Hướng dẫn hạch toán tài khoản 621 – chi phí nguyên vật liệu

TK 621, hoặc tài khoản chi phí nguyên liệu và vật liệu trực tiếp, là một khía cạnh quan trọng của kế toán trong các doanh nghiệp thực hiện sản xuất, dịch vụ, hoặc các hoạt động SXKD khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về TK 621, bao gồm các quy tắc, cách sử dụng, và những điều cần lưu ý để đảm bảo tính chính xác trong kế toán và tuân thủ các quy định thuế.

1. Quy tắc chung về TK 621

1.1. Mục đích sử dụng TK 621

TK 621 là tài khoản được sử dụng để ghi chép chi phí nguyên liệu và vật liệu sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ. Điều này bao gồm cả nguyên liệu chính và phụ và phải được tính theo giá đúng nhất khi sử dụng.

1.2. Ghi chép trong kỳ kế toán

Trong mỗi kỳ kế toán, chúng ta cần ghi chép chi phí nguyên liệu và vật liệu trực tiếp vào TK 621 theo từng đối tượng sử dụng trực tiếp. Điều này đòi hỏi việc ghi chép phải được thực hiện một cách cụ thể và rõ ràng nhất để xác định từng đối tượng sử dụng.

1.3. Kết chuyển vào TK 154

Cuối kỳ kế toán, chúng ta cần thực hiện kết chuyển các chi phí của nguyên liệu và vật liệu vào tài khoản 154 để tính giá thành thực tế của sản phẩm hoặc dịch vụ. Khi tiến hành phân bổ các nguồn trị giá nguyên liệu, chúng ta cần áp dụng phương pháp hợp lý nhất.

“Quy tắc chung về TK 621”. Đây là một tập hợp các quy định và nguyên tắc quan trọng trong lĩnh vực tài chính và kế toán. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về những quy tắc này.

 1. Xác định Mục Tiêu và Phạm Vi:
  • Đầu tiên và quan trọng nhất, mọi hệ thống tài khoản cần xác định rõ mục tiêu và phạm vi sử dụng. Điều này giúp định rõ ràng các loại giao dịch và thông tin cần được theo dõi.
 2. Phân loại Tài Khoản:
  • Quy tắc TK 621 yêu cầu việc phân loại rõ ràng các loại tài khoản, bao gồm cả tài khoản tài sản, nợ và vốn. Điều này giúp quản lý hiệu quả thông tin tài chính của doanh nghiệp.
 3. Nguyên Tắc Ghi Sổ:
  • Các giao dịch cần được ghi sổ một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời. Nguyên tắc này là quan trọng để bảo đảm rằng tất cả các hoạt động tài chính được theo dõi và báo cáo đúng cách.
 4. Bảo Dưỡng Hệ Thống:
  • Hệ thống tài khoản cần được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo tính nhất quán và đồng nhất trong cách ghi chúng và phản ánh thực tế về tài chính.
 5. Kiểm Soát Nội Bộ:
  • Các biện pháp kiểm soát nội bộ cần được thiết lập để ngăn chặn và phát hiện sớm bất kỳ sai sót hay gian lận nào trong quá trình ghi sổ và xử lý tài khoản.
 6. Tuân Thủ Pháp Luật:
  • Quy tắc TK 621 yêu cầu việc tuân thủ mọi quy định và pháp luật liên quan đến việc quản lý tài chính và ghi sổ.
 7. Báo Cáo Tài Chính:
  • Đảm bảo rằng các báo cáo tài chính được chuẩn bị đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn để phản ánh đầy đủ về tình hình tài chính của tổ chức.
 8. Giáo Dục và Đào Tạo:
  • Nhân viên liên quan đến quá trình ghi sổ và quản lý tài chính cần được đào tạo đầy đủ và cập nhật về các quy định mới và thay đổi trong lĩnh vực này.
 9. Kiểm Toán Nội Bộ:
  • Thực hiện kiểm toán nội bộ định kỳ để đảm bảo rằng các quy tắc và quy định đều được tuân thủ đúng cách.

Bằng cách tuân thủ những quy tắc chung này, tổ chức có thể đảm bảo rằng hệ thống tài khoản của họ hoạt động một cách minh bạch, chính xác và đáng tin cậy.

2. Hướng dẫn hạch toán tài khoản 621 – chi phí nguyên vật liệu

Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu là một trong những tài khoản quan trọng trong hạch toán kế toán doanh nghiệp, đặc biệt là trong ngành sản xuất và kinh doanh có liên quan đến sử dụng nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Dưới đây là hướng dẫn hạch toán cho tài khoản này:

Bước 1: Xác định Nguyên Vật Liệu đã Mua

Khi doanh nghiệp mua nguyên vật liệu để sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ, hạch toán bắt đầu từ việc ghi nhận chi phí nguyên vật liệu đã mua. Bạn thực hiện nghiệp vụ này thông qua các tài khoản sau:

 • Nợ Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu: Ghi nhận số tiền chi phí nguyên vật liệu đã mua.
 • Có Tài khoản 331 – Nợ phải trả ngắn hạn hoặc Tài khoản 156 – Nợ phải trả dài hạn (tùy thuộc vào điều kiện thanh toán): Ghi nhận nợ phải trả cho nhà cung cấp nguyên vật liệu.

Bước 2: Ghi Nhận Chi phí Vận Chuyển và Chi phí Khác (Nếu Có)

Nếu có các chi phí khác như chi phí vận chuyển nguyên vật liệu đến nơi sản xuất, bạn cần thêm vào chi phí nguyên vật liệu đã mua. Hạch toán như sau:

 • Nếu có chi phí vận chuyển:
  • Nợ Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu.
  • Có Tài khoản 642 – Chi phí vận chuyển: Ghi nhận chi phí vận chuyển.
 • Nếu có chi phí khác:
  • Nợ Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu.
  • Có các tài khoản khác phù hợp (ví dụ: 627 – Chi phí khác).

Bước 3: Kết Thúc Kỳ Hạch Toán

Cuối kỳ hạch toán, bạn cần kiểm tra và đối chiếu tài khoản 621 để đảm bảo rằng nó phản ánh chính xác tổng chi phí nguyên vật liệu đã sử dụng trong kỳ.

 • Nếu số dư Tài khoản 621 là dương: Điều này thể hiện chi phí nguyên vật liệu đã mua.
 • Nếu số dư Tài khoản 621 là âm: Có thể là do việc trả lại hoặc điều chỉnh số liệu.

Hạch toán đúng và chi tiết cho tài khoản 621 sẽ giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát chi phí nguyên vật liệu một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho quá trình quản lý và ra quyết định.

Bước 4: Đối Chiếu và Kiểm Soát Tồn Kho Nguyên Vật Liệu

Sau khi đã hạch toán chi phí nguyên vật liệu vào tài khoản 621, quản lý cần tiếp tục đối chiếu với thông tin tồn kho thực tế trong kho. Việc này giúp đảm bảo rằng số liệu hạch toán phản ánh chính xác mức tồn kho tại thời điểm đó.

 • Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu hạch toán và tồn kho thực tế, có thể cần điều chỉnh số liệu hạch toán để phản ánh đúng chi phí nguyên vật liệu đã sử dụng.

Bước 5: Xử Lý Tình Huống Trả Lại hoặc Điều Chỉnh Nguyên Vật Liệu

Nếu trong quá trình sử dụng nguyên vật liệu có sự trả lại hoặc điều chỉnh số lượng nguyên vật liệu, bạn cần thực hiện các bước hạch toán phù hợp:

 • Nếu có sự trả lại nguyên vật liệu:
  • Nợ Tài khoản 331 hoặc 156 (tùy thuộc vào điều kiện thanh toán): Ghi nhận giảm nợ phải trả.
  • Có Tài khoản 621: Giảm số dư của chi phí nguyên vật liệu đã mua.
 • Nếu có điều chỉnh số lượng nguyên vật liệu:
  • Nếu tăng số lượng: Nợ Tài khoản 621.
  • Nếu giảm số lượng: Có Tài khoản 621.

Bước 6: Lập Bảng Cân Đối Kế Toán (Bảng Cân Đối Tài Khoản)

Cuối kỳ, để đảm bảo tính đúng đắn của hạch toán, bạn nên lập bảng cân đối kế toán. Bảng này bao gồm tổng số nợ và tổng số có của tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu, và chúng phải bằng nhau.

Nếu bảng cân đối không khớp, cần kiểm tra lại các giao dịch và điều chỉnh để đảm bảo sự chính xác.

Những bước này giúp doanh nghiệp duy trì sự chính xác trong việc hạch toán tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu, từ việc mua nguyên vật liệu cho đến quản lý tồn kho và xử lý các tình huống đặc biệt như trả lại hoặc điều chỉnh.

3. Nội dung và cách sử dụng TK 621

TK 621 phản ánh giá trị thực tế của nguyên liệu và vật liệu được sử dụng trong các hoạt động sản xuất sản phẩm trong kỳ kế toán. Bên nợ TK 621 sẽ là giá trị thực tế của nguyên liệu và vật liệu. Bên có TK 621 sẽ kết chuyển các trị giá của nguyên liệu cho việc thực tế sử dụng cho việc sản xuất hoặc kinh doanh.

Khi kết chuyển chi phí vật liệu và nguyên liệu, nếu trị giá không hết, chúng ta cần nhập lại chúng vào kho.

3.1 TK 621 và giá trị thực tế

TK 621 đại diện cho “Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp”. Nó phản ánh chi phí của nguyên liệu và vật liệu được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ trong nhiều lĩnh vực công nghiệp.

 • Chỉ hạch toán: Chỉ hạch toán vào TK 621 những chi phí nguyên liệu, vật liệu (bao gồm nguyên liệu, vật liệu chính và vật liệu phụ) được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất hoặc kinh doanh.
 • Trị giá thực tế: Chi phí nguyên liệu, vật liệu phải tính theo giá thực tế khi xuất sử dụng.

3.2 Quá trình kế toán chi phí nguyên liệu

Khi kế toán chi phí nguyên liệu, cần tuân theo các nguyên tắc sau:

 1. Ghi chép chính xác: Trong quá trình ghi chép, tập hợp chi phí nguyên liệu và vật liệu trực tiếp vào TK 621 theo từng đối tượng sử dụng trực tiếp.
 2. Kết chuyển hoặc phân bổ cuối kỳ: Cuối kỳ kế toán, cần kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu (nếu tập hợp riêng biệt cho từng đối tượng sử dụng) hoặc tiến hành phân bổ chi phí nguyên liệu, vật liệu (nếu không tập hợp riêng biệt) vào tài khoản 154 để tính giá thành thực tế của sản phẩm hoặc dịch vụ.
 3. Sử dụng tiêu chuẩn phân bổ hợp lý: Khi phân bổ trị giá nguyên liệu, vật liệu vào giá thành sản phẩm, cần sử dụng các tiêu chuẩn phân bổ hợp lý như tỷ lệ theo định mức sử dụng.
 4. Xử lý thuế GTGT: Khi mua nguyên liệu, vật liệu, cần xem xét xem thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ hay không. Nếu có, trị giá nguyên liệu, vật liệu sẽ không bao gồm thuế GTGT.

3.3 Kết cấu và nội dung TK 621

TK 621 bao gồm hai phía: bên Nợ và bên Có.

Bên Nợ:

 • Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu: Xuất dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ hạch toán.

Bên Có:

 • Kết chuyển trị giá nguyên liệu, vật liệu thực tế sử dụng: Đối với sản xuất, kinh doanh trong kỳ.
 • Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vượt trên mức bình thường: Điều này không được tính vào giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ mà phải kết chuyển ngay vào TK 632 “Giá vốn hàng bán”.
 • Trị giá nguyên liệu, vật liệu trực tiếp không hết: Được nhập lại kho.

3.4 Hạch toán TK 621

a) Khi xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ:

 • Nợ TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
 • Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu.

b) Khi mua nguyên liệu, vật liệu sử dụng ngay (không qua nhập kho) cho hoạt động sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

 • Nợ TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có các TK 331, 141, 111, 112,…

c) Khi số nguyên liệu, vật liệu xuất ra không sử dụng hết và cuối kỳ nhập lại kho:

 • Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
 • Có TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

4. Hạch toán trong TK 621

4.1. Khi xuất nguyên liệu và vật liệu

Khi xuất nguyên liệu và vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ trong kỳ, ghi như sau:

Nợ TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

4.2. Khi mua nguyên liệu và vật liệu

Khi mua nguyên liệu và vật liệu sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 331, 141, 111, 112,…

4.3. Khi số nguyên liệu và vật liệu xuất ra không hết

Nếu số nguyên liệu và vật liệu xuất ra không hết và phải nhập lại vào kho cuối kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

4.4. Khi chi phí vật liệu và nguyên liệu vượt quá mức bình thường

Nếu chi phí vật liệu và nguyên liệu trực tiếp vượt quá mức bình thường, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

5. Quy định khi định khoản hạch toán TK 621

Quy định khi định khoản hạch toán TK 621 thường liên quan đến việc ghi nhận các chi phí và nghĩa vụ phải trả trong kế toán doanh nghiệp. Dưới đây là một số điều quan trọng cần lưu ý khi thực hiện hạch toán cho tài khoản 621:

 1. Xác định Mục Đích Hạch Toán:
  • Đầu tiên, cần xác định rõ mục đích hạch toán của tài khoản 621. Thông thường, nó liên quan đến các chi phí và nghĩa vụ phải trả trong tương lai.
 2. Xác Nhận Thông Tin Hợp Lý:
  • Trước khi thực hiện hạch toán, đảm bảo rằng thông tin liên quan đã được kiểm tra và xác nhận chính xác. Điều này bao gồm cả việc xác định nguồn gốc và tính chất của chi phí.
 3. Ghi Nhận Chi Phí Phải Trả:
  • Tài khoản 621 thường được sử dụng để ghi nhận các chi phí phải trả, bao gồm cả những khoản mà doanh nghiệp đã sử dụng nhưng chưa thanh toán.
 4. Phân Loại Chi Phí:
  • Chi phí phải được phân loại một cách chính xác để đảm bảo sự rõ ràng trong báo cáo tài chính. Việc này giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý hiệu quả các nguồn chi phí.
 5. Theo Dõi Nghĩa Vụ Phải Trả:
  • Nếu có nghĩa vụ phải trả, đảm bảo rằng nó được theo dõi đúng cách trong tài khoản 621. Cập nhật thông tin liên quan đều đặn để tránh sai sót trong quản lý nghĩa vụ tài chính.
 6. Tuân Thủ Quy Tắc Kế Toán:
  • Hãy tuân thủ theo các quy tắc kế toán và nguyên tắc hạch toán khi xử lý thông tin trong tài khoản 621. Điều này bao gồm cả việc áp dụng các chuẩn kế toán quốc tế hoặc quy định kế toán nội địa tùy thuộc vào loại doanh nghiệp.
 7. Bảo Dưỡng Hệ Thống Kế Toán:
  • Hệ thống kế toán cần được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của dữ liệu. Kiểm tra kỹ thuật và cập nhật phần mềm nếu cần.
 8. Kiểm Soát Nội Bộ:
  • Thiết lập các biện pháp kiểm soát nội bộ để ngăn chặn và phát hiện lỗi trong quá trình hạch toán tài khoản 621. Điều này có thể bao gồm việc phê duyệt và xác nhận của người quản lý.

Những quy định này giúp đảm bảo rằng quá trình hạch toán tài khoản 621 được thực hiện một cách hiệu quả và đáng tin cậy trong bối cảnh quản lý tài chính của doanh nghiệp.

 1. Chấp Hành Quy Định Thuế:
  • Theo dõi và chấp hành các quy định về thuế liên quan đến các khoản hạch toán trong tài khoản 621. Điều này bao gồm việc bảo đảm tính đầy đủ và chính xác của thông tin để tránh xử lý thuế không đúng.
 2. Xác Nhận Thanh Toán:
  • Khi thanh toán chi phí được liên kết với tài khoản 621, đảm bảo rằng quy trình xác nhận thanh toán được thực hiện đúng cách. Cung cấp thông tin xác thực về việc thanh toán để tránh sự nhầm lẫn.
 3. Đánh Giá Tình Trạng Tài Chính:
  • Liên kết thông tin từ tài khoản 621 vào báo cáo tài chính để đánh giá tình trạng tài chính của doanh nghiệp. Điều này giúp các bên liên quan như cổ đông, ngân hàng, và cơ quan quản lý hiểu rõ về các nghĩa vụ tài chính và chi phí của doanh nghiệp.
 4. Ghi Chú Chú Giải Hạch Toán:
  • Khi có những điều kiện đặc biệt hoặc sự kiện quan trọng liên quan đến tài khoản 621, ghi chú chú giải phù hợp cần được thêm vào để giải thích rõ ràng. Điều này hỗ trợ quá trình kiểm toán và giúp người đọc hiểu rõ hơn về các giao dịch.
 5. Đối Chiếu Số Liệu:
  • Thực hiện việc đối chiếu số liệu liên quan đến tài khoản 621 với các hồ sơ và tài liệu hỗ trợ. Điều này là quan trọng để xác nhận tính chính xác của dữ liệu và tránh sai sót trong quá trình báo cáo tài chính.
 6. Giữ Bảo Mật Thông Tin:
  • Bảo vệ tính bảo mật của thông tin trong tài khoản 621 để ngăn chặn sự truy cập trái phép. Điều này đặc biệt quan trọng nếu thông tin liên quan đến nghĩa vụ tài chính có tính nhạy cảm.
 7. Liên Tục Đào Tạo và Nâng Cao Năng Lực:
  • Đảm bảo nhân viên liên quan đến quá trình hạch toán tài khoản 621 được đào tạo đầy đủ và liên tục về các quy định kế toán mới và thay đổi về thuế. Nâng cao năng lực để đảm bảo sự hiểu biết và áp dụng chính xác các quy tắc.

Bằng cách thực hiện những quy định trên, doanh nghiệp có thể đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong quá trình hạch toán tài khoản 621, góp phần quản lý hiệu quả các chi phí và nghĩa vụ tài chính.

6. Bài tập ví dụ về TK 621

Hãy xem xét một ví dụ tại một nhà máy sản xuất sản phẩm loại A để hiểu rõ hơn về cách hạch toán TK 621.

Tài khoản 152 đầu kỳ: 80.000.000 đồng

Trong kỳ, có các giao dịch kinh tế sau:

 1. Mua nguyên liệu trị giá 220.000.000 đồng, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng, và thuế GTGT là 10%.
 2. Xuất kho vật liệu để chế tạo sản phẩm, trị giá 180.000.000 đồng.
 3. Các chi phí sản xuất chung khác thực tế phát sinh, bao gồm chi phí nhiên liệu 10.000.000 đồng, chi phí trả trước phân bổ 12.000.000 đồng, chi phí khấu hao TSCĐ 20.000.000 đồng, và chi phí dịch vụ mua ngoài trả bằng tiền mặt 8.000.000 đồng.

Giải quyết các giao dịch này:

 1. Mua nguyên liệu và vật liệu:

Nợ TK 621: 200.000.000 đồng

Nợ TK 133: 20.000.000 đồng

Có TK 112: 220.000.000 đồng

 1. Xuất kho vật liệu:

Nợ TK 621: 180.000.000 đồng

Có TK 152: 180.000.000 đồng

 1. Chi phí sản xuất chung:

Nợ TK 627: 50.000.000 đồng

Có TK 152: 10.000.000 đồng

Có TK 142: 12.000.000 đồng

Có TK 214: 20.000.000 đồng

Có TK 111: 8.000.000 đồng

Cuối kỳ kế toán, chúng ta cần kết chuyển chi phí:

Nợ TK 154: 230.000.000 đồng

Có TK 621: 180.000.000 đồng

Có TK 627: 50.000.000 đồng

Như vậy, chúng ta đã đi qua quy trình hạch toán TK 621 và giải quyết ví dụ cụ thể. Điều quan trọng là thực hiện các giao dịch này một cách chính xác để đảm bảo tính chuẩn xác trong kế toán và tuân thủ các quy định thuế.Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000