Cách hạch toán tài khoản 911 – xác định kết quả kinh doanh

Trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu chi tiết về cách xác định kết quả kinh doanh, hãy làm rõ một câu hỏi quan trọng: Kết quả kinh doanh là gì? Đúng, đó chính là điểm khởi đầu của tất cả. Kết quả kinh doanh là số lãi hoặc lỗ mà một doanh nghiệp ghi nhận trong một kỳ kế toán cụ thể, dựa trên các hoạt động kinh doanh của họ. Đây là yếu tố quyết định sức khỏe tài chính và hiệu suất của doanh nghiệp. Chúng ta sẽ tiến xa hơn để hiểu rõ hơn về cách xác định kết quả kinh doanh và tại sao nó quan trọng.

1. Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh

 • Tài khoản 911 được sử dụng để xác định và thể hiện kết quả của hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.
 • Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm các thành phần sau: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, Kết quả hoạt động tài chính và Kết quả hoạt động khác.
 • Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là sự chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán, bao gồm cả các yếu tố như giá trị của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, cùng với chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Kết quả hoạt động tài chính thể hiện sự chênh lệch giữa thu nhập từ hoạt động tài chính và chi phí của hoạt động tài chính.
 • Kết quả hoạt động khác là sự chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí khác, bao gồm cả chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Sơ đồ chữ T hạch toán tài khoản 911

Sơ đồ chữ T hạch toán tài khoản 911
Sơ đồ chữ T hạch toán tài khoản 911

Lưu ý rằng “Nguồn vốn” ở đây có thể bao gồm các nguồn vốn khác nhau như vốn cổ phần, vốn lưu động, vốn cố định, và “Nguồn thuế” có thể liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các loại thuế khác. Thông tin cụ thể trong sơ đồ sẽ phụ thuộc vào tình hình tài chính và nguyên tắc hạch toán của doanh nghiệp cụ thể.

Trong phần tiếp theo của sơ đồ chữ T, chúng ta mở rộng vào các nguồn thu khác ngoài nguồn thuế và nguồn vốn. Các nguồn này có thể bao gồm doanh thu từ bán hàng, thu nhập từ đầu tư, và các nguồn thu khác. Tương tự, các khoản nợ có thể bao gồm các chi phí và nghĩa vụ khác của doanh nghiệp.

3. Kết cấu và nội dung Tài khoản 911

Bên Nợ:

 • Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán.
 • Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác.
 • Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Kết chuyển lãi.

Bên Có:

 • Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ.
 • Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản kết chuyển giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Kết chuyển lỗ.

Lưu ý: Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ

4. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh một số nghiệp vụ tài khoản 911

4.1. Hạch toán kết chuyển Doanh thu

a) Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi:

 • Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

b) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác, ghi:

 • Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính
 • Nợ TK 711 – Thu nhập khác
 • Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

4.2. Hạch toán kết chuyển Chi phí

c) Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, ghi:

 • Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
 • Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

d) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác, ghi:

 • Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
 • Có TK 635 – Chi phí tài chính
 • Có TK 811 – Chi phí khác.

đ) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi:

 • Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
 • Có TK 641, 642 – (Nếu theo Thông tư 200)
 • Có TK 6421, 6422 – (Nếu theo Thông tư 133)

e) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:

 • Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
 • Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

4.3. Hạch toán kết chuyển lãi lỗ cuối năm

g) Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Kết chuyển lãi, ghi:

 • Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
 • Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kết chuyển lỗ, ghi:

 • Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 • Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Kết luận

Trong quá trình xác định kết quả kinh doanh, doanh nghiệp phải tuân thủ quy định kế toán và thực hiện các bước kết chuyển các khoản thu, chi phí, và lợi nhuận một cách chính xác. Việc này giúp đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quản lý tài chính. Đồng thời, doanh nghiệp cần thực hiện quá trình kết chuyển kết quả kinh doanh đúng theo quy trình kế toán để đảm bảo tuân thủ pháp luật và định rõ tình hình tài chính. Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000