0764704929

Hạch toán kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT

Hạch toán kê khai bổ sung thuế GTGT là việc doanh nghiệp thực hiện kê khai lại thuế GTGT của một kỳ thuế đã khai trước đó do phát sinh sai sót, bổ sung thông tin hoặc điều chỉnh số thuế GTGT phải nộp. Vậy cách kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế gtgt như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

Hạch toán kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT
Hạch toán kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT

1. Những trường hợp được bổ sung thuế gtgt 

Theo quy định tại Điều 22 Thông tư 219/2013/TT-BTC, người nộp thuế phải nộp bổ sung thuế GTGT trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết nhưng sau đó phát hiện được số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết đó đủ điều kiện khấu trừ.
 • Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nhưng sau đó phát hiện có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT.
 • Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, có số thuế GTGT nộp vượt quá số thuế phải nộp nhưng sau đó phát hiện số thuế GTGT nộp vượt quá đó không đúng.
 • Doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT nhưng sau đó phát hiện không đủ điều kiện hoàn thuế GTGT.

Hồ sơ bổ sung thuế GTGT:

Doanh nghiệp phải lập hồ sơ bổ sung thuế GTGT và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ bổ sung thuế GTGT bao gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT điều chỉnh mẫu số 01/KHBS theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa được khấu trừ hết hoặc xuất khẩu không đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT hoặc nộp vượt quá số thuế phải nộp hoặc không đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.

Các chứng từ, tài liệu khác có liên quan đến việc bổ sung thuế GTGT.

Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ bổ sung thuế GTGT và ra quyết định xử lý trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hậu quả của việc không bổ sung thuế GTGT:

 • Doanh nghiệp bị truy thu thuế, phạt vi phạm hành chính về thuế.
 • Doanh nghiệp bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp phải nộp bổ sung thuế GTGT và tiền chậm nộp (nếu có) kể từ ngày phát hiện số thuế GTGT phải bổ sung.
 • Doanh nghiệp được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào bổ sung nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ theo quy định.

2. Những quy định về kê khai bổ sung thuế gtgt

Kê khai bổ sung thuế GTGT là việc doanh nghiệp kê khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trước do phát hiện sai sót, thiếu sót.

2.1 Các trường hợp kê khai bổ sung thuế GTGT

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các trường hợp kê khai bổ sung thuế GTGT bao gồm:

 • Doanh nghiệp phát hiện sai sót, thiếu sót trong hồ sơ khai thuế GTGT đã nộp cho cơ quan thuế.
 • Doanh nghiệp phát hiện sai sót, thiếu sót trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế của cơ quan thuế.
 • Doanh nghiệp phát hiện sai sót, thiếu sót trong quá trình thực hiện quyết định xử lý của cơ quan thuế.

2.2 Hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT

Hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT bao gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.
 • Hồ sơ chứng minh sai sót, thiếu sót.

2.3 Thời hạn nộp hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT là:

 • Trường hợp phát hiện sai sót, thiếu sót trong hồ sơ khai thuế GTGT đã nộp cho cơ quan thuế: Chậm nhất là 45 ngày, kể từ ngày phát hiện sai sót, thiếu sót.
 • Trường hợp phát hiện sai sót, thiếu sót trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế của cơ quan thuế: Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thanh tra, kiểm tra thuế.
 • Trường hợp phát hiện sai sót, thiếu sót trong quá trình thực hiện quyết định xử lý của cơ quan thuế: Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử lý.

2.4 Trình tự, thủ tục kê khai bổ sung thuế GTGT

Trình tự, thủ tục kê khai bổ sung thuế GTGT được thực hiện như sau:

 • Doanh nghiệp lập hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT.
 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT cho cơ quan thuế.
 • Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT.
 • Cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT.
 • Cơ quan thuế ra quyết định xử lý về việc kê khai bổ sung thuế GTGT.

3. Hạch toán kê khai bổ sung thuế gtgt

Hạch toán kê khai bổ sung thuế GTGT là việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến việc kê khai bổ sung thuế GTGT vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Hạch toán kê khai bổ sung thuế GTGT đúng cách sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Hạch toán kê khai bổ sung thuế GTGT được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Theo đó, hạch toán kê khai bổ sung thuế GTGT bao gồm các nội dung chính sau:

 • Hạch toán điều chỉnh tăng thuế GTGT
 • Hạch toán điều chỉnh giảm thuế GTGT

3.1 Hạch toán điều chỉnh tăng thuế GTGT

Điều chỉnh tăng thuế GTGT là việc điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp hoặc số thuế GTGT được khấu trừ do phát sinh sai sót, thay đổi căn cứ tính thuế, xử lý vi phạm về thuế.

Hạch toán điều chỉnh tăng thuế GTGT được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định số thuế GTGT phải điều chỉnh tăng.

Bước 2: Ghi nhận số thuế GTGT phải điều chỉnh tăng vào tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

Ví dụ: Công ty ABC kê khai thuế GTGT tháng 1 là 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, công ty phát hiện có sai sót trong việc kê khai thuế GTGT, số thuế GTGT phải nộp thực tế là 120 triệu đồng.

Hạch toán:

Bước 1: Xác định số thuế GTGT phải điều chỉnh tăng là 20 triệu đồng (120 triệu đồng – 100 triệu đồng).

Bước 2: Ghi nhận số thuế GTGT phải điều chỉnh tăng vào tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

 • Nợ TK 3331: 20 triệu đồng
 • Có TK 133: 20 triệu đồng

3.2 Hạch toán điều chỉnh giảm thuế GTGT

Điều chỉnh giảm thuế GTGT là việc điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp hoặc số thuế GTGT được khấu trừ do phát sinh sai sót, thay đổi căn cứ tính thuế, xử lý vi phạm về thuế.

Hạch toán điều chỉnh giảm thuế GTGT được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định số thuế GTGT phải điều chỉnh giảm.

Bước 2: Ghi nhận số thuế GTGT phải điều chỉnh giảm vào tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

Ví dụ: Công ty ABC kê khai thuế GTGT tháng 1 là 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, công ty phát hiện có sai sót trong việc kê khai thuế GTGT, số thuế GTGT phải nộp thực tế là 80 triệu đồng.

Hạch toán:

Bước 1: Xác định số thuế GTGT phải điều chỉnh giảm là 20 triệu đồng (100 triệu đồng – 80 triệu đồng).

Bước 2: Ghi nhận số thuế GTGT phải điều chỉnh giảm vào tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

 • Nợ TK 133: 20 triệu đồng
 • Có TK 3331: 20 triệu đồng

Một số lưu ý khi hạch toán kê khai bổ sung thuế GTGT

 • Doanh nghiệp phải hạch toán kê khai bổ sung thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật về thuế GTGT.
 • Doanh nghiệp phải lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng từ liên quan đến kê khai bổ sung thuế GTGT để phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế.
 • Khi nào phải kê khai bổ sung thuế GTGT?

Doanh nghiệp phải kê khai bổ sung thuế GTGT trong các trường hợp sau:

 • Phát hiện sai sót trong việc kê khai thuế GTGT.
 • Thay đổi căn cứ tính thuế GTGT.
 • Xử lý vi phạm về thuế GTGT.

Thời hạn kê khai bổ sung thuế GTGT được quy định như sau:

 • Đối với sai sót phát hiện trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế: Doanh nghiệp phải kê khai bổ sung trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện sai sót

3.3 Xử lý kết quả sau khi thực hiện tổng hợp trên tờ khai bổ sung

Sau khi hoàn thành việc tổng hợp trên tờ khai bổ sung, doanh nghiệp cần xử lý kết quả để đảm bảo rằng mọi điều chỉnh đều được phản ánh chính xác trong sổ sách kế toán và báo cáo thuế. Các bước cụ thể như sau:Xác định kết quả điều chỉnh: Dựa trên tờ khai bổ sung, xác định số thuế GTGT phải nộp tăng hoặc giảm, hoặc số thuế GTGT được khấu trừ tăng hoặc giảm.

Tính toán số ngày nộp chậm và số tiền thuế chậm nộp: Nếu có sự tăng số thuế GTGT phải nộp, cần tính toán số ngày nộp chậm từ thời hạn nộp tờ khai chính thức đến ngày lập tờ khai bổ sung và số tiền thuế chậm nộp dựa trên mức phạt chậm nộp 0.03%/ngày.Xử lý số thuế nộp thừa hoặc thiếu: Nếu có sự giảm số thuế GTGT phải nộp, số tiền thuế nộp thừa sẽ được theo dõi và bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn (nếu đủ điều kiện hoàn thuế).

Điều chỉnh sổ sách kế toán: Phản ánh các điều chỉnh vào sổ sách kế toán, tạo chứng từ điều chỉnh thuế GTGT và hạch toán cho đúng.Nộp bổ sung số VAT phát sinh tăng: Nếu có tăng số thuế GTGT phải nộp, nộp bổ sung số VAT phát sinh tăng theo số liệu trên bản giải trình.

Cập nhật tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại: Nhập số thuế VAT được khấu trừ thêm hoặc không được khấu trừ vào tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại (kỳ phát sinh hóa đơn điều chỉnh/thay thế)

Trên đây là một số thông tin về Hạch toán kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929