087.790.7790

Cách hạch toán hàng phi mậu dịch theo thông tư 200

Hàng phi mậu dịch là hàng hóa không nhằm mục đích thương mại, không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành. Vậy Cách hạch toán hàng phi mậu dịch theo thông tư 200 như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Hàng phi mậu dịch là gì ? 

Hàng phi mậu dịch là những loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Cụ thể, hàng phi mậu dịch bao gồm các loại sau:

 • Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
 • Hàng mẫu, hàng mẫu thương mại, hàng mẫu quảng cáo.
 • Hàng viện trợ, hàng cứu trợ thiên tai, thảm họa.
 • Hàng thi đấu, biểu diễn, triển lãm, hội chợ.
 • Hàng phục vụ mục đích nghiên cứu, học tập, giảng dạy.
 • Hàng phục vụ mục đích cá nhân của người xuất cảnh, nhập cảnh.
 • Hàng phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.
Hàng phi mậu dịch là gì ? 
Hàng phi mậu dịch là gì ?

2. Hàng phi mậu dịch có được khấu trừ thuế đầu vào hay không ? 

Trước ngày 01/01/2015, hàng phi mậu dịch không được khấu trừ thuế đầu vào.

Sau ngày 01/01/2015, hàng phi mậu dịch được khấu trừ thuế đầu vào, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có tờ khai nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch;
 • Có giấy nộp thuế GTGT đầu vào khâu nhập khẩu;
 • Có chứng từ chứng minh hàng hóa nhập là hàng hóa phi mậu dịch.

Chứng từ chứng minh hàng hóa nhập là hàng hóa phi mậu dịch có thể là:

 • Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hàng hóa nhập khẩu là quà biếu, quà tặng;
 • Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa viện trợ;
 • Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa miễn thuế theo quy định của pháp luật;
 • Các chứng từ khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Lưu ý

 • Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa phi mậu dịch được khấu trừ theo nguyên tắc quy định tại Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
 • Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa phi mậu dịch chỉ được khấu trừ khi hàng hóa đó được sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Ví dụ

Công ty TNHH ABC nhập khẩu một lô hàng hóa từ Trung Quốc theo hình thức phi mậu dịch. Lô hàng hóa này được xác định là quà biếu của Công ty XYZ tặng cho Công ty ABC. Công ty ABC có đầy đủ các chứng từ chứng minh hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa phi mậu dịch.

Như vậy, Công ty ABC được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của lô hàng hóa này, nếu hàng hóa đó được sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

3. Cách hạch toán hàng phi mậu dịch theo thông tư 200

Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, hàng phi mậu dịch được hạch toán như sau:

Bước 1. Kế toán mua hàng phi mậu dịch

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng phi mậu dịch, kế toán căn cứ vào hóa đơn, chứng từ liên quan để ghi sổ theo các nội dung sau:

 • Nợ TK 152, 156, 211… (giá mua chưa có thuế GTGT): Trị giá hàng hóa mua phi mậu dịch.
 • Có TK 331: Số tiền phải trả cho người bán.
 • Có TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có).

Trường hợp hàng phi mậu dịch không chịu thuế GTGT, kế toán ghi:

 • Nợ TK 152, 156, 211… (giá mua chưa có thuế GTGT): Trị giá hàng hóa mua phi mậu dịch.
 • Có TK 331: Số tiền phải trả cho người bán.

Bước 2. Kế toán nhập kho hàng phi mậu dịch

Khi hàng hóa nhập kho, kế toán căn cứ vào phiếu nhập kho để ghi sổ theo các nội dung sau:

 • Nợ TK 152, 156, 211… (giá mua chưa có thuế GTGT): Trị giá hàng hóa nhập kho.
 • Có TK 153: Trị giá hàng hóa nhập kho.

Bước 3. Kế toán xuất bán hàng phi mậu dịch

Khi xuất bán hàng phi mậu dịch, kế toán căn cứ vào hóa đơn, chứng từ liên quan để ghi sổ theo các nội dung sau:

 • Nợ TK 131: Số tiền bán hàng.
 • Có TK 5111: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá bán chưa có thuế GTGT).
 • Có TK 152, 156, 211… (giá vốn hàng bán): Trị giá hàng hóa xuất bán.
 • Có TK 3331 (nếu có): Thuế GTGT phải nộp (nếu hàng hóa chịu thuế GTGT).

Bước 4. Kế toán thanh toán tiền hàng phi mậu dịch

Khi thanh toán tiền hàng phi mậu dịch, kế toán căn cứ vào hóa đơn, chứng từ liên quan để ghi sổ theo các nội dung sau:

 • Nợ TK 331: Số tiền phải trả cho người bán.
 • Có TK 111, 112, 1331…: Số tiền đã thanh toán.

Bước 5. Kế toán chi phí vận chuyển, bốc xếp, lắp đặt hàng phi mậu dịch

Khi phát sinh chi phí vận chuyển, bốc xếp, lắp đặt hàng phi mậu dịch, kế toán căn cứ vào hóa đơn, chứng từ liên quan để ghi sổ theo các nội dung sau:

 • Nợ TK 641: Chi phí bán hàng (chi phí vận chuyển, bốc xếp, lắp đặt hàng hóa).
 • Có TK 111, 112, 331…: Số tiền đã thanh toán.

Bước 6. Kế toán khấu trừ thuế GTGT hàng phi mậu dịch

 • Kế toán căn cứ vào hóa đơn, chứng từ liên quan để xác định số thuế GTGT được khấu trừ.
 • Số thuế GTGT được khấu trừ được ghi nhận vào tài khoản 1331.
 • Kết thúc kỳ kế toán, kế toán xác định số thuế GTGT còn được khấu trừ theo quy định.
 • Số thuế GTGT còn được khấu trừ được kết chuyển vào tài khoản 1332.

Bước 7. Kế toán thanh toán thuế GTGT hàng phi mậu dịch

 • Kế toán căn cứ vào hóa đơn, chứng từ liên quan để xác định số thuế GTGT phải nộp.
 • Số thuế GTGT phải nộp được ghi nhận vào tài khoản 3331.
 • Kết thúc kỳ kế toán, kế toán xác định số thuế GTGT còn phải nộp theo quy định.
Cách hạch toán hàng phi mậu dịch theo thông tư 200
Cách hạch toán hàng phi mậu dịch theo thông tư 200

4. Kê khai thuế GTGT đối với  hàng phi mậu dịch

Hàng phi mậu dịch là hàng hóa được tặng, cho, biếu, thừa kế, hoặc được nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch.

Thuế GTGT đối với hàng phi mậu dịch được quy định tại Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC, cụ thể như sau:

 • Hàng hóa nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch
  • Trường hợp hàng hóa nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch không dùng cho sản xuất, kinh doanh thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
  • Trường hợp hàng hóa nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch dùng cho sản xuất, kinh doanh thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo thuế suất 5%.
 • Hàng hóa được tặng, cho, biếu, thừa kế
 • Trường hợp hàng hóa được tặng, cho, biếu, thừa kế dùng cho sản xuất, kinh doanh thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo thuế suất 5%.
 • Trường hợp hàng hóa được tặng, cho, biếu, thừa kế không dùng cho sản xuất, kinh doanh thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Cách kê khai thuế GTGT đối với hàng phi mậu dịch được thực hiện như sau:

 • Hàng hóa nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch
 • Trường hợp hàng hóa nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch không dùng cho sản xuất, kinh doanh thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
 • Trường hợp hàng hóa nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch dùng cho sản xuất, kinh doanh thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo thuế suất 5% trên giá nhập khẩu.

Thuế GTGT phải nộp = Giá nhập khẩu x Thuế suất 5%

 • Hàng hóa được tặng, cho, biếu, thừa kế
 • Trường hợp hàng hóa được tặng, cho, biếu, thừa kế dùng cho sản xuất, kinh doanh thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo thuế suất 5% trên giá mua của hàng hóa.

Thuế GTGT phải nộp = Giá mua của hàng hóa x Thuế suất 5%

Giá mua của hàng hóa được xác định theo giá mua thực tế của hàng hóa hoặc theo giá thị trường tại thời điểm nhập khẩu, nhận tặng, cho, biếu, thừa kế.

Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hàng phi mậu dịch bao gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 219/2013/TT-BTC.
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 219/2013/TT-BTC.
 • Các chứng từ chứng minh hàng hóa nhập khẩu, nhận tặng, cho, biếu, thừa kế.

Trên đây là một số thông tin về Cách hạch toán hàng phi mậu dịch theo thông tư 200. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790