087.790.7790

Cách hạch toán hàng hết hạn sử dụng

Cách hạch toán hàng hết hạn sử dụng như thế nào? Trong bài viết dưới đây, kế toán ACC sẽ hướng dẫn bạn đọc cách xử lý hàng tồn kho vào chi phí hợp lý khi tính thuế GTGT theo quy định

Cách hạch toán hàng hết hạn sử dụng
Cách hạch toán hàng hết hạn sử dụng

1. Hàng hết hạn sử dụng là gì?

Hàng hết hạn sử dụng là:

Hàng hóa đã quá thời hạn sử dụng được ghi trên bao bì sản phẩm.

Hàng hóa không còn giữ được đầy đủ các đặc tính chất lượng vốn có do quá trình biến đổi hóa học, sinh học tự nhiên.

Hàng hóa có thể gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng nếu sử dụng.

Có hai loại hàng hết hạn sử dụng:

Hàng hóa có hạn sử dụng: Là hàng hóa có thời hạn sử dụng nhất định được ghi trên bao bì sản phẩm. Sau khi hết hạn sử dụng, hàng hóa có thể bị biến chất, hư hỏng và không còn đảm bảo chất lượng.
Hàng hóa không có hạn sử dụng: Là hàng hóa không có thời hạn sử dụng cụ thể được ghi trên bao bì sản phẩm. Tuy nhiên, theo thời gian, hàng hóa cũng có thể bị biến chất, hư hỏng do quá trình bảo quản không tốt hoặc do tác động của môi trường.

2. Hàng hết hạn sử dụng có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế giá trị gia tăng

Để trả lời cho trường hợp hàng hết hạn sử dụng có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế GTGT được quy định trong nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Theo khoản 1 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế”

Vậy nếu hàng hóa bị hư hỏng, hết hạn sử dụng không được bồi thường và có đầy đủ bộ hồ sơ thì được khấu trừ thuế GTGT

Điều kiện đưa hàng hóa hỏng, hết hạn sử dụng vào chi phí hợp lý
– Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Hồ sơ đối với hàng bị hư hỏng, hết hạn sử dụng bao gồm:

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có)

– Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập. Biên bản phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng và nguyên nhân hư hỏng cũng như số lượng, chủng loại, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có)

Ngoài bộ hồ sơ như trên thì doanh nghiệp còn phải lập hội đồng quyết định hủy hoặc quyết định thanh lý

3. Cách hạch toán hàng hết hạn sử dụng

3.1.  Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 

Kế toán ghi:

– Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán (giá mua chưa có thuế GTGT).

Tài khoản TK 632 dùng để phản ánh trị giá vốn có của sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ, bất động sản đầu tư, thể hiện giá thành sản xuất của các sản phẩm xây lắp bán trong kỳ.

Bên cạnh đó, tài khoản này có phản ánh các chi phí liên quan như chi phí khấu hao, sửa chữa, chi phí bán, thanh lý bất động sản đầu tư.

Kết cấu của tài khoản 632:

+ Bên nợ:

Thể hiện trị giá vốn có của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ.

Các khoản hư hỏng, hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ đi phần bồi thường do trách nhiệm của cá nhân gây ra.

Các khoản chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ sẽ được tính vào giá vốn của hàng bán ra trong kỳ.

Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với hàng hóa, nguyên vật liệu bị hủy bỏ do hết hạn sử dụng, không còn giá trị sử dụng… (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn so với số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết).

+ Bên có:

Các hàng bán trong kỳ bị trả lại đưa vào nhập kho.

Cuối kỳ kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang tài khoản 911 “xác định kết quả kinh doanh”.

Hoàn lại khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho do số dự phòng phải lập của kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập của kỳ trước mà chưa dùng hết.

Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán nếu đã xuất bán trong kỳ.

Các khoản thuế được hoàn lại như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã được tính khi xác định giá vốn.

Và đối với tài khoản giá vốn hàng bán – 632 không có số dư cuối kỳ.

– Có TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản.

Về nguyên tắc, tài khoản TK 229 phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản, cụ thể gồm dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh; dự phòng tổn thất đầu tư vào các đơn vị khác; dự phòng khoản phải thu khó đòi hay dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Kết cấu của TK 229 gồm:

+ Bên nợ:

Bù đắp giá trị khoản đầu tư vào đơn vị khác khi có quyết định dùng số dự phòng đã lập để bù đắp số tổn thất xảy ra.

Hoàn nhập các chênh lệch giữa số phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập kỳ trước chưa sử dụng hết.

Bù đắp lại phần giá trị đã được lập dự phòng của khoản nợ không thể thu hồi được phải xóa sổ.

+ Bên có:

Trích lập các khoản dự phòng tổn thất tài sản tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

3.2. Xử lý hàng tồn kho hết hạn sử dụng, bị hư hỏng: 

Nợ TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản (nếu số tổn thất bằng số dự phòng).

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán (nếu số tổn thất lớn hơn số dự phòng).

Các TK 152, 153, 155, 156: nguyên liệu, vật tư, hàng hóa bị hư hỏng

4. Mẫu biên bản kiểm kê hoàng hóa bị hư hỏng trong doanh nghiệp:

Biên bản kiểm kê hàng hóa bị hư hỏng

CÔNG TY: …… Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Địa chỉ: …….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM KÊ GIÁ TRỊ HÀNG HÓA BỊ HƯ HỎNG
Hôm nay, ngày ….. Tháng…… năm ………, tại …………… Chúng tôi gồm có:
 – Ông (bà): ……………………………………………… Bộ phận: …………………
 – Ông (bà): ……………………………………………… Bộ phận: …………………
 – Ông (bà): ……………………………………………… Bộ phận: …………………
Cùng nhau kiểm kê kho hàng hóa với các nội dung như sau:
STT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng Đơn giá Giá trị trên sổ sách Tình trạng phẩm chất Giá trị hàng hóa bị hư hỏng Giá trị hàng hóa có thể thu hồi được
Tốt Kém phẩm chất Mất phẩm chất Nguyên nhân kém hoặc mất phầm chất
1
2
3
4
Tổng
Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. 01 bản lưu tại Phòng kế toán, 01 bản lưu tại Bộ phận kho,  01 bản lưu tại Ban kiểm kê
Ngày ….. Tháng….. Năm ……..
Giám đốc Kế toán trưởng Thủ kho Ban kiểm kê
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

5. Căn cứ pháp lý để hạch toán hàng hết hạn sử dụng :

– Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

– Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

 

Trên đây là hướng dẫn cách hạch toán hàng hết hạn sử dụng, điều kiện để đưa hàng hóa bị hỏng, hết hạn sử dụng vào chi phí hợp lý. Mong rằng bài viết này hữu ích đối với các bạn đang học và làm kế toán kế toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng