087.790.7790

Hướng dẫn hạch toán mua dịch vụ từng bước chi tiết 2024

Hạch toán mua dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kế toán của doanh nghiệp, giúp quản lý chi phí hiệu quả, theo dõi sử dụng dịch vụ, đảm bảo tuân thủ pháp luật và nâng cao tính minh bạch tài chính.Hãy cùng Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, tìm hiểu kỹ về cách hạch toán mua dịch vụ từng bước chi tiết nhé !  

hạch toán mua dịch vụ
hạch toán mua dịch vụ

1.Giới thiệu về hạch toán mua dịch vụ 

1.1 Hạch toán mua dịch vụ là gì ?

Hạch toán mua dịch vụ là quá trình ghi chép lại các nghiệp vụ liên quan đến việc mua dịch vụ của doanh nghiệp nhằm mục đích phản ánh trung thực tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc hạch toán mua dịch vụ đúng cách sẽ giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả chi phí, theo dõi tình hình sử dụng dịch vụ và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

1.2 Đặc điểm của hạch toán mua dịch vụ 

Hạch toán mua dịch vụ là quá trình ghi chép lại các nghiệp vụ liên quan đến việc mua dịch vụ của doanh nghiệp nhằm mục đích phản ánh trung thực tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. So với hạch toán các loại hàng hóa khác, hạch toán mua dịch vụ có một số đặc điểm riêng biệt sau:

 • Tính phi vật thể: Dịch vụ là một loại hàng hóa phi vật thể, không có hình dạng, kích thước cụ thể. Do đó, việc xác định giá trị và thời điểm hạch toán mua dịch vụ thường gặp nhiều khó khăn hơn so với hạch toán mua hàng hóa.
 • Tính vô hình: Dịch vụ được tiêu thụ ngay khi được cung cấp. Do đó, việc xác định giá trị và thời điểm hạch toán mua dịch vụ cần có sự cẩn trọng và chính xác.
 • Tính đa dạng: Có rất nhiều loại dịch vụ khác nhau, mỗi loại dịch vụ có đặc điểm riêng biệt. Do đó, việc hạch toán mua dịch vụ cần phải linh hoạt và phù hợp với từng loại dịch vụ cụ thể.
 •  Khó khăn trong việc xác định giá trị: Giá trị của dịch vụ thường không được thể hiện cụ thể trên hóa đơn mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giá trị sử dụng, hiệu quả kinh tế, giá thị trường,… Do đó, việc xác định giá trị hạch toán mua dịch vụ cần có sự đánh giá hợp lý và chính xác.
 • Khó khăn trong việc phân bổ chi phí: Chi phí mua dịch vụ thường được phân bổ cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau. Do đó, việc xác định tỷ lệ phân bổ chi phí hợp lý là một vấn đề cần được quan tâm.
 • Yêu cầu cao về tính đầy đủ và chính xác của chứng từ: Việc hạch toán mua dịch vụ cần dựa trên đầy đủ và chính xác các chứng từ liên quan như hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán,…
 • Cần cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật: Các quy định pháp luật về hạch toán mua dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, doanh nghiệp cần cập nhật thường xuyên các quy định này để đảm bảo việc hạch toán chính xác.

2.Quy trình hạch toán mua dịch vụ 

Quy trình hạch toán mua dịch vụ là một chuỗi các bước được thực hiện nhằm ghi chép lại các nghiệp vụ liên quan đến việc mua dịch vụ của doanh nghiệp. Việc hạch toán mua dịch vụ đúng cách sẽ giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả chi phí, theo dõi tình hình sử dụng dịch vụ và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.Dưới đây là quy trình hạch toán mua dịch vụ cơ bản:

Bước 1: Nhận hóa đơn dịch vụ từ nhà cung cấp:

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn bao gồm:

 • Thông tin nhà cung cấp và người mua dịch vụ chính xác.
 • Nội dung dịch vụ cung cấp được mô tả rõ ràng.
 • Giá trị dịch vụ và thuế GTGT được ghi rõ ràng.
 • Hóa đơn có dấu mộc, chữ ký của nhà cung cấp đầy đủ.

Bước 2: Xác định đối tượng hạch toán:

Xác định xem dịch vụ mua vào được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hay phục vụ cho các mục đích khác.

 • Chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh: được hạch toán vào các tài khoản chi phí phù hợp như Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý,…
 • Chi phí không thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh: được hạch toán vào các tài khoản chi phí khác như Chi phí tài chính, Chi phí lãi vay,…

Bước 3: Xác định giá trị hạch toán:

Xác định giá trị chi phí mua dịch vụ dựa trên giá trị hợp đồng, giá trị thanh toán thực tế và các khoản điều chỉnh liên quan.

 • Giá trị hợp đồng: là giá trị được ghi trong hợp đồng mua dịch vụ giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp.
 • Giá trị thanh toán thực tế: là số tiền doanh nghiệp đã thanh toán cho nhà cung cấp để mua dịch vụ.
 • Các khoản điều chỉnh liên quan: bao gồm các khoản chiết khấu, thuế GTGT đầu vào, các khoản điều chỉnh giá trị dịch vụ,…

Bước 4: Ghi chép chứng từ hạch toán:

 • Ghi chép đầy đủ, chính xác các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ mua dịch vụ như hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán,…

Bước 5: Hạch toán trên sổ sách kế toán:

 • Ghi nhận chi phí mua dịch vụ vào các tài khoản kế toán phù hợp theo quy định của Luật Kế toán.
 • Đối với chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh:

Nợ: Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý,…

Có: Tiền gửi ngân hàng, Tiền mặt,…

 • Đối với chi phí không thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh:

Nợ: Chi phí tài chính, Chi phí lãi vay,…

Có: Tiền gửi ngân hàng, Tiền mặt,…

Bước 6: Kê khai thuế GTGT đầu vào:

 • Kê khai thuế GTGT đầu vào liên quan đến chi phí mua dịch vụ theo quy định của Luật Thuế Giá trị gia tăng.

Bước 7: Lưu trữ chứng từ:

 • Lưu trữ đầy đủ, an toàn các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ mua dịch vụ trong thời gian quy định theo quy định của pháp luật.

3.Các vấn đề cần lưu ý về hạch toán mua dịch vụ

Hạch toán mua dịch vụ là một nghiệp vụ quan trọng trong hoạt động kế toán của doanh nghiệp. Việc hạch toán mua dịch vụ đúng cách sẽ giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả chi phí, theo dõi tình hình sử dụng dịch vụ và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Tuy nhiên, trong thực tế, việc hạch toán mua dịch vụ thường gặp một số vấn đề sau:

3.1 Xác định sai bản chất của giao dịch:

Một số doanh nghiệp có thể hạch toán sai bản chất của giao dịch mua dịch vụ, dẫn đến việc ghi nhận chi phí không chính xác. Ví dụ: doanh nghiệp có thể hạch toán chi phí mua hàng hóa thay vì chi phí mua dịch vụ hoặc hạch toán chi phí cá nhân vào chi phí mua dịch vụ.

3.2 Xác định sai đối tượng hạch toán:

Doanh nghiệp cần xác định đúng đối tượng hạch toán của chi phí mua dịch vụ để ghi nhận chi phí vào các tài khoản kế toán phù hợp. Ví dụ: chi phí mua dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được hạch toán vào các tài khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý, …; chi phí mua dịch vụ không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được hạch toán vào các tài khoản chi phí tài chính, chi phí lãi vay, …

3.3 Xác định sai giá trị hạch toán:

Giá trị hạch toán của chi phí mua dịch vụ cần được xác định dựa trên giá trị hợp đồng, giá trị thanh toán thực tế và các khoản điều chỉnh liên quan. Doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau khi xác định giá trị hạch toán:

Đảm bảo tính hợp lý của giá trị hợp đồng: Giá trị hợp đồng cần phản ánh đúng giá trị thực tế của dịch vụ được cung cấp.

Ghi nhận đầy đủ các khoản thanh toán thực tế: Bao gồm cả các khoản thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, séc, …

Xác định đúng các khoản điều chỉnh liên quan: Bao gồm các khoản chiết khấu, thuế GTGT đầu vào, các khoản điều chỉnh giá trị dịch vụ, …

3.4 Ghi chép chứng từ không đầy đủ, chính xác:

Doanh nghiệp cần ghi chép đầy đủ, chính xác các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ mua dịch vụ như hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán, … Việc ghi chép chứng từ không đầy đủ, chính xác có thể dẫn đến việc hạch toán sai sót, thiếu thông tin và khó khăn trong việc kiểm tra, đối chiếu.

3.5 Hạch toán không đúng thời điểm:

Chi phí mua dịch vụ cần được hạch toán vào đúng thời điểm phát sinh. Việc hạch toán sai thời điểm có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh trong các kỳ kế toán và dẫn đến việc sai sót trong báo cáo tài chính.

4.Phần mềm hỗ trợ hạch toán mua dịch vụ

Phần mềm hỗ trợ hạch toán mua dịch vụ

Hiện nay, có rất nhiều phần mềm hỗ trợ hạch toán mua dịch vụ trên thị trường, giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình hạch toán, tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời đảm bảo tính chính xác và an toàn cho dữ liệu. Dưới đây là một số phần mềm phổ biến:

4.1 Misa SME:

 • Tính năng: Hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán mua dịch vụ từ khâu lập chứng từ đến ghi nhận sổ sách.Tự động cập nhật các khoản thuế GTGT đầu vào liên quan. Hỗ trợ quản lý chi phí mua dịch vụ theo từng đối tượng, dự án, bộ phận. Cung cấp báo cáo chi tiết về tình hình mua dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, giao diện thân thiện. Hỗ trợ đa ngôn ngữ.Có đội ngũ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp. Giá thành hợp lý.
 • Nhược điểm: Phiên bản miễn phí có giới hạn tính năng. Cần mua thêm các phần mềm bổ trợ để sử dụng một số tính năng nâng cao.

4.2 Fast Accounting:

 • Tính năng: Hỗ trợ hạch toán mua dịch vụ theo quy định mới nhất của Luật Kế toán và Luật Thuế Giá trị gia tăng. Tự động đối chiếu hóa đơn điện tử với sổ sách kế toán.Hỗ trợ quản lý kho hàng, hàng hóa.Cung cấp báo cáo tài chính chi tiết.
 • Ưu điểm: Hỗ trợ hạch toán nhiều loại hình dịch vụ khác nhau. Cập nhật liên tục các quy định pháp luật mới.Có đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm.
 • Nhược điểm: Giá thành cao hơn so với các phần mềm khác.Giao diện phức tạp hơn so với Misa SME.

4.3 KiotViet:

 • Tính năng:Hỗ trợ hạch toán mua dịch vụ đơn giản, nhanh chóng.Tự động tạo báo cáo thuế GTGT đầu vào.Hỗ trợ quản lý bán hàng, thu chi.Cung cấp ứng dụng di động để quản lý tài chính mọi lúc mọi nơi.
 • Ưu điểm: Miễn phí sử dụng cho doanh nghiệp nhỏ.Dễ sử dụng, giao diện trực quan.Hỗ trợ đa nền tảng.
 • Nhược điểm: Phiên bản miễn phí có giới hạn tính năng.Không hỗ trợ hạch toán nhiều loại hình dịch vụ phức tạp.

4.4 Sapo:

 • Tính năng:Hỗ trợ hạch toán mua dịch vụ tự động. Tự động cập nhật tỷ giá hối đoái. Hỗ trợ quản lý tồn kho, kho hàng. Cung cấp báo cáo bán hàng chi tiết.
 • Ưu điểm: Tích hợp với các kênh bán hàng online như Shopee, Lazada, Tiki. Hỗ trợ quản lý đa kênh bán hàng hiệu quả. Có đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7.
 • Nhược điểm: Giá thành cao hơn so với KiotViet. Giao diện phức tạp hơn so với Fast Accounting.

5. Cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến hạch toán mua dịch vụ:

 

Cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến hạch toán mua dịch vụ (Tháng 4 năm 2024).Dưới đây là một số quy định pháp luật mới hoặc thay đổi liên quan đến hạch toán mua dịch vụ mà doanh nghiệp cần lưu ý:

5.1 Luật Kế toán 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2023):

 • Điều 35: Quy định về hạch toán chi phí dịch vụ.
 • Điều 41: Quy định về hạch toán thuế GTGT đầu vào liên quan đến chi phí dịch vụ.

5.2 Nghị định 174/2016/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung năm 2023):

 • Điều 33: Hướng dẫn về hạch toán chi phí dịch vụ.
 • Điều 42: Hướng dẫn về hạch toán thuế GTGT đầu vào liên quan đến chi phí dịch vụ.

5.3 Thông tư 200/2014/TT-BTC (sửa đổi bổ sung năm 2023):

Hướng dẫn về lập và sử dụng hóa đơn điện tử.

5.4 Thông tư 40/2020/TT-BTC (sửa đổi bổ sung năm 2023):

Hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán và Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập.

Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790