam:

Chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ:

Cá nhân A có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu phát sinh vào ngày 20/7/2023.

Trường hợp cá nhân A trực tiếp khai thuế: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân phải được nộp chậm nhất là ngày 30/8/2023.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế cho cá nhân A: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân phải được nộp chậm nhất là ngày 30/8/2023.

Lưu ý:

 • Trường hợp cá nhân không nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân đúng thời hạn thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp cá nhân nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân quá thời hạn nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tờ khai thì sẽ bị tính tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật.

3. Cách hạch toán thuế tncn đầu tư vốn 

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ đầu tư vốn là khoản thuế đánh vào thu nhập của cá nhân từ việc chuyển nhượng vốn góp, mua bán cổ phần, trái phiếu,…

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế TNCN từ đầu tư vốn được hạch toán trên tài khoản 3335 – Thuế thu nhập cá nhân.

Hạch toán thuế TNCN từ đầu tư vốn khi nhận được khoản thu

Khi nhận được khoản thu từ chuyển nhượng vốn góp, mua bán cổ phần, trái phiếu,…, kế toán hạch toán như sau:

 • Nợ TK 111 – Tiền mặt
 • Có TK 711 – Thu nhập khác

Ví dụ

Công ty ABC chuyển nhượng vốn góp cho Công ty DEF thu về 100.000.000 đồng, trong đó bao gồm thuế TNCN là 20.000.000 đồng.

Doanh nghiệp ABC đã nhận được khoản thu từ chuyển nhượng vốn góp.

Hạch toán khi nhận được khoản thu

 • Nợ TK 111 – Tiền mặt
 • Có TK 711 – Thu nhập khác 100.000.000

Hạch toán thuế TNCN khi nộp

Khi nộp thuế TNCN vào ngân sách nhà nước, kế toán hạch toán như sau:

 • Nợ TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân phải nộp
 • Có TK 111 – Tiền mặt

Ví dụ

Công ty ABC đã nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp cho Công ty DEF là 20.000.000 đồng.

Hạch toán khi nộp thuế TNCN

 • Nợ TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân phải nộp
 • Có TK 111 – Tiền mặt 20.000.000

Hạch toán thuế TNCN trong trường hợp được hoàn thuế

Trường hợp doanh nghiệp được cơ quan thuế chấp nhận hoàn thuế TNCN, kế toán hạch toán như sau:

 • Nợ TK 133 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác, tiểu khoản 3335 – Thuế thu nhập cá nhân
 • Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân phải nộp
 • Nợ TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân phải nộp
 • Có TK 111 – Tiền mặt

Ví dụ

Công ty ABC được cơ quan thuế chấp nhận hoàn thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp cho Công ty DEF là 10.000.000 đồng.

Hạch toán khi được cơ quan thuế chấp nhận hoàn thuế TNCN

 • Nợ TK 133 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác, tiểu khoản 3335 – Thuế thu nhập cá nhân
 • Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân phải nộp 10.000.000

Hạch toán khi nộp tiền hoàn thuế TNCN vào ngân sách

 • Nợ TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân phải nộp
 • Có TK 111 – Tiền mặt 10.000.000

Một số lưu ý khi hạch toán thuế TNCN từ đầu tư vốn

 • Thuế TNCN từ đầu tư vốn được hạch toán riêng biệt và theo dõi chi tiết theo từng đối tượng nộp thuế, từng loại thu nhập và từng thời kỳ phát sinh.
 • Trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế TNCN, khoản thuế được hoàn phải được hạch toán ngay khi được cơ quan thuế chấp nhận hoàn.
 • Kế toán cần lưu ý hạch toán thuế TNCN từ đầu tư vốn theo đúng quy định của pháp luật để tránh sai sót.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn tính và hạch toán thuế tncn từ đầu tư vốn. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng