0764704929

Hướng dẫn hạch toán chi phí bị loại khi quyết toán thuế

Khi quyết toán thuế, cơ quan thuế có thể phát hiện ra các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Các khoản chi phí này sẽ bị loại ra khỏi chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, dẫn đến tăng số thuế TNDN phải nộp. Vậy cách hạch toán chi phí bị loại khi quyết toán thuế như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Chi phí bị loại sau khi quyết toán thuế 

Hướng dẫn hạch toán chi phí bị loại khi quyết toán thuế
Hướng dẫn hạch toán chi phí bị loại khi quyết toán thuế

1.1. Chi phí được trừ là gì ?

Chi phí được trừ là những khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật. Chi phí được trừ là một trong những yếu tố quan trọng để xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

Các khoản chi phí được trừ bao gồm:

 • Chi phí nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa, dịch vụ mua ngoài để sản xuất, kinh doanh.
 • Chi phí nhân công, chi phí khấu hao tài sản cố định và tài sản vô hình.
 • Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Chi phí lãi vay.
 • Chi phí khác.

Các khoản chi phí không được trừ bao gồm:

 • Chi phí không hợp lý, không thực tế.
 • Chi phí liên quan đến việc trốn thuế, gian lận thuế.
 • Chi phí mua hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định của pháp luật.
 • Chi phí khấu hao tài sản cố định không đúng quy định của pháp luật.
 • Chi phí lãi vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.
 • Chi phí khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để chi phí được trừ

Để chi phí được trừ, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Chi phí phải thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chi phí phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Chi phí phải phù hợp với mục đích sử dụng.
 • Chi phí phải được hạch toán theo đúng quy định của pháp luật về kế toán.

Hạch toán chi phí được trừ

Chi phí được trừ được hạch toán trên các tài khoản kế toán sau:

 • Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu.
 • Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ.
 • Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh chung.
 • Tài khoản 155 – Chi phí bán hàng.
 • Tài khoản 156 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Tài khoản 157 – Chi phí khác.

1.2. Tất cả chi phí kế toán đều là chi phí được trừ không ?

Không phải tất cả chi phí kế toán đều là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật về thuế, chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Hợp lý, hợp lệ

Chi phí phải là chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với tính chất, quy mô và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Chi phí phải được lập hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 • Không thuộc các khoản chi không được trừ

Các khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 15 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Như vậy, chỉ những chi phí đáp ứng được các điều kiện trên mới được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dưới đây là một số ví dụ về chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Chi phí không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp
 • Chi phí không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
 • Chi phí vượt quá mức khống chế theo quy định của pháp luật
 • Chi phí không đúng đối tượng
 • Chi phí không đúng mục đích
 • Chi phí không đúng thực tế
 • Chi phí không có liên quan đến thu nhập chịu thuế

1.3. Chi phí bị loại khi quyết toán thuế 

Chi phí bị loại khi quyết toán thuế là những khoản chi phí không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

Theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản chi phí bị loại khi quyết toán thuế bao gồm:

Các khoản chi phí không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC, bao gồm:

 • Chi phí không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
 • Chi phí không đúng đối tượng chịu thuế.
 • Chi phí không đúng mục đích sử dụng.
 • Chi phí vượt mức quy định.
 • Chi phí không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi phí không mang tính chất hợp lý, hợp lệ.

Các khoản chi phí bị cấm theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Chi phí liên quan đến việc sử dụng vốn nhà nước trái pháp luật.
 • Chi phí khấu hao tài sản cố định không đúng quy định.
 • Chi phí lãi vay vốn sản xuất, kinh doanh vượt quá mức quy định.
 • Chi phí tiền lương, tiền công vượt quá mức quy định.
 • Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại vượt quá mức quy định.
 • Chi phí tài trợ, ủng hộ vượt quá mức quy định.
 • Chi phí tài trợ cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí vượt quá mức quy định.
 • Chi phí tài trợ cho các hoạt động khác vượt quá mức quy định.

Các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

 • Chi phí khấu hao tài sản cố định không đúng quy định.
 • Chi phí lãi vay vốn sản xuất, kinh doanh vượt quá mức quy định.
 • Chi phí tiền lương, tiền công vượt quá mức quy định.
 • Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại vượt quá mức quy định.
 • Chi phí tài trợ, ủng hộ vượt quá mức quy định.
 • Chi phí tài trợ cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí vượt quá mức quy định.
 • Chi phí tài trợ cho các hoạt động khác vượt quá mức quy định.

Hạch toán chi phí bị loại khi quyết toán thuế

Các khoản chi phí bị loại khi quyết toán thuế được hạch toán theo các bước sau:

Xác định số chi phí bị loại:

Số chi phí bị loại = Tổng số chi phí phát sinh – Số chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Hạch toán giảm chi phí:

 • Nợ TK 883: Lợi nhuận sau thuế.
 • Có TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Ví dụ:

Công ty ABC có tổng số chi phí phát sinh trong năm 2023 là 100 triệu đồng. Sau khi quyết toán thuế, số chi phí được trừ là 80 triệu đồng. Do đó, số chi phí bị loại là 20 triệu đồng.

Hạch toán giảm chi phí bị loại của công ty ABC như sau:

 • Nợ TK 883: Lợi nhuận sau thuế: 20 triệu đồng
 • Có TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp: 20 triệu đồng

Một số lưu ý khi hạch toán chi phí bị loại khi quyết toán thuế

 • Doanh nghiệp cần lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng từ liên quan đến việc hạch toán chi phí bị loại khi quyết toán thuế để phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế.
 • Doanh nghiệp cần thực hiện hạch toán chi phí bị loại khi quyết toán thuế một cách chính xác và kịp thời để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế.

2. Hạch toán chi phí bị loại khi quyết toán thuế 

Chi phí bị loại khi quyết toán thuế là những khoản chi phí không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Những khoản chi phí này sẽ bị loại khỏi doanh thu tính thuế và làm tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008
 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản chi phí bị loại khi quyết toán thuế

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các khoản chi phí bị loại khi quyết toán thuế bao gồm:

 • Chi phí không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, cụ thể:
 • Chi phí không mang tính chất liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chi phí không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
 • Chi phí vượt quá mức quy định của pháp luật.
 • Chi phí không thực tế.
 • Chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế do các văn bản quy phạm pháp luật khác quy định.

Cách hạch toán chi phí bị loại khi quyết toán thuế

Khi phát hiện ra các khoản chi phí bị loại khi quyết toán thuế, kế toán cần thực hiện hạch toán như sau:

Bước 1: Xác định số tiền chi phí bị loại.

Bước 2: Hạch toán giảm chi phí trên sổ sách kế toán.

Bước 3: Ghi nhận số tiền chi phí bị loại vào chỉ tiêu [B4] trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ví dụ:

Công ty ABC có phát sinh khoản chi phí mua quà cho cán bộ nhân viên với tổng giá trị là 10.000.000 đồng. Khoản chi phí này không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, vì vậy bị loại khi quyết toán thuế.

Kế toán hạch toán như sau:

Bước 1: Xác định số tiền chi phí bị loại là 10.000.000 đồng.

Bước 2: Hạch toán giảm chi phí trên sổ sách kế toán, ghi:

 • Nợ TK 642: 10.000.000 đồng
 • Có TK 152: 10.000.000 đồng

Bước 3: Ghi nhận số tiền chi phí bị loại vào chỉ tiêu [B4] trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn hạch toán chi phí bị loại sau khi quyết toán thuế . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929